Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse udbyderes anvendelse af underhåndsbud efter lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

 

I medfør af § 12, stk. 7 i lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, fastsættes:

Offentligretlige organer,
jf. lovens § 1, stk. 2, nr. 1

§ 1. Lovens § 12, stk. 2 (loft på antal underhåndsbud), og stk. 3 (økonomisk tærskel for indhentning af underhåndsbud), gælder ikke for offentligretlige organer. For bygge- og anlægsarbejder, der modtager offentlig støtte gælder dog § 2.

Private bygherrers og offentligretlige organers støttede bygge- og anlægsarbejder

§ 2. Lovens § 12, stk. 2 og 3, gælder ikke for bygge- og anlægsarbejder, der får tilsagn om offentlig støtte, herunder garantier eller udgiftsrefusion, med mindre andet er bestemt af den myndighed, der har ydet støtten, eller arbejdet får støtte efter lov om almene boliger mv. eller efter lovgivningen om byfornyelse.

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. september 2005 og har virkning for opgaver, der udbydes fra dette tidspunkt.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 23. august 2005

Bendt Bendtsen

/Niels Erik Monrad