Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31985L0611
 
31988L0220
 
31995L0026
 
32001L0107
 
32001L0108
 
32004L0039
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.

 

I medfør af § 68, § 113, § 114 f og § 132, stk. 3, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 9. marts 2005, som ændret ved lov nr. 411 af 1. juni 2005 fastsættes:

Afsnit I

Anvendelsesområde

Kapitel 1

De omfattede foreninger og rapporter

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeningers finansielle rapporter.

Stk. 2. De af stk. 1 omfattede foreninger skal for hvert regnskabsår udarbejde og offentliggøre en årsrapport, jf. § 55, § 68, § 113 og § 114 f i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Stk. 3. Investeringsforeninger, børsnoterede specialforeninger og børsnoterede hedgeforeninger skal udarbejde og offentliggøre en halvårsrapport, jf. § 55, § 68, § 113 og § 114 f i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Stk. 4. Årsrapporter for godkendte fåmandsforeninger skal i det mindste indeholde de i denne bekendtgørelse § 68 stk. 1-3 nævnte oplysninger på årsbasis og opstilles således, at posterne i bilag 2 som minimum medtages.

§ 2. Er en forening opdelt i afdelinger, skal årsrapporten indeholde særskilt balance, resultatopgørelse, femårsoversigt og noter for hver enkelt afdeling. Redegørelse for anvendt regnskabspraksis kan dog udarbejdes som en fælles redegørelse for afdelingerne i en forening, jf. § 55, stk. 2, § 113 og § 114 f i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

§ 3. Et regnskab, som en forening eller afdeling udelukkende udarbejder til eget brug, er ikke en årsrapport eller en halvårsrapport efter denne bekendtgørelse. Aflægger en forening et regnskab, der ikke er en årsrapport eller en halvårsrapport efter denne bekendtgørelse, må det ikke betegnes som årsrapport eller halvårsrapport, og det skal såvel i form og indhold fremstå, så det ikke kan forveksles med en årsrapport eller en halvårsrapport aflagt efter denne bekendtgørelse.

§ 4. Årsrapporten skal udarbejdes i danske kroner eller i euro. Dog kan en investeringsforening eller specialforening, der udsteder beviser i en anden valuta end danske kroner, udarbejde årsrapporten i denne anden valuta.

 

Afsnit II

Årsrapporten

Kapitel 2

Klassifikation og opstilling

Generelle bestemmelser

§ 5. Balance og resultatopgørelse skal opstilles i skematisk form i overensstemmelse med bilag 2.

Stk. 2. De i skemaerne i bilag 2 angivne poster, skal anføres særskilt og i den angivne rækkefølge. Under forudsætning af at opstillingsskemaernes struktur opretholdes, kan der foretages en mere detaljeret opdeling, hvis beløbet i den nye underpost er væsentligt, og hvis arten eller funktionen af underposten er forskellig fra øvrige underposter. Der kan tilføjes nye poster, hvis beløbet for en sådan er væsentligt, og hvis arten eller funktionen af den nye post er forskellig fra de øvrige poster.

Stk. 3. Poster, der kun indeholder uvæsentlige beløb, kan sammendrages med andre poster af samme art eller funktion.

§ 6. Ved hver post i balance og resultatopgørelse anføres de tilsvarende beløb for det foregående regnskabsår. Er posterne ikke direkte sammenlignelige med foregående års poster, skal sidstnævnte tilpasses. Afdelingen kan dog undlade at tilpasse sammenligningstal, hvis det ikke er praktisk muligt. Manglende sammenlignelighed eller foretaget tilpasning skal angives og behørigt begrundes i noterne, jf. § 42.

Stk. 2. Poster i balance og resultatopgørelse, som ikke indeholder noget beløb, skal kun medtages, hvis det foregående årsregnskab indeholder en sådan post.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for noteoplysninger, medmindre andet er foreskrevet i denne bekendtgørelse.

§ 7. Modregning mellem aktiv- og passivposter og mellem udgifts- og indtægtsposter er ikke tilladt, medmindre andet fremgår af denne bekendtgørelse.

§ 8. Hvis et aktiv eller passiv henhører under flere poster i opstillingsskemaet, skal dets forbindelse med andre poster angives enten under den post, hvor det er opført, eller i noterne, hvis denne angivelse er nødvendig for forståelsen af årsrapporten.

Balancen

§ 9. Under aktivpost 1.1 Indestående i depotselskab medtages tilgodehavender, bortset fra mellemværender vedrørende handelsafvikling, som afdelingen har hos depotselskabet.

§ 10. Under aktivpost 5. Afledte finansielle instrumenter opføres værdien af afledte finansielle instrumenter, med positiv værdi. Værdien af afledte finansielle instrumenter med negativ værdi, opføres under passivpost 3. Afledte finansielle instrumenter.

§ 11. Midlertidigt overtagne ejendomme medtages under aktivpost 6.7 Øvrige aktiver. En eventuel prioritetsgæld i disse ejendomme medtages under passivpost 4.4 Prioritetsgæld.

§ 12. Under passivpost 4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling indgår gæld vedrørende handler med finansielle instrumenter, som er indgået, men endnu ikke afviklet.

Stk. 2. Tilgodehavender vedrørende uafviklede handler med finansielle instrumenter opføres under aktivpost 6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling.

Stk. 3. Beløbene i stk. 1 og 2 skal modregnes i det omfang følgende modregningsbetingelser er opfyldt:

1) Afdelingen har en juridisk ret til at modregne beløbene.

2) Afdelingen har til hensigt enten at nettoafregne eller at realisere aktivet og indfri forpligtelsen samtidigt.

Resultatopgørelsen

§ 13. Under resultatpost 2. Kursgevinster og –tab føres kursgevinster og –tab samt værdireguleringer, realiserede såvel som urealiserede. Beløbet fordeles som minimum på de aktivtyper, der er anført under underposterne 2.1-2.6. Under post 2.7 Handelsomkostninger føres alle direkte omkostninger i forbindelse med handel med finansielle instrumenter.

§ 14. Under resultatpost 4. Skat føres den beregnede skat af årets resultat, årets ændringer i udskudte skatteaktiver og udskudte skatteforpligtelser, forskelle mellem den beregnede udgiftsførte aktuelle skat for tidligere år og den faktisk betalte eller hensatte skat samt ikke refunderbar skat på renter og udbytter.

Stk. 2. Rentetillæg/-fradrag føres under resultatposterne 1.2 Renteudgifter henholdsvis 1.1 Renteindtægter.

Kapitel 3

Indregning og måling

Balancen

Generelle bestemmelser

§ 15. Balancen består af indregnede aktiver, indregnede forpligtelser, herunder hensatte forpligtelser, og medlemmernes formue, der udgør forskellen mellem disse aktiver og andre forpligtelser. Ved passiver forstås summen af medlemmernes formue og andre indregnede forpligtelser.

§ 16. Et aktiv skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde afdelingen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå afdelingen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Stk. 3. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser skal der tages hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden regnskabet udarbejdes, hvis – og kun hvis – oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen.

§ 17. Transaktioner, der er gennemført i en anden valuta end afdelingens funktionelle valuta, omregnes til den funktionelle valuta efter valutakursen på transaktionsdagen.

Stk. 2. Monetære poster i en anden valuta end afdelingens funktionelle valuta omregnes til den funktionelle valuta efter 16.00 GMT kursen for valutaen på balancedagen.

Stk. 3. Ikke-monetære poster i en anden valuta end afdelingens funktionelle valuta omregnes til den funktionelle valuta efter valutakursen på transaktionsdagen, hvis posten er indregnet på basis af kostprisen.

Stk. 4. Ikke-monetære poster i en anden valuta end afdelingens funktionelle valuta omregnes til den funktionelle valuta efter lukkekursen på balancedagen, hvis posten er indregnet på basis af dagsværdien.

Stk. 5. Valutakursforskelle opstået ved afhændelse eller afvikling af forpligtelser omfattet af stk. 2-4 eller omregning efter stk. 1-4 skal indregnes i resultatopgørelsen.

Stk. 6. Afviger præsentationsvalutaen fra afdelingens funktionelle valuta, omregnes fra den eller de funktionelle valuta(er) til præsentationsvalutaen efter følgende regler:

1) Resultatopgørelsesposter omregnes efter valutakursen på transaktionsdagen.

2) Balanceposter omregnes efter 16.00 GMT kursen på balancedagen.

Stk. 7. Valutakursforskelle opstået ved omregning efter stk. 6 indregnes direkte i medlemmernes formue.

Finansielle instrumenter

§ 18. Finansielle aktiver og finansielle forpligtelser indregnes i balancen, når afdelingen bliver underlagt det finansielle instruments kontraktmæssige bestemmelser.

§ 19. Et finansielt aktiv, der er solgt eller på anden måde overdraget til en anden part, skal ophøre med at være indregnet i balancen. En del af et finansielt aktiv skal ophøre med at være indregnet i balancen, hvis der er solgt eller overdraget en entydigt defineret andel af aktivet.

Stk. 2. Ved køb eller salg af finansielle aktiver på sædvanlige markedsbetingelser skal afdelingen for samtlige køb og salg indregne og ophøre med indregning af aktiverne i balancen på handelsdatoen.

Stk. 3. Samtidig med indregningen af det købte finansielle aktiv, jf. stk. 2, indregnes en forpligtelse svarende til den aftalte pris. Tilsvarende indregnes ved salg af et finansielt aktiv et aktiv svarende til den aftalte pris, samtidig med at det solgte aktiv fjernes fra balancen. Denne forpligtelse eller dette aktiv, svarende til købsprisen henholdsvis salgsprisen, fjernes fra balancen på afregningsdatoen.

Stk. 4. Uanset stk. 1 skal et finansielt aktiv, der overdrages på en måde, der indebærer, at afdelingen i væsentligt omfang bevarer risikoen og adgangen til afkast (betalingsstrømme) forbundet med aktivet, bibeholdes i balancen. Ved en sådan overdragelse indregnes en finansiel forpligtelse svarende til den betaling, der er modtaget i forbindelse med overdragelsen.

§ 20. Finansielle forpligtelser fjernes fra balancen, når – og kun når – forpligtelsen ophører, dvs. når den i kontrakten anførte pligt er opfyldt, annulleret eller udløbet.

§ 21. Finansielle instrumenter skal på tidspunktet for første indregning måles til dagsværdi.

Stk. 2. Tilgodehavender med variabel rente skal dog ved første indregning måles til dagsværdi med tillæg af de transaktionsomkostninger, der er direkte forbundet med erhvervelsen eller udstedelsen af det finansielle instrument.

§ 22. Finansielle aktiver skal med undtagelse af aktiver omfattet af § 24 efter første indregning løbende måles til dagsværdi.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på afledte finansielle instrumenter, der på balancetidspunktet er aktiver.

Stk. 3. Unoterede kapitalandele skal, hvis deres dagsværdi undtagelsesvist ikke kan måles pålideligt, dog måles til kostpris. Tilsvarende gælder for afledte finansielle instrumenter, hvis værdi er afledt af sådanne kapitalandele.

§ 23. Finansielle forpligtelser og afledte finansielle instrumenter, der på balancetidspunktet er forpligtelser, skal efter første indregning løbende måles til dagsværdi.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for forpligtelser med variabel rente, jf. § 25.

§ 24. Tilgodehavender med variabel rente måles efter første indregning til amortiseret kostpris.

§ 25. Forpligtelser med variabel rente måles efter første indregning til amortiseret kostpris.

§ 26. Dagsværdien af børsnoterede finansielle instrumenter fastsættes ud fra lukkekursen på balancedagen, eller, hvis en sådan ikke foreligger, den anden officielle kurs, der må antages bedst at svare hertil.

Stk. 2. Når afdelingen har matchende positioner af aktiver og forpligtelser, kan der anvendes middelkurser som grundlag for opgørelsen af dagsværdien af den matchende position og anvendes købs- og salgspriser på den åbne nettoposition.

Stk. 3. Dagsværdien af udtrukne børsnoterede obligationer er dog nutidsværdien af obligationerne.

Stk. 4. Dagsværdien af børsnoterede finansielle instrumenter, hvis officielle børskurs må antages ikke at afspejle instrumentets dagsværdi på grund af manglende eller utilstrækkelig handel i tiden op til balancedagen, måles efter § 27.

