Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om visse betalingsmidler

(Betalingsmodtager skal betale et årligt abonnement til indløser for at modtage et betalingsmiddel med chip. Betalingsmodtager må ikke opkræve gebyr af bruger, når denne benytter et betalingsmiddel i den fysiske handel)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om visse betalingsmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1501 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 14 affattes således:

»§ 14. Omkostningerne ved driften af et betalingssystem kan pålægges betalingsmodtager, jf. dog stk. 4. Omkostningerne fastsættes efter § 15, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. I tilfælde, hvor en betalingstransaktion sker i den fysiske handel ved anvendelse af et betalingsmiddel med chip omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, samtidig med at brugeren anvender underskrift eller personlig, hemmelig kode eller tilsvarende sikker identifikation, kan indløser til dækning af sine omkostninger til driften af betalingssystemet alene pålægge betalingsmodtager at betale et årligt abonnement.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvorledes det årlige abonnement i stk. 2 skal beregnes .

Stk. 4. Der kan ikke pålægges betalingsmodtager betaling, når brugen af betalingsmidlet sker i den fysiske handel og der anvendes et betalingsmiddel uden chip.

Stk. 5. Opkræver udsteder gebyr fra bruger for brugerens anvendelse af et betalingsmiddel, skal gebyret fastsættes uafhængigt af betalingsmodtagers forhold.

Stk. 6. Betalingsmodtager kan ikke hos bruger opkræve gebyr for en betalingstransaktion i den fysiske handel, når bruger betaler med et betalingsmiddel. Opkræver betalingsmodtager gebyr hos brugeren for anvendelse af et betalingsmiddel i den ikkefysiske handel, må gebyrets størrelse ikke overstige betalingsmodtagers gebyr for betalingstransaktionen til indløser. Betalingsmodtager skal forud for en aftales indgåelse i den ikkefysiske handel på tydelig måde oplyse bruger om, hvilke gebyrer der opkræves.

Stk. 7. I tilfælde, hvor en betalingstransaktion sker i den fysiske handel ved anvendelse af et betalingsmiddel med chip, jf. stk. 2, kan udsteder, indløser og betalingsmodtager indgå aftale om betaling for særlige ordninger tilknyttet det enkelte betalingsmiddel, der ikke er omfattet af abonnementsordningen.

Stk. 8. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvilke særlige ordninger der vil kunne indgås aftale om i henhold til stk. 7.«

2. I § 17, stk. 2, ændres »§ 14, stk. 1-6« til: »§ 14, stk. 1-5«.

§ 2

I lov nr. 459 af 10. juni 2003 om ændring af lov om visse betalingsmidler. (Mulighed for at opkræve gebyr i den fysiske handel, når der betales med betalingskort) foretages følgende ændringer:

1. § 2 ophæves.

2. I § 3, stk. 1, udgår »og 3«.

3. § 3, stk. 3, ophæves.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen