Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31985L0611
 
31988L0220
 
31995L0026
 
32001L0107
 
32001L0108
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kerneopgaver i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger, hedgeforeninger og investeringsforvaltningsselskaber  

 

I medfør af § 102, stk. 2, 2. pkt., og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 613 af 21. juni 2005 og § 39, stk. 2, 2. pkt., § 113, § 114 f, stk. 1 og 2, og § 132, stk. 3, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 19. juli 2005, fastsættes:

§ 1. Bestyrelsen i en forening kan ikke træffe beslutning om, at foreningen eller dens investeringsforvaltningsselskab kan uddelegere beslutninger om investering af foreningers