§ 27. For finansielle instrumenter, der ikke er noteret på en børs, eller for hvilke der ikke forefindes en børskurs, der afspejler instrumentets dagsværdi, jf. § 26, stk. 4, fastlægges dagsværdien ved hjælp af en værdiansættelsesteknik, der har til formål at fastlægge den transaktionspris, som ville fremkomme i en handel på målingstidspunktet mellem uafhængige parter, der anlægger normale forretningsmæssige betragtninger.

Stk. 2. En værdiansættelsesteknik efter stk. 1 skal

1) inddrage alle faktorer, herunder observerbare, aktuelle markedsdata, som må antages at influere på dagsværdien, og som markedsdeltagere må antages at ville tage i betragtning ved en prisfastsættelse af det pågældende finansielle instrument og

2) være i overensstemmelse med almindeligt anerkendte metoder for prisfastsættelse af finansielle instrumenter.

Materielle anlægsaktiver

§ 28. For materielle anlægsaktiver, herunder grunde og bygninger, finder bestemmelserne om indregning og måling af materielle anlægsaktiver i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. tilsvarende anvendelse med de nødvendige tilpasninger.

Leasing

§ 29. Finansielt leasede aktiver indregnes hos leasingtager fra det tidspunkt, hvor leasingtager har ret til at bruge det leasede aktiv. Ved første indregning måles aktivet til laveste beløb af dagsværdi eller nutidsværdien af de aftalte leasingbetalinger. Samtidig indregnes nutidsværdien af de aftalte leasingbetalinger som en forpligtelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingkontraktens interne rente, hvis det er muligt at bestemme denne. I modsat fald anvendes leasingtagers lånerente.

Stk. 2. Efter første indregning måles finansielt leasede aktiver efter principperne i § 28 efter karakteren af det leasede aktiv.

Hensatte forpligtelser

§ 30. Hensatte forpligtelser og andre forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, indregnes som hensatte forpligtelser, når det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et træk på afdelingens økonomiske ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Stk. 2. Tabsgivende kontrakter, som er kontrakter, hvor de uundgåelige omkostninger forbundet med at indfri de kontraktlige forpligtelser overstiger de forventede økonomiske fordele, indregnes ligeledes som hensatte forpligtelser.

Stk. 3. Hensatte forpligtelser måles til det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for at indfri den aktuelle forpligtelse på balancedagen.

Stk. 4. Hvis diskontering er af væsentlig betydning for størrelsen af en hensat forpligtelse, skal den måles til nutidsværdien af de omkostninger, som forventes at være nødvendige for at indfri forpligtelsen.

Stk. 5. Den diskonteringssats, der anvendes til måling af nutidsværdien, skal svare til den aktuelle risikofrie markedsrente reguleret, så den afspejler de risici, der er specifikt forbundet med forpligtelsen. Diskonteringssatsen må ikke afspejle risici, der er reguleret for i skønnet over de omkostninger, der nødvendige for at indfri forpligtelsen, jf. stk. 3.

§ 31. Hensatte forpligtelser skal gennemgås ved hver regnskabsaflæggelse og reguleres således, at de afspejler det bedste aktuelle skøn. Hvis det ikke længere er sandsynligt, at indfrielse vil medføre et træk på afdelingens økonomiske ressourcer, skal forpligtelsen tilbageføres.

Stk. 2. En hensat forpligtelse må kun anvendes til dækning af de omkostninger, som ved første indregning begrundede hensættelsen.

§ 32. Pensionsforpligtelser over for ansatte skal indregnes til nutidsværdien af de ydelser, som ud fra det bedst mulige skøn må forventes at skulle betales.

Stk. 2. Pensionsforpligtelser skal gennemgås på hver balancedag således, at det beløb, der indregnes, afspejler nutidsværdien af det bedste aktuelle skøn.

Skat

§ 33. Aktuel skat vedrørende regnskabsåret og tidligere regnskabsår skal, i det omfang den ikke er betalt, indregnes som en forpligtelse. Er den skat, der er betalt, større end den aktuelle skat for regnskabsåret og tidligere regnskabsår, indregnes forskellen som et aktiv. Tilgodehavende rente- og udbytteskat hos udenlandske skattemyndigheder indregnes ligeledes i denne post.

Stk. 2. Den skattepligt, der hviler på en midlertidig forskel mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi, skal indregnes som udskudt skat. Er den midlertidige forskel negativ og er det sandsynligt, at den vil kunne udnyttes til at nedbringe den fremtidige skat, indregnes et udskudt skatteaktiv.

Resultatopgørelsen

§ 34. Resultatopgørelsen består af indregnede indtægter og omkostninger.

§ 35. I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes, og alle omkostninger i takt med, at de afholdes. Alle værdireguleringer, afskrivninger, nedskrivninger og tilbageførsler af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Dog indregnes følgende direkte i medlemmernes formue:

1) Stigninger i dagsværdien af ejendomme, som afdelingen anvender i egen drift, og tilbageførsler af sådanne stigninger, jf. § 28.

2) Virkningen af ændringer af metode for indregning, grundlag for måling eller præsentationsvaluta, jf. § 36, og virkningen af, at væsentlige fejl i tidligere årsrapporter rettes, jf. § 38.

Ændring af regnskabspraksis

§ 36. Ændrer afdelingen metoder for indregning, grundlag for måling eller præsentationsvaluta, skal alle berørte poster, herunder sammenligningstal, noteoplysninger og femårsoversigter, med mindre der er fastsat særregler for den pågældende metodeændring, udarbejdes som om den nye praksis hele tiden havde været anvendt.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, i det omfang det ikke er praktisk muligt at ændre poster fra tidligere regnskabsår, så de bliver i overensstemmelse med den nye metode. I så fald ændres primobalancen i overensstemmelse med den nye metode fra det tidligst mulige tidspunkt, og øvrige poster konsekvensrettes i forhold hertil.

Ændring af regnskabsmæssige skøn og fejl

§ 37. Ændres beløb, der blev indregnet for et tidligere regnskabsår, som følge af et ændret regnskabsmæssigt skøn, skal indvirkningen indregnes fremadrettet på tilsvarende måde som det oprindelige skøn.

