Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0055
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om naturgasselskabernes
offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår 1)

 

I medfør af § 42 a, stk. 3, § 47 b og § 50, i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 20. april 2005, fastsættes:

Bekendtgørelsens formål og anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse har til formål at fastsætte rammer for, hvordan naturgasselskaberne skal offentliggøre deres priser og vilkår. Ved priser forstås i denne bekendtgørelse standardpriser, tariffer, forsyningspligtpriser, og standardrabatter. Ved vilkår forstås i denne bekendtgørelse standardvilkår og standardbetingelser for adgang til og brug af naturgasleverancer.

Stk.   2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på naturgasselskaber. Ved naturgasselskaber forstås i denne bekendtgørelse transmissions-, distributions-, og lagerselskaber samt forsyningspligt- og handelsselskaber, jævnfør naturgasforsyningslovens § 6, stk. 1, nr. 6 og nr. 16.

Hvilke oplysninger skal offentliggøres

§ 2. Naturgasselskaberne skal offentliggøre oplysninger om gældende priser og vilkår for benyttelse af deres transport- og energiydelser.

Stk. 2. Energitilsynet kan, efter høring af repræsentanter for forbruger-, erhvervs- og brancheinteresser, udarbejde vejledende retningslinier for naturgasselskabernes oplysning af priser, herunder retningslinier for hvilke forbrugsmængder offentliggørelsen skal omfatte.

Hvor skal oplysningerne offentliggøres

§ 3. Naturgasselskaberne skal som minimum offentliggøre priser og vilkår, jf. § 2, stk. 1, og stk. 2, på egne hjemmesider på en tydelig, sammenlignelig og tilgængelig måde.

Stk. 2. Naturgasselskaber, som ikke har en hjemmeside, kan offentliggøre deres priser og vilkår på anden måde. Energitilsynet skal forinden underrettes om, på hvilken måde offentliggørelsen da finder sted.

Stk. 3. Naturgasselskaberne skal indrapportere priser, jf. § 2, stk. 1, og stk. 2, til den eller de af Energitilsynet udpegede forbrugerportaler.

Stk. 4. De offentliggjorte oplysninger skal være de gældende priser og vilkår. Enhver pris- og vilkårsændring skal straks og senest ved ikrafttræden være offentliggjort efter stk. 1, og for så vidt angår prisændringer skal disse tillige senest på samme tidspunkt være indrapporteret efter stk. 3.

Sanktionsbestemmelser

§ 4. Energitilsynet kan meddele påbud om efterkommelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelses § 2, stk. 1 og § 3.

§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at efterkomme påbud udstedt med hjemmel i denne bekendtgørelses § 4, eller

2) undlader at foretage offentliggørelse eller foretager offentliggørelse i strid med § 2, stk. 1, og § 3.

Stk.   2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2005.

Energitilsynet, den 8. august 2005

Uffe Bundgaard-Jørgensen

/Mogens Kring

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder regler, der gennemfører dele af artikel 3, stk. 3, artikel 25, stk. 1, litra h og Bilag A, litra c, i EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2003/55/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 98/30/EF, (EF-Tidende 2003 nr. L 176, side 57-78).