Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Klageren medvirkede i en kritisk tv-udsendelse om medicinsk forskning. Ud fra de klip hun medvirkede i, fik seerne det indtryk, at hun medvirkede i nogle kræftforsøg med Taxol. Billederne var imidlertid optaget i forbindelse med en operation for diskusprolaps. Da der var modstridende oplysninger om, hvilke informationer klageren fik i forbindelse med at hun gav sin accept til optagelserne, fandt Pressenævnet ikke grundlag for at fastslå, at god presseskik var overtrådt.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 48/1996

 

En kvinde har klaget til Pressenævnet over udsendelsen "Den perfekte patient" bragt i TV 2 den 18. marts 1996, idet hun finder, at TV 2 har overtrådt god presseskik ved at bringe to klip med hende i udsendelsen.

Udsendelsen behandler på kritisk vis medicinsk forskning i Danmark, hvor læger "leverer" patienter til medicinalindustriens forsøg, og om lægers (u)afhængighed af økonomiske interesse.

Udsendelsen, der varer ca. 50 minutter, beskæftiger sig blandt andet med forsøg på danske patienter med en ny kræftmedicin, Taxol.

I udsendelsen bringes to klip optaget med klageren, mens hun ligger i en hospitalsseng. De to klip bringes i følgende sammenhæng:

"Lyd Billede Tekst

Speak

Herlev Sygehus

Et af de steder amerikanerne betaler for at lave forsøg, er udover Rigshospitalet, her på Herlev Sygehus. Et forsøg, der senere skal vise sig at få alvorlige konsekvenser for en del af de patienter, der deltager. Dette særlige forsøg vender vi tilbage til.

Speak

Kvinde på sygehusgang m. stativ

Danske patienter er eftertragtede som deltagere i medicinske forsøg. Blandt andet...

Speak

Kvinde ligg. i seng på gang Taler m. læge

... fordi de ikke, som f.eks. amerikanske patienter, sagsøger medicin-firmaerne, når de mener et forsøg går galt.

Mand

Per Dombernowsky overlæge Herlev

Danske patienter, de er som oftest meget motiverede og interesserede i at deltage i undersøgelser. En af .. den væsentligste grund det tror jeg, er, vi bruger meget tid på nøje at for klare dem, hvad sådan et forsøg går ud på - læger og plejepersonale, og der er også udfærdiget et omfattende skriftligt informationsmateriale

Speak

"Laborant" sidd. ved bord m. div. prøver

Danmark reklamerer udadtil med sine motiverede patienter. Staten forsøger at tiltrække den internationale medicin-industri. Her er et eksempel fra en brochure udsendt af Udenrigsministeriet.

Speak/ Tekst på skærm

Skulpturer

Danmark er et glimrende sted at udføre klinisk forskning. Desuden lettes klinisk forskning i Danmark af en ensartet befolkning, der ikke flytter meget rundt.

Speak

Div. udstyr kameratur hen over bord t. skab

I mange tilfælde har reklamen virket. Siden 1990 er investeringen i lægemiddel-forskning i Danmark fordoblet. Investeringerne ligger i dag på omkring 2 milliarder kr.

Speak

To mænd i to senge på en stue. Kameratur rundt i lokalet t. to mere

Over 100.000 danskere deltager i øjeblikket i forsøg med ny medicin. Det er flere end nogensinde før, men medicin-industrien skal bruge mange flere patienter.

Speak

Sygehusgang: forenden en kvinde sidd. på seng, taler m. en"sygeplej."

En direktør i et medicinalfirma siger: "Der er en reel kamp om at få adgang til disse patienter. Det er rigtigt...

Mand

Bjarne Bymose, medic. dir. Rhone-Poulenc Rorer

...Der er jo et givent antal patienter i Danmark. Vi ved præcist, hvor mange kræftpatienter, der er. Hvor mange der er af dem, der har den ene type og den anden type.

Mand

tur rundt på stue m. flere mænd

... Vi har jo som kompagni eller som firma ingen og må ikke have nogen kontakt med patienter. Vi må ikke kommunikere vores gode budskab til patienter. Vi har kun - og det mener jeg i og for sig er rigtigt - kun kræftlægerne at henvende os til.

Speak

Sygehusgang m. personale der går forbi

Det er altså lægerne, der er nøglen, når medicin-industrien vil have adgang til patienterne.

Speak

Kvinde sætter sig v. mikrosk.

Og danske læger vil gerne samarbejde med industrien. Forskning for industrien betyder karriere muligheder og penge. Det er nemmere at nå en stilling som overlæge eller at få et speciale, når man har forsket.

Speak

Kontorlandskab m. personale

Ingen ved, hvor mange danske læger, der forsker. Enten for medicin-industrien eller for det offentlige.

Speak

Kig genn. rude i dør, Folk ud.

Men amterne mener, at for mange læger forsker i stedet for at behandle patienter. De påpeger at 240 læger, der i dag forsker...

Speak

Elevator, seng ud

... burde arbejde på at nedbringe ventelisterne på sygehusene. F.eks. her i Nordjylland på Hjørring Sygehus.

Mand

Seng ud af elevator

"Altså skævheden, set fra vores side, er...

Mand

Søren Christensen chef-læge Hjørring Syg.

... at der er ansat for mange yngre læger i forsker-stillinger i Århus og Odense og København - og - altså der er ansat for mange, når vi kan se, vi mangler læger her på stedet.

Speak

Spørgsmål

Hvor mange mangler I?

Mand

Søren Chr.

"Altså vi mangler generelt, altså i Nordjyllands Amt, vi mangler 11%. Vi mangler altså omkring 100 læger i Nordjyllands Amt...

Mand

Gang m. kvinde i seng, taler m. læge

...Vi har jo nogen ventelister, som vi i grunden er lidt flove over. Altså vi har 1½ års ventetid til kunstig hofteledsoperationer, vi har 1 år ...

Mand

Kig ind i operations- lokale

... til knæoperationer. Og ... og det sørgelige er jo sådan set, at vi har kunnet få penge...

Mand

Søren Chr.

... bevilliget fra politisk side, hvis vi kunne lave noget mere, men vi har ikke mulighed for det, for vi kan ikke rekruttere læger til... til at lave det stykke arbejde dér."

Klageren har fremlagt kopi af

- brev af 27. marts 1996 til TV 2,

- brev af 3. april 1996 fra TV 2 til klageren,

- afskrift fra udsendelsen (gengivet ovenfor).

Klageren har anført, at billederne af hende blev optaget, mens hun var indlagt på Rigshospitalets neurokirugiske afdeling til operation for diskusprolaps. Inden optagelsen blev hun informeret om, at billederne skulle anvendes til en udsendelse om placeboeffekt, og det var derfor, hun samtykkede i at medvirke.

Udsendelsen "Den perfekte patient" drejer sig imidlertid hovedsageligt om kræftpatienter i Taxol-behandling, og klageren mener derfor, at billederne af hende er blevet misbrugt i udsendelsen.

Klageren har endvidere anført, at en tidligere medpatient har genkendt hende og troet, at hun var alvorlig syg af kræft. Klageren anfører, at hun blev mangelfuldt informeret, og at billederne er misbrugt i en anden sammenhæng end den, hun blev vejledt om.

Klageren har slutteligt anført, at hun finder TV 2's anvendelse af billedmaterialet uetisk og kritisabel.

TV 2 har fremlagt kopi af telefax fra producer Henrik Grunnet.

TV 2 har anført, at programmet omhandler medicinske forsøg generelt, og at kræftforsøg, herunder forsøg med Taxol, blot er nogle af de forsøg, der omtales i udsendelsen. Optagelserne med klageren er indeholdt i et afsnit om forsøg generelt, og optagelserne ledsages ikke af oplysninger om kræftforsøg, endsige forsøg med Taxol.

TV 2 har endvidere henvist til Henrik Grunnets redegørelse, hvori er anført:

"Som ansvarlig producer af de omtalte optagelser vil jeg gerne kort ridse baggrund og handlingsforløb op.

"Den perfekte patient" er en dokumentarudsendelse om kliniske afprøvninger af nye medicinske præparater på danske patienter.

Til billeddækningen af programmet henvendte jeg mig den 4.3 til Rigshospitalets informationsmedarbejder, Lene Galsgaard og fik hendes hjælp til at finde en hospitalsstue på neurokirurgisk afdeling, hvor vi måtte fotografere interiør, patienter og sygehuspersonale.

Vi gjorde os umage med at spørge de tilstedeværende om de ville medvirke. Samtlige medvirkende fik at vide, at optagelserne skulle bruges til et dokumentarprogram om kliniske afprøvninger og virkningen af ny medicin og at der var tale om generelle billeder - altså at vi ikke gik ind på deres specifikke sygdom. Nogle sygeplejersker havde ikke lyst til at medvirke, så vi lod selvfølgelig være med at fotografere dem.

[navn] befandt sig på gangen ud for stuen i færd med at blive undersøgt af en læge. Jeg spurgte hende om hun havde noget imod at vi filmede hende, mens hun blev undersøgt. Det havde hun ikke.

Jeg gjorde meget ud af at forklare hende, at programmet handlede om forsøg, forskning og afprøvning af ny medicin på patienter på danske sygehuse.

Det skal understreges, at vi har været omhyggelige med, at de sekvenser, hvor optagelserne med [navn] vises, intet har at gøre hverken med kræft eller med præparatet Taxol, som i øvrigt samlet optager halvdelen af den samlede udsendelse.

Når vi taler om kræft eller Taxol viser vi billeder af kræftpatienter, efter at have fået deres udtrykkelige tilladelse til det. Vi respekterer til fulde patienters afgørelse af, hvad de vil optages til og sørger for at informere dem.

Jeg har svært ved at se, hvorledes vi kunne have informeret [navn] bedre. Vi kunne ikke have begyndt at snakke om kræftpatienter, da vi netop ikke ønskede at portrættere hende som sådan, hvilket også klart fremgår af udsendelsen."

Følgende nævnsmedlemmer har deltaget i sagens behandling: Per Sørensen, Bent A. Koch, Tage Clausen og Preben Sørensen.

Pressenævnet udtaler:

Pressenævnet skal understrege, at der påhviler medierne en udstrakt informationspligt, især i tilfælde hvor billeder optages på ikke offentligt tilgængelige steder med henblik på senere anvendelse i mere generelle sammenhænge. Dette gør sig i særlig grad gældende, når der er tale om personer, som må antages at befinde sig i personligt og/eller følelsesmæssigt belastende situationer.

Udsendelsen beskæftiger sig ikke alene med kræftforsøg med Taxol, men det er specielt disse forsøg, der er omtalt, inden de to klip med klageren bringes. Selvom der ved redigeringen er lagt en vis afstand mellem omtalen af Taxol-forsøgene og det mere generelle afsnit, hvor de korte optagelser af klageren vises, kan seerne dog meget vel have fået det indtryk, at klageren var deltager i disse forsøg.

Pressenævnet har ikke mulighed for at foranstalte en egentlig bevisførelse om, hvilken mundtlig information klageren fik forud for optagelsen af billederne af hende, mens hun var indlagt på Rigshospitalets neurologiske afdeling. På baggrund af de modstridende oplysninger om, hvilken information, der blev givet klageren inden hendes accept af, at der blev optaget billeder af hende, finder Pressenævnet ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at der er sket en overtrædelse af god presseskik.

Afsagt den 4. juli 1996.