Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Klager klagede over artikler bragt i Nyhedsavisen og på www.avisen.dk .

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker, da klager ikke har præciseret hvilken artikel i papirudgaven af Nyhedsavisen, klagen vedrører, afvises denne del af klagen.

Pressenævnet finder, at udsagnene ”sidestiller”, ”ligestiller” samt ”beskæftiger sig med holocaustbenægtelse” er www.avisen.dk’s vurdering af klager på baggrund af navnlig følgende udsagn fra blogindlægget: ”Some historians claim that Zyklon B was used to annihilate concentration camp prisoners while revisionists claim it was used to disinfect the camps from lice and rodents.” Nævnet udtaler derfor ikke kritik heraf.

I overensstemmelse med redaktørens ret til at redigere mediet er www.avisen.dk berettiget til at beslutte hvilke oplysninger, der bringes i mediet, herunder at avisen alene oplyser, at der er linket til holocaustbenægter David Irving og ikke til artiklen fra Wikipedia og klagers øvrige omtale. Nævnet udtaler derfor ikke kritik heraf.

Pressenævnet finder imidlertid, at oplysningen ”der er intet link til hjemmesider, der dokumenterer holocaust” ikke er korrekt, og nævnet udtaler sin kritik. Da www.avisen.dk den 21. marts 2007 har berigtiget forholdet, finder nævnet ikke anledning til at pålægge offentliggørelse vedrørende dette forhold, jf. medieansvarsloven § 49.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at en berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktørens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår, jf. punkt. A.7. Det fremgår af sagen, at den påklagede artikel ”Skolelærer skal forklare sit syn på holocaust” af 21. marts 2007 er bragt kl. 12.17, og www.avisen.dk blev gjort bekendt med fejlen om eftermiddagen, hvorefter man berigtigede forholdet kl. 21.31 i den pågældende artikel. Dagen efter rettede mediet fejlen i ældre artikler. Pressenævnet finder, at der ikke er grundlag for at udtale kritik, da www.avisen.dk berigtigede forholdet i henholdsvis den pågældende artikel og i ældre artikler kort efter, at man var blevet bekendt med fejlen. Berigtigelsen skal videre foretages i en sådan form, at læserne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen. Sådan som sagen foreligger oplyst, er det ikke muligt for Pressenævnet at afgøre om berigtigelsen er foretaget i en sådan form, at dette er sket i overensstemmelse hermed.

Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt to ud af tre eksperter læste hele blogindlægget, inden de udtalte sig til artiklerne af 22. og 23. marts 2007. Pressenævnet kan på grund af de begrænsede bevismuligheder ikke afgøre hvem, der læste hele indlægget, og nævnet kan derfor ikke afgøre, hvorvidt eksperternes vurderinger er underbyggede. På grund af de bevismæssige begrænsninger kan Pressenævnet heller ikke afgøre, om klager har været i Politiets Efterretningstjenestes søgelys.

[K] afslog at udtale sig til www.avisen.dk under henvisning til, at hun ikke ønskede at udtale sig til den journalist, som avisen havde sat på opgaven. Pressenævnet finder, at www.avisen.dk under disse omstændigheder med rette den 25. og 26. marts 2007 har anført, at [K] ikke ønsker at udtale sig til avisen. Nævnet finder videre, at www.avisen.dk heller ikke har tilsidesat god presseskik ved at undlade at kontakte klager i forbindelse med offentliggørelse af andre artikler i artikelserien. Nævnet udtaler ikke sin kritik.

På baggrund af www.avisen.dk’s forklaring lægger Pressenævnet til grund, at det ikke kunne dokumenteres, at klager som nævnt i artiklen ”K er bekymret over studietur hos Hizbollah” af 26. marts 2007 grundlagde Islamic Student Organization. Pressenævnet finder, at fejlen er af betydning, idet www.avisen.dk oplyser, at ”Københavns Universitet slettede flere gange gruppens hjemmesider på grund af antisemitisme”, hvorfor www.avisen.dk, så snart man var blevet bekendt med fejlen, burde havde bragt en berigtigelse. Da dette ikke er sket, udtaler nævnet sin kritik.

Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-510

 

 

[K] har klaget til Pressenævnet over artikler bragt i www.avisen.dk den 20.-23., 26. og 30. marts 2007, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat. [K] har endvidere klaget over, at papirudgaven af Nyhedsavisen har afvist at bringe et genmæle.

1. Sagsfremstilling

Www.avisen.dk bragte den 20. marts 2007 en artikel under overskriften ”Konservativ hænger islam-kritikere ud som nazister” og under overskriften ”Den konservative lokalpolitiker [K] fremstiller to fremtrædende islam-debattører med hagekors”. Af artiklen fremgår bl.a. følgende:

”Et fotomanipuleret billede af to danske islamkritikere med hagekors og et portræt af Joseph Goebbels i baggrunden [henvisning til et billede, der er indsat i tilknytning til artiklen].

Sådan ser en del af indholdet ud på hjemmesiden for det konservative bestyrelsesmedlem i København [K]. Hjemmesiden, hvor hun også beskæftiger sig med holocaustbenægtelse, giver nu anledning til, at de konservative vil ekskludere hende af partiet.

Link til holocaustbenægter

Samtidig med beskyldningerne sidestiller hun argumenter fra holocaustbenægtere med de historiske påvisninger af jødeudryddelserne i Europa.

På sin engelsksprogede hjemmeside safiaaoude.blogspot.com skriver hun:

”Nogle historikere hævder, at Zyklon B blev brugt til at udslette fanger i koncentrationslejre, mens revisionisterne hævder, at det blev brugt til at desinficere lejrene for lus og gnavere,” og linker til holocaustbenægteren David Irvings hjemmeside.

[K] understreger, at hun ikke selv er holocaustbenægter, og at hun mener, at det er vigtigt at kende til holocaustbenægtere. Hun afviser dog, at hun sidestiller de to sider som lige gyldige.

”Hvis du gør dig den ulejlighed at læse to linier ned, så vil det gå op for dig, hvad jeg mener om Zyklon B gas. Jeg skriver netop, at det er helt utroligt, at man stadig kan købe den slags stads. Implicit, at et er utroligt, når det blev brugt til de her ting.”

Du skriver, at historikere hævder en ting og revisionister noget andet – Det er en sidestilling.

”Ja, jamen, det er det da, for det er det, revisionister gør. Det er jo derfor, jeg skriver, at det er uhyrligt, at man stadig kan købe det der stads”, siger [K], der ikke selv nævner ordet holocaust i forbindelse med besøget på Frilandsmuseet.”

Www.avisen.dk bragte den 21. marts 2007 under overskriften ”Skolelærer skal forklare sit syn på holocaust” og underoverskriften ”Medlem af de Konservative Sofia Aoude skal stå skoleret på den arabiske friskole, hvor hun underviser. Skolelederen vil vide, om hun blander personlige holdninger ind i undervisningen” følgende artikel:

”Historie og samfundsfaglærer [K] skal nu forholde sig til, om hun ligestiller holocaustbenægteres argument med de historiske beviser for holocaust, udryddelsen af europæiske jøder under 2. Verdenskrig.

[K] er kommet i modvind i forbindelse med en skoleudflugt til Frihedsmuseet med sine historieelever fra en 8. klasse. På sin web-log sidestiller hun historiske beviser for holocaust på lige fod med holocaustbenægteren David Irving, der er idømt tre års fængsel for at benægte holocaust.

På sin hjemmeside skriver hun om udflugten:

- Nogle historikere hæver, at Zyklon B blev brugt til at udslette fanger i koncentrationslejrene, mens revisionisterne hævder, at det blev brugt til at desinficere lejrene for lus og gnavere.

Ordet ”revisionisterne” fungerer samtidig som et link til David Irvings hjemmeside, men der er intet link til hjemmesider, der dokumenterer holocaust. [K] nævner heller ikke ordet holocaust eller jøder i sin web-log.

Hun ønsker ikke at uddybe over for Avisen.dk, men skriver på sin hjemmeside, at hun hverken er holocaustbenægter eller underviser eleverne i holocaustbenægternes teorier. Desuden er web-loggen udtryk for hendes personlige synspunkter og ikke for hendes undervisning på DIA privatskole, skriver hun.”

Samme dag bragte www.avisen.dk under overskriften ”Det skrev [K] på sin blog” og underoverskriften ”[K] har en eksklusion fra de Konservative i København hængende over hovedet. Læs her, hvad hun skrev på sin blog.” følgende artikel:

”Om giftgassen Zyklon B, der blev brugt mod jøder i koncentrationslejrene:

- Nogle historikere hævder, at Zyklon B blev brugt til at udslette fanger i koncentrationslejrene, mens revisionisterne hævder, at det blev brugt til at desinficere lejrene for lus og gnavere.

Ordet ”revisionisterne” fungerer samtidig som link til holocaustbenægteren David Irvings hjemmeside. Der findes dog intet link til dokumentationen for udryddelsen af seks millioner af Europas jøder.

Jeg dømmer ikke, om nogen er muslimer eller ej; kun en sharia ret kan dømme, om en person er kætter eller ej.

(Homo)seksualitet hører simpelthen ikke hjemme i det offentlige rum.

Manden ([A], red.) er psykopat ind til benet.

[A] også kendt som Onkel Tom.

Fra [K].blogspot.com.”

Senere samme dag bragte avisen under overskriften ”Konservativ: Jeg benægter ikke holocaust” og underoverskriften ”[K] afviser på sin hjemmeside, at hun har sympati for holocaustbenægteren David Irving” følgende artikel:

”Det konservative bestyrelsesmedlem [K], der trues med eksklusion, afviser på sin hjemmeside, at hun benægter holocaust, nazisternes udryddelse af jøder under 2. Verdenskrig.

- Jeg har aldrig benægtet eller benægter i dag holocaust under 2. Verdenskrig. Jeg er ikke revisionist, og jeg underviser heller ikke og har nogensinde undervist i revisionisme, skriver [K].

Om besøget på Frihedsmuseet nævner [K] hverken ordet holocaust eller jøder.”

Samme dag bragte www.avisen.dk under overskriften ”Rettelse” og underoverskriften ”Avisen.dk har tidligere skrevet, at [K] på sin blog ikke har linket til dokumentation for jødeudryddelsen. Dette er ikke korrekt.” følgende:

”I artiklen ”Det skrev [K] på sin blog” skriver Avisen.dk, at ”ordet ”revisionisterne” samtidig fungerer som et link til holocaustbenægteren David Irvings hjemmeside. Der findes dog intet link til dokumentationen for udryddelsen af seks millioner af Europas jøder.”

Indholdet i sidste sætning er ikke korrekt.

I blogindlægget findes der et link til udryddelsen af seks millioner jøder, nemlig linket på ordet Zyklon B, der fører læseren videre til Wikipedia-artiklen om udryddelsen af kz-lejr fanger ved hjælp af Zyklon B.

[K] har bedt Avisen.dk om at præcisere, at ”jeg har linket til korrekt historisk dokumentation for brug af Zyklon B i forbindelse med udryddelsen af 6 millioner jøder på Wikipedia, FØR jeg omtaler revisionisternes standpunkt.”

Avisen.dk beklager fejlen, som er blevet rettet på de relevante artikler på Avisen.dk.”

Www.avisen.dk bragte den 22. marts 2007 under overskriften ”Ekspert: Konservativ skriver som en holocaust-benægter” og underoverskriften ”[K], konservativ og historielærer på en arabisk friskole, benytter sig af holocaustbenægter retorik med påviste fejl. Det mener professor i historie Uffe Østergaard” følgende artikel:

”Den konservative politiker [K] beskyldes nu for at gå holocaustbenægteres ærinde.

Beskyldningen kommer fra Uffe Østergaard, professor i historie på Handelshøjskolen og tidligere leder af afdelingen for Holocaust- og Folkedrabsstudier på Dansk Institut for Internationale Studier.

Uffe Søndergaard mener, at [K]s omtale af giftgassen Zyklon B, der blev brugt af nazisterne under 2. Verdenskrig, tyder på, at hun viderebringer den retorik, der kendes fra holocaustbenægtere, som helt eller delvist afviser, at jøder blev udryddet under 2. Verdenskrig.

- Det er det rene nonsens, hun skriver. Enten støtter hun holocaustbenægtere, eller også er hun i bedste fald gået i deres fælde. Hun tilslutter sig den spørgen ind til, om holocaust virkelig fandt sted, som man kan se på benægternes hjemmesider.

Her sidestiller hun historisk fakta med den dømte holocaustbenægter David Irving. Hun skriver på sin blog om Zyklon B gas:

- Nogle historikere hævder, at Zyklon B blev brugt til at udslette fanger i koncentrationslejrene, mens revisionisterne hævder, at det blev brugt til at desinficere lejrene for lus og gnavere, skriver [K].

Ifølge professor i historie Uffe Østergaard fremstiller [K] emnet direkte fejlagtigt.

- Det er ikke bare ”nogle historikere”, det drejer sig om, og det er ikke noget, de ”hævder”. Alle historikere har bevist, at gassen blev brugt til at dræbe jøder i lejrene, og at holocaustbenægternes påstande er noget vrøvl. Det er fakta, siger han og fortsætter:

- Allerede der er hun ude af seriøsiteten...

[K] linker i afsnittet om Zyklon B til en hjemmeside med holocaustbenægteren David Irving og til Wikipedia, et brugerskrevet net-leksikon, der fortæller om, at gassen blev brugt til at slå jøder ihjel. Ifølge Uffe Østergaard ligestiller [K] på den måde de to kilder.

- [K] stiller de to links op som ligeværdige påstande, som er lige seriøse. Det generede os fra begyndelsen i vores arbejde på Holocaust- og Folkedrabsstudier, at oplysninger på nettet kom til at stå, som om de var lige gode, siger Uffe Østergaard.

Www.avisen.dk bragte den 23. marts 2007 under overskriften ” Arabisk skolelærer afviser holocaust-kritik” og underoverskriften ”- Der er ikke noget at komme efter, siger historielærer [K]. Flere eksperter beskylder hende for at læne sig op af holocaustbenægtere” følgende artikel:

”Flere historikere og forskere rejser nu tvivl om, hvorvidt skolelæreren [K] er egnet til at undervise skoleelever i udrensningen af Europas jøder under 2. Verdenskrig.

Historiker og forfatter Torben Jørgensen, der mener, at [K] bruger samme retorik som holocaustbenægtere, vil blive overrasket, hvis hun kan holde sine private holdninger adskilt fra sit lærerarbejde.

- Det ville jo indebære, at hun skulle være i stand til at afvise benægtersynspunkter fra sine elevers side; synspunkter, som man meget vel kan have en mistanke om, at hun deler, siger historiker Torben Jørgensen, tidligere ansat på afdelingen for Holocaust- og Folkedrabsstudier på Dansk Institut for Internationale Studier.

Historielæreren [K] ligestiller på sin personlige hjemmeside den dømte holocaustbenægter David Irving med historisk fakta om udslettelsen af jøder under 2. Verdenskrig I reportagen linker [K] til en David Irving hjemmeside.

[K] skriver på sin blog om Zyklon B gas, der blev brugt til at udslette jøder i koncentrationslejrene:

- Nogle historikere hævder, at Zyklon B blev brugt til at udslette fanger i koncentrationslejrene, mens revisionisterne hævder, at det blev brugt til at desinficere lejrene for lus og gnavere, skriver [K].

[K], der også er bestyrelsesmedlem hos de Konservative, afviser, at der er hold i beskyldningerne.

- Jeg har aldrig undervist i revisionisme eller holocaustbenægtelse. Jeg er blevet kontrolleret af kommunen og de tilsyn, der er igennem otte år, og jeg er altid blevet godkendt i alt, hvad jeg har lavet, siger [K].

- Jeg bruger almindelige undervisningsmaterialer udgivet af undervisningsforlagene, så der er intet at komme efter, siger hun og beskriver sagen som personforfølgelse mod hende.

Også Viljhjálmur Örn Vilhjálmson, ph.d., er også bekymret for [K]s kompetence som historielærer på den arabiske friskole.

- [K]s blog grænser til holocaustbenægtelse. Den relativisering og den henvisning [K] foretager til David Irvings tolkninger af historien, er usmagelig og bekymrende, især taget i betragtning, at hun arbejder som historielærer, siger historiker

Ifølge professor i historie Uffe Østergaard fremstiller [K] holocaust direkte fejlagtigt.

Det er ikke bare ”nogle historikere”, det drejer sig om

Historiker Torben Jørgensen mener, at [K] direkte gavner holocaustbenægterens sag.

- [K] fremmer helt åbenlyst holocaustbenægteres mål på sin blog. Hun fremstiller giftgassen Zyklon B, som om der findes to sider af sagen, og at holocaust skulle være noget, der er omdiskuteret blandt fagfolk. Jeg advarer på det skarpeste imod en falsk diskussion om, hvorvidt holocaust overhovedet fandt sted og dermed mod det, man kan læse på [K]s blog, siger historiker Torben Jørgensen.”

Www.avisen.dk bragte den 26. marts 2007 under overskriften ”K er bekymret over studietur hos Hizbollah” og underoverskriften ”De konservative er bekymrede over bestyrelsesmedlem [K]s fortid med forbindelse til militante bevægelser. Eksperter mener dog ikke, at det nødvendigvis er et problem” følgende artikel:

I et 10 år gammelt interview fortæller [K], talsmand for foreningen Islamic Student Organization om studieture til den væbnede Hizbolah-bevægelse i Libanon og regimet i Libyen.

I interviewet fra 1997 fortæller [K] desuden

Ifølge Nyhedsavisens kilder har Politiets Efterretningstjeneste overvåget [K], siden hun grundlagde ISO. PET vil dog ikke kommentere sagen.

Islamic Student Organization betegnes som forløberen til det islamiske, radikale Hizb-ut-Tahrir. ISO var imod druk, hor og staten Israel. Københavns Universitet slettede flere gange gruppens hjemmesider på grund af antisemitisme.

[K] ønsker ikke at udtale sig. Hun er desuden historie- og samfundsfaglærer på den arabiske friskole DIA i København.”

Www.avisen.dk bragte den 30. marts 2007 en artikel under overskriften ”K vil ekskludere [K] nu” og underoverskriften ”Det Konservative Folkeparti i København indleder nu eksklusionssag mod det omstridte partimedlem, [K], der blandt andet beskyldes for at læne sig op af holocaustnægtere” , hvoraf følgende bl.a. fremgår:

”Nyhedsavisen har de seneste dage kunnet fortælle, hvordan [K], der blandt andet underviser i historie, på sin hjemmeside linker til holocaustbenægtere. Hun har samtidig manipuleret med et foto af to islamkritikere, så de optræder med hagekors på deres tøj.”

Af de oplysninger, Pressenævnet har fået forelagt vedrørende klagen, fremgår, at [K] bl.a. skrev følgende på sin blog den 9. marts 2007:

”Yesterday I took my history student to the Museum of Resistance and Liberty [link til museets hjemmeside] in Copenhagen. The museum is a living witness to the 5 years Denmark was held under the yoke of German occupation. Many Danes lost their lives fighting the Nazi invasion between 1940-1945. We saw a rose, made by a concentration inmate from chewed rye bread. A little bottle containing the remains of a piece of human skin with the SS letters ingraved (Hitler’s elite guard). And lots of others WW2 memorabilia such as homemade guns, processed from plumbing pipes.

Label from Zyklon B cans [link] containing poisonous gas. Some historians claim that Zyklon B was used to annihilate concentration camp prisoners while revisionists [angiveligt link til David Irvings hjemmeside] claim it was used to disinfect the camps from lice and rodents. The gas cans, from which these labels were taken, were secured in Denmark. Amazingly, Zyklon B is still in production in Czech Republic in Kolín under the trade name Uragan D2, sold for eradicating insects, small animals and rodents. Who on Earth would buy that stuff? It’s gotta be the world’s worst brand mark!

I find the history of Nazi Germany very mesmerizing, always trying to analyse how a few men could manipulate millions of people to create a powerful superpower from scratch and then end up wrecking half the world, killing millions of human beings in the process – all in a matter of just 12 years. The ultimate success and the ultimate horror, both at once.”

Pressenævnet har konstateret, at [K] trods opfordring i brev af 30. maj 2007 ikke har svaret på nævnets forespørgsel om hvilken artikel i papirudgaven af Nyhedsavisen, klagen vedrører.

2. Parternes synspunkter

2.1. [K]s synspunkter

[K] har indledningsvis anført, at hun linker til en leksikonartikel på Wikipedia om jødeudryddelser (via linket Zyklon B cans) og til hjemmesiden for den kontroversielle forfatter og revisionist David Irving (via linket revisionists) for at gøre opmærksom på, at mennesker kan være så vanvittige at bruge insektgift til at udrydde mennesker og stadig sælge produktet i dag. I hendes blogindlæg er der ingen tvivl om, at millioner af mennesker blev udryddet under Nazi-Tysklands regime, men www.avisen.dk giver læserne det indtryk, at blogindlægget er af revisionistisk karakter.

[K] har anført, at hun i www.avisen.dk udråbes til holocaustbenægter, idet avisen igennem artikelserien anvender ordene ”ligestiller” og ”sidestiller”. I henhold til Ordbog over Det Danske Sprog kan ”sidestille” både betyde ”at stille noget ved siden af hinanden” og ”ligestille”. Www.avisen.dk spiller bevidst med ordets tvetydige betydning. Der er navnlig henvist til følgende udsagn:

· ”[[K]] sidestiller argumenter fra holocaustbenægtere med de historiske påvisninger af jødeudryddelserne i Europa”,

· ”På sin web-log sidestiller hun historiske beviser for holocaust på lige fod med holocaustbenægteren David Irving”,

· ”Hun er kommet i modvind efter at have ligestillet holocaustbenægteren David Irvings argumenter med historiske fakta”,

· ”Her sidestiller hun historisk fakta med den dømte holocaust-benægteren David Irving”,

· ”Historielæreren [K] ligestiller på sin personlige hjemmeside den dømte holocaust-benægter David Irving med historisk fakta om udslettelsen af jøder”,

I artiklen ”Konservativ hænger islam-kritikere ud som nazister” af 20. marts 2007 bringes udsagnet ”Hjemmesiden, hvor hun [[K]] også beskæftiger sig med holocaustbenægtelse ”. - Brugen af ordet ”beskæftiger” kan opfattes, som om klager anvender sin blog til at benægte holocaust.

[K] har anført, at www.avisen.dk med et manipulerende sprogbrug og udeladelser af vigtige informationer har viderebragt et fejlagtigt billede af klager. Klager har navnlig henvist til følgende udeladelser:

· Artiklen ”Konservativ hænger islam-kritikere ud som nazister” fremfører, at klager ”linker til holocaustbenægter David Irvings hjemmeside”, men undlader at referere, at der også omtales og linkes til historiske redegørelser vedrørende udryddelsen af millioner af jøder.

· I artiklen ”Skolelærer skal forklare sit syn på holocaust” er det fejlagtigt oplyst, at ”der er intet link til hjemmesider, der dokumenterer holocaust”. Www.avisen.dk har udelukkende refereret linket til David Irvings hjemmeside og undladt at omtale linket til en artikel på Wikipedia og klagers omtale af nazisternes drab på millioner af mennesker.

· I artiklen ”K vil ekskludere [K] nu” anføres ” hvordan [K] på sin hjemmeside har linket til holocaustbenægtere”. - Det fremgår ikke af artiklen, at der kun er link til én holocaustbenægter. Endvidere forties, i hvilken forbindelse linket til David Irving er anvendt.

[K] har anført, at www.avisen.dk i artiklen ”Ekspert: Konservativ skriver som holocaustbenægter” af 22. marts 2007 kun har forelagt professor Østergaard et kort uddrag af blogindlægget, inden han kommenterer indlægget. Professoren er derfor uvidende om, at klager omtaler holocaust i resten af blogindlægget. Samme fremgangsmåde anvendes i artiklen ”Arabisk skolelærer afviser holocaust-kritik” af 23. marts 2007 over for forfatter Torben Jørgensen og historiker Vilhjálmur Örn Vilhjálmson. De præsenteres for et citat vedrørende Zyklon B, hvorefter forfatteren udtaler, at det rejser ”alvorlige spørgsmål om hendes kompetence som historielærer”, og historikeren udtaler, at ”[K]s blog grænser til holocaustbenægtelse”. De tre eksperter har ikke af www.avisen.dk fået mulighed for at forholde sig til hele indlægget.

[K] har herudover anført, at www.avisen.dk ikke har forelagt klager nye oplysninger, som man agtede at offentliggøre. Der er henvist til udsagnene: ”[K] vil ikke udtale sig til Nyhedsavisen” (25. marts 2007) og ”[K] ønsker ikke at udtale sig” (26. marts 2007). Udsagnene er ikke korrekte. Pr. telefon frabad klager sig den 23. marts 2007 at blive kontaktet af journalist [B] i forbindelse med holocaust-skriverierne. Efter den 23. marts 2007 kontaktedes klager ikke for en kommentar til de nye artikler – herunder hendes fortid i Islamic Student Organization. Trods klagers tidligere uvilje mod at blive kontaktet af [B] bør www.avisen.dk i nye sager henvende sig for en kommentar.

[K] har videre anført, at alvorlige beskyldninger er præsenteret uden kildeangivelse. Hun har henvist til artiklen ”K vil ekskludere [K] nu” af 26. mart 2007, hvoraf det fremgår, at ”Ifølge Nyhedsavisens kilder har Politiets Efterretningstjeneste overvåget [K], siden hun grundlagde ISO. PET vil dog ikke kommentere sagen”. Det undrer, hvilke kilder, der gøres brug af i forbindelse med omtalen af efterretningsvirksomhed, når PET ikke vil kommentere sagen. Der mangler ligeledes kildeangivelse til udsagnet ”Islamic Student Organization betegnes Københavns Universitet slettede flere gange gruppens hjemmesider på grund af antisemitisme”. I mangel af kildeangivelse fratages læseren muligheden for at kontrollere påstandenes lødighed, når kildeangivelser og dokumentation for de fremførte påstande mangler.

[K] har endvidere anført, at www.avisen.dk den 21. marts 2007 har berigtiget udsagnet ”Ordet ”revisionisterne” fungerer samtidig som et link til David Irvings hjemmeside, men der er intet link til hjemmesider, der dokumenterer holocaust”. Avisen berigtigede fejlen samme dag, som artiklen var bragt, men lovede samtidig at rette fejlen i ældre artikler. Dette skete først med betydelig forsinkelse, næsten et døgn efter, og berigtigelsen var ikke på en så fremtrædende plads som de påklagede artikler.

Klager har endelig forgæves anmodet om et genmæle i papirudgaven af Nyhedsavisen, idet det i papirudgaven fremgår, at klager ”kun” har linket til David Irving og ikke til massedrab på jøderne.

2.2. Www.avisen.dk’s synspunkter

Www.avisen.dk har afvist, at udsagnene ”ligestiller” og ”sidestiller” er forkerte. [K] har i sit blogindlæg tillagt begge forklaringer lige stor troværdighed med udsagnet (oversat til dansk) ”Nogle historikere hævder, at Zyklon B blev brugt til at tilintetgøre koncentrationslejrfanger, mens revisionister hævder, at det blev brugt til at desinficere lejrene for lus og gnavere”. Der er tale om en sidestilling, hvilket underbygges af ordet ”hævder”.

Www.avisen.dk har anført, at udsagnet ” hjemmesiden, hvor hun også beskæftiger sig med holocaustbenægtelse” er korrekt, idet artiklerne beskriver faktiske forhold: At [K] bl.a. ”beskæftiger” sig med holocaustbenægtelse.

Www.avisen.dk har videre anført, at to af de tre citerede historikere læste klagers blog i sin helhed, før de udtalte sig til avisen.

Www.avisen.dk har derudover anført, at avisen ikke har forelagt hende nye krænkende oplysninger, før de blev bragt, idet klager har frabedt sig at blive kontaktet. Journalisten anmodede om tilladelse til at kontakte klager, såfremt der kom oplysninger frem af en sådan karakter, at klager ville ønske at kommentere dem. Dette har klager afvist. For at få klagers synspunkt med, bragte avisen et uddrag fra hendes web-log.

Www.avisen.dk har fastholdt, at klageren har været i PETs søgelys. Avisen har imidlertid erkendt, at det ikke endeligt kan dokumenteres, at klager grundlagde ISO, hvorfor avisen gerne bringer en rettelse af den pågældende fejl, såfremt klager ønsker det, hvilket hun imidlertid ikke har gjort.

Www.avisen.dk har herudover oplyst, at den påklagede artikel blev bragt den 21. marts 2007 kl. 12.17, og berigtigelsen blev bragt kl. 21.31. Det har ikke været muligt at fastslå på hvilket tidspunkt, klager henvendte sig om eftermiddagen, men avisen har beklaget, at rettelsen først fremgik kl. 21.31, men anser ikke forsinkelsen for ”betydelig”. Avisen har videre anført, at placeringen er rimelig.

Vedrørende krav om genmæle i papirudgaven har Nyhedsavisen anført, at det efter en gennemgang af papirudgaverne kan konstateres, at fejlen ikke er bragt i dette medie, hvorfor der ikke er grundlag for at bringe en rettelse i papirudgaven.

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse :

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Dorthe Carlsen, Kaare R. Skou og Ole Askvig.

Pressenævnet bemærker, da klager ikke har præciseret hvilken artikel i papirudgaven af Nyhedsavisen, klagen vedrører, afvises denne del af klagen.

Pressenævnet finder, at udsagnene ”sidestiller”, ”ligestiller” samt ”beskæftiger sig med holocaustbenægtelse” er www.avisen.dk’s vurdering af klager på baggrund af navnlig følgende udsagn fra blogindlægget: ”Some historians claim that Zyklon B was used to annihilate concentration camp prisoners while revisionists claim it was used to disinfect the camps from lice and rodents.” Nævnet udtaler derfor ikke kritik heraf.

I overensstemmelse med redaktørens ret til at redigere mediet er www.avisen.dk berettiget til at beslutte hvilke oplysninger, der bringes i mediet, herunder at avisen alene oplyser, at der er linket til holocaustbenægter David Irving og ikke til artiklen fra Wikipedia og klagers øvrige omtale. Nævnet udtaler derfor ikke kritik heraf.

Pressenævnet finder imidlertid, at oplysningen ”der er intet link til hjemmesider, der dokumenterer holocaust” ikke er korrekt, og nævnet udtaler sin kritik. Da www.avisen.dk den 21. marts 2007 har berigtiget forholdet, finder nævnet ikke anledning til at pålægge offentliggørelse vedrørende dette forhold, jf. medieansvarsloven § 49.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at en berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktørens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår, jf. punkt. A.7. Det fremgår af sagen, at den påklagede artikel ”Skolelærer skal forklare sit syn på holocaust” af 21. marts 2007 er bragt kl. 12.17, og www.avisen.dk blev gjort bekendt med fejlen om eftermiddagen, hvorefter man berigtigede forholdet kl. 21.31 i den pågældende artikel. Dagen efter rettede mediet fejlen i ældre artikler. Pressenævnet finder, at der ikke er grundlag for at udtale kritik, da www.avisen.dk berigtigede forholdet i henholdsvis den pågældende artikel og i ældre artikler kort efter, at man var blevet bekendt med fejlen. Berigtigelsen skal videre foretages i en sådan form, at læserne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen. Sådan som sagen foreligger oplyst, er det ikke muligt for Pressenævnet at afgøre om berigtigelsen er foretaget i en sådan form, at dette er sket i overensstemmelse hermed.

Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt to ud af tre eksperter læste hele blogindlægget, inden de udtalte sig til artiklerne af 22. og 23. marts 2007. Pressenævnet kan på grund af de begrænsede bevismuligheder ikke afgøre hvem, der læste hele indlægget, og nævnet kan derfor ikke afgøre, hvorvidt eksperternes vurderinger er underbyggede. På grund af de bevismæssige begrænsninger kan Pressenævnet heller ikke afgøre, om klager har været i Politiets Efterretningstjenestes søgelys.

[K] afslog at udtale sig til www.avisen.dk under henvisning til, at hun ikke ønskede at udtale sig til den journalist, som avisen havde sat på opgaven. Pressenævnet finder, at www.avisen.dk under disse omstændigheder med rette den 25. og 26. marts 2007 har anført, at [K] ikke ønsker at udtale sig til avisen. Nævnet finder videre, at www.avisen.dk heller ikke har tilsidesat god presseskik ved at undlade at kontakte klager i forbindelse med offentliggørelse af andre artikler i artikelserien. Nævnet udtaler ikke sin kritik.

På baggrund af www.avisen.dk’s forklaring lægger Pressenævnet til grund, at det ikke kunne dokumenteres, at klager som nævnt i artiklen ”K er bekymret over studietur hos Hizbollah” af 26. marts 2007 grundlagde Islamic Student Organization. Pressenævnet finder, at fejlen er af betydning, idet www.avisen.dk oplyser, at ”Københavns Universitet slettede flere gange gruppens hjemmesider på grund af antisemitisme”, hvorfor www.avisen.dk, så snart man var blevet bekendt med fejlen, burde havde bragt en berigtigelse. Da dette ikke er sket, udtaler nævnet sin kritik.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af www.avisen.dk at offentliggøre følgende:

”Kritik fra Pressenævnet :

Www.avisen.dk bragte i perioden den 20.-30. marts 2007 en artikelserie vedrørende det konservative bestyrelsesmedlem i København, [K]. I artiklerne fremgik det, at [K] på sin blog ligestillede holocaustbenægteres argument med historiske beviser for holocaust. I en artikel blev det oplyst, at [K] grundlagde Islamic Student Organization. Vedrørende organisationen blev det i artiklen oplyst, at Københavns Universitet havde slettet gruppens hjemmesider pga. antisemitisme.

[K] har klaget til Pressenævnet, idet hun bl.a. mener, at oplysningerne er manipulerede og flere oplysninger udokumenterede. Pressenævnet finder, at www.avisen.dk burde have bragt en rettelse, da avisen blev bekendt med, at der ikke var dokumentation for, at [K] grundlagde Islamic Student Organization. Pressenævnet udtaler derfor kritik af www.avisen.dk.

Pressenævnet har pålagt os at bringe denne meddelelse. Hele kendelsen kan læses på www.pressenaevnet.dk.”

Afgjort den 20. juni 2007.