§ 38. Hvis tidligere årsrapporter i væsentligt omfang var påvirket af fejl i forbindelse med udarbejdelsen, skal alle berørte poster, herunder sammenligningstal, noteoplysninger og femårsoversigter, udarbejdes, som om fejlen ikke var begået.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, i det omfang det er umuligt at rette poster fra tidligere regnskabsår. I så fald ændres primobalancen fra det tidligst mulige tidspunkt, og øvrige poster konsekvensrettes i forhold hertil.

Kapitel 4

Oplysninger

Generelt

§ 39. Ud over de oplysninger, som kræves i dette kapitel, skal gives de yderligere supplerende oplysninger, som er nødvendige for at give et retvisende billede.

§ 40. Noteoplysninger skal så vidt muligt præsenteres i en systematisk rækkefølge. Oplysninger, der er knyttet til regnskabsposter, gives i form af en note til den pågældende regnskabspost. Medmindre andet fremgår af de enkelte bestemmelser i denne bekendtgørelse, er det de regnskabsmæssige værdier, som skal forklares.

Anvendt regnskabspraksis

§ 41. Der skal i et særskilt afsnit i årsrapporten redegøres for alle væsentlige indregningsmetoder og målegrundlag, der er anvendt på posterne i balance, resultatopgørelse og noter.

Stk. 2. For hver post, der omfatter finansielle instrumenter, skal gives oplysninger om den regnskabspraksis, der er anvendt med hensyn til indregningskriterier og målegrundlag.

Stk. 3. Hvis beløbet i en regnskabspost i årsrapporten er fremkommet ved en fordelingsberegning, skal der gives oplysning om beregningsmetoden.

Stk. 4. Ved ændringer i regnskabspraksis skal oplyses om:

1) årsagen til ændringen,

2) den foretagne ændring i regnskabspraksis, herunder arten af ændringen, og

3) den beløbsmæssige effekt af ændringen i regnskabspraksis for poster i balance og resultatopgørelse for indeværende, tidligere og fremtidige regnskabsår, hvis det er muligt.

Stk. 5. Ved ændringer i regnskabsmæssige skøn skal afdelingen oplyse arten og beløbet af den foretagne ændring, der har en effekt i indeværende eller fremtidige regnskabsår. Hvis det ikke er muligt at estimere den beløbsmæssige effekt, skal afdelingen oplyse dette.

Stk. 6. Ved regnskabsmæssige fejl skal oplyses arten af denne samt den beløbsmæssige virkning på og korrektion af poster i balance og resultatopgørelse.

§ 42. Når der er foretaget tilpasning af sammenligningstal, jf. § 6, stk. 1, skal følgende oplyses:

1) Arten af tilpasningen.

2) Beløbet for hver post, som er tilpasset.

3) Årsagen til tilpasningen.

Stk. 2. Manglende tilpasning af sammenligningstal, jf. § 6, stk. 1, skal anføres og begrundes.

§ 43. Ved fravigelser i henhold til § 60, stk. 3, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. finder kravet om noteoplysning i § 58, stk. 3, 2. pkt. i samme lov, anvendelse.

Noteoplysninger

Balancen

Materielle anlægsaktiver

§ 44. For materielle anlægsaktiver, herunder grunde og bygninger, finder oplysningskravene for materielle anlægsaktiver i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. tilsvarende anvendelse med de nødvendige tilpasninger.

Finansielle aktiver

§ 45. Børsnoterede finansielle instrumenter specificeres i noterne med angivelse af navn, officielt noteret kurs, valutakurs og kursværdi for hver enkelt fondskode.

Stk. 2. Specifikationen i henhold til stk. 1 kan undlades, hvis der i stedet gives oplysning om, hvor offentligheden på forespørgsel eller på anden måde har adgang til at få denne specifikation.

Stk. 3. Der skal oplyses om de finansielle instrumenters procentvise fordeling på

1) børsnoterede finansielle instrumenter,

2) finansielle instrumenter noteret på et andet reguleret marked,

3) nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på en fondsbørs eller et andet reguleret marked og

4) øvrige finansielle instrumenter.

Stk. 4. Der skal oplyses om de i stk. 3, nr. 1-4, angivne kategoriers procentvise fordeling efter de mest hensigtsmæssige kriterier under hensyn til afdelingens investeringspolitik (f.eks. efter økonomiske, geografiske, valutabestemte eller andre kriterier).

Stk. 5. De i stk. 1-3 nævnte oplysninger skal tillige gives for det foregående regnskabsår.

Stk. 6. Afdelingens besiddelse af finansielle instrumenter udstedt af et selskab, som er depotselskab for foreningen, eller som foreningen har indgået væsentlige aftaler med, eller dermed koncernforbundne selskaber, skal oplyses. Oplysningskravet i 1. pkt. omfatter ikke realkreditobligationer udstedt af et realkreditinstitut, der er koncernforbundet med depotselskabet eller et andet selskab, som foreningen har indgået væsentlige aftaler med.

Stk. 7. Hvis et selskab, der er depotselskab for foreningen, eller som foreningen har indgået væsentlige aftaler med, eller dermed koncernforbundne selskaber, i løbet af regnskabsåret har udstedt en emissionsgaranti for et finansielt instrument, som foreningen har købt i tegningsperioden, så skal foreningen oplyse herom.

§ 46. Navn og hjemsted for virksomheder og afdelinger, hvis kapitalandele ikke er genstand for offentlig kursnotering, og hvori foreningen besidder mere end 5 pct. af selskabskapitalen eller stemmerettighederne, skal oplyses. For hver virksomhed skal angives, hvor stor en andel der ejes, og størrelsen af virksomhedens egenkapital ifølge det senest foreliggende regnskab.

§ 47. Medmindre beløbene i nedenstående poster er uden væsentlig betydning, skal der i noterne gives supplerende oplysninger om:

1) Unoterede obligationer, unoterede kapitalandele og andre ejerandele.

2) Investeringsbeviser i andre danske og udenlandske investeringsforeninger.

3) Pantebreve.

4) Andre tilgodehavender.

5) Øvrige aktiver.

6) Skyldige omkostninger.

7) Lån.

Eventualaktiver

§ 48. Med mindre det er meget usandsynligt, at økonomiske fordele vil tilgå afdelingen, skal afdelingen give en kort beskrivelse af arten af eventualaktiver på balancedagen og, hvis det er praktisk muligt, et skøn over deres økonomiske virkning.

Finansielle forpligtelser

§ 49. Har foreningen indgået leje- eller leasingkontrakter af væsentlig betydning for foreningens drift, skal forpligtelserne i henhold til kontrakterne særskilt angives.

Eventualforpligtelser

§ 50. Medmindre det er meget usandsynligt, at der vil ske et træk på afdelingens økonomiske ressourcer, skal afdelingen for hver kategori af eventualforpligtelser give en kort beskrivelse af arten af eventualforpligtelsen, herunder solidariske hæftelser. Afdelingen skal opgive værdien for hver kategori af eventualforpligtelser og for eventualforpligtelser samlet.

Udlodning

§ 51. I årsrapporter for udloddende afdelinger specificeres det beløb, der er til rådighed for udlodning, i en note, herunder den del, der overføres til næste regnskabsår.

Resultatopgørelsen

§ 52. Resultatpost 1. Renter og udbytter specificeres i en note fordelt på de aktiver og passiver, de vedrører.

§ 53. Resultatpost 3. Administrationsomkostninger specificeres i en note på omkostninger afholdt direkte i afdelingen og på andel af fællesomkostninger. Endvidere specificeres omkostninger efter art, herunder følgende:

1) Honorar til bestyrelse m.v.

2) Løn til direktion.

3) Løn til personale.

4) Revisionshonorar til revisorer.

5) Andre honorarer til revisorer.

6) Husleje m.v.

7) Kontorhold m.v.

8) IT-omkostninger.

9) Markedsføringsomkostninger.

10) Gebyrer til depotselskab.

11) Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen.

12) Øvrige omkostninger.

Stk. 2. Under stk. 1, nr. 1-3, indgår omkostninger til pensionsformål, bidrag til ATP, samt bidrag til øvrige pensionsordninger.

Stk. 3. Under stk. 1, nr. 4, opføres revisionshonorar til den revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision. Eventuelt honorar til denne revisionsvirksomhed for assistance og rådgivning indgår under stk. 1, nr. 5 .

Stk. 4. Under stk. 1, nr. 6, opføres huslejeomkostninger for leje af lokaler, samt øvrige omkostninger vedrørende lokaler.

Stk. 5. Under stk. 1, nr. 7, posteres omkostninger til kontorhold inklusiv afskrivninger.

Stk. 6. Under stk. 1, nr. 8, posteres omkostninger til IT inklusiv afskrivninger.

Stk. 7. Under stk. 1, nr. 9, posteres markedsføringsomkostninger samt salgsprovision og lignende omkostninger, som hidhører fra salgsfremmende aktiviteter. Øvrige omkostninger i forbindelse med emissioner føres under stk. 1, nr. 12.

Stk. 8. Under stk. 1, nr. 10, posteres gebyrer til depotselskabet der umiddelbart følger af opgaver nævnt i lov om finansiel virksomhed § 106, gebyrer vedrørende indskrivning og opbevaring af medlemsbeviser, gebyrer i forbindelse med udlodningsmeddelelser og medlemsfortegnelser samt øvrige VP-gebyrer. Andre omkostninger til depotselskabet opgøres under de poster, de enkelte udgifter vedrører.

Stk. 9. Under stk. 1, nr. 11, posteres omkostninger til investeringsrådgivning, konsulentbistand m.m. samt omkostninger i forbindelse med market making aftaler.

Stk. 10. Under stk. 1, nr. 12, posteres omkostninger til forsikringer, repræsentation og afgifter til organisationer, afgift til Finanstilsynet, omkostninger til generalforsamling, medlemsudsendelser, børsnoteringsomkostninger samt afskrivninger på biler. Desuden posteres omkostninger i forbindelse med emissioner og indløsninger, der ikke dækkes af emissionstillægget/indløsningsfradraget.

Stk. 11. Hvor afdelingen har aftalt et fast honorar til hel eller delvis dækning af administrationsomkostningerne, kan afdelingen undlade at specificere dette honorar i henhold til stk. 1. Honoraret skal fremgå på en særskilt linie benævnt »Fast administrationshonorar«.

§ 54. Der skal på foreningsniveau gives oplysning om det samlede honorar for det forløbne regnskabsår til den revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision, samt til revisionsvirksomhedens dattervirksomheder. Endvidere skal oplyses, hvor stor en del af dette honorar der angår andre ydelser end revision.

§ 55. Resultatpost 4. Skat specificeres i en note på årets skat, efterregulering af tidligere års skat, regulering af udskudt skat og ikke refunderbar skat på renter og udbytter.

§ 56. Akkumulerende afdelinger skal i regnskabet give oplysning om de væsentligste skatteomkostnings- henholdsvis skatteindtægtselementer.

Stk. 2. Akkumulerende afdelinger skal give en redegørelse for forholdet mellem skatteomkostning henholdsvis indtægt og regnskabsmæssigt resultat på en eller begge af følgende måder:

1) En talmæssig afstemning af skatteomkostning henholdsvis skatteindtægt og regnskabsmæssigt resultat ganget med den gældende skattesats, der viser det grundlag, hvorpå den gældende skattesats er opgjort.

2) En talmæssig afstemning af den gennemsnitlige effektive skattesats og den gældende skattesats, der viser det grundlag, hvorpå den gældende skattesats er opgjort.

Stk. 3. Afdelingen skal for hver type af midlertidig forskel og hver type af uudnyttet skattemæssige underskud og uudnyttet skattemæssigt fradrag oplyse

1) beløbet for de udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser, der er indregnet i balancen for hvert præsenteret regnskabsår, og

2) beløbet for den udskudte skatteindtægt eller skatteomkostning, der er indregnet i resultatopgørelsen, hvis dette ikke fremgår tydeligt af ændringerne i de beløb, der er indregnet i balancen.

Nærtstående parter

§ 57. Hvis foreningen har ansat personale, skal der gives oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret. Personaleudgifterne skal oplyses og specificeres på henholdsvis løn, pension og andre udgifter til social sikring og afgifter beregnet på grundlag af personaleantallet eller lønsummen.

Stk. 2. Foreningen skal angive det samlede vederlag m.v. for regnskabsåret til nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen for deres funktion på hvert ledelsesorgan. Desuden skal foreningen angive de samlede forpligtelser til at yde pension til de nævnte. Er der fastsat særlige incitamentsprogrammer for medlemmer af ledelsen, skal det oplyses, hvilken kategori af ledelsesmedlemmer programmet gælder for, hvilke ydelser programmet omfatter, og hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere værdien heraf.

Stk. 3. Oplysninger og specifikationer i henhold til stk. 1 og 2 kan gives på foreningsniveau med klar og tydelig angivelse af, at oplysningen er på foreningsniveau.

§ 58. Der skal oplyses om karakteren, omfanget samt den anvendte prisfastsættelsesmetode i forbindelse med transaktioner og aftaler af større betydning mellem afdelingen og de afdelinger/foreninger/virksomheder, som er direkte eller indirekte forbundne med afdelingen.

Medlemmernes formue

§ 59. Ændringen i medlemmernes formue og i cirkulerende andele fra primo til ultimo specificeres i en note med angivelse af emissioner i året, indløsninger i året, emissionstillæg og indløsningsfradrag samt overførsel af periodens resultat. For udloddende afdelinger skal specifikationen tillige omfatte udlodning, der er udbetalt i året og foreslået udlodning for året.

Kapitel 5

Ledelsesberetning

§ 60. Ledelsesberetningen skal

1) beskrive afdelingens profil,

2) beskrive usikkerhed ved indregning og måling, så vidt muligt med angivelse af beløb,

3) beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt muligt med angivelse af beløb,

4) redegøre for udviklingen i afdelingens aktiviteter og økonomiske forhold,

5) omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning,

6) beskrive afdelingens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen,

7) beskrive ledelsens forventninger til de områder, inden for hvilke afdelingen investerer, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen,

8) beskrive videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige indtjening,

9) beskrive de særlige risici, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som afdelingen kan påvirkes af, samt politikker og mål for styringen heraf, og

10) oplyse om bestyrelsens øvrige hverv.

Stk. 2. De oplysninger i stk. 1, nr. 1-10, som er ens for alle afdelingerne i en forening, kan afgives på foreningsniveau med klar og tydelig angivelse af, at oplysningen er fælles for alle afdelingerne i foreningen.

§ 61. Ledelsesberetningen skal beskrive årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling ifølge den senest offentliggjorte årsrapport, eller ifølge de seneste i årets løb offentliggjorte forventninger, og begrunde afvigelser i resultatet i forhold hertil.

§ 62. Ledelsesberetningen skal indeholde bestyrelsens forslag til udlodning.

Femårsoversigter

§ 63. Ledelsesberetningen skal indeholde en femårsoversigt med hoved- og nøgletal i overensstemmelse med bilag 4. Sharpe ratio vises dog som et nøgletal uden sammenligningstal. For afdelinger som har eksisteret i mindre end 36 måneder beregnes sharpe ratio ikke. For afdelinger der har eksisteret i mellem 36 og 60 måneder beregnes sharpe ratio på baggrund af udviklingen i den længst mulige periode. For afdelinger der har eksisteret i mindst 60 måneder beregnes sharpe ratio på baggrund af udviklingen i de seneste 60 måneder.

Stk. 2. For afdelinger, hvis regnskabsaflæggelse ikke omfatter 12 måneder, anføres, at årets nettoresultat, årets afkast i procent og omkostningsprocent er opgjort og beregnet for en kortere eller længere periode end 12 måneder. Hvis tallene herudover ikke er sammenlignelige, skal der så vidt muligt foretages en tilpasning af tallene. Manglende sammenlignelighed eller foretaget tilpasning skal angives og behørigt begrundes.

Stk. 3. Femårsoversigten eller dele heraf kan efter tilladelse fra Finanstilsynet udelades eller dække en kortere periode, hvis der i særlige tilfælde ikke vil kunne udarbejdes sammenlignelige beløb.

Afsnit III

Regnskab for fusion og spaltning

Kapitel 6

Regnskab for fusion og spaltning

§ 64. Ved fusion af afdelinger indregnes og måles de overtagne aktiver og forpligtelser i den erhvervede afdeling til disses dagsværdi på ombytningsdagen i overensstemmelse med reglerne for indregning og måling i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Fusionsvederlaget, som den fortsættende afdeling modtager på ombytningsdagen, tilføres afdelingen i en særskilt linie under medlemmernes formue.

Stk. 3. Ved skattefrie afdelingsfusioner i udloddende afdelinger tilpasses det udlodningspligtige resultat i den erhvervende afdeling.

Stk. 4. Ved skattefrie afdelingsfusioner i akkumulerende afdelinger tilpasses aktuelle og udskudte skatteaktiver og –forpligtelser i den erhvervende afdeling.

§ 65. Når der i forbindelse med fusion eller lignende i henhold til bestemmelser i lovgivningen kræves udarbejdet en åbningsbalance, udarbejdes denne i overensstemmelse med reglerne i § 64.

Stk. 2. Fusionsregnskaber, der udarbejdes som grundlag for medlemmernes beslutning og godkendelse af fusionen, udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i § 64.

§ 66. Der skal udarbejdes et ophørsregnskab i form af anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og relevante noter for perioden fra seneste årsrapport til ombytningsdagen for den overtagne afdeling. Ophørsregnskabet skal snarest muligt sendes til Finanstilsynet. Ophørsregnskabet skal samtidig med indsendelsen til Finanstilsynet gøres offentligt tilgængeligt eksempelvis på foreningens hjemmeside eller ved, at interesserede kan få ophørsregnskabet udleveret eller tilsendt ved henvendelse til foreningen.

§ 67. Der skal i noterne eller i ledelsens beretning i årsrapporten for den erhvervende afdeling for den periode, hvori fusionen er sket, medtages en fyldestgørende omtale af fusionen. Herunder skal der oplyses om årsagen til fusionen og alle relevante oplysninger i forbindelse med foretagne tilpasninger i henhold til § 64, stk. 3 og 4.

Afsnit IV

Delårsrapporter

Kapitel 7

Udarbejdelse af halvårsrapport

§ 68. Halvårsrapporten, jf. § 1, stk. 3, skal indeholde resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni med sammenligningstal fra den tilsvarende halvårsperiode året før samt balance pr. 30. juni med sammenligningstal fra balancen ultimo året før. Resultatopgørelse og balance opgøres i overensstemmelse med reglerne for årsrapporten og opstilles således, at posterne i bilag 3 som minimum medtages.

Stk. 2. Første regnskabsperiodes halvårsrapport kan omfatte et kortere eller længere tidsrum end 6 måneder, dog højst 12 måneder. Afdelinger, der ikke tidligere har udarbejdet halvårsrapport, kan undlade at forsyne halvårsrapportens resultatopgørelse med sammenligningstal fra forrige års første halvår samt undlade at forsyne balancen med sammenligningstal fra året før. Såfremt afdelingen har aflagt en årsrapport, skal sådanne afdelinger i stedet anføre seneste årsrapports resultatopgørelse og balance til sammenligning med halvårets resultatopgørelse og balance.

Stk. 3. Halvårsrapporten skal indeholde de kommentarer, nøgletal og specifikationer til regnskabstallene, som ledelsen finder fornødne for at forklare udviklingen i perioden. Halvårsrapporten skal dog i det mindste indeholde oplysningerne anført i § 45, stk. 1-5, § 46, § 60, stk. 1, nr. 1, 4, 6 og 9, § 61 samt § 63 med de tilsvarende beløb for halvårsperioden året før. Afdelingen skal oplyse, at anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til regnskabspraksis i senest aflagte årsrapport, og hvis dette ikke er tilfældet oplyse om karakteren af ændringen, og anføre den beløbsmæssige virkning heraf på afdelingens resultat og medlemmernes formue. Skat for det pågældende halvår og acontoudbytte, der er udbetalt eller skal udbetales, skal indarbejdes i halvårsrapporten.

Stk. 4. Halvårsrapporten indsendes til Finanstilsynet senest 31. august. Halvårsrapporten skal senest samme dato være offentligt tilgængelig eksempelvis på foreningens hjemmeside og ved, at interesserede kan få halvårsrapporten udleveret eller tilsendt ved henvendelse til foreningen.

Afsnit V

Straffebestemmelser samt ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Kapitel 8

Straffebestemmelser

§ 69. Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af §§ 1-14, §§ 16-33 og §§ 35-68 straffes med bøde.

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 70. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006 og finder anvendelse på regnskabsår, der begynder 1. januar 2006 eller senere.

Stk. 2. Årsrapporter, der første gang aflægges efter denne bekendtgørelse skal tage udgangspunkt i en åbningsbalance pr. 1. januar 2005 med aktiver og forpligtelser indregnet og målt efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 3. Denne åbningsbalance behøver ikke at offentliggøres, men danner grundlag for udarbejdelse af den første årsrapport med sammenligningstal for 2005, der udarbejdes efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Reglerne i denne bekendtgørelse om indregning og måling af overtagne aktiver og forpligtelser i forbindelse med fusioner og spaltninger finder ikke anvendelse på fusioner og spaltninger, der har fundet sted før 1. januar 2006.

Stk. 4. Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 60343 af 26. november 1998 om investeringsforeningers og specialforeningers regnskaber ophæves.

Finanstilsynet, den 7. juli 2005

Henrik Bjerre-Nielsen

/Flemming PetersenBilag 1

Definitioner

Generelt

 

Funktionel valuta:

Den valuta, der er gældende i de økonomiske omgivelser, som den regnskabsaflæggende afdeling eller en enhed inden for denne primært opererer i. Hvis en afdeling udsteder investeringsbeviser i euro, vil den funktionelle valuta således være euro.

 

Præsentationsvaluta:

Den valuta, som en årsrapport aflægges i.

 

Valutakursforskelle:

Den forskel, der fremkommer ved omregning af et givet beløb i en valuta til en anden valuta ved forskellige valutakurser.

 

Finansiel leasing:

Leasingaftale, der overfører så godt som alle de risici og fordele, der er knyttet til ejerskab af et aktiv uden hensyn til, om ejendomsretten overdrages ved leasingperiodens slutning eller ej.

 

Operationel leasing:

Leasingaftale, der ikke er finansiel leasing.

 

Årsrapportens elementer

 

1. Aktiver:

Ressourcer, som er under afdelingens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde afdelingen.

 

2. Forpligtelser:

Eksisterende pligter for afdelingen opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af økonomiske ressourcer. Medlemmernes formue betragtes som en forpligtelse.

 

3. Finansielt instrument:

En kontrakt, som udgør et finansielt aktiv i en virksomhed og en finansiel forpligtelse for en anden part eller et egenkapitalinstrument i en anden afdeling eller virksomhed.

 

4. Finansielt aktiv:

Et aktiv i form af:

a) likvide beholdninger,

b) en kontraktmæssig ret til at modtage likvide beholdninger eller et andet finansielt aktiv fra en anden part,

c) en kontraktmæssig ret til at udveksle finansielle instrumenter med en anden part på potentielt gunstige betingelser på vurderingstidspunktet eller

d) en anden virksomheds egenkapitalinstrumenter.

 

5. Finansiel forpligtelse:

En forpligtelse i form af:

a) en kontraktmæssig pligt til at overdrage likvide beholdninger eller et andet finansielt aktiv til en anden part eller

b) en kontraktmæssig pligt til at udveksle finansielle instrumenter med en anden part på potentielt ugunstige betingelser på vurderingstidspunktet.

 

6. Hensat forpligtelse:

En forpligtelse, der er karakteriseret ved, at indfrielsestidspunktet er usikkert, og/eller at størrelsen af det nødvendige beløb er usikker.

 

7. Indtægter:

Stigninger i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af tilgang eller værdistigning af aktiver eller fald i forpligtelser, som medfører stigning i medlemmernes formue. I indtægter indgår dog ikke indskud fra medlemmerne.

 

8. Omkostninger:

Fald i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af afgang eller værdiforringelse af aktiver eller stigning i forpligtelser, som medfører fald i medlemmernes formue. I omkostninger indgår dog ikke udlodning eller uddeling til medlemmerne.

 

Målegrundlag

 

1. Amortiseret kostpris:

Amortiseret kostpris er det beløb, hvortil et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse blev målt ved første indregning med

a) fradrag af afdrag,

b) tillæg eller fradrag af den samlede afskrivning på forskellen mellem det oprindeligt indregnede beløb og det beløb, der forfalder ved udløb, og

c) fradrag af nedskrivning.

 

2. Dagsværdi:

Dagsværdien er det beløb, hvortil et aktiv kan omsættes, eller en forpligtelse kan indfries, ved en handel mellem kvalificerede, villige og indbyrdes uafhængige parter.

 

3. Genindvindingsværdi:

Det højeste af et aktivs nettosalgspris og dets nytteværdi, som er nutidsværdien af de forventede fremtidige betalingsstrømme, som aktivet forventes at afstedkomme ved fortsat anvendelse og ved afhændelse ved udgangen af dets brugstid.

 

 Bilag 2

Resultatopgørelse og balance for årsrapporter

Resultatopgørelse

 

1. Renter og udbytter

1.1 Renteindtægter

1.2 Renteudgifter

1.3 Udbytter

I alt renter og udbytter

 

2. Kursgevinster og –tab

2.1 Obligationer (+/-)

2.2 Kapitalandele (+/-)

2.3 Pantebreve (+/-)

2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)

2.5 Valutakonti (+/-)

2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)

2.7 Handelsomkostninger

I alt kursgevinster og –tab

 

A. I alt indtægter

 

3. Administrationsomkostninger

 

B. Resultat før skat

 

4. Skat

 

C. Årets nettoresultat

 

 

 

 


Balance

 

Aktiver

 

1. Likvide midler

1.1 Indestående i depotselskab

1.2 Indestående i andre pengeinstitutter

1.3 Øvrige likvide midler

I alt likvide midler

 

2. Obligationer

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere

2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere

2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere

2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere

2.5 Unoterede obligationer

I alt obligationer

 

3. Kapitalandele

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber

3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber

3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber

3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber

3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger

3.7 Andre ejerandele

I alt kapitalandele

 

4. Pantebreve

 

5. Afledte finansielle instrumenter

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter

5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter

I alt afledte finansielle instrumenter

 

 

6. Andre aktiver

6.1 Inventar m.v.

6.2 Tilgodehavende renter, udbytter m.m.

6.3 Andre tilgodehavender

6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling

6.5 Aktuelle skatteaktiver

6.6 Udskudte skatteaktiver

6.7 Øvrige aktiver

I alt andre aktiver

 

Aktiver i alt

 

 

 

 

 

 

 

Passiver

 

1. Medlemmernes formue

 

2. Hensatte forpligtelser

 

3. Afledte finansielle instrumenter

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter

3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter

I alt afledte finansielle instrumenter

 

4. Anden gæld

4.1 Skyldige omkostninger

4.2 Lån

4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling

4.4 Prioritetsgæld

4.5 Aktuelle skatteforpligtelser

4.6 Udskudte skatforpligtelser

I alt anden gæld

 

Passiver i alt

 

 

 Bilag 3

Resultatopgørelse og balance for halvårsrapporter

Resultatopgørelse

 

1. Renter og udbytter

2. Kursgevinster og –tab

3. Administrationsomkostninger

B. Resultat før skat

4. Skat

 

C. Halvårets nettoresultat

 

Balance

 

Aktiver

 

1. Likvide midler

2. Obligationer

3. Kapitalandele

4. Pantebreve

5. Afledte finansielle instrumenter

6. Andre aktiver

 

Aktiver i alt

 

Passiver

 

1. Medlemmernes formue

2. Hensatte forpligtelser

3. Afledte finansielle instrumenter

4. Anden gæld

 

Passiver i alt

 

 

 Bilag 4

Beregning af hoved- og nøgletal, jf. § 63

Hovedtal:

 

Der skal mindst angives følgende hovedtal, idet kontoførende afdelinger ikke skal oplyse hovedtallet under punkt 3:

 

1. Årets nettoresultat

2. Medlemmernes formue inklusive udlodning til medlemmerne for året

3. Cirkulerende kapital/andele

 

Nøgletal:

 

Der skal mindst angives følgende nøgletal:

 

1. Indre værdi pr. andel

AU2204_1.GIF Size: (187 X 40)

2. Udlodning pr. andel
= Udlodning pr. andel ultimo året + summen af acontoudlodninger pr. andel


Udlodning pr. andel ultimo året
AU2204_2.GIF Size: (207 X 40)


Acontoudlodning pr. andel
AU2204_3.GIF Size: (320 X 40)


Afdelinger, der foretager acontoudlodning flere gange om året, skal beregne acontoudlodning pr. andel for hver udlodning.

3. Årets afkast i procent:

Udloddende afdelinger:

Årets afkast i pct.
AU2204_4.GIF Size: (328 X 40)Geninvesteret udlodning
AU2204_5.GIF Size: (244 X 40)

Foretages udlodning flere gange om året indsættes summen af geninvesteret udlodning beregnet for hver udlodning i tælleren i ovenstående brøk, der indgår i formlen til beregning af årets afkast i procent.

Akkumulerende afdelinger:

Årets afkast i pct.
AU2204_6.GIF Size: (187 X 40)

4. Sharpe ratio
AU2204_8.GIF Size: (77 X 48)
AU2204_9.GIF Size: (17 X 25) = Afdelingens gennemsnitlige månedlige merafkast AU2204_10.GIF Size: (135 X 45)
AU2204_11.GIF Size: (20 X 23) = Afdelingens std.afvigelse på månedligt merafkast AU2204_12.GIF Size: (191 X 47)
N = antallet af anvendte observationer af månedlige afkast (36-60 måneder)
AU2204_13.GIF Size: (27 X 25) = logaritmisk porteføljeafkast i måned i = ln(1 + månedens afkast)
AU2204_14.GIF Size: (24 X 25) = logaritmisk risikofrit afkast i måned i = ln(1 + månedens risikofrie afkast)

5. Omkostningsprocent
AU2204_15.GIF Size: (255 X 39)Gennemsnittet opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsåret. Administrationsomkostninger svarer til resultatpost 3.