Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Links til EU direktiver, jf. note 1
31985L0611
 
31988L0220
 
31995L0026
 
32001L0107
 
32001L0108
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger
m.v. 1)

 

Herved bekendtgøres lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 9. marts 2005, med de ændringer, der følger af lov nr. 411 af 1. juni 2005.

Afsnit I

Generelle bestemmelser

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne lov finder anvendelse på følgende kollektive investeringsordninger:

1) Investeringsforeninger, jf. § 4.

2) Specialforeninger, det vil sige placeringsforeninger, pengemarkedsforeninger, investeringsinstitutforeninger og erhvervsudviklingsforeninger, jf. § 5 og kapitel 15.

3) Udenlandske investeringsinstitutter, jf. §§ 11 og 16.

4) Hedgeforeninger, jf. kapitel 16 a.

5) Andre kollektive investeringsordninger, jf. kapitel 17.

Stk. 2. Loven kan i medfør af kapitel 16 ud over de i stk. 1 nævnte kollektive investeringsordninger finde anvendelse på fåmandsforeninger, der ikke modtager midler fra en videre kreds eller offentligheden, og som investerer midlerne efter bestemmelserne i kapitel 13-15.

§ 2. Loven finder ikke anvendelse på:

1) Aktieselskaber.

2) Anpartsselskaber.

3) Foreninger omfattet af lov om innovationsforeninger.

4) Kollektive investeringsordninger, der investerer i aktier eller anparter med henblik på helt eller delvis at erhverve aktieselskaber og anpartsselskaber med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse (equityfonde).

5) Kollektive investeringsordninger for ansatte i en virksomhed eller koncern, når de, der placerer midler i den kollektive investeringsordning, skal være ansat i virksomheden eller koncernen.

Stk. 2. Finanstilsynet kan dog træffe beslutning om, at de i stk. 1, nr. 5, nævnte ordninger skal være omfattet af § 1, stk. 1.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne lov forstås ved:

1) Instrumenter:

a) Værdipapirer, jf. nr. 2.

b) Pengemarkedsinstrumenter, jf. nr. 3.

c) Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90.

d) Afledte finansielle instrumenter.

e) Likvide midler, herunder valuta.

2) Værdipapirer:

a) Aktier og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier.

b) Obligationer og andre former for standardiserede gældsinstrumenter.

c) Alle andre omsættelige værdipapirer, der giver ret til at erhverve sådanne værdipapirer ved tegning eller ombytning.

3) Pengemarkedsinstrumenter:

Renterelaterede værdipapirer med en løbetid på maksimalt 12 måneder, som normalt omsættes på pengemarkedet, og som er likvide og har en værdi, som på ethvert tidspunkt kan fastsættes nøjagtigt.

4) Investeringsforvaltningsselskab:

Et selskab, som har godkendelse som investeringsforvaltningsselskab i henhold til lov om finansiel virksomhed § 10.

5) Depotselskab:

Et pengeinstitut med hjemsted her i landet eller en herværende filial af et tilsvarende udenlandsk kreditinstitut med hjemsted i et andet land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og som har fået overdraget samtlige de opgaver, der er anført i § 4, stk. 8, § 5, stk. 8, og § 114 a, stk. 7, samt i lov om finansiel virksomhed §§ 106 og 107.

6) Modervirksomhed:

En virksomhed, som

a) besidder flertallet af stemmerettighederne i en virksomhed,

b) er aktionær eller anpartshaver eller ejer andre andele af en virksomheds egenkapital (virksomhedsdeltager) og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal i virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsvarende ledelsesorgan,

c) er virksomhedsdeltager og har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over virksomheden på grundlag af vedtægter eller aftale med denne i øvrigt,

d) er virksomhedsdeltager og i medfør af aftale med andre aktionærer, anpartshavere eller ejere af andele af egenkapitalen råder over flertallet af stemmerettighederne i virksomheden, eller

e) besidder kapitalandele i en virksomhed og udøver en bestemmende indflydelse over denne.

7) Dattervirksomhed:

En virksomhed, med hvilken en modervirksomhed har en af de under nr. 6 nævnte forbindelser.

8) Koncern:

En modervirksomhed og dens dattervirksomheder.

9) Udenlandsk investeringsinstitut:

Enhver udenlandsk kollektiv investeringsordning, hvis virksomhed svarer til de i § 1, stk. 1, nævnte ordninger.

10) Et EU-investeringsinstituts hjemland:

a) Det medlemsland, hvor administrationsselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, når der er tale om et investeringsinstitut, der er oprettet som investeringsfond.

b) Det medlemsland, hvor investeringsselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, når der er tale om et investeringsinstitut, der er oprettet som investeringsselskab.

11) Administrationsselskab:

Et udenlandsk selskab, hvis virksomhed består i administration af institutter for kollektiv investering i værdipapirer, omfattet af Rådets direktiv 85/611/EØF (UCITS-direktivet).

12) Kreditinstitut:

En virksomhed, hvis virksomhed består i at modtage indlån eller andre midler fra offentligheden, der skal tilbagebetales, samt at yde lån for egen regning.

13) Reguleret marked:

Et marked, herunder fondsbørser og autoriserede markedspladser, som er omfattet af artikel 1, nr. 13, i Rådets direktiv 93/22/EØF (investeringsservicedirektivet).

14) Andet reguleret marked:

Et marked, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, men som ikke er omfattet af definitionen i Rådets direktiv 93/22/EØF (investeringsservicedirektivet), artikel 1, nr. 13.

15) OTC (»Over The Counter«):

Et marked for omsætning af værdipapirer uden for de i nr. 13 og 14 nævnte markeder eller omsætning af valuta.

16) Snævre forbindelser:

a) direkte eller indirekte forbindelser af den i nr. 8 angivne art,

b) kapitalinteresser, hvorved forstås en virksomheds direkte eller indirekte besiddelse af 20 pct. eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i en virksomhed, eller

c) flere virksomheders eller personers fælles forbindelse, jf. litra a, med en virksomhed.

17) Zone A-land:

Medlemslandene i Den Europæiske Union, andre lande, der er fulde medlemmer af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), og andre lande, som har indgået særlige låneoverenskomster med Den Internationale Valutafond (IMF) og er tilknyttet Den Almindelige Låneoverenskomst. Et land, der som følge af manglende betalingsevne omlægger sin udenlandske statsgæld, udelukkes fra zone A i en periode på 5 år.

Afsnit II

Godkendelse af virksomhed og vedtægter, eneret, virksomhedsområde for investeringsforeninger og specialforeninger samt afdelinger heraf

Kapitel 3

Godkendelse af investeringsforeninger og specialforeninger samt vedtægter m.v.

Foreninger

§ 4. Virksomheder skal godkendes af Finanstilsynet som investeringsforeninger for at kunne udøve virksomhed, som

1) består i fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13, og

2) på forlangende af en deltager indløser deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne.

Stk. 2. En investeringsforening kan alene eller sammen med andre investeringsforeninger og specialforeninger, jf. § 5, godkendte fåmandsforeninger, jf. § 111, eller hedgeforeninger, jf. § 114 a, stk. 1 og 2, eje et investeringsforvaltningsselskab, jf. § 3, nr. 4, der udelukkende og kun på den eller de pågældende foreningers vegne udøver administrations-, investerings- eller markedsføringsvirksomhed.

Stk. 3. Investeringsforeninger kan, når det fremgår af vedtægterne, give et årligt bidrag på højst 2 pct. af den regnskabsmæssige formue til humanitære eller almennyttige organisationer, som de har indgået aftale med herom.

Stk. 4. Investeringsforeninger er sammen med specialforeninger og de i § 11 nævnte investeringsinstitutter eneberettigede til at henvende sig til en videre kreds eller offentligheden med henblik på at modtage midler til en virksomhed som nævnt i stk. 1.

Stk. 5. Investeringsforeninger må kun udøve virksomhed som nævnt i stk. 1-3, og har eneret til at benytte »investeringsforening« i deres navn. Andre virksomheder må ikke anvende navne eller betegnelser, der er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er investeringsforeninger.

Stk. 6. Investeringsforeninger har pligt til at benytte betegnelsen »investeringsforening« i deres navn.

Stk. 7. En forening, der søger om godkendelse efter stk. 1, skal have en formue på mindst 10 mio. kr. Immaterielle aktiver kan ikke indgå i formuen.

Stk. 8. En investeringsforenings instrumenter, jf. § 3, nr. 1, skal forvaltes og opbevares særskilt for foreningen af et af Finanstilsynet godkendt depotselskab, jf. § 3, nr. 5. Depotselskabet skal være et pengeinstitut med hjemsted her i landet eller en herværende filial af et tilsvarende udenlandsk kreditinstitut med hjemsted i et andet land, der er medlem af Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.

§ 5. Virksomheder skal godkendes af Finanstilsynet som specialforeninger for at kunne udøve virksomhed, som

1) består i fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i de i kapitel 15 nævnte instrumenter, og

2) indløser en deltagers andel af formuen med midler, der hidrører fra denne.

Stk. 2. En specialforening kan alene eller sammen med en eller flere investeringsforeninger, jf. § 4, specialforeninger, jf. stk.1, godkendte fåmandsforeninger, jf. § 111, eller hedgeforeninger, jf. § 114 a, stk. 1 og 2, eje et investeringsforvaltningsselskab, jf. § 3, nr. 4, der udelukkende og kun på den eller de pågældende foreningers vegne udøver administrations-, investerings- eller markedsføringsvirksomhed.

Stk. 3. Specialforeninger kan, når det fremgår af vedtægterne, give et årligt bidrag på højst 2 pct. af den regnskabsmæssige formue til humanitære eller almennyttige organisationer, som de har indgået aftale med herom.

Stk. 4. Specialforeninger er sammen med investeringsforeninger og de i §§ 11 og 16 nævnte institutter eneberettigede til at henvende sig til en videre kreds eller offentligheden med henblik på at modtage midler til en virksomhed som nævnt i stk. 1.

Stk. 5. Specialforeninger må kun udøve virksomhed som nævnt i stk. 1-3 og har eneret til at benytte »specialforening« henholdsvis »placeringsforening«, »pengemarkedsforening«, »investeringsinstitutforening« eller »erhvervsudviklingsforening« i deres navn. Andre virksomheder må ikke anvende navne eller betegnelser, der er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er specialforeninger.

Stk. 6. Specialforeninger har pligt til at benytte betegnelsen »specialforening« henholdsvis »placeringsforening«, »pengemarkedsforening«, »investeringsinstitutforening« eller »erhvervsudviklingsforening« i deres navn.

Stk. 7. En forening, der søger om godkendelse efter stk. 1, skal have en formue på mindst 10 mio. kr. Immaterielle aktiver kan ikke indgå i formuen.

Stk. 8. En specialforenings instrumenter, jf. § 3, nr. 1, skal forvaltes og opbevares særskilt for foreningen af et af Finanstilsynet godkendt depotselskab, jf. § 3, nr. 5. Depotselskabet skal være et pengeinstitut med hjemsted her i landet eller en herværende filial af et tilsvarende udenlandsk kreditinstitut med hjemsted i et andet land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.

§ 6. Virksomhed som nævnt i §§ 4 og 5 skal organiseres i foreningsform. Enhver, der ejer en andel af foreningens formue, er medlem af foreningen.

Stk. 2. En forening kan opdeles i afdelinger, hver baseret på en bestemt del af aktiverne efter vedtægternes bestemmelser herom.

Stk. 3. Er en forening opdelt i afdelinger, hæfter hver afdeling kun for egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog også for sin andel af de fælles omkostninger. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger.

Stk. 4. Enhver andel i en forenings eller afdelings formue skal medføre samme rettigheder, jf. dog § 10, stk. 1, nr. 6 om andele uden ret til udbytte (ex kupon) og § 22 om stemmeret.

§ 7. Finanstilsynet godkender investeringsforeninger og specialforeninger, når

1) foreningen er gyldigt stiftet,

2) kravene i §§ 4 eller 5 er opfyldt,

3) medlemmerne af foreningens bestyrelse og direktion opfylder kravene i §§ 31 og 32 og er i besiddelse af fyldestgørende erfaring med den type forening, der søger om godkendelse, eller, hvis bestyrelsen ikke har ansat en direktion, når Finanstilsynet har godkendt foreningens valg af investeringsforvaltningsselskab, hvis daglige ledelse skal være i besiddelse af fyldestgørende erfaring med den type forening, som søger om godkendelse,

4) Finanstilsynet har godkendt foreningens vedtægter,

5) Finanstilsynet har godkendt det af foreningen valgte depotselskab, som skal yde tilstrækkelig finansiel og faglig sikkerhed for reelt at kunne udøve hvervet,

6) foreningens aktivitetsplan, organisation, forretningsgange og administrative forhold er forsvarlige,

7) der ikke foreligger snævre forbindelser, jf. § 3, nr. 16, mellem ansøgeren og andre virksomheder eller personer, der vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af Finanstilsynet s opgaver,

8) lovgivningen i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, vedrørende en virksomhed eller en person, som ansøgeren har snævre forbindelser med, ikke vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af Finanstilsynet s opgaver,

9) foreningens formue, der mindst skal udgøre 10 mio. kr., er tegnet på den stiftende generalforsamling, eller der foreligger en ubetinget garanti afgivet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab om tegning af andele for minimumsbeløbet på mindst 10 mio. kr.,

10) foreningen har hovedkontor og hjemsted i Danmark,

11) stk. 2 er opfyldt.

Stk. 2. En ansøgning om godkendelse efter §§ 4 og 5 skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til brug for Finanstilsynet s vurdering af, om betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

Stk. 3. Finanstilsynet skal afslå ansøgningen om godkendelse, hvis foreningen retligt, herunder på grund af vedtægterne, er forhindret i at markedsføre sine andele her i landet.

Stk. 4. Afslår Finanstilsynet at godkende en forening, skal dette meddeles foreningen senest 6 måneder efter ansøgningens modtagelse eller, hvis ansøgningen er ufuldstændig, senest 6 måneder efter, at foreningen har fremsendt de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse. Der træffes under alle omstændigheder afgørelse senest 12 måneder efter ansøgningens modtagelse. Har Finanstilsynet ikke senest 6 måneder efter modtagelse af en ansøgning om godkendelse afgivet udtalelse om ansøgningen, kan foreningen indbringe sagen for domstolene.

§ 8. Når Finanstilsynet har godkendt en investeringsforening, en specialforening eller ændringer i en forenings vedtægter, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen foretage de nødvendige registreringer, jf. stk. 3.

Stk. 2. Samtidig med anmeldelse til registrering, jf. stk. 1, og ved ansøgning om godkendelse af vedtægtsændringer skal en forening indsende tre daterede og underskrevne eksemplarer af vedtægterne med den fuldstændige affattelse til Finanstilsynet. Når Finanstilsynet har godkendt foreningen eller vedtægtsændringerne, videresender Finanstilsynet et eksemplar af vedtægterne med sin godkendelsespåtegning til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og et tilsvarende eksemplar til foreningen.

Stk. 3. Ved anmeldelse og registrering efter stk. 1 finder aktieselskabslovens regler anvendelse med de fornødne tilpasninger.

§ 9. Er en forening opdelt i afdelinger, godkender Finanstilsynet nye afdelinger, når

1) afdelingen er gyldigt stiftet,

2) Finanstilsynet har godkendt vedtægtsbestemmelserne vedrørende afdelingen,

3) afdelingen har en formue på mindst 10 mio. kr., og

4) afdelingens minimumsformue enten er tegnet, eller der foreligger en ubetinget garanti afgivet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab om tegning af andele for mindst 10 mio. kr.

§ 10. En forenings vedtægter skal indeholde bestemmelser om

1) foreningens formål,

2) hvem foreningen retter henvendelse til,

3) foreningens navn og eventuelle binavne,

4) den kommune her i landet, hvor foreningen skal have hjemsted (hovedkontor),

5) foreningens eventuelle opdeling i afdelinger,

6) foreningens eventuelle udstedelse af andele uden ret til udbytte (ex kupon),

7) valg og udskiftning af foreningens depotselskab,

8) indkaldelse til generalforsamlinger og tid og sted for disse,

9) hvilke anliggender der skal behandles på den ordinære generalforsamling,

10) stemmeretten og dennes udøvelse, herunder eventuelle begrænsninger i stemmeretten,

11) vedtagelse af forslag på generalforsamlingen, herunder om ændring af vedtægter og foreningens opløsning,

12) bestyrelse, direktion eller investeringsforvaltningsselskab samt revision,

13) hvem der har ret til at tegne foreningen, herunder hvem der udøver stemmeretten på foreningens værdipapirer,

14) hvorvidt foreningen eller afdelingen er bevisudstedende eller kontoførende,

15) foreningsandelenes størrelse (pålydende) og udformning af eventuelle beviser,

16) hvorvidt foreningsandelene skal lyde på navn eller kan lyde på ihændehaver, og om der gælder begrænsninger i foreningsandelenes omsættelighed,

17) bestemmelser om andele i kontoførende foreninger eller afdelinger,

18) emission og indløsning af andele, herunder om der i specialforeninger gælder indskrænkninger heri,

19) hvorledes der skal forholdes med foreningens overskud, herunder om der kan udloddes acontoudbytte flere gange årligt, og om generalforsamlingen i udbyttebetalende foreninger og afdelinger, der investerer i obligationer, kan beslutte, at udlodningen helt eller delvis overføres til udlodning for efterfølgende regnskabsår,

20) hæftelsesform for foreningen og eventuelle afdelinger, samt for det enkelte medlem,

21) hvorledes foreningens aktiver værdiansættes,

22) hvorledes emissions- og indløsningsprisen for foreningsandelene fastsættes,

23) hvilke omkostninger der påhviler foreningen, samt et maksimum for, hvor stor en andel omkostningerne må udgøre af den højeste formue i regnskabsåret,

24) årsrapport, revision og anvendelse af årets overskud,

25) hvorvidt foreningen eller afdelingen kan udlodde af formuen for at sikre en stabil udlodningsprocent,

26) revision af årsrapporten samt offentlighedens adgang til at gøre sig bekendt med denne,

27) et eventuelt årligt bidrag på højst 2 pct. af den regnskabsmæssige formue til humanitære eller almennyttige organisationer, såfremt foreningen eller afdelingen yder sådanne,

28) foreningens og afdelingernes investeringspolitik samt de almindelige regler for foreningens anbringelse af formuen, herunder hvilke markeder foreningen eller den enkelte afdeling kan placere midlerne på, når Finanstilsynet ikke har godkendt det pågældende marked, og

29) angivelse af de stater, offentlige myndigheder eller internationale institutioner af offentlig karakter, som udsteder eller garanterer de værdipapirer, hvori foreningen agter at investere mere end 35 pct. af sin formue.

Stk. 2. Det kan i vedtægterne for placeringsforeninger og pengemarkedsforeninger fastsættes, at emission og indløsning ikke kan finde sted i en forud fastlagt periode.

Stk. 3. Vedtægterne for erhvervsudviklingsforeninger skal indeholde bestemmelse om, at foreningen ikke er åben for emission, og at intet medlem kan kræve sig indløst. Dog kan det på generalforsamlingen med samme majoritet som til vedtægtsændring, jf. § 23, stk. 1, besluttes, at foreningen kan nyemittere eller indløse andele på nærmere angivne tidspunkter. Ved indløsning i disse tilfælde skal medlemmerne have indløst forholdsvis lige store andele af formuen.

Stk. 4. Efter emissionsperiodens udløb kan bestyrelsen i erhvervsudviklingsforeninger efter vedtægternes bestemmelse herom dog træffe beslutning om, at foreningen skal være åben for emission eller indløsning i bestemte perioder.

Kapitel 4

Grænseoverskridende virksomhed

Udenlandske investeringsinstitutter omfattet af Rådets direktiv 85/611/EØF (UCITS-direktivet)

§ 11. Et udenlandsk investeringsinstitut, som er godkendt af en kompetent myndighed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område i medfør af Rådets direktiv 85/611/EØF (UCITS-direktivet), og som ønsker at markedsføre sine andele direkte eller indirekte her i landet, skal indsende følgende til Finanstilsynet :

1) En erklæring fra investeringsinstituttets tilsynsmyndigheder om, at instituttet er et investeringsinstitut godkendt i henhold til Rådets direktiv 85/611/EØF (UCITS-direktivet).

2) Fondsbestemmelser eller vedtægter.

3) Fuldstændigt og forenklet prospekt.

4) Den seneste årsrapport, hvis en sådan forefindes, og en eventuel halvårlig formueopgørelse.

5) Redegørelse for den planlagte markedsføring, herunder oplysning om, hvem instituttet retter henvendelse til.

6) Oplysning om de foranstaltninger, der påtænkes gennemført her i landet for at sikre deltagernes ret til udbetaling af udbytte og indløsning af andele.

7) Oplysninger om den information, det påhviler investeringsinstituttet at formidle til sine deltagere efter hjemlandets regler, herunder de oplysninger, investeringsinstituttet skal formidle, hvis det ophører med at markedsføre sig her i landet.

8) Oplysning om de skatte- og afgiftsregler, der gælder for instituttets danske deltagere, herunder hvorvidt der indeholdes skat af eventuelle udlodninger, samt oplysning om de skatte- og afgiftsregler, som instituttet er underlagt i hjemlandet.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte dokumenter skal være affattet på dansk i en autoriseret dansk oversættelse eller på et andet sprog fastsat af Finanstilsynet.

§ 12. Andele i udenlandske investeringsinstitutter kan markedsføres 2 måneder efter indsendelse af de i § 11 krævede oplysninger til Finanstilsynet, medmindre Finanstilsynet forinden har truffet beslutning om,

1) at de planlagte retningslinjer for markedsføring af andele, jf. § 11, stk. 1, nr. 5, ikke tilstrækkeligt sikrer investorernes rettigheder i henhold til § 11, stk. 1, nr. 6 og 7, eller

2) at den planlagte markedsføring vil stride mod lovgivningen på områder, der ikke reguleres af denne lov.

§ 13. Udenlandske investeringsinstitutter omfattet af § 11 er berettiget til at benytte samme betegnelse for deres virksomhed, som benyttes i hjemlandet.

Stk. 2. Såfremt betegnelsen indebærer risiko for forveksling, kan Finanstilsynet kræve, at instituttet tilføjer en forklarende bemærkning.

§ 14. De dokumenter og oplysninger, som investeringsinstituttet løbende skal offentliggøre i sit hjemland, skal ligeledes offentliggøres her i landet. Offentliggørelse skal ske på samme måde som i hjemlandet.

Stk. 2. De i stk. 1 omhandlede dokumenter og oplysninger skal være affattet på dansk i en autoriseret dansk oversættelse eller på et andet sprog fastsat af Finanstilsynet.

§ 15. Finanstilsynet kan kræve, at et udenlandsk investeringsinstitut ophører med markedsføring af sine andele i Danmark, hvis

1) investeringsinstituttets foranstaltninger, jf. § 11, stk. 1, nr. 6 og 7, ikke tilstrækkeligt sikrer investorernes rettigheder,

2) investeringsinstituttet gør sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af reglerne i lovgivningen,

3) investeringsinstituttet ikke overholder sin markedsføringsplan, jf. § 11, stk. 1, nr. 5, eller

4) investeringsinstituttets godkendelse eller tilsyn fra hjemlandets kompetente myndighed bortfalder.

Andre udenlandske investeringsinstitutter

§ 16. Finanstilsynet kan godkende direkte eller indirekte markedsføring her i landet af et udenlandsk investeringsinstitut, der ikke er omfattet af § 11, når det opfylder de bestemmelser, som Finanstilsynet har fastsat i medfør af stk. 2. Markedsføring må ikke påbegyndes, før Finanstilsynet har givet tilladelse.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte bestemmelser om, på hvilke vilkår udenlandske investeringsinstitutter, der ikke er omfattet af § 11, kan markedsføre deres andele her i landet.

Danske foreninger

§ 17. En dansk forening, der ønsker at markedsføre sine andele i et andet land, skal give meddelelse herom til Finanstilsynet samt til de kompetente myndigheder i det andet land i overensstemmelse med de krav, der gælder der.

Afsnit III

God skik

Kapitel 5

God skik

§ 18. Foreninger skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for foreningsområdet.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om redelig forretningsskik og god praksis.

Afsnit IV

Generalforsamling og ledelse m.v.

Kapitel 6

Generalforsamling

§ 19. Indkaldelse til generalforsamling i en forening skal være offentligt tilgængelig og i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser. Pressen skal have adgang til generalforsamlingerne.

§ 20. Finanstilsynet udøver for investeringsforeninger og specialforeninger de beføjelser, der er tillagt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til aktieselskabslovens § 72, stk. 2.

§ 21. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Medlemmernes ret til at træffe beslutning i foreningen udøves på generalforsamlingen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. De beføjelser, der udøves af foreningens generalforsamling, tilkommer på generalforsamlingen en afdelings medlemmer, for så vidt angår

1) godkendelse af afdelingens årsrapport,

2) ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue,

3) afdelingens opløsning, fusion eller spaltning, og

4) andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen.

Stk. 4. Ved beslutninger i henhold til stk. 3 finder stk. 1, 2, 5 og 6 samt §§ 22 og 23 tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Ethvert medlem har ret til i overensstemmelse med vedtægternes regler herom at kræve et bestemt emne optaget på dagsordenen.

Stk. 6. Bestyrelsen og direktionen skal, når det forlanges af et medlem og det efter bestyrelsens skøn kan ske uden væsentlig skade for foreningen, meddele til rådighed stående oplysninger på generalforsamlingen om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og foreningens stilling i øvrigt eller for spørgsmål, hvorom beslutning skal træffes på generalforsamlingen.

§ 22. Ethvert medlem skal sikres stemmeret på generalforsamlingen i forhold til sin andel. Ethvert medlem skal dog mindst have én stemme. Det kan i vedtægterne bestemmes, at intet medlem kan afgive stemme for mere end en vis procentdel af formuen eller for mere end et bestemt beløb.

Stk. 2. Er stemmeret betinget af notering i foreningens protokol, kan noteringsfristen ikke være længere end 4 uger.

§ 23. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne kræves, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Er halvdelen af formuen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men stemmer to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af formuen der er repræsenteret.

Stk. 2. Ændring af vedtægterne for investeringsforeninger og specialforeninger kan ikke træde i kraft, før ændringen er godkendt af Finanstilsynet.

§ 24. Beslutning om en forenings salg af aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab skal træffes af foreningens generalforsamling efter de samme regler, som gælder for vedtægtsændringer. Foreningens bestyrelse kan dog træffe beslutning om salg af aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab til andre foreninger, som har valgt det pågældende selskab som investeringsforvaltningsselskab.

Stk. 2. Foreningens bestyrelse skal udarbejde en redegørelse om fordele og ulemper set i forhold til foreningens forventede udvikling ved et salg af aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab, jf. stk. 1, 1. pkt. Redegørelsen skal sendes til foreningens navnenoterede medlemmer, samtidig med at der indkaldes til generalforsamlingen. Fra samme tidspunkt skal redegørelsen fremlægges til eftersyn på foreningens kontor.

§ 25. Der skal føres en protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk. 2. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for medlemmerne på foreningens kontor.

Kapitel 7

Ledelse m.v.

Generelle bestemmelser om ledelse

§ 26. Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af foreningens anliggender, jf. dog § 27, stk. 3. De skal herved handle uafhængigt og udelukkende i foreningens interesse.

Stk. 2. Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Ingen medlemmer af bestyrelsen for en forening må være medlemmer af bestyrelsen for depotselskabet eller et andet selskab, som foreningen har indgået væsentlige aftaler med, eller ansat i depotselskabet eller et andet selskab, som foreningen har indgået væsentlige aftaler med, eller være medlem af bestyrelsen for eller ansat i andre selskaber, som er koncernforbundne med disse selskaber.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2 kan et mindretal af medlemmerne af bestyrelsen for en investeringsforening eller en specialforening være medlem af bestyrelsen for det investeringsforvaltningsselskab, som varetager administrationen af den pågældende forening. Ingen af de pågældende medlemmer af bestyrelsen må være formand for investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse.

Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 2 kan medlemmer af bestyrelsen for en investeringsforening eller en specialforening være medlemmer af bestyrelsen for et investeringsforvaltningsselskab, som varetager administrationen af foreningen, hvis foreningen alene eller sammen med andre investeringsforeninger, specialforeninger eller fåmandsforeninger ejer det pågældende investeringsforvaltningsselskab.

Stk. 5. En medarbejder fra investeringsforvaltningsselskabet, der er valgt efter aktieselskabslovens bestemmelser om koncernrepræsentation, kan uanset bestemmelsen i stk. 2 være medlem af bestyrelsen for en investeringsforening eller specialforening, såfremt den pågældende forening alene eller sammen med andre investeringsforeninger, specialforeninger eller godkendte fåmandsforeninger ejer det pågældende investeringsforvaltningsselskab.

Stk. 6. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed, der skal udøves i overensstemmelse med loven og foreningens vedtægter. Bestyrelsen skal tage stilling til, om foreningens formueforhold til enhver tid er forsvarlige i forhold til foreningens drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde.

Stk. 7. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udøvelsen af sit hverv.

Stk. 8. Bestyrelsen skal udfærdige skriftlige retningslinjer for foreningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges.

Stk. 9. Et eksemplar af de i stk. 8 nævnte retningslinjer skal indsendes til Finanstilsynet, der ligeledes skal orienteres skriftligt om eventuelle ændringer heri.

§ 27. Bestyrelsen ansætter en direktion, der varetager den daglige ledelse af foreningen, jf. dog stk. 3. Direktion en skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter foreningens forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for foreningens virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sørge for, at foreningen er i besiddelse af en tilstrækkelig kvalificeret bemanding og den fornødne faglige ekspertise til at varetage administrationen af foreningens investeringspolitik og til at træffe investeringsbeslutninger vedrørende foreningens midler.

Stk. 3. Den daglige ledelse kan i stedet overlades til et af Finanstilsynet godkendt investeringsforvaltningsselskab med hjemsted her i landet, således at de opgaver, der påhviler en forenings direktør, udføres af investeringsforvaltningsselskabets direktør. Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på det valgte investeringsforvaltningsselskab.

§ 28. Bestyrelsesformanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen, en direktør, en ekstern revisor og den interne revisionschef kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. En direktør, en ekstern revisor og den interne revisionschef har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen i den enkelte sag træffer anden bestemmelse. Eksterne revisorer og den interne revisionschef har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for revisionen eller for aflæggelse af årsrapporten.

Stk. 2. Eksterne revisorer og den interne revisionschef har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, såfremt det ønskes af blot ét bestyrelsesmedlem.

Stk. 3. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, en direktør, en ekstern revisor eller den interne revisionschef, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

§ 29. Medlemmer af ledelsen af en forening, af dens depotselskab eller eventuelle investeringsforvaltningsselskab må ikke uden samtykke fra foreningens bestyrelse overdrage værdipapirer eller andet til foreningen eller erhverve sådanne aktiver fra foreningen. Samtykke skal gives i hvert enkelt tilfælde og indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftaler mellem foreningen og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv eller søgsmål mod tredjemand eller om aftaler mellem foreningen og tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller direktøren deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod foreningens.

§ 30. En forening skal straks meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for foreningens eller en afdelings fortsatte drift.

Stk. 2. Tilsvarende gælder det enkelte medlem af bestyrelsen, en direktør, de eksterne revisorer og den interne revisionschef i en forening.

Stk. 3. Hvis et medlem af en forenings bestyrelse eller direktion eller den eksterne revision må formode, at foreningen eller en afdeling ikke opfylder formuekravet, jf. § 4, stk. 7, og § 5, stk. 7, skal den pågældende straks meddele dette til Finanstilsynet.

Krav til de enkelte ledelsesmedlemmer

§ 31. Et medlem af bestyrelsen og direktionen i en forening skal have fyldestgørende erfaring til at udøve hvervet eller stillingen.

Stk. 2. Et medlem af bestyrelsen og direktionen kan ikke bestride hvervet eller stillingen som henholdsvis bestyrelsesmedlem og direktør i en forening, hvis

1) den pågældende må skønnes ikke at have fyldestgørende erfaring til at udøve stillingen eller hvervet, herunder ikke at besidde den fornødne faglige ekspertise til at varetage administrationen af den type foreninger, som medlemmet har ansvaret for, og til at træffe investeringsbeslutninger vedrørende disses midler,

2) den pågældende pålægges strafansvar for overtrædelse af straffeloven eller den finansielle lovgivning og denne overtrædelse skønnes at indebære risiko for, at hvervet eller stillingen ikke varetages på betryggende vis,

3) den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, er under konkurs eller har indgivet begæring om gældssanering, eller der er indledt forhandlinger om tvangsakkord,

4) den pågældendes økonomiske situation eller selskaber, den pågældende ejer, har påført foreningen tab eller risiko for tab, eller

5) den pågældende har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde.

Stk. 3. Medlemmer af bestyrelsen og direktionen har pligt til at give Finanstilsynet oplysninger om de i stk. 2 angivne forhold.

§ 32. Bestyrelsesmedlemmer og direktører skal være myndige. Direktører og mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal have bopæl i Den Europæiske Union, i et land som Fællesskabet eller Danmark har indgået aftale med, eller i et land fastsat af økonomi- og erhvervsministeren. Økonomi- og erhvervsministeren kan undtage fra dette krav.

§ 33. Hvervet som bestyrelsesmedlem kan ikke forenes med stillingen som direktør eller intern revisionschef i foreningen eller i dennes eventuelle investeringsforvaltningsselskab. Dog kan bestyrelsen i en direktørs forfald midlertidigt beskikke et af sine medlemmer til direktør. Den pågældende kan i så fald ikke udøve stemmeret i de nævnte organer.

§ 34. Personer, der ifølge lov eller vedtægtsbestemmelse er ansat af bestyrelsen i en forening, og ansatte, for hvilke der er en væsentlig risiko for konflikter mellem egne og foreningens interesser, må ikke for egen regning eller gennem selskaber, de kontrollerer,

1) optage lån eller trække på allerede bevilgede kreditter til køb af værdipapirer, når de købte værdipapirer stilles til sikkerhed for lånet eller kreditten,

2) erhverve, udstede eller handle med afledte finansielle instrumenter, medmindre formålet er risikoafdækning,

3) erhverve kapitalandele, bortset fra andele i investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger og udenlandske investeringsinstitutter, med henblik på salg af disse tidligere end 6 måneder efter erhvervelsen, eller

4) erhverve positioner i fremmed valuta, bortset fra euro, når positionstagningen sker med henblik på andet end betaling for køb af værdipapirer, varer, tjenesteydelser, køb eller drift af fast ejendom eller til brug for rejser.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte personkreds må ikke erhverve kapitalandele i selskaber, der udøver virksomhed som nævnt i stk. 1, nr. 1-4. Dette gælder dog ikke køb af aktier i pengeinstitutter, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber samt andele i investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger og udenlandske investeringsinstitutter.

Stk. 3. Bestyrelsen skal tage stilling til, for hvilke ansatte der er en væsentlig risiko for konflikter mellem egne og foreningens interesser, og som derfor skal være omfattet af forbuddet. Bestyrelsen skal sikre, at de pågældende er vidende herom. Straffebestemmelsen i § 132 finder anvendelse fra det tidspunkt, hvor den pågældende har modtaget information herom.

Stk. 4. Bestyrelsen skal for personer omfattet af stk. 1 udarbejde retningslinjer for kontrol med overholdelse af forbuddet i stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., herunder om indberetning af formuedispositioner.

Stk. 5. Den eksterne revision skal én gang om året gennemgå den finansielle virksomheds retningslinjer efter stk. 4 og i revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten oplyse, om retningslinjerne vurderes at være betryggende og have fungeret hensigtsmæssigt, og om virksomhedens kontrolprocedurer har givet anledning til bemærkninger.

Stk. 6. Et kontoførende institut har på anmodning fra bestyrelsen i den finansielle virksomhed pligt til at give den finansielle virksomheds eksterne revision adgang til oplysninger om konti og depoter samt til at udlevere udskrifter derfra for personer omfattet af stk. 1.

§ 35. Personer, der ifølge lov eller vedtægtsbestemmelse er ansat af bestyrelsen for en forening, kan ikke uden bestyrelsens tilladelse eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed eller som bestyrelsesmedlem, funktionær eller på anden måde deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed end foreningen, jf. dog stk. 4 og 5 samt § 71, stk. 8 og 9.

Stk. 2. Andre ansatte i en forening, for hvilke der er en væsentlig risiko for konflikter mellem egne og foreningens interesser, kan ikke uden direktionens tilladelse eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed eller som bestyrelsesmedlem, funktionær eller på anden måde deltage i ledelsen eller driften af en anden erhvervsvirksomhed end foreningen. Bestyrelsen skal orienteres om tilladelser givet af direktionen.

Stk. 3. Bestyrelsen skal tage stilling til, for hvilke ansatte der er en væsentlig risiko for konflikter mellem egne og foreningens interesser, og som derfor skal have direktionens tilladelse, jf. stk. 2, til at eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed eller som bestyrelsesmedlem, funktionær eller på anden måde deltage i ledelsen eller driften af en anden erhvervsvirksomhed end foreningen. Bestyrelsen skal sikre, at de pågældende er vidende herom. Straffebestemmelsen i § 132 finder anvendelse fra det tidspunkt, hvor den pågældende har modtaget information herom.

Stk. 4. Direktører og andre ledende medarbejdere må ikke være medlemmer af bestyrelsen for depotselskabet eller et andet selskab, som foreningen har indgået væsentlige aftaler med, eller være ansat i depotselskabet eller et andet selskab, som foreningen har indgået væsentlige aftaler med, eller være medlem af bestyrelsen for eller ansat i andre selskaber, som er koncernforbundne med disse selskaber.

Stk. 5. De i stk. 1 og 2 nævnte personer kan dog varetage tilsvarende stillinger i andre investeringsforeninger og specialforeninger, hvor der er personsammenfald for flertallet af medlemmerne af bestyrelsen.

Stk. 6. Samtlige tilladelser givet af bestyrelsen i medfør af stk. 3 skal fremgå af bestyrelsens forhandlingsprotokol.

Stk. 7. Foreningen skal mindst én gang årligt offentliggøre oplysninger om de hverv, som bestyrelsen har givet tilladelse til i henhold til stk. 1. Endvidere skal den eksterne revision i revisionsprotokollatet til årsrapporten afgive erklæring om, hvorvidt foreningen ejer værdipapirer udstedt af erhvervsvirksomheder omfattet af stk. 1 og 2.

Videregivelse af fortrolige oplysninger og indretning af foreninger

§ 36. Bestyrelsesmedlemmer, direktører, de øvrige ansatte og revisorer i en forening, i dens depotselskab og i dens eventuelle investeringsforvaltningsselskab må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelse af deres stilling eller hverv er blevet bekendt med.

Stk. 2. Den, der modtager oplysninger efter stk. 1, er omfattet af den i stk. 1 nævnte tavshedspligt.

§ 37. En forening skal have

1) en god administrativ og regnskabsmæssig praksis,

2) skriftlige forretningsgange på alle de væsentlige aktivitetsområder,

3) fyldestgørende interne kontrolprocedurer,

4) betryggende kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger på it-området og

5) de ressourcer, der er nødvendige for den rette gennemførelse af dens virksomhed, og anvende disse hensigtsmæssigt.

Stk. 2. En forening skal opbygge og organisere sin virksomhed på en sådan måde, at risikoen for interessekonflikter mellem afdelingerne begrænses mest muligt. Ledes foreningen sammen med andre foreninger, skal interessekonflikterne mellem disse begrænses mest muligt.

Stk. 3. Finanstilsynet udsteder vejledninger om de i stk. 1 nævnte områder.

Stk. 4. Finanstilsynet kan fastsætte regler for aflønning, når bestyrelse, direktion og personale eller et investeringsforvaltningsselskab samt rådgivere aflønnes på anden måde end med faste beløb.

§ 38. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for transaktioner, der indgås mellem en forening og et selskab, som foreningen har indgået væsentlige aftaler med, eller andre selskaber, som er koncernforbundne med et sådant selskab.

Stk. 2. Transaktioner foretaget i strid med de i medfør af stk. 1 fastsatte regler er ugyldige. Udbetalinger fra en forening, der er foretaget i forbindelse med transaktioner i strid med de i medfør af stk. 1 fastsatte regler, skal tilbageføres tillige med en årlig rente af beløbet svarende til den rente, der er fastsat efter § 5, stk. 1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling m.v.

Adgang til at delegere opgaver

§ 39. Hvis en investeringsforening eller en specialforening delegerer visse opgaver, som det påhviler foreningen selv at udføre, til tredjemand, skal det ske på grundlag af en beslutning herom truffet af foreningens bestyrelse.

Stk. 2. Der kan ikke træffes beslutning om, at en investeringsforening eller specialforening kan uddelegere beslutninger om investering af foreningers midler eller andre kerneopgaver. Finanstilsynet fastsætter nærmere bestemmelser om, hvilke opgaver der er kerneopgaver.

Stk. 3. Depotselskabets forpligtelser, jf. §§ 106 og 107 i lov om finansiel virksomhed, berøres ikke af, at foreningen har delegeret opgaver til tredjemand.

§ 40. En investeringsforening eller en specialforening skal sikre sig, at de virksomheder, som foreningen delegerer opgaver til, er kvalificerede og i stand til at varetage de pågældende opgaver. I de tilfælde, hvor delegationen vedrører investeringsforvaltningen, må der kun delegeres til virksomheder, som har tilladelse til eller er registrerede med henblik på forvaltning af aktiver, og som er underlagt tilsyn.

Stk. 2. Delegation af opgaver må ikke hindre et effektivt tilsyn med investeringsforeningen eller specialforeningen og må navnlig ikke forhindre foreningens forvaltning i at virke eller foreningen i at blive forvaltet i medlemmernes interesse.

§ 41. Ved delegation af opgaver skal en investeringsforening eller en specialforening sikre sig, at der gælder foranstaltninger, der skal give de personer, der leder foreningens virksomhed, mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt reelt at overvåge de aktiviteter, der udøves af den virksomhed, som opgaven er uddelegeret til.

Stk. 2. Aftalen om delegation må ikke hindre en investeringsforening eller specialforening i på et hvilket som helst tidspunkt at give yderligere instrukser til den virksomhed, som opgaven er uddelegeret til, og at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis det er i foreningens interesse.

§ 42. En investeringsforening eller specialforening skal senest samtidig med indgåelsen af en aftale om delegation underrette Finanstilsynet om aftalens indhold og betingelser.

Afsnit V

Almindelige bestemmelser

Kapitel 8

Forbud mod at optage og yde lån m.v. samt emission og indløsning

§ 43. En forening eller afdeling må ikke optage lån.

Stk. 2. Finanstilsynet kan dog tillade, at en forening eller afdeling

1) optager kortfristede lån på højst 10 pct. af formuen for at indløse medlemsandele eller for at udnytte tegningsrettigheder og

2) optager lån på højst 10 pct. af formuen til erhvervelse af fast ejendom, der er absolut påkrævet for udøvelse af dens virksomhed.

Stk. 3. De i stk. 2, nr. 1 og 2, omhandlede lån må i alt højst udgøre 15 pct. af foreningens eller afdelingens formue.

§ 44. En forening eller afdeling må ikke yde lån eller stille garanti.

Stk. 2. En forening kan dog påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af aktier, der ikke er fuldt indbetalt. Sådanne hæftelser må ikke overstige 5 pct. af foreningens formue.

§ 45. En forening eller afdeling må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger.

§ 46. Værdipapirer, der handles eller noteres på et reguleret marked, jf. § 3, nr. 13, eller handles på et andet reguleret marked, jf. § 3, nr. 14, skal, såfremt de handles uden for fondsbørsen eller markedet, handles til samme eller en mere fordelagtig pris end den, der omsætningens størrelse taget i betragtning kunne opnås på fondsbørsen eller det regulerede marked.

§ 47. En investeringsforening kan erhverve løsøre og fast ejendom, som er absolut påkrævet for udøvelse af dens virksomhed.

Emission og indløsning

§ 48. Andele i en forening eller afdeling kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen. Fondsandele er ikke omfattet af 1. pkt.

Stk. 2. En forening eller afdeling skal på et medlems forlangende indløse andele. Vedtægterne i en specialforening kan indeholde anden bestemmelse, jf. § 10, stk. 2-4.

Stk. 3. Indløsning kan udsættes efter vedtægternes bestemmelser herom. Foreningen skal straks efter udsættelsen underrette Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i andre medlemslande af Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når investeringsforeningen markedsfører sine andele der, om udsættelsen.

Stk. 4. Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsningen af andele.

Stk. 5. Finanstilsynet fastsætter regler om beregning af emissionsprisen ved tegning af andele, jf. stk. 1, og prisen ved indløsning, jf. stk. 2, samt om de oplysninger, en forening skal offentliggøre herom.

§ 49. Når en investeringsforening eller specialforening investerer i andele i andre investeringsforeninger, specialforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter, der forvaltes direkte eller gennem delegation af det samme investeringsforvaltningsselskab eller af et andet selskab, som investeringsforvaltningsselskabet er knyttet til gennem fælles administration eller kontrol eller gennem en betydelig direkte eller indirekte deltagelse, må investeringsforvaltningsselskabet eller det andet selskab ikke opkræve tegnings- eller indløsningsgebyrer for investeringsforeningens eller specialforeningens investeringer i andele i de andre investeringsforeninger eller specialforeninger.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på investering i afdelinger af foreninger som nævnt i stk. 1.

Kapitel 9

Investeringsbeviser m.v.

§ 50. Hvis en forening eller afdeling er bevisudstedende, skal den til hvert medlem udstede et eller flere investeringsbeviser. Er foreningen eller en eller flere afdelinger kontoførende, skal foreningen føre et register over medlemmernes andele og til medlemmerne udlevere en udskrift af registeret som dokumentation for medlemmets andel af foreningens formue.

§ 51. Udstedes foreningens andele efter bestyrelsens beslutning gennem en værdipapircentral, afholdes alle omkostninger i forbindelse hermed af foreningen. Foreningen skal indgå aftale med et eller flere kontoførende institutter om, at medlemmerne på foreningens regning kan få

1) deres andele m.v. indskrevet og opbevaret der og

2) meddelelse om udbytte m.v. samt en årlig kontoudskrift.

Stk. 2. Medlemmerne har ret til selv at udpege et kontoførende institut, der på foreningens regning udfører de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte opgaver, såfremt instituttet over for foreningen påtager sig opgaverne for samme udgift, som foreningen skulle have afholdt til det institut, foreningen har indgået aftale med.

§ 52. Overdrages et investeringsbevis til eje eller pant, finder § 14, stk. 1 og 2, i lov om gældsbreve tilsvarende anvendelse. Dette gælder dog ikke, hvis der i henhold til en bestemmelse i foreningens vedtægter er taget utvetydigt og iøjnefaldende forbehold i investeringsbeviset lydende på, at det ikke er et omsætningspapir.

§ 53. Et til ihændehaveren udstedt investeringsbevis bliver ved med at være et ihændehaverpapir, selv om det forsynes med foreningens påtegning om, at ejerens navn er noteret, hvis navnet ikke er påført beviset.

Stk. 2. På udbyttekuponer finder §§ 24 og 25 i lov om gældsbreve tilsvarende anvendelse.

§ 54. Mortifikation af investeringsbeviser uden dom kan kun ske, såfremt foreningens vedtægter og investeringsbeviser indeholder bestemmelser herom. Mortifikationsindkaldelse skal indrykkes i Statstidende i det første nummer i et kvartal med følgende varsel:

1) Mindst 4 uger ved mortifikation af investeringsbeviser, der ikke er omsætningspapirer.

2) Mindst 6 måneder ved mortifikation af andre investeringsbeviser.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på kuponer. Kuponark kan mortificeres uden dom sammen med et investeringsbevis, hvortil de hører, såfremt vedtægterne ikke bestemmer andet.

Afsnit VI

Årsrapport, revision og anvendelse af årets overskud

Kapitel 10

Årsrapport og revision

§ 55. Investeringsforeninger og specialforeninger skal udarbejde en årsrapport, der i det mindste består af en ledelsespåtegning, en balance, en resultatopgørelse, noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis, samt en ledelsesberetning. Når en årsrapport er revideret, indgår revisionspåtegningen i denne.

Stk. 2. Er en forening opdelt i afdelinger, skal årsrapporten indeholde særskilt balance, resultatopgørelse og noter for hver enkelt afdeling. Redegørelse for anvendt regnskabspraksis kan dog udarbejdes som en fælles redegørelse for afdelingerne.

Stk. 3. Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel og regler udstedt i medfør af § 68.

§ 56. Bestyrelsen og direktionen skal aflægge årsrapport for foreningen.

Stk. 2. Hvert enkelt ledelsesmedlem har ansvar for, at årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen og eventuelle yderligere krav til regnskaber i vedtægter eller aftale. Endvidere har hvert enkelt medlem ansvar for, at årsrapporten kan revideres og godkendes i tide. Endelig har hvert enkelt bestyrelsesmedlem ansvar for, at årsrapporten indsendes til Finanstilsynet inden for de i lovgivningen fastsatte frister.

§ 57. Når årsrapporten er udarbejdet, skal alle medlemmerne af bestyrelsen og direktionen underskrive den og datere underskriften. De skal give deres underskrift i tilknytning til en ledelsespåtegning, hvori de erklærer, hvorvidt

1) årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale, og

2) årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens henholdsvis afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Stk. 2. Har ledelsen indføjet supplerende beretninger i årsrapporten, skal medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt beretningen giver et retvisende billede inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger.

Stk. 3. Selv om et ledelsesmedlem er helt eller delvis uenig i årsrapporten eller har indvendinger mod, at den skal godkendes med det indhold, der er besluttet, kan medlemmet ikke undlade at underskrive. Ledelsesmedlemmet kan dog tilkendegive sine indvendinger med konkret og fyldestgørende begrundelse i tilknytning til sin underskrift og ledelsespåtegningen.

§ 58. Årsrapporten skal give et retvisende billede af foreningens og de enkelte afdelingers aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Stk. 2. Hvis anvendelsen af reglerne i denne lov eller reglerne udstedt i medfør af § 68 ikke er tilstrækkelig til at give et retvisende billede som nævnt i stk. 1, skal der gives yderligere oplysninger i årsrapporten.

Stk. 3. Hvis anvendelse af reglerne i dette kapitel eller regler udstedt i medfør af § 68 i særlige tilfælde vil stride mod kravet i stk. 1, skal de fraviges, således at dette krav opfyldes. En sådan fravigelse skal hvert år oplyses i noterne og her altid begrundes konkret og fyldestgørende med oplysning om, hvilken indvirkning, herunder så vidt muligt den beløbsmæssige indvirkning, fravigelsen har på foreningens henholdsvis de enkelte afdelingers aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

§ 59. For at de lovpligtige dele af en årsrapport kan give et retvisende billede efter § 58, skal reglerne i stk. 2 og 3 opfyldes.

Stk. 2. Årsrapporten skal udarbejdes, således at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger. De omhandlede regnskabsbrugere er personer, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder m.v., hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport, herunder nuværende eller fremtidige indskydere, kreditorer, medarbejdere, kunder, alliancepartnere, lokalsamfundet samt tilskudsgivende og fiskale myndigheder. De omhandlede beslutninger skal i det mindste vedrøre

1) placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer,

2) ledelsens forvaltning af foreningens ressourcer og

3) fordeling af foreningens ressourcer.

Stk. 3. Årsrapporten skal udarbejdes, således at den oplyser om forhold, der normalt er relevante for regnskabsbrugerne, jf. stk. 2. Oplysningerne skal desuden være pålidelige i forhold til, hvad regnskabsbrugerne normalt forventer.

§ 60. Årsrapporten skal udarbejdes efter nedenstående grundlæggende forudsætninger:

1) Den skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde (klarhed).

2) Der skal tages hensyn til de reelle forhold og ikke til formaliteter uden reelt indhold (substans).

3) Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige (væsentlighed). Anses flere ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, skal de dog indgå.

4) Driften af en aktivitet formodes at fortsætte (going concern), medmindre den ikke skal eller ikke antages at kunne fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt indregning og måling tilpasses denne afvikling.

5) Enhver værdiændring skal vises, uanset indvirkningen på formuen og på resultatopgørelsen (neutralitet).

6) Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunktet for betaling (periodisering).

7) Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold (konsistens).

8) Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden (bruttoværdi).

9) Primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående regnskabsår (formel kontinuitet).

Stk. 2. Opstilling og klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetode og målegrundlag samt den anvendte monetære enhed må ikke ændres fra år til år (reel kontinuitet). Ændring kan dog ske, hvis der derved bedre opnås et retvisende billede, eller hvis ændringen er nødvendig for at overholde nye lovregler eller nye regler udstedt i medfør af § 68.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 6-9, og stk. 2 kan fraviges i særlige tilfælde. I så fald finder § 58, stk. 3, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.

§ 61. Aktiver og forpligtelser skal, medmindre andet er fastsat i medfør af § 68, måles til dagsværdi. Aktiver og forpligtelser op‑ og nedskrives i overensstemmelse hermed, og op‑ og nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen, medmindre andet er fastsat i medfør af § 68.

Stk. 2. Dagsværdien måles til den markedsværdi, der kan konstateres for aktivet eller forpligtelsen på et velfungerende marked. Hvis aktivet eller forpligtelsen ikke handles på et velfungerende marked, anvendes en anerkendt metode til beregning af dagsværdien på det pågældende aktiv eller den pågældende forpligtelse.

§ 62. Supplerende beretninger, f.eks. beretninger om viden og medarbejdernes forhold (videnregnskaber), om miljøforhold (grønne regnskaber), om foreningens sociale ansvar (sociale regnskaber) og om foreningens etiske målsætninger og opfølgning herpå (etiske regnskaber), skal give et retvisende billede inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger. De skal opfylde kvalitetskravene i § 59, stk. 3, og med de lempelser, der følger af forholdets natur, de grundlæggende forudsætninger i § 60, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Af de supplerende beretninger skal fremgå de metoder og målegrundlag, efter hvilke beretningerne er udarbejdet.

§ 63. Regnskabsåret skal følge kalenderåret.

Stk. 2. Første regnskabsperiode kan omfatte et kortere eller længere tidsrum end 12 måneder, dog højst 18 måneder.

Stk. 3. Foreningen skal sikre, at dattervirksomheder har samme regnskabsår som foreningen, medmindre det ikke er muligt på grund af forhold, som er ude af foreningens og dattervirksomhedens kontrol.

§ 64. Indregning, måling og oplysninger i monetære enheder skal foretages i danske kroner eller i euro. Finanstilsynet kan i regler udstedt i medfør af § 68 fastsætte, at beløbene anføres i andre fremmede valutaer, der er relevante for foreningen henholdsvis foreningens koncern.

§ 65. Årsrapporten skal revideres af foreningens eksterne revisorer, jf. § 71. Revisionen omfatter ikke de supplerende beretninger, som indgår i årsrapporten, jf. § 62.

§ 66. Årsrapporten skal i den form, hvori den er forelagt og godkendt af bestyrelsen, indsendes i to eksemplarer til Finanstilsynet uden ugrundet ophold efter det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten er endeligt godkendt.

Stk. 2. Ekstern revisors revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten samt revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten fra den interne revisionschef skal indsendes til Finanstilsynet samtidig med indsendelse af årsrapporten efter stk. 1.

§ 67. Den reviderede og godkendte årsrapport skal indsendes til Finanstilsynet i tre eksemplarer uden ugrundet ophold efter endelig godkendelse. Årsrapporten skal være modtaget i Finanstilsynet senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 2. Den indsendte årsrapport skal i det mindste indeholde de obligatoriske bestanddele samt den fulde revisionspåtegning. Ønsker virksomheden at få offentliggjort supplerende beretninger som nævnt i § 62, skal disse indsendes sammen med de obligatoriske bestanddele af årsrapporten, således at de obligatoriske bestanddele og de supplerende beretninger tilsammen fremstår som ét dokument betegnet »årsrapport«.

Stk. 3. Finanstilsynet videresender det ene af de eksemplarer, der er nævnt i stk. 1, til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor årsrapporten er offentligt tilgængelig efter de af styrelsen herfor fastsatte regler.

Stk. 4. Foreningen skal på begæring udlevere den seneste reviderede årsrapport og den seneste halvårsopgørelse vederlagsfrit.

§ 68. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for årsrapporten, herunder regler om indregning og måling af aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger, opstilling af resultatopgørelse og balance samt krav til noter og ledelsesberetning.

Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter tillige regler for koncernregnskaber, herunder regler for, hvornår en årsrapport skal indbefatte et koncernregnskab.

Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte regler for udfærdigelse og offentliggørelse af regnskabsrapporter, der dækker kortere perioder end årsrapporten.

§ 69. Med henblik på at sikre, at foreningernes årsrapporter er i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel og de regler, der er udstedt i medfør af § 68, kan Finanstilsynet

1) yde vejledning,

2) påtale overtrædelser og

3) påbyde, at fejl skal rettes, og at overtrædelser skal bringes til ophør.

§ 70. Foreningerne skal foretage regelmæssige regnskabsindberetninger til Finanstilsynet i overensstemmelse med skemaer og vejledninger hertil udfærdiget af Finanstilsynet.

§ 71. Foreningerne skal have mindst én statsautoriseret revisor. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde udpege en yderligere revisor. Denne revisor fungerer på samme vilkår og efter samme regler som de revisorer, der er valgt af generalforsamlingen.

Stk. 2. Revisorerne i en forening skal tillige være revisorer i foreningens dattervirksomheder.

Stk. 3. Finanstilsynet kan afskedige en revisor, der findes åbenbart uegnet til sit hverv, og i stedet udpege en anden revisor, jf. stk. 1, der fungerer, indtil nyt valg kan foretages.

Stk. 4. Ved revisorskifte skal foreningen og revisor give Finanstilsynet hver sin redegørelse, hvis skiftet skyldes særlige forhold.

Stk. 5. Finanstilsynet kan pålægge revisor og den interne revisionschef at give oplysninger om forholdene i en forening eller i en forenings dattervirksomheder.

Stk. 6. Finanstilsynet kan foranstalte en ekstraordinær revision i en forening eller i en forenings dattervirksomheder. Foreningen kan pålægges at betale for revisionens udførelse. Finanstilsynet godkender honorarets størrelse.

Stk. 7. Aktieselskabslovens §§ 82-85 om revision finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på investeringsforeninger og specialforeninger.

Stk. 8. Bestyrelsen kan ikke tillade, jf. § 35, stk. 1, at interne revisions- og vicerevisionschefer udfører revisionsopgaver i virksomheder uden for koncernen. Bestyrelsen kan heller ikke tillade, at interne revisions- og vicerevisionschefer udfører andet arbejde inden for foreningen eller koncernen. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra 1. pkt.

Stk. 9. Bestyrelsen kan ikke tillade, jf. § 35, stk. 1, at interne revisions- og vicerevisionschefer påtager sig hverv, der bevirker, at de kommer i strid med habilitetsbestemmelser svarende til dem, der gælder for eksterne revisorer i henhold til lov om statsautoriserede og registrerede revisorer.

Stk. 10. Finanstilsynet fastsætter bestemmelser om revisionens gennemførelse i investeringsforeninger og specialforeninger og i disses dattervirksomheder. Herunder kan Finanstilsynet fastsætte bestemmelser om intern revision og om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler.

§ 72. En ekstern revisor og den interne revisionschef skal straks meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for foreningens fortsatte aktivitet, herunder forhold som revisorerne måtte være gjort bekendt med som led i hvervet som revisor i virksomheder, som foreningen har snævre forbindelser med, et investeringsforvaltningsselskab eller depotselskabet.

Anvendelse af årets overskud

§ 73. En forenings eller afdelings overskud (nettoindtægt) skal enten udloddes til medlemmerne i form af udbytte eller henlægges til forøgelse af formuen i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom, jf. dog § 10, stk. 1, nr. 27. Mindst en gang om året skal foreningen eller afdelingen udbetale udbytte eller i tilfælde af henlæggelse underrette medlemmerne om det henlagte beløbs størrelse.

Stk. 2. Generalforsamlingen i udbyttebetalende foreninger eller afdelinger, der anbringer formuen i obligationer, kan efter vedtægternes bestemmelser herom beslutte, at den efter stk. 1 opgjorte udlodning helt eller delvis overføres til udlodning for efterfølgende regnskabsår.

Afsnit VII

Prospekter og offentliggørelse af emissions- og indløsningsprisen

Kapitel 11

Prospekter

§ 74. Ved udbud af andele skal en forening offentliggøre et fuldstændigt prospekt og et forenklet prospekt for hele foreningen eller for hver afdeling eller gruppe af afdelinger under samme forening.

Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter bestemmelser om de oplysninger, det fuldstændige prospekt og det forenklede prospekt skal indeholde, samt om ajourføring af prospekter.

Stk. 3. De væsentlige dele af det fuldstændige prospekt og det forenklede prospekt skal løbende ajourføres.

Stk. 4. Det fuldstændige prospekt og det forenklede prospekt samt ændringer heri skal senest dagen efter offentliggørelse være modtaget i Finanstilsynet.

Stk. 5. Finanstilsynet kan pålægge foreningen at ændre det fuldstændige prospekt og det forenklede prospekt, såfremt prospekterne ikke opfylder de af Finanstilsynet fastsatte bestemmelser om prospekters indhold.

§ 75. Enhver opfordring til køb af andele i en forening eller afdeling skal indeholde oplysninger om det fuldstændige prospekt og det forenklede prospekt og om, hvor offentligheden kan få dem udleveret, eller hvordan offentligheden kan få adgang til dem.

Stk. 2. Det forenklede prospekt skal inden køb af andele i en forening eller afdeling tilbydes vederlagsfrit.

Stk. 3. Det fuldstændige prospekt og det forenklede prospekt skal på begæring udleveres vederlagsfrit.

§ 76. En investeringsforenings forenklede prospekt kan, uden ændringer bortset fra oversættelse, anvendes som led i markedsføringen i samtlige lande inden for Den Europæiske Union og i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.

Offentliggørelse af emissions- og indløsningspriser

§ 77. Investeringsforeninger og specialforeninger skal offentliggøre emissionsprisen og prisen ved indløsning mindst to gange om måneden. Specialforeninger, der ikke er åbne for emission og indløsning, skal på et medlems forlangende oplyse den indre værdi.

Stk. 2. Finanstilsynet kan tillade, at den i stk. 1, 1. pkt., nævnte offentliggørelse kun finder sted en gang om måneden.

Stk. 3. Ved enhver tegning eller indløsning af andele skal der gives oplysning om emissionsprisen eller prisen ved indløsning.

Afsnit VIII

Indgreb i eller ophør af foreninger eller afdelinger

Kapitel 12

Fusion, spaltning og overflytning af afdelinger fra en forening til en anden

§ 78. En beslutning om fusion af to eller flere foreninger, af to eller flere afdelinger eller af en forening og en afdeling og beslutning om spaltning af en forening eller af en afdeling samt afvikling eller opløsning af en forening eller afdeling er ikke gyldig, før Finanstilsynet har godkendt fusionen, spaltningen, afviklingen eller opløsningen.

Stk. 2. De for aktieselskaber gældende bestemmelser om fusion og spaltning i aktieselskabsloven finder tilsvarende anvendelse på foreninger og afdelinger heraf, dog således at foreningerne selv skal sørge for bekendtgørelse heraf i Statstidende efter aktieselskabslovens § 158, stk. 1.

Stk. 3. Finanstilsynet kan meddele tilladelse til, at en afdeling af en forening overflyttes til en anden forening.

§ 79. Investeringsforeninger og afdelinger heraf kan kun omdannes eller fraspaltes til andre investeringsforeninger.

Inddragelse af tilladelse og ophør

§ 80. Finanstilsynet kan tilbagekalde en forenings godkendelse, hvis foreningen anmoder herom.

§ 81. Opfylder en forening ikke formuekravene i § 4, stk. 7, eller § 5, stk. 7, og har den ikke tilvejebragt den foreskrevne kapital inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, skal Finanstilsynet tilbagekalde godkendelsen.

Stk. 2. Finanstilsynet kan endvidere tilbagekalde en forenings eller afdelings godkendelse, hvis

1) foreningen eller afdelingen ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 3 for at få godkendelse,

2) foreningen eller afdelingen gør sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af regler i denne lov eller af regler udstedt i medfør af loven,

3) foreningens eller afdelingens virksomhed ikke påbegyndes senest 12 måneder efter godkendelsens meddelelse, eller

4) foreningens eller afdelingens virksomhed ikke udøves i en periode på over 6 måneder.

§ 82. Når Finanstilsynet i henhold til §§ 80 eller 81 tilbagekalder godkendelsen af en forening eller afdeling, skal foreningen eller afdelingen afvikles.

Stk. 2. Er der ikke fastsat andet i lovgivningen, træffes beslutning om afvikling af en forening eller afdeling af generalforsamlingen og gennemføres ved likvidation. Finanstilsynet kan fastsætte en frist for denne beslutnings vedtagelse. Overskrides fristen, kan Finanstilsynet beslutte, at foreningen træder i likvidation.

§ 83. De for aktieselskaber gældende opløsningsbestemmelser finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på foreninger omfattet af denne lov samt afdelinger heraf. Aktieselskabslovens § 123 kan ikke fraviges.

§ 84. Finanstilsynet kan dog tillade anden form for afvikling eller opløsning af en forening eller afdeling, såfremt foreningen fremlægger en afviklingsplan og depotselskabet erklærer at ville hæfte for såvel forfalden og uforfalden som omtvistet gæld.

Stk. 2. Inden afviklingen efter stk. 1 skal foreningens ledelse til Finanstilsynet indsende en erklæring om, at al gæld er betalt. Såfremt foreningen eller afdelingen er skattepligtig, skal der endvidere vedlægges en erklæring fra told- og skattemyndighederne om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav vedrørende foreningen eller afdelingen.

§ 85. Finanstilsynet kan udnævne en likvidator til sammen med den eller de af generalforsamlingen valgte at foretage likvidationen, såfremt hensynet til foreningens medlemmer eller kreditorer taler herfor, jf. § 83.

§ 85 a. § 233, § 234, stk. 1-3, og §§ 235, 238 og 240 i lov om finansiel virksomhed finder med de fornødne tilpasninger anvendelse for foreninger.

§ 86. Bestemmelserne i denne lov om Finanstilsynet s beføjelser og om foreningernes pligter over for Finanstilsynet finder tilsvarende anvendelse på foreninger, der er under opløsning.

Afsnit IX

Investeringsforeningers anbringelse af midler og likviditet m.v.

Kapitel 13

Instrumentregler for investeringsforeninger

Værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter

§ 87. En investeringsforening eller en afdeling må investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som

1) er optaget til notering eller handel på et reguleret marked, jf. § 3, nr. 13, eller

2) er optaget til notering eller handles på et andet reguleret marked, jf. § 3, nr. 14.

Stk. 2. Såfremt de i stk. 1 nævnte markeder befinder sig i et land, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, skal markedet enten være godkendt af Finanstilsynet eller være fastsat i investeringsforeningens vedtægter, for at foreningen eller afdelingen kan investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der noteres eller handles på markedet.

Stk. 3. En investeringsforening eller en afdeling må investere i nyemitterede værdipapirer, under forudsætning af at

1) der i emissionsbestemmelserne gives tilsagn om, at der vil blive fremsat begæring om optagelse til notering på en fondsbørs eller på et andet reguleret marked, der er offentligt anerkendt, regelmæssigt arbejdende og åbent for offentligheden. Såfremt fondsbørsen eller markedet befinder sig i et land, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, skal fondsbørsen eller markedet dog være godkendt af Finanstilsynet, eller det skal fremgå af investeringsforeningens vedtægter, at foreningen investerer i værdipapirer, der er noteret på den pågældende fondsbørs eller marked, og

2) der opnås tilladelse til optagelse til notering inden udløbet af 1 år efter emissionen.

Stk. 4. En investeringsforening eller en afdeling må investere i andre pengemarkedsinstrumenter end de i stk. 1 og 2 nævnte, hvis emissionen eller emittenten af pengemarkedsinstrumentet selv er reguleret med henblik på at beskytte investorer og opsparing, og hvis pengemarkedsinstrumenterne er

1) udstedt eller garanteret af en central, regional eller lokal myndighed eller en centralbank i et medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område,

2) udstedt eller garanteret af et tredjeland eller, i tilfælde af forbundsstater, af en af dennes delstater,

3) udstedt eller garanteret af en international institution af offentlig karakter, som en eller flere medlemslande deltager i,

4) udstedt eller garanteret af foretagender, der er underkastet tilsyn, og som befinder sig i et zone A-land eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område,

5) udstedt af et obligationsudstedende institut, som er oprettet ved særlig lov, og som befinder sig i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller

6) udstedt af emittenter, hvis værdipapirer handles på et marked som nævnt i stk. 1.

Stk. 5. En investeringsforening eller en afdeling må investere indtil 10 pct. af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter end de i stk. 1-4 nævnte.

Indskud

§ 88. En investeringsforening eller en afdeling må som led i sin investeringsstrategi indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et zone A-land eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. Disse indskud skal

1) være på anfordringsvilkår eller

2) have en opsigelsesfrist på højst 12 måneder og være undergivet aftalevilkår, som muliggør øjeblikkelig udbetaling.

Stk. 2. En investeringsforening eller en afdeling kan have likvide midler i accessorisk omfang.

Afledte finansielle instrumenter

§ 89. En investeringsforening eller en afdeling må investere i afledte finansielle instrumenter, herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant, og som handles på de i § 87, stk. 1 og 2, nævnte markeder, samt afledte finansielle instrumenter, som handles OTC.

Stk. 2. For afledte finansielle instrumenter, som handles OTC, gælder ud over det i stk. 1 nævnte, at

1) modparterne skal være institutioner, der er underkastet tilsyn og tilhører de kategorier, som Finanstilsynet har godkendt,

2) de afledte finansielle instrumenter skal kunne værdiansættes dagligt på en pålidelig og verificerbar måde, og

3) de afledte finansielle instrumenter til enhver tid skal kunne omsættes og være likvide.

Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for investeringsforeningers og afdelingers adgang til at investere i afledte finansielle instrumenter og for, hvilke instrumenter der kan være underliggende aktiver for de afledte finansielle instrumenter, som en investeringsforening eller en afdeling må investere i.

Andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter

§ 90. En investeringsforening eller en afdeling må investere i andele i

1) andre danske investeringsforeninger eller disse foreningers afdelinger, jf. dog stk. 3,

2) investeringsinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og som er godkendt i medfør af Rådets direktiv 85/611/EØF (UCITS-direktivet),

3) danske specialforeninger eller disse foreningers afdelinger og

4) investeringsinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et zone A-land eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og

a) som har til formål fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel samt placeringsreglerne i kapitel 14,

b) hvis andele på forlangende af en deltager skal tilbagekøbes eller indløses direkte eller indirekte med midler, der hidrører fra formuen,

c) som yder deltagerne en beskyttelse, som svarer til den beskyttelse, som medlemmerne af en investeringsforening har, og som, for så vidt angår bestemmelserne om særskilt forvaltning af aktiver, låntagning, långivning og handel med værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, uden dækning opfylder kravene i Rådets direktiv 85/611/EØF (UCITS-direktivet), og

d) som offentliggør en årsrapport samt en halvårsrapport.

Stk. 2. En investeringsforening eller en afdeling må kun investere i andele i de i stk. 1 nævnte foreninger, afdelinger og investeringsinstitutter, såfremt disse i henhold til deres vedtægter eller fondsbestemmelser højst må placere 10 pct. af deres formue i andele i foreninger, afdelinger og investeringsinstitutter.

Stk. 3. En afdeling kan højst investere 20 pct. af sin formue i hver af de andre afdelinger under samme forening.

Pantebreve

§ 91. En investeringsforening eller en afdeling må investere i tinglyste pantebreve i dansk fast ejendom, for så vidt de ved erhvervelsen enten har panteret inden for 80 pct. af ejendommens handelsværdi eller er sikret ved garanti.

Stk. 2. En investeringsforening eller en afdeling, der besidder tinglyste pantebreve af den i stk. 1 nævnte art, kan ved misligholdelse af pantebrevet midlertidigt overtage den pantsatte ejendom på tvangsauktion. Investeringsforeningen skal indberette overtagelse af en fast ejendom til Finanstilsynet.

Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for godkendelse af garantier, fastsættelse af handelsværdien og opgørelse af den foranstående gæld.

Generelle begrænsninger

§ 92. En investeringsforening må ikke indgå aftaler, der forringer likviditeten i de instrumenter, foreningen eller en afdeling har placeret sin formue i.

Stk. 2. En investeringsforening må hverken erhverve ædle metaller eller certifikater for disse.

Kapitel 14

Placeringsregler for investeringsforeninger

Værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter

§ 93. En investeringsforening eller en afdeling må i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern højst investere

1) 5 pct. af foreningens eller afdelingens formue, dog kan denne grænse forhøjes til 10 pct. af foreningens eller afdelingens formue, såfremt den samlede værdi af investeringer, der overstiger 5 pct., ikke overstiger 40 pct. af foreningens eller afdelingens formue,

2) 25 pct. af foreningens eller afdelingens formue i obligationer udstedt af KommuneKredit, danske realkreditinstitutter og lignende kreditinstitutter godkendt af et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når institutterne er optaget på en af Kommissionen udarbejdet liste. Hvis en forening eller en afdeling investerer mere end 5 pct. af sin formue i sådanne obligationer udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern, må den samlede værdi af sådanne investeringer ikke overstige 80 pct. af foreningens eller afdelingens formue, eller

3) 35 pct. af foreningens eller afdelingens formue i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af

a) den danske stat eller et andet zone A-land,

b) lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller

c) en international institution af offentlig karakter, som et eller flere medlemslande deltager i, såfremt værdipapirerne er godkendt af Finanstilsynet.

Stk. 2. Under overholdelse af de enkelte placeringsgrænser i stk. 1 må en investeringsforening eller en afdeling dog investere op til 20 pct. af foreningens eller afdelingens formue i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt af emittenter i samme koncern.

Stk. 3. Ved investeringer efter stk. 1 og 2 finder §§ 102-104 anvendelse.

§ 94. Placeringsgrænsen i § 93, stk. 1, nr. 3, kan fraviges, såfremt beholdningen består af værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nævnt i § 93, stk. 1, nr. 3, litra a-c, fra mindst 6 forskellige emissioner og værdipapirerne eller pengemarkedsinstrumenterne fra én og samme emission ikke overstiger 30 pct. af investeringsforeningens eller afdelingens formue.

Stk. 2. Såfremt muligheden i stk. 1 anvendes, må investeringsforeningen eller afdelingen ikke investere i andre instrumenter udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern.

§ 95. Uanset de placeringsgrænser, der er fastsat i § 93, må en investeringsforening eller en afdeling investere op til 20 pct. af foreningens eller afdelingens formue i aktier eller obligationer, der er udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern, såfremt investeringerne ifølge foreningens vedtægter har til formål at kopiere bestemte aktie- eller obligationsindeks, som godkendes af Finanstilsynet til dette formål.

Stk. 2. Finanstilsynet kan godkende et aktie- eller obligationsindeks, såfremt indekset

1) har en tilstrækkelig varieret sammensætning,

2) udgør et passende benchmark for det marked, som det refererer til, og

3) offentliggøres på en passende måde.

Stk. 3. Finanstilsynet kan give tilladelse til, at grænsen i stk. 1 kan forhøjes op til 35 pct. af foreningens eller afdelingens formue, når det er berettiget på grund af usædvanlige markedsforhold. Investeringer op til denne grænse tillades kun for én emittent.

Stk. 4. Ved investeringer efter stk. 1 og 3 finder §§ 103 og 104 anvendelse.

Indskud

§ 96. En investeringsforening eller en afdeling må højst indskyde 20 pct. af sin formue i ét kreditinstitut eller i kreditinstitutter i samme koncern.

Stk. 2. Ved indskud efter stk. 1 finder § 102 anvendelse.

Afledte finansielle instrumenter

§ 97. En investeringsforening eller en afdeling må investere i afledte finansielle instrumenter, som handles på de i § 87, stk. 1 og 2, nævnte markeder, samt afledte finansielle instrumenter, som handles OTC, såfremt eksponeringen i de afledte finansielle instrumenters underliggende aktiver samt direkte investeringer i samme aktiver ikke sammenlagt overstiger de placeringsgrænser, som følger af § 93.

Stk. 2. Placeringsgrænserne i stk. 1 finder ikke anvendelse, når en investeringsforening eller en afdeling investerer i afledte finansielle instrumenter, der er baseret på et indeks, som er godkendt efter § 95, stk. 2.

Stk. 3. Ved investeringer efter stk. 1 og 2 finder §§ 103 og 104 tilsvarende anvendelse. Endvidere finder § 102 anvendelse ved investeringer efter stk. 1.

§ 98. Såfremt en investeringsforening eller en afdeling investerer i afledte finansielle instrumenter, som handles OTC, må modpartsrisikoen på kontraktmodparten ikke overstige

1) 10 pct. af foreningens eller afdelingens formue, hvis modparten er et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et zone A-land eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller

2) 5 pct. af foreningens eller afdelingens formue i andre tilfælde.

Stk. 2. Ved investeringer efter stk. 1 finder § 102 anvendelse.

§ 99. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om opgørelse af risiko i forbindelse med afledte finansielle instrumenter.

Andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter

§ 100. En investeringsforening eller en afdeling må højst investere 20 pct. af sin formue i én og samme forening, afdeling eller investeringsinstitut som nævnt i § 90, jf. dog § 90, stk. 3.

Stk. 2. Investeringer i foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter som nævnt i § 90, stk. 1, nr. 3 og 4, må højst udgøre 30 pct. af investeringsforeningens eller afdelingens formue.

Stk. 3. Ved investeringer efter stk. 1 finder § 103 tilsvarende anvendelse.

§ 101. Når en investeringsforening eller en afdeling investerer i andele i foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter som nævnt i § 90, skal disses beholdninger af instrumenter ikke medregnes ved opgørelsen af placeringsgrænserne for investeringsforeningens eller afdelingens egen beholdning af instrumenter.

Generelle begrænsninger

§ 102. En investeringsforenings eller en afdelings investeringer efter § 93, stk. 1, nr. 1, samt §§ 96-98 må sammenlagt ikke overstige 20 pct. af investeringsforeningens eller afdelingens formue, når disse instrumenter er udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern.

Stk. 2. Såfremt investeringsforeningen eller afdelingen investerer efter § 93, stk. 1, nr. 2 eller 3, forhøjes grænsen i stk. 1 til 35 pct. af investeringsforeningens eller afdelingens formue. Dog må investeringer efter § 93, stk. 1, nr. 1, samt §§ 96, 97 og 98 fortsat sammenlagt ikke overstige 20 pct. af investeringsforeningens eller afdelingens formue.

§ 103. En investeringsforening eller en afdeling må ikke i et enkelt aktieselskab erhverve aktier med stemmeret, som giver investeringsforeningen mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på aktieselskabet.

Stk. 2. Flere investeringsforeninger og specialforeninger, der har samme bestyrelse eller investeringsforvaltningsselskab, må ikke tilsammen kunne udøve en betydelig indflydelse på et enkelt aktieselskab.

Stk. 3. En investeringsforening eller en afdeling må ikke erhverve mere end

1) 10 pct. af aktierne uden stemmeret fra én og samme emittent,

2) 10 pct. af obligationerne fra én og samme emittent,

3) 10 pct. af pengemarkedsinstrumenterne fra én og samme emittent,

4) 25 pct. af andelene fra én og samme forening, afdeling eller investeringsinstitut som nævnt i § 90.

Stk. 4. De grænser, der er fastsat i stk. 3, nr. 2-4, skal ikke overholdes ved erhvervelsen, hvis det på dette tidspunkt ikke er muligt at beregne bruttobeløbet for obligationerne eller pengemarkedsinstrumenterne eller nettobeløbet for de udstedte værdipapirer.

§ 104. Begrænsningerne i § 103 finder ikke anvendelse på:

1) Værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af

a) den danske stat eller et zone A-land,

b) et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller

c) en international institution af offentlig karakter, som et eller flere medlemslande deltager i, såfremt værdipapirerne er godkendt af Finanstilsynet.

2) Tinglyste pantebreve i dansk fast ejendom som nævnt i § 91, stk. 1.

3) Aktier i selskaber, der udelukkende og kun på den eller de pågældende investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers vegne udøver investeringsforvaltnings-, rådgivnings- eller markedsføringsvirksomhed.

§ 105. De i dette kapitel fastsatte grænser kan overskrides, hvor sådanne overskridelser følger af grunde, som investeringsforeningen eller afdelingen ikke har indflydelse på, eller som følge af, at investeringsforeningen eller afdelingen udnytter tegningsrettigheder knyttet til instrumenter, der indgår i investeringsforeningens eller afdelingens formue.

Stk. 2. Såfremt de i dette kapitel fastsatte grænser overskrides, og nedbringes disse overskridelser ikke senest 8 dage efter overskridelsen, skal investeringsforeningen omgående indberette dette til Finanstilsynet. Finanstilsynet kan i dette tilfælde undtagelsesvis meddele tilladelse til, at overskridelsen nedbringes over en længere periode, såfremt dette er i medlemmernes interesse.

Afsnit X

Specialforeningers anbringelse af midler og likviditet m.v.

Kapitel 15

Placeringsforeninger

§ 106. En placeringsforening eller en afdeling kan investere sine midler i instrumenter i overensstemmelse med de i kapitel 13 og 14 angivne regler, når den samtidig investerer som nævnt i stk. 2 og 3.

Stk. 2. En placeringsforening eller en afdeling kan uden de begrænsninger, der er fastsat i § 93, investere sine midler i værdipapirer udstedt af

1) den danske stat eller et zone A-land,

2) et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område,

3) en international institution af offentlig karakter, som et eller flere medlemslande deltager i, såfremt værdipapirerne er godkendt af Finanstilsynet, eller

4) KommuneKredit, danske realkreditinstitutter og lignende kreditinstitutter godkendt af et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når institutterne er optaget på en af Kommissionen udarbejdet liste.

Stk. 3. En placeringsforening eller afdeling må dog højst anbringe 30 pct. af sin formue i værdipapirer udstedt af en enkelt emittent omfattet af stk. 2, nr. 4.

Pengemarkedsforeninger

§ 107. En pengemarkedsforening eller en afdeling kan udelukkende investere sine midler i pengemarkedsinstrumenter i overensstemmelse med de i § 87 angivne regler. En pengemarkedsforening eller en afdeling kan også have likvide midler i accessorisk omfang.

Stk. 2. En pengemarkedsforening eller en afdeling må højst anbringe 30 pct. af formuen i pengemarkedsinstrumenter udstedt af den samme emittent.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte grænse gælder ikke for pengemarkedsinstrumenter udstedt af de i § 93, stk. 1, nr. 3, nævnte emittenter.

Investeringsinstitutforeninger

§ 108. En investeringsinstitutforening må anbringe de modtagne midler i andre investeringsforeningers, pengemarkedsforeningers, placeringsforeningers og erhvervsudviklingsforeningers andele eller andele i disse foreningers afdelinger. Endvidere må den anbringe sine midler i de i §§ 11 og 16 nævnte udenlandske investeringsinstitutter og afdelinger heraf, når disse institutter ikke udelukkende investerer i andre investeringsinstitutter.

Stk. 2. En investeringsinstitutforening eller afdeling må højst investere 75 pct. af sin formue i en forening eller et udenlandsk investeringsinstitut eller afdelinger heraf. Investeringsinstitutforeningen må højst placere 20 pct. af sin formue i andele i erhvervsudviklingsforeninger.

Erhvervsudviklingsforeninger

§ 109. En erhvervsudviklingsforening skal fortrinsvis investere sin formue i aktier og anparter i unoterede små og mellemstore aktieselskaber og anpartsselskaber.

Stk. 2. Højst 10 pct. af formuen kan på investeringstidspunktet investeres i unoterede aktier og anparter udstedt af det samme selskab. En erhvervsudviklingsforening kan dog uanset grænsen i 1. pkt. investere sin formue gennem enheder, der udelukkende investerer de indkomne midler i aktier og anparter i unoterede små og mellemstore aktieselskaber og anpartsselskaber, såfremt højst 10 pct. af enhedens formue på investeringstidspunktet kan investeres i aktier og anparter udstedt af det samme selskab.

Stk. 3. Den i stk. 2 fastsatte grænse kan dog overskrides, når erhvervsudviklingsforeningen udnytter tegningsrettigheder knyttet til værdipapirer, der indgår i foreningens formue. Dog må foreningen ikke på noget tidspunkt have mere end 10 pct. af sin formue investeret i aktier eller anparter, som er tegnet ved udnyttelse af tegningsrettigheder i selskaber, hvor foreningen allerede ved udnyttelse af tegningsrettigheden har investeret mere end 10 pct. af foreningens formue.

Stk. 4. En erhvervsudviklingsforening eller en afdeling kan herudover investere sine midler i instrumenter i overensstemmelse med de i kapitel 13 og 14 angivne regler.

Stk. 5. Bestemmelserne i § 103 om betydelig indflydelse finder tillige anvendelse på erhvervsudviklingsforeningers investeringer i såvel noterede som unoterede aktier og anparter, også hvis investeringerne sker gennem de i stk. 2 nævnte enheder.

Stk. 6. Finanstilsynet fastsætter regler om foreningens oplysningspligt herunder om de oplysninger, foreningen skal give om de selskaber, i hvilke formuen placeres.

Fælles regler for specialforeninger

§ 110. De i § 106, stk. 3, § 107, stk. 2, og § 108, stk. 2, fastsatte grænser kan overskrides, når sådanne overskridelser følger af grunde, som specialforeningen eller afdelingen ikke har indflydelse på, eller som følge af, at specialforeningen eller afdelingen udnytter tegningsrettigheder knyttet til instrumenter, der indgår i specialforeningens eller afdelingens formue.

Stk. 2. Såfremt de i dette kapitel fastsatte grænser overskrides, og nedbringes disse overskridelser ikke senest 8 dage efter overskridelsen, skal specialforeningen omgående indberette dette til Finanstilsynet. Finanstilsynet kan undtagelsesvis meddele tilladelse til, at overskridelsen nedbringes over en længere periode, såfremt dette er i medlemmernes interesse.

Afsnit XI

Fåmandsforeninger, hedgeforeninger og andre kollektive investeringsordninger

Kapitel 16

Fåmandsforeninger

§ 111. Virksomheder, der ikke retter henvendelse til en videre kreds eller offentligheden, kan godkendes af Finanstilsynet som fåmandsforeninger til at udøve virksomhed, som består i

1) fra et eller flere medlemmer i foreningen eller i en afdeling af foreningen at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13-15, jf. dog stk. 2-4, og

2) at indløse et medlems andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, efter vedtægternes bestemmelser herom.

Stk. 2. En godkendt fåmandsforening, der investerer som investeringsinstitutforeninger, jf. § 108, må endvidere

1) anbringe midlerne i andre godkendte fåmandsforeningers andele eller andele i disse foreningers afdelinger og

2) anbringe indtil 10 pct. af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter end de i § 87, stk. 1-4, nævnte, i andele i en innovationsforening og i anparter i et kommanditselskab.

Stk. 3. En godkendt fåmandsforening, der investerer som placeringsforeninger, jf. § 106, må endvidere anbringe indtil 20 pct. af sin formue direkte eller indirekte i amerikanske realkreditobligationer.

Stk. 4. En godkendt fåmandsforening kan alene eller sammen med en eller flere investeringsforeninger, jf. § 4, specialforeninger, jf. § 5, godkendte fåmandsforeninger, jf. stk. 1, eller hedgeforeninger, jf. § 114 a, stk. 1 og 2, eje et investeringsforvaltningsselskab, jf. § 3, nr. 4, der udelukkende og kun på den eller de pågældende foreningers vegne udøver administrations-, investerings- eller markedsføringsvirksomhed.

Stk. 5. Godkendte fåmandsforeninger må kun udøve virksomhed som nævnt i stk. 1-4.

Stk. 6. En forening, der søger om godkendelse efter stk. 1, skal have en formue på mindst 10 mio. kr.

Stk. 7. En fåmandsforenings instrumenter, jf. § 3, nr. 1, skal forvaltes og opbevares særskilt for foreningen af et af Finanstilsynet godkendt depotselskab, jf. § 3, nr. 5. Depotselskabet skal være et pengeinstitut med hjemsted her i landet eller en herværende filial af et tilsvarende udenlandsk kreditinstitut med hjemsted i et andet land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.

§ 112. Finanstilsynet kan godkende foreninger som fåmandsforeninger, når

1) foreningen er gyldigt stiftet,

2) kravene i § 111 er opfyldt,

3) medlemmerne af foreningens bestyrelse opfylder kravene i §§ 31 og 32,

4) Finanstilsynet har godkendt foreningens valg af investeringsforvaltningsselskab, hvis daglige ledelse skal være i besiddelse af fyldestgørende erfaring med den type forening, som søger om godkendelse,

5) Finanstilsynet ikke har bemærkninger til foreningens vedtægter,

6) Finanstilsynet har godkendt det af foreningen valgte depotselskab,

7) foreningens minimumsformue er tegnet på den stiftende generalforsamling, eller der foreligger en ubetinget garanti afgivet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab om tegning af andele for minimumsbeløbet på mindst 10 mio. kr., jf. § 111, stk. 6, og

8) stk. 2 er opfyldt.

Stk. 2. En ansøgning om godkendelse efter § 111 skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til brug for Finanstilsynet s vurdering af, om betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

Stk. 3. Afslår Finanstilsynet at godkende en forening, skal dette meddeles foreningen senest 6 måneder efter ansøgningens modtagelse eller, hvis ansøgningen er ufuldstændig, senest 6 måneder efter, at foreningen har fremsendt de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse. Der træffes under alle omstændigheder afgørelse senest 12 måneder efter ansøgningens modtagelse. Har Finanstilsynet ikke senest 6 måneder efter modtagelse af en ansøgning om godkendelse afgivet udtalelse om ansøgningen, kan foreningen indbringe sagen for domstolene.

Stk. 4. Godkendte fåmandsforeninger, jf. § 111, skal give Finanstilsynet meddelelse om oprettelse eller ophør af afdelinger.

§ 113. §§ 3, 6, 8, 30-32 og 39-42, kapitel 8-10, §§ 74-76, 80-82 og 86 samt kapitel 13-15 og 18-20 finder tilsvarende anvendelse for godkendte fåmandsforeninger, jf. § 111.

§ 114. Generalforsamlingen i fåmandsforeninger træffer beslutning om foreningens fusion, spaltning og opløsning ved likvidation eller på anden måde end likvidation og vælger likvidator eller den person, som skal forestå afviklingen.

Stk. 2. Bestyrelsen og investeringsforvaltningsselskabet skal meddele Finanstilsynet, at generalforsamlingen har truffet beslutning om fusion, spaltning, likvidation eller afvikling på anden måde end likvidation samt hvem, der er udpeget som likvidator eller til at forestå afvikling på anden måde end likvidation, vedlagt generalforsamlingsreferatet og en eventuel afviklingsplan til orientering.

Stk. 3. Når fusionen, spaltningen, likvidationen eller afviklingen er gennemført, indsender investeringsforvaltningsselskabet i to eksemplarer et fusions-, spaltnings-, likvidations- eller afviklingsregnskab revideret af foreningens revisorer og en erklæring fra foreningens bestyrelse og investeringsforvaltningsselskabets direktør om, at al gæld er betalt, når der er tale om likvidation eller afvikling på anden måde end likvidation. Finanstilsynet videresender det ene eksemplar af fusions-, spaltnings-, likvidations- eller afviklingsregnskabet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Kapitel 16 a

Hedgeforeninger

§ 114 a. Virksomheder skal godkendes af Finanstilsynet som hedgeforeninger for at kunne udøve virksomhed, som består i

1) fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, uden at virksomheden er omfattet af §§ 4 eller 5,

2) at placere midlerne i likvide midler, herunder valuta, jf. § 3, nr. 1, litra e, eller i instrumenter som nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, i overensstemmelse med foreningens risikopolitik og risikoprofil, jf. § 114 d, stk. 1, og

3) at indløse et medlems andel af formuen med midler, der hidrører fra denne.

Stk. 2. Virksomheder, der ikke retter henvendelse til en videre kreds eller offentligheden, kan godkendes af Finanstilsynet som hedgeforeninger til at udøve virksomhed, som består i

1) fra et eller flere medlemmer at modtage midler, uden at virksomheden er omfattet af § 111,

2) at placere midlerne i likvide midler, herunder valuta, jf. § 3, nr. 1, litra e, eller i instrumenter som nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, i overensstemmelse med foreningens risikopolitik og risikoprofil, jf. § 114 d, stk. 1, og

3) at indløse et medlems andel af formuen med midler, der hidrører fra denne.

Stk. 3. En hedgeforening kan alene eller sammen med en eller flere investeringsforeninger, jf. § 4, specialforeninger, jf. § 5, godkendte fåmandsforeninger, jf. § 111, eller hedgeforeninger, jf. stk. 1 og 2, eje et investeringsforvaltningsselskab, jf. § 3, nr. 4, der udelukkende og kun på den eller de pågældende foreningers vegne udøver administrations-, investerings- eller markedsføringsvirksomhed.

Stk. 4. Hedgeforeninger må kun udøve virksomhed som nævnt i stk. 1 og 2. Virksomheder, der er godkendt efter stk. 1 eller stk. 2, har eneret til at benytte betegnelsen »hedgeforening« i deres navn. Andre virksomheder må ikke anvende navne eller betegnelser, der er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er hedgeforeninger.

Stk. 5. Hedgeforeninger har pligt til at benytte betegnelsen »hedgeforening« i deres navn.

Stk. 6. En forening, der søger om godkendelse efter stk. 1 eller stk. 2, skal have en formue på mindst 25 mio. kr. Immaterielle aktiver kan ikke indgå i formuen.

Stk. 7. En hedgeforenings midler skal forvaltes og opbevares særskilt for foreningen af et af Finanstilsynet godkendt depotselskab, jf. § 3, nr. 5. Depotselskabet skal være et pengeinstitut med hjemsted her i landet eller en herværende filial af et tilsvarende udenlandsk kreditinstitut med hjemsted i et andet land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.

§ 114 b. Virksomhed som nævnt i § 114 a, stk. 1, eller virksomhed, som søges godkendt i medfør af § 114 a, stk. 2, skal organiseres i foreningsform. Enhver, der ejer en andel af foreningens formue, er medlem af foreningen.

§ 114 c. Finanstilsynet godkender hedgeforeninger, når

1) foreningen er gyldigt stiftet,

2) kravene i §§ 114 a og 114 b er opfyldt,

3) medlemmerne af foreningens bestyrelse og direktion opfylder kravene i §§ 31 og 32 og er i besiddelse af fyldestgørende erfaring med den type forening, der søger om godkendelse, eller, hvis bestyrelsen ikke har ansat en direktion, når Finanstilsynet har godkendt foreningens valg af investeringsforvaltningsselskab, hvis daglige ledelse skal være i besiddelse af fyldestgørende erfaring med den type forening, som søger om godkendelse,

4) Finanstilsynet har godkendt vedtægterne for foreninger omfattet af § 114 a, stk. 1, eller Finanstilsynet ikke har haft bemærkninger til vedtægterne for foreninger omfattet af § 114 a, stk. 2,

5) Finanstilsynet har godkendt det af foreningen valgte depotselskab, som skal yde tilstrækkelig finansiel og faglig sikkerhed for reelt at kunne udøve hvervet,

6) foreningens aktivitetsplan, risikostyring, organisation, forretningsgange og administrative forhold er betryggende,

7) der ikke foreligger snævre forbindelser, jf. § 3, nr. 16, mellem ansøgeren og andre virksomheder eller personer, der vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af Finanstilsynet s opgaver,

8) lovgivningen i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, vedrørende en virksomhed eller en person, som ansøgeren har snævre forbindelser med, ikke vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af Finanstilsynet s opgaver,

9) foreningens formue, der mindst skal udgøre 25 mio. kr., er tegnet på den stiftende generalforsamling, eller der foreligger en ubetinget garanti afgivet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab om tegning af andele for minimumsbeløbet på mindst 25 mio. kr.,

10) foreningen har hovedkontor og hjemsted i Danmark, og

11) stk. 2 er opfyldt.

Stk. 2. En ansøgning om godkendelse efter § 114 a skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til brug for Finanstilsynet s vurdering af, om betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

Stk. 3. Finanstilsynet skal afslå ansøgningen om godkendelse, hvis foreningen retligt, herunder på grund af vedtægterne, er forhindret i at markedsføre sine andele her i landet.

Stk. 4. Afslår Finanstilsynet at godkende en forening, skal dette meddeles foreningen senest 6 måneder efter ansøgningens modtagelse eller, hvis ansøgningen er ufuldstændig, senest 6 måneder efter, at foreningen har fremsendt de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse. Der træffes under alle omstændigheder afgørelse senest 12 måneder efter ansøgningens modtagelse. Har Finanstilsynet ikke senest 6 måneder efter modtagelse af en ansøgning om godkendelse afgivet udtalelse om ansøgningen, kan foreningen indbringe sagen for domstolene.

§ 114 d. En hedgeforening eller en afdeling skal fastlægge sin risikopolitik og risikoprofil i foreningens vedtægter. Foreningens vedtægter skal endvidere indeholde oplysning om emission og indløsning af medlemmernes andele, jf. tillige § 114 f, stk. 1.

Stk. 2. En hedgeforenings bestyrelse skal fastsætte risikorammerne for foreningen og dens afdelinger. Foreningens fuldstændige og forenklede prospekter skal indeholde oplysning om disse risikorammer samt oplysning om, hvornår foreningen eller en afdeling kan emittere og indløse andele i foreningen eller afdelingen. Emission og indløsning skal være mulig mindst en gang om måneden.

Stk. 3. Hedgeforeninger skal mindst hver 14. dag offentliggøre foreningens eller afdelingers indre værdi.

Stk. 4. En hedgeforening skal senest 8 hverdage efter, at bestyrelsen har truffet beslutning om ændringer i foreningens eller en afdelings risikorammer, underrette de navnenoterede medlemmer om ændringerne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft, efter at foreningens eller afdelingens medlemmer har haft mulighed for at få indløst deres andele.

Stk. 5. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om hedgeforeningers offentliggørelse af oplysninger og regler for hedgeforeningers opgørelse af risici.

§ 114 e. En hedgeforening skal overholde de risikorammer, som foreningens bestyrelse har fastsat for foreningen eller afdelingen på grundlag af vedtægternes bestemmelser om investeringspolitik og risikoprofil.

Stk. 2. Overskrider en hedgeforening nogen af de i vedtægterne eller af foreningens bestyrelse fastsatte risikorammer, skal dette straks indberettes til Finanstilsynet sammen med en redegørelse for baggrunden for overskridelsen og en beskrivelse af, hvordan foreningen vil imødegå tilsvarende overskridelser i fremtiden.

Stk. 3. Ved overskridelser skal risikoen straks nedbringes, så den ligger inden for de fastsatte rammer. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde fastsætte en frist for nedbringelsen. Nedbringes risikoen ikke inden for en sådan af Finanstilsynet fastsat frist, kan Finanstilsynet tilbagekalde hedgeforeningens godkendelse.

Stk. 4. Foreningens eller afdelingens navnenoterede medlemmer skal have meddelelse om alle overskridelser af de risikorammer, der er fastsat i vedtægterne eller af bestyrelsen. Vedtægterne skal indeholde bestemmelse om, hvordan sådan meddelelse skal gives. Meddelelse skal gives senest 8 hverdage efter, at en overskridelse har fundet sted.

§ 114 f. § 3, § 6, stk. 2-4, § 8, § 10, stk. 1, nr. 1-27, §§ 17-42, 44, 46 og 47, § 48, stk. 1 og 5, § 49, kapitel 9 og 10, §§ 74-76 og 78-86 samt kapitel 18-20 finder med de fornødne tilpasninger anvendelse for hedgeforeninger, som er omfattet af § 114 a, stk. 1.

Stk. 2. § 3, § 6, stk. 2-4, §§ 8, 30-32, 39-42, 44, 46 og 47, § 48, stk. 1 og 5, § 49, kapitel 9 og 10, §§ 74-76, 80-82 og 86 samt kapitel 18-20 finder med de fornødne tilpasninger anvendelse for hedgeforeninger, som er omfattet af § 114 a, stk. 2.

Kapitel 17

Andre kollektive investeringsordninger

§ 115. Andre kollektive investeringsordninger er investeringsordninger, der modtager midler fra en videre kreds eller offentligheden uden at være omfattet af § 4, § 5 eller § 114 a, og som overvejende investerer midlerne i de i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed nævnte instrumenter. Finanstilsynet kan træffe afgørelse om, at en investeringsordning som nævnt i 1. pkt., der overvejende investerer sine midler i de i kapitel 13 nævnte instrumenter, skal omdannes til en investeringsforening eller specialforening.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte investeringsordninger skal administreres af investeringsforvaltningsselskaber, pengeinstitutter eller fondsmæglerselskaber, der er ansvarlige for udbud af andele i den kollektive investeringsordning til investorerne, og som skal udstede dokumentation til investorerne for deres andel af den kollektive investeringsordning og føre et register over de investorer, der deltager i ordningen.

Stk. 3. Den kollektive investeringsordning skal beskrives i et regelsæt, der skal indeholde

1) oplysninger om den kollektive investeringsordnings

a) navn,

b) juridiske form,

c) betaling af honorarer til det selskab, der administrerer den kollektive investeringsordning,

d) eventuelle tilslutning til en investorgarantiordning samt

e) en beskrivelse af de risici, der er forbundet med at deltage i ordningen,

2) oplysninger om, hvilke aktiver midlerne anbringes i, og principperne for værdiansættelse af investeringsordningens aktiver og passiver,

3) principperne for værdiansættelse af andelenes indre værdi og omkostningerne ved at ind - og udtræde af ordningen,

4) oplysninger om regnskabsaflæggelse og revision og

5) oplysninger om rapportering til investorerne.

Stk. 4. Er den kollektive investeringsordnings udbud af andele ikke omfattet af kapitel 12 i lov om værdipapirhandel m.v., skal den beskrives i et udbudsdokument.

Stk. 5. Finanstilsynet fastsætter bestemmelser om de i stk. 3 og 4 nævnte forhold.

Stk. 6. Finanstilsynet kan pålægge et investeringsforvaltningsselskab, et fondsmæglerselskab eller et pengeinstitut, der administrerer en kollektiv investeringsordning, der er omfattet af denne bestemmelse, at foretage ændringer i de i stk. 2-4 angivne dokumenter, når hensynet til investorerne kræver det.

Afsnit XII

Tilsyn m.v.

Kapitel 18

Tilsyn, tavshedspligt, frister og afgifter

§ 116. Finanstilsynet påser overholdelsen af loven og af de regler, der er udstedt i medfør af loven, undtagen § 34, stk. 1 og 2, samt overholdelsen af foreningens vedtægter. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen påser overholdelsen af § 8, stk. 1 og 3. Fondsrådet kontrollerer med Finanstilsynet som sekretariat, at reglerne for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter i §§ 55-65 samt i regler udstedt i medfør af § 68 er overholdt for foreninger, som har udstedt værdipapirer, der er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, eller hvis værdipapirer handles på en autoriseret markedsplads, jf. lov om værdipapirhandel m.v. § 83, stk. 2 og 3, og § 83 b. Fondsrådet udøver i den forbindelse beføjelserne i medfør af § 69.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for Finanstilsynet s procedurer i overensstemmelse med bestemmelser herom fastsat i fællesskabsretlige regler.

§ 117. Det Finansielle Virksomhedsråd indgår i tilsynet med investeringsforeninger, specialforeninger og andre kollektive investeringsordninger samt fåmandsforeninger med den kompetence, som rådet er tillagt i medfør af § 345 i lov om finansiel virksomhed.

§ 118. Finanstilsynet skal undersøge foreningernes forhold, herunder ved gennemgang af løbende indberetninger og ved inspektioner i den enkelte forening.

Stk. 2. Efter inspektion i en forening skal der afholdes et møde med deltagelse af virksomhedens bestyrelse, direktion eller investeringsforvaltningsselskab, ekstern revisor og den interne revisionschef, medmindre inspektionen alene vedrører afgrænsede aktivitetsområder hos foreningen. På mødet skal Finanstilsynet meddele sine konklusioner vedrørende inspektionen.

Stk. 3. Væsentlige konklusioner skal efter et inspektionsbesøg fremsendes i form af en skriftlig rapport til foreningens bestyrelse, direktion, ekstern revisor og den interne revisionschef. Disse skal ved underskrift på rapporten bekræfte at være gjort bekendt med denne, hvorefter den tilbagesendes til Finanstilsynet.

§ 119. Foreningerne skal give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for tilsynets virksomhed. Finanstilsynet kan til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til en forening med henblik på indhentelse af oplysninger og ved inspektioner.

Stk. 2. § 347, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse på Finanstilsynets tilsyn efter denne lov.

Stk. 3. Finanstilsynet kan kræve alle oplysninger, herunder regnskaber og regnskabsmateriale, udskrift af bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data, som skønnes nødvendige for Finanstilsynet s virksomhed eller til afgørelse af, om en fysisk eller juridisk person er omfattet af lovens bestemmelser.

Stk. 4. Finanstilsynet kan indhente oplysninger efter stk. 1-3 til brug for de i § 123, stk. 5, nr. 13 og 14, nævnte myndigheder.

§ 120. Forbrugerombudsmanden kan anlægge sag om forbud og påbud vedrørende handlinger, der strider mod redelig forretningsskik og god praksis, jf. § 18. Markedsføringslovens § 13, stk. 1, og § 14, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på sager anlagt af Forbrugerombudsmanden efter denne bestemmelse.

Stk. 2. Finanstilsynet kan give påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med § 18. Finanstilsynet kan i den forbindelse foretage inspektionsbesøg i filialer af administrationsselskaber og investeringsselskaber.

§ 121. Finanstilsynet kan påbyde en forening inden for en af tilsynet fastsat frist at afsætte en direktør, hvis der foreligger forhold, der er omfattet af § 31, stk. 2.

Stk. 2. Har foreningen ikke afsat direktøren inden for den fastsatte frist, kan Finanstilsynet inddrage foreningens tilladelse, jf. § 81, stk. 2, nr. 1.

§ 122. Finanstilsynet kan selvstændigt eller i samarbejde med andre myndigheder foretage undersøgelser, der er egnede til at fremme gennemsigtigheden på foreningsområdet, samt offentliggøre resultaterne af disse.

§ 123. Finanstilsynet s ansatte er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som de får kendskab til gennem tilsynsvirksomheden. Det samme gælder personer, der udfører serviceopgaver som led i Finanstilsynet s drift, samt eksperter, der handler på tilsynets vegne. Dette gælder også efter ansættelses- eller kontraktforholdets ophør.

Stk. 2. Samtykke fra den, som tavshedspligten tilsigter at beskytte, berettiger ikke Finanstilsynet s ansatte eller eksperter, der handler eller har handlet på tilsynets vegne, til at videregive fortrolige oplysninger.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at Finanstilsynet af egen drift videregiver fortrolige oplysninger i summarisk eller sammenfattende form, når hverken den enkelte forening eller dens medlemmer kan identificeres.

Stk. 4. Fortrolige oplysninger kan videregives under en civil retssag, når en forening er erklæret konkurs, og såfremt oplysningerne ikke vedrører medlemsforhold eller tredjemand, der er eller har været involveret i forsøg på at redde foreningen.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at fortrolige oplysninger videregives til:

1) Fondsrådet og Det Finansielle Virksomhedsråd.

2) Andre offentlige myndigheder, herunder anklagemyndigheden og politiet, i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold omfattet af straffeloven eller tilsynslovgivningen.

3) Vedkommende minister som led i dennes overordnede tilsyn.

4) Administrative myndigheder og domstole, som behandler afgørelser, der er truffet af Finanstilsynet.

5) Folketingets Ombudsmand.

6) En parlamentarisk kommission nedsat af Folketinget.

7) Undersøgelseskommissioner nedsat ved lov eller i henhold til lov om undersøgelseskommissioner.

8) Folketingets stående udvalg vedrørende en forenings generelle økonomiske forhold som led i den parlamentariske kontrol med forvaltningen, for så vidt angår foreninger i betalingsstandsning eller under konkurs, når staten yder garanti eller stiller midler til rådighed for afvikling af foreningen.

9) Statsrevisorerne og Rigsrevisionen.

10) Skifteretten og andre myndigheder, der medvirker ved foreningens likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af foreningens regnskaber, under forudsætning af at modtagerne af oplysninger har behov herfor til varetagelse af deres opgaver.

11) Danmarks Nationalbank og udenlandske centralbanker samt Den Europæiske Centralbank, under forudsætning af at oplysningerne er nødvendige for dem i deres egenskab af pengepolitisk myndighed eller i bankens overvågning af betalingssystemer.

12) En institution, der forestår clearing af værdipapirer eller penge, såfremt det er nødvendigt for at sikre, at institutionen reagerer behørigt på misligholdelser eller potentielle misligholdelser på det marked, hvor institutionen er ansvarlig for clearingen.

13) Finansielle tilsynsmyndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der har ansvaret for tilsyn med investeringsinstitutter, finansielle virksomheder, finansieringsinstitutter eller kapitalmarkederne, og organer, der medvirker ved finansielle virksomheders og investeringsinstitutters likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af investeringsinstituttets regnskaber, under forudsætning af at modtagerne af oplysninger har behov herfor til varetagelsen af deres opgaver.

14) Finansielle tilsynsmyndigheder i lande uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, der har ansvaret for tilsyn med investeringsinstitutter, finansielle virksomheder, finansieringsinstitutter eller kapitalmarkederne, og organer, der medvirker ved finansielle virksomheders og investeringsinstitutters likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af investeringsinstituttet, jf. dog stk. 9 og 10.

15) Revisortilsynet og Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer til varetagelsen af deres opgaver.

Stk. 6. Alle, der i henhold til stk. 4 og 5 modtager fortrolige oplysninger fra Finanstilsynet, er med hensyn til disse oplysninger undergivet den i stk. 1 omhandlende tavshedspligt.

Stk. 7. Fortrolige oplysninger, som Finanstilsynet modtager, må kun anvendes i forbindelse med tilsynshvervet, til pålæggelse af sanktioner, eller hvis tilsynets afgørelse påklages til højere administrativ myndighed eller indbringes for domstolene.

Stk. 8. Adgangen til udlevering af fortrolige oplysninger til Folketingets stående udvalg i henhold til stk. 5, nr. 8, er begrænset til dokumenter i sager, der er oprettet i Finanstilsynet efter den 16. september 1995.

Stk. 9. Videregivelse efter stk. 5, nr. 14, kan alene ske

1) på baggrund af international samarbejdsaftale og

2) under forudsætning af, at modtagerne mindst er underlagt en lovbestemt tavshedspligt, der svarer til tavshedspligten i medfør af stk. 1, og har behov for oplysningerne til varetagelse af deres opgaver.

Stk. 10. Videregivelse efter stk. 5, nr. 14, af fortrolige oplysninger, der hidrører fra lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, kan endvidere alene ske, såfremt de myndigheder, som har afgivet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse. Sådanne oplysninger må udelukkende benyttes til det formål, som tilladelsen vedrører.

§ 123 a. Finanstilsynet kan i de i stk. 2 nævnte sager offentliggøre navnet på den forening, en afgørelse vedrører, når det skønnes at være af interesse for foreningens kunder at kende navnet på foreningen.

Stk. 2. Offentliggørelse kan ske i sager om

1) overtrædelse af forbuddet mod at udøve investeringsforeningsvirksomhed uden tilladelse, jf. § 4,

2) overtrædelse af forbuddet mod at udøve specialforeningsvirksomhed uden tilladelse, jf. § 5,

3) overtrædelse af forbuddet mod at markedsføre udenlandske andele, førend 2-måneders-fristen er passeret, jf. § 12,

4) overtrædelse af forbuddet mod at markedsføre udenlandske andele i nærmere opremsede tilfælde, jf. § 15,

5) overtrædelse af forbuddet mod at markedsføre udenlandske andele uden tilladelse, jf. § 16,

6) påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med reglerne om god skik i § 18 og bekendtgørelser om redelig forretningsskik og god praksis udstedt i medfør af § 18, stk. 2, jf. § 120, stk. 2,

7) overtrædelse af reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i § 36,

8) overtrædelse af forbuddet i § 49 mod at opkræve dobbeltgebyr,

9) overtrædelse af reglen i § 51, stk. 1 og 2, om afholdelse af udgifter i forbindelse med udstedelse af andele gennem en værdipapircentral,

10) overtrædelse af reglerne om prospekter og bekendtgørelser om prospekter, jf. § 74 og § 75,

11) overtrædelse af reglerne i § 77 om offentliggørelse af emissions- og indløsningspriser,

12) overtrædelse af reglerne i § 115, stk. 3-6, om, at andre kollektive investeringsordninger skal beskrive ordningen i et regelsæt, og om udbudsdokument.

Stk. 3. Offentliggørelse om de i stk. 2, nr. 6, nævnte sager kan endvidere finde sted, selv om foreningen har ændret adfærd, hvis det skønnes, at foreningens medlemmer fortsat har interesse i at kende sagen.

Stk. 4. Offentliggørelse om de i stk. 2, nr. 3, 4 og 6-12, nævnte sager kan ikke ske, hvis den vil medføre væsentlig skade for foreningen. Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger om kundeforhold.

Stk. 5. Finanstilsynet kan offentliggøre navnet på den forening, en afgørelse vedrører, 2 uger efter, at foreningen har fået meddelelse om denne. Beslutter foreningen at indbringe sagen for Erhvervsankenævnet inden for de 2 uger, kan der kun ske offentliggørelse, hvis nævnet ikke tillægger klagen opsættende virkning.

§ 124. Som part i forholdet til Finanstilsynet anses alene den forening eller det udenlandske investeringsinstitut, som Finanstilsynet s afgørelse truffet i medfør af denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov retter sig mod, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. I nedennævnte tilfælde anses en anden end foreningen tillige som part i Finanstilsynet s afgørelse, for så vidt angår den del af sagen, der vedrører den pågældende:

1) Den, som overtræder lovens forbud mod at drive investeringsforenings- eller specialforeningsvirksomhed, jf. § 4, stk. 1 og 4, samt § 5, stk. 1 og 4.

2) En forening, som ansøger om godkendelse som investeringsforening eller specialforening, jf. § 7.

3) Et medlem af en forenings bestyrelse eller direktion, når tilsynet nægter en forening tilladelse eller inddrager denne, jf. § 7, stk. 3, jf. stk. 1.

4) Revisor i en forening, når Finanstilsynet afskediger eller pålægger denne at give oplysninger om foreningens forhold, jf. § 71, stk. 3 og 5, samt i sager, hvor de valgte revisorer ikke har opfyldt deres oplysningsforpligtelse over for Finanstilsynet, jf. § 72.

5) Den, som Finanstilsynet indhenter oplysninger fra til afgørelse af, om den pågældende er omfattet af lovens bestemmelser, jf. § 119, stk. 3.

Stk. 3. Som part anses i øvrigt et bestyrelsesmedlem, en revisor, en direktør eller andre ledende medarbejdere i en forening eller i et udenlandsk investeringsinstitut, hvis Finanstilsynet s afgørelse er rettet direkte mod den pågældende.

Stk. 4. Finanstilsynet kan, når tilsynet tager en sag op vedrørende redelig forretningsskik og god praksis inden for foreningsområdet, jf. § 18, redelig forretningsskik og god praksis, jf. § 43 i lov om finansiel virksomhed, og om god værdipapirhandelsskik, jf. § 3 i lov om værdipapirhandel m.v., under særlige omstændigheder tillige tilkende partsbeføjelser til andre fysiske eller juridiske personer end de i stk. 2 og 3 nævnte. Partsbeføjelser kan alene tillægges, for så vidt angår den del af sagen, som har direkte og væsentlig betydning for den pågældende. Tilkendelse af partsbeføjelser skal ske under hensyntagen til beskyttelsen af fortrolige oplysninger om de virksomheder, der er under tilsyn.

Stk. 5. Partsstatus og partsbeføjelser efter stk. 2-4 er begrænset til forhold, hvor tilsynets afgørelser er truffet efter den 8. oktober 1998. For så vidt angår videregivelse af fortrolige oplysninger, jf. § 36, er partsstatus og partsbeføjelser begrænset til forhold, hvor tilsynets afgørelse træffes efter den 1. februar 2004.

§ 125. Finanstilsynet afgiver en årlig beretning til økonomi- og erhvervsministeren om sin virksomhed.

Stk. 2. Finanstilsynet afgiver i samarbejde med Forbrugerstyrelsen årligt til økonomi- og erhvervsministeren en rapport over status for udstedelse af regler om god skik og om erfaringerne med reglernes anvendelse, jf. § 18, stk. 2.

§ 126. § 356 i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse på medarbejdere i Finanstilsynet, når det gælder tilsynets virksomhed efter denne lov.

§ 127. Investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger under tilsyn efter denne lov betaler afgift til Finanstilsynet. Afgiften fastsættes efter kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed.

§ 128. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dag- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.

§ 129. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om anvendelse af digital kommunikation, herunder elektronisk signatur, ved udveksling af information efter denne lov mellem borgere og virksomheder på den ene side og den offentlige forvaltning på den anden side samt om opbevaring af information.

Kapitel 19

Delegations- og klagebestemmelser

§ 130. Henlægger økonomi- og erhvervsministeren sine beføjelser efter loven til Finanstilsynet, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 131. Afgørelser truffet af Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller regler udstedt i medfør af loven kan af den, som afgørelsen retter sig til, indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 20

Straffebestemmelser

§ 132. Overtrædelse af bestemmelserne i § 4, stk. 1, 4-6 og 8, § 5, stk. 1, 4-6 og 8, § 6, stk. 1, §§ 17, 19 og 24, § 26, stk. 1 og 6-9, § 27, § 28, stk. 1 og 3, §§ 29 og 30, § 31, stk. 3, jf. stk. 2, nr. 2 og 3, § 36, §§ 39-42, § 43, stk. 1, §§ 44 og 45, § 48, stk. 1 og 2, § 49, § 55, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, § 56, stk. 1, § 57, stk. 1 og 2 og stk. 3, 1. pkt., §§ 58 og 59, § 60, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 2. pkt., §§ 61-63, § 64, 1. pkt., § 65, 1. pkt., § 66, § 67, stk. 1 og 2, § 70, § 71, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2 og 4, § 72, § 74, stk. 1, 3 og 4, § 77, stk. 1, §§ 87 og 88, § 89, stk. 1 og 2, § 90, § 91, stk. 1 og 2, §§ 92-94, § 95, stk. 1 og 4, §§ 96-98, §§ 100-104, § 105, stk. 2, § 106, § 107, stk. 1 og 2, § 108, stk. 2, § 109, stk. 2, stk. 3, 2. pkt., og stk. 4 og 5, § 110, stk. 2, § 111, stk. 6 og 7, § 112, stk. 4, § 114, stk. 2 og 3, § 114 a, stk. 1, 4, 5 og 7, § 114 b, 1. pkt., § 114 d, stk. 1-4, § 114 e, stk. 1 og 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, § 115, stk. 2-4 og § 118, stk. 3, 2. pkt., straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 12, 14 og 15, § 16, stk. 1, 2. pkt., § 25, § 33, 1. pkt., § 34, § 35, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 4, 6 og 7, § 37, stk. 1, nr. 1-5, og §§ 50 og 75 straffes med bøde.

Stk. 2. På samme måde som nævnt i stk. 1 straffes den, der ikke har efterkommet et af Finanstilsynet udstedt påbud.

Stk. 3. I regler udstedt i medfør af loven kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. Undlader et medlem af en forenings bestyrelse eller direktion at træffe nødvendige foranstaltninger i tilfælde af tab eller nærliggende fare for tab af væsentlig størrelse, straffes vedkommende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 6. Personer, der er knyttet til en forening, og som giver urigtige eller vildledende oplysninger om forhold vedrørende virksomheden til offentlige myndigheder, til offentligheden, til noget selskabsorgan eller til investorer i foreningen, eller som gør sig skyldige i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed, der kan medføre tab for foreningen, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 7. Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens regler eller regler udstedt i medfør af loven er 5 år.

§ 133. Undlader en forenings bestyrelse, direktion, revisor, investeringsforvaltningsselskab, depotselskab eller likvidator i rette tid at efterkomme de pligter, der efter loven eller regler udstedt i henhold til loven påhviler dem over for Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan Finanstilsynet henholdsvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder.

Stk. 2. Såfremt en forening, som har udstedt værdipapirer, der er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, eller hvis værdipapirer handles på en autoriseret markedsplads, ikke opfylder sine forpligtelser efter bestemmelserne i §§ 55-65 eller bestemmelser fastsat i medfør af § 68, kan Fondsrådet give den pågældende forening pålæg om ændring af forholdet, herunder pålæg om offentliggørelse af ændrede eller supplerende oplysninger. Skønnes det hensigtsmæssigt, kan Fondsrådet selv offentliggøre de pågældende oplysninger, offentliggøre pålægget eller suspendere eller slette de berørte værdipapirer fra notering på en fondsbørs eller fra optagelse til handel på en autoriseret markedsplads.

Stk. 3. Den forening, der ikke efterlever et pålæg fra Fondsrådet eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til Fondsrådet, straffes med bøde, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på Fondsrådet ved Fondsrådets kontrol efter § 116, stk. 1, 3. pkt.

Kapitel 21

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 134. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. §§ 55-69 om årsrapport finder første gang anvendelse for årsrapporter og formueopgørelser, der dækker perioder fra og med den 1. januar 2005. Årsrapporter og formueopgørelser for perioder til og med den 31. december 2004 aflægges efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. Samtidig ophæves lov om investeringsforeninger og specialforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 7. august 2002.

Stk. 4. Uanset stk. 3 og § 71, stk. 1, forbliver kravet om, at foreninger, hvis beviser er børsnoterede, skal have mindst to revisorer, jf. § 40, stk. 1, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 7. august 2002, i kraft for regnskabsår, der påbegyndes den 1. januar 2004.

Stk. 5. Bekendtgørelse nr. 1051 af 17. december 1997 om investeringsforeningers placering af formuen i realkreditobligationer, statsobligationer m.m. ophæves samtidig med lovens ikrafttræden, jf. stk. 1. De bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af lov om investeringsforeninger og specialforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 7. august 2002, forbliver i kraft, til de erstattes.

§ 135. De ved lovens ikrafttræden bestående investeringsforeninger og specialforeninger skal inden den 1. januar 2005 bringe deres vedtægter i overensstemmelse med kravene i denne lov.

Stk. 2. Vedtægtsændringer, som er nødvendige for at bringe vedtægterne i overensstemmelse med reglerne i denne lov, men som ikke har opnået vedtagelse på en generalforsamling, skal anses for gyldigt vedtaget af generalforsamlingen, såfremt der på denne ikke er afgivet så stort et antal stemmer imod ændringerne, som efter vedtægterne kræves til beslutning om foreningens opløsning.

Stk. 3. Investeringsforeninger og afdelinger heraf, der er blevet godkendt før lovens ikrafttræden, og som ikke retter henvendelse til en videre kreds eller offentligheden, kan uanset § 79 på en generalforsamling træffe beslutninger om at omdanne foreningen til en fåmandsforening. Beslutningen skal være enstemmig.

§ 136. Kollektive investeringsordninger, jf. § 115, der administreres af andre end fondsmæglerselskaber og pengeinstitutter, der har tilladelse som værdipapirhandlere, jf. § 9 i lov om finansiel virksomhed, kan fortsætte deres virksomhed som hidtil, såfremt de anmeldes til Finanstilsynet inden den 1. juni 2004.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte regler om, hvilke oplysninger den i stk. 1 nævnte anmeldelse skal indeholde.

§ 137. Udenlandske investeringsinstitutter, der ved lovens ikrafttræden markedsførte andele direkte eller indirekte som nævnt i § 11, stk. 1, og § 16, stk. 1, uden markedsføringstilladelse efter § 71 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger, kan fortsætte markedsføringen af disse andele som hidtil, såfremt investeringsinstitutterne og de andele, der er blevet markedsført, anmeldes til Finanstilsynet inden den 1. juni 2004.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte regler om, hvilke oplysninger den i stk. 1 nævnte anmeldelse skal indeholde.

§ 138. De bestyrelsesmedlemmer, der ved lovens ikrafttræden har andre hverv eller ansættelser end dem, som er tilladt efter § 26, stk. 2, kan fortsætte som bestyrelsesmedlemmer indtil udløbet af den periode, hvor de er valgt, hvorefter de ikke kan genvælges, hvis de fortsat ikke opfylder kravene i § 26, stk. 2.

§ 139. Uanset bestemmelserne i §§ 97-99 må en investeringsforening kun anvende afledte finansielle instrumenter efter bekendtgørelse nr. 959 af 1. november 2001 om investeringsforeningers, specialforeningers og innovationsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter, indtil der udstedes en ny bekendtgørelse i medfør af denne lovs § 89, stk. 3.

§ 140. Investeringsrådgivere, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden fungerer som investeringsrådgivere for en eller flere investeringsforeninger eller specialforeninger, og som ikke har tilladelse til eller er registreret med henblik på forvaltning af aktiver og ikke er underlagt tilsyn, skal inden den 1. juni 2004 enten afslutte aftaleforholdet med foreningen eller have indgivet ansøgning om godkendelse med henblik på forvaltning af aktiver.

§ 141. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 491 af 9. juni 2004 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2005, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. (Udeladt).

Stk. 3. § 1, nr. 4, 7-10, 13, 30, 34, 37 og 41, § 2, nr. 1-3, 12 og 13, § 3, nr. 1 og 2, § 4, nr. 5, og § 5 træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 1383 af 20. december 2004 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 17

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2005, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2-3. (Udeladt).

Stk. 4. Lovens § 3, nr. 6, har virkning fra den 1. december 2004.

§ 18

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. §§ 1, 3 og 4 kan dog ved kongelig anordning sættes i kraft helt eller delvis for Grønland og Færøerne med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger.

Stk. 3. (Udeladt).

 

Lov nr. 411 af 1. juni 2005 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2. Juridiske enheder og andre kollektive investeringsordninger, jf. § 115 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., der driver virksomhed, som er omfattet af § 114 a, stk. 1, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., skal senest den 1. januar 2006 have indgivet en ansøgning om godkendelse som hedgeforening til Finanstilsynet. Den pågældende juridiske enhed kan herefter fortsætte sin virksomhed her i landet uden tilladelse, indtil Finanstilsynet har truffet afgørelse om ansøgningen.

Stk. 3. Finanstilsynet kan i forbindelse med godkendelsen af juridiske enheder og andre kollektive investeringsordninger, der før den 23. februar 2005 drev virksomhed, som er omfattet af § 114 a, stk. 1, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og som har indgivet ansøgning efter stk. 2, i særlige tilfælde dispensere fra kravet om, at en hedgeforenings formue skal udgøre mindst 25 mio. kr., jf. § 114 a, stk. 6, og § 114 c, stk. 1, nr. 9, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Stk. 4. (Udeladt).

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 19. juli 2005

Bendt Bendtsen

/Henrik Bjerre-Nielsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), (EF-Tidende nr. L 375, s. 3), som delvis ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/107/EF af 21. januar 2002 med henblik på en regulering af administrationsselskaber og forenklede prospekter, (EF-Tidende nr. L 41, s. 20), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/108/EF af 21. januar 2002 med hensyn til investeringsinstitutters investeringer, (EF-Tidende nr. L 41, s. 35), Rådets direktiv nr. 88/220/EØF af 22. marts 1988, (EF-Tidende nr. L 100, s. 31) (ændret investeringspolitik), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 95/26/EF af 29. juni 1995, (EF-Tidende nr. L 168, s. 7) (styrkelse af tilsynet – »BCCI-direktivet«).