Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

 

 

I medfør af § 3, stk. 6, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 172 af 17. marts 2005, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på

1) direkte tegnende skadesforsikringsselskaber, der har fået Finanstilsynet s tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, og

2) filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.

Bidragspligt

§ 2. Pligt til at bidrage til Fonden har de i § 1 nævnte selskaber og filialer.

Stk. 2. Bidragspligten indtræder, når de i § 1 nævnte selskaber og filialer har fået tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed.

Stk. 3. Bidragspligten ophører ved udgangen af det regnskabsår, hvor selskabet eller filialen er ophørt med at drive virksomhed, eller når Fondens formue er på 300 mio. kr.

Stk. 4. Selskabet eller filialen betaler første gang bidrag til Fonden for det kvartal, der indtræder efter, at selskabet eller filialen har fået tilladelse.

Bidragsopgørelse

§ 3. Selskabet eller filialen skal opkræve det beløb, der skal indbetales til Fonden med et fast beløb pr. police for følgende privatforsikringer (forbrugerforsikringer):

1) Motorforsikringer.

2) Familieforsikringer.

3) Husejerforsikringer.

4) Sundhedsforsikringer.

Stk. 2. Der skal indbetales et fast beløb pr. police, uanset om der på samme police er indtegnet flere af de i stk. 1 nævnte forsikringstyper, eller om flere personer eller enheder er dækket af samme police.

Stk. 3. Finanstilsynet meddeler Fonden inden 1. juli, hvilket beløb der skal opkræves pr. police for det efterfølgende år.

Stk. 4. Selskabet eller filialen kan opkræve bidraget hos de pågældende forsikringstagere.

Stk. 5. Det opkrævede beløb vil ikke blive tilbagebetalt til forsikringstageren, såfremt forsikringen ophører før tid.

§ 4. Selskabet eller filialen indbetaler bidrag til Fonden den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar for henholdsvis 1., 2., 3. og 4. kvartal.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2. Opkrævning af bidrag til Fonden ifølge denne bekendtgørelse sker første gang efter, at der er foretaget sidste opkrævning af bidrag efter reglerne i bekendtgørelse nr. 822 af 3. oktober 2003 om dækning af brancheforeningen Forsikring & Pensions udgifter ved forsikringsselskabet Plus Forsikring A/S´s konkurs.

Stk. 3. Et evt. overskydende beløb i forbindelse med opkrævning af bidrag til refusion af brancheforeningen Forsikring & Pension tilfalder Fonden.

 

Finanstilsynet, den 8. juni 2005

Henrik Bjerre-Nielsen

/Vibeke Olesen