Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering, lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v., konkurrenceloven og lov om stormflod og stormfald

(Udmøntning af kommunalreformen med henblik på præcisering af adressebetegnelser m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved § 2 i lov nr. 406 af 28. maj 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 3 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For hovedlandeveje fastsættes navne dog efter forhandling med Vejdirektoratet.«

2. I § 3 a indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Et vejnavn, som allerede findes inden for det pågældende postnummer, må ikke fastsættes til en anden vej inden for samme postnummer.«

3. § 3 b affattes således:

»§ 3 b. Kommunalbestyrelsen fastsætter de enkelte husnumre for bebyggede ejendomme med adgang til offentlig vej og andre ejendomme, der er udstykket med henblik på bebyggelse, og hvor der er adgang til vejen. For hovedlandeveje kan husnumre dog kun fastsættes efter samtykke fra Vejdirektoratet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ændre de enkelte husnumre, for hovedlandeveje dog kun efter samtykke fra Vejdirektoratet.«

4. § 3 c, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Nærmere bestemmelser om udførelse og anbringelse af skilte med husnumre og matrikelnumre samt belysning af husnummerskilte kan fastsættes af kommunalbestyrelsen, for hovedlandeveje dog kun efter forhandling med Vejdirektoratet.«

5. § 3 e, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Adressebetegnelsen for den enkelte bygning og for det enkelte tekniske anlæg m.v. består af postnummer, vejnavn samt husnummer inklusive eventuelt bogstav. I bygninger og tekniske anlæg m.v., hvortil der er mere end én hovedadgangsvej, kan der fastsættes en selvstændig adressebetegnelse til hver enkelt adgangsvej.«

6. § 3 f, stk. 1, affattes således:

»Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om tildeling og ændring af adressebetegnelser, jf. §§ 3 a-3 e, samt om yderligere krav til sikring af adressebetegnelsernes geografiske entydighed og deres registrering.«

7. I § 3 f, stk. 2 , udgår »postnummer,«.

8. I § 3 f indsættes som stk. 4 :

»Stk. 4. Det påhviler økonomi- og erhvervsministeren at træffe foranstaltninger for at sikre, at oplysninger om postnumre og deres geografiske afgrænsning er til rådighed for brugerne.«

9. Efter § 3 f indsættes:

» § 3 g. Uenighed mellem kommuner eller mellem en kommune og Vejdirektoratet om fastsættelse af vejnavne afgøres af økonomi- og erhvervsministeren.«

§ 2

I lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. juni 1996, som ændret ved § 2 i lov nr. 355 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel udgår »og amtskommuners«.

2. I § 1, stk. 1 , udgår »og amtskommuner«, »eller amtskommunen« og »eller amtskommunale«.

3. I § 1, stk. 2 , udgår »og amtskommunal«.

4. I § 2 udgår tre steder »og amtskommuner« og et sted »og amtskommunale«.

5. § 2 a ophæves.

6. I § 3, stk. 1 , udgår »eller amtskommunes«.

7. I § 3, stk. 3 , udgår »eller amtskommune«.

8. I § 3, stk. 4 , udgår »eller amtskommune« og »eller amtskommunen«.

9. I § 3, stk. 5 , udgår to steder »eller amtskommune«.

10. I § 3, stk. 8 , udgår »og amtskommuner«.

§ 3

I konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 28. juni 2002, som ændret senest ved lov nr. 1461 af 22. december 2004, foretages følgende ændring:

1. § 15, stk. 1, affattes således:

»Konkurrencerådet består af en formand og 17 medlemmer. Formanden udnævnes af kongen for en periode på op til 4 år. De øvrige medlemmer udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren for en periode på op til 4 år. Rådet skal omfatte et alsidigt kendskab til offentlig og privat erhvervsvirksomhed, herunder juridiske, økonomiske, finansielle og forbrugermæssige forhold. Formanden og 8 af rådets medlemmer skal være uafhængige af erhvervs- og forbrugerinteresser. Et af disse medlemmer skal have særlig indsigt i statslig erhvervsvirksomhed. Efter økonomi- og erhvervsministerens nærmere bestemmelse udnævnes 7 medlemmer efter indstilling fra erhvervsorganisationer, 1 medlem efter indstilling fra forbrugerorganisationer og 1 medlem med særlig indsigt i offentlig erhvervsvirksomhed efter indstilling fra KL (Kommunernes Landsforening).«

§ 4

I lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, som ændret ved lov nr. 505 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 21, stk. 1 , affattes således:

»Der nedsættes et stormråd bestående af en formand, der skal have bestået juridisk kandidateksamen, og 7 andre medlemmer samt suppleanter for disse. Rådets formand udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren, der i øvrigt til medlemmer af rådet udnævner en repræsentant for hver af følgende myndigheder og organisationer: Økonomi- og Erhvervsministeriet (næstformand), Transport- og Energiministeriet, Justitsministeriet, Forsikring & Pension, Forbrugerrådet og Kommunernes Landsforening. Endvidere udnævnes efter drøftelse med Miljøministeriet 1 medlem med skovteknisk kendskab.«

2. I § 21, stk. 2 , udgår »og Amtsrådsforeningen i Danmark«.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen