Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Revisors erklæringstekst vedrørende omsætningsgrænsen på
27,1 mio. kr. (bekendtgørelsens §1):
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dokumentation af
omsætningens størrelse m.v. i henhold til
§ 5 i lov om detailsalg fra butikker m.v.

 

I medfør af § 5, stk. 4, 5 og 6, og § 7, stk. 2, i lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker m.v., fastsættes:

Indsendelse af erklæring

§ 1. Erklæringen, der skal indsendes efter § 5, stk. 2 og 3, i lov om detailsalg fra butikker m.v., er en standarderklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor. Erklæringen skal indsendes elektronisk af den registrerede eller statsautoriserede revisor som anvist på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside www.eogs.dk. Indsendelse sker ved anvendelse af digital signatur.

Stk. 2. Standarderklæringens form fastsættes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Standarderklæringen skal indeholde oplysninger om følgende:

1) Butikkens navn, adresse, CVR-nummer og P-nummer.

2) Periode som erklæringen vedrører.

3) Den erklærende revisors navn.

4) Dato for erklæringens afgivelse.

5) Revisors erklæringstekst affattet som anført i bilag 1.

Stk. 3. På Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside offentliggøres hvilken butik og hvilken periode, der er indsendt erklæring for. En offentliggørelse slettes, når en efterfølgende erklæring er indsendt og offentliggjort. For nye butikker slettes en offentliggørelse dog senest 3 måneder efter udløbet af den periode, erklæringen vedrører. For eksisterende butikker slettes en offentliggørelse senest 15 måneder efter udløbet af den periode, erklæringen vedrører.

Dokumentation af bagatelgrænse

§ 2. For butikker, hvis omsætning ikke overstiger bagatelgrænsen i § 5, stk. 4, i lov om detailsalg fra butikker m.v. (11,7 mio. kr. i 2005), skal der ikke indsendes revisorerklæring til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. En butik skal dog til enhver tid kunne dokumentere, at omsætningen ikke overstiger bagatelgrænsen.

Stk. 2. En eksisterende butik kan som dokumentation for, at den realiserede omsætning ikke overstiger bagatelgrænsen, bruge et momsregnskab, et skatteregnskab eller en anden opgørelse til offentlige myndigheder for seneste regnskabsperiode. Den anvendte dokumentation skal klart vise, at butikkens omsætning ikke overstiger bagatelgrænsen. Som dokumentation kan også anvendes en erklæring afgivet af en registreret eller statsautoriseret revisor om, at den bogførte omsætning ikke overstiger bagatelgrænsen. Revisorerklæringen skal indeholde oplysningerne nævnt i § 1, stk. 2.

Stk. 3. Som dokumentation for, at en ny butiks budgetterede omsætning ikke overstiger bagatelgrænsen, kan butikken bruge et budget for den første regnskabsperiode. Budgettet skal være velbegrundet og give en pålidelig beskrivelse af forventningen til omsætningen.

Udvalgsvarer

§ 3. Butikker, der gør brug af undtagelsesbestemmelsen i § 5, stk. 1, i lov om detailsalg fra butikker m.v., skal til enhver tid kunne dokumentere, at omsætningen ikke udelukkende eller hovedsagelig består af udvalgsvarer.

Stk. 2. Ved udvalgsvarer forstås varer, der bliver ved med at eksistere samtidig med brugen, og som først går til grunde efter en nedslidning over en længere periode.

Stk. 3. For at omsætningen hovedsagelig består af udvalgsvarer, kræves at mere end 50 procent af omsætningen kan henføres hertil.

Stk. 4. For eksisterende og nye butikker, hvor der skal indsendes erklæring efter § 5, stk. 2, henholdsvis § 5, stk. 3, i lov om detailsalg fra butikker m.v., skal dokumentation af, at omsætningen ikke udelukkende eller hovedsagelig består af udvalgsvarer, ske som led i revisors erklæring efter § 1, stk. 2, jf. bilag 1.

Stk. 5. For eksisterende butikker, hvor der ikke skal indsendes erklæring, jf. § 2, stk. 1, kan dokumentation af fordelingen mellem udvalgsvarer og dagligvarer ske ved at fremlægge bogføringen af omsætningen for seneste regnskabsperiode fordelt på henholdsvis udvalgsvarer og dagligvarer. Hvor bogføringen af omsætningen for seneste regnskabsperiode ikke er fordelt på henholdsvis udvalgsvarer og dagligvarer, kan dokumentation ske ved at opdele bogføringen af varekøbet for seneste regnskabsperiode på henholdsvis udvalgsvarer og dagligvarer.

Stk. 6. For nye butikker, hvor der ikke skal indsendes erklæring, jf. § 2, stk. 1, kan dokumentation af fordelingen mellem udvalgsvarer og dagligvarer ske ved, at den budgetterede omsætning er fordelt på henholdsvis udvalgsvarer og dagligvarer.

Opgørelse af omsætningen

§ 4. Ved opgørelsen af omsætningen skal ikke medregnes de varetyper, som er nævnt i § 3, stk. 1, i lov om detailsalg fra butikker m.v., samt tjenesteydelser og en gros salg.

Stk. 2. Omregningen af omsætningen til helårstal skal ske proportionalt.

Stk. 3. Hvor perioden, der omregnes for, er 30 dage eller mindre, skal omregningen af omsætningen ske på grundlag af perioden plus de efterfølgende 30 dage.

Straf

§ 5. Overtrædelse af § 2, stk. 1, sidste pkt., § 2, stk. 2, 2. og sidste pkt., § 2, stk. 3, sidste pkt., § 3, stk. 1, og § 4, stk. 2 og 3, straffes med bøde.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. juli 2005.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 30. juni 2005

Ole Blöndal

/Jytte Tandrup ChristensenBilag 1

Revisors erklæringstekst vedrørende omsætningsgrænsen på
27,1 mio. kr. (bekendtgørelsens § 1):

For eksisterende butikker, jf. § 5, stk. 2, i lov om detailsalg fra butikker m.v., skal erklæringen indeholde følgende erklæringstekst fra en registreret eller statsautoriseret revisor:

»Revisorerklæring

Jeg har efter aftale med ledelsen konstateret størrelsen og fordelingen af den bogførte omsætning i den angivne butik for den angivne periode. Til brug for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen afgives nedenstående erklæring, jf. § 5, stk. 2, i lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker m.v.

Jeg har ikke foretaget særskilt revision med henblik på denne erklæring.

Det udførte arbejde

Jeg har tilrettelagt og udført arbejdet med henblik på at afgive erklæring om den bogførte omsætnings størrelse og fordeling mellem dagligvarer og udvalgsvarer.

Erklæringen er afgivet på grundlag af virksomhedens bogføring og meddelte oplysninger.

Konklusion

Jeg har konstateret, at den bogførte omsætning inklusive moms og punktafgifter omregnet til helårstal ikke overstiger 27,1 mio. kr. Jeg har endvidere konstateret, at omsætningen ikke udelukkende eller hovedsagelig består af udvalgsvarer.«

For nye butikker, jf. § 5, stk. 3, i lov om detailsalg fra butikker m.v., skal erklæringen indeholde følgende erklæringstekst fra en registreret eller statsautoriseret revisor:

»Revisorerklæring

Jeg har efter aftale gennemgået det af ledelsen udarbejdede budget for omsætningen i den angivne butik for den angivne periode til brug for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. § 5, stk. 3, i lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker m.v.

Det udførte arbejde

Jeg har tilrettelagt og udført mit arbejde i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinjer for gennemgang af budgetter. Under gennemgangen har jeg vurderet budgetforudsætningerne og den anvendte regnskabspraksis for omsætningen, ligesom jeg har efterprøvet, om den budgetterede omsætning er udarbejdet i overensstemmelse hermed.

Konklusion

Det er min opfattelse, at den budgetterede omsætning er udarbejdet på grundlag af de beskrevne forudsætninger, at forudsætningerne forekommer velbegrundede, samt at den budgetterede omsætning giver en pålidelig beskrivelse af ledelsens forventninger til butikkens omsætning.

Jeg har konstateret, at den budgetterede omsætning inklusive moms og punktafgifter omregnet til helårstal ikke overstiger 27,1 mio. kr. Jeg har endvidere konstateret, at den budgetterede omsætning ikke udelukkende eller hovedsagelig består af udvalgsvarer.«

Revisors erklæringstekst vedrørende bagatelgrænsen på 11,7 mio. kr. (bekendtgørelsens § 2):

For eksisterende butikker skal erklæringen indeholde følgende erklæringstekst fra en registreret eller statsautoriseret revisor:

»Revisorerklæring

Jeg har efter aftale med ledelsen konstateret størrelsen og fordelingen af den bogførte omsætning i den angivne butik for den angivne periode, jf. § 5, stk. 4, i lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker m.v.

Jeg har ikke foretaget særskilt revision med henblik på denne erklæring.

Det udførte arbejde

Jeg har tilrettelagt og udført arbejdet med henblik på at afgive erklæring om den bogførte omsætnings størrelse og fordeling mellem dagligvarer og udvalgsvarer.

Erklæringen er afgivet på grundlag af virksomhedens bogføring og meddelte oplysninger.

Konklusion

Jeg har konstateret, at den bogførte omsætning inklusive moms og punktafgifter omregnet til helårstal ikke overstiger 11,7 mio. kr. Jeg har endvidere konstateret, at omsætningen ikke udelukkende eller hovedsagelig består af udvalgsvarer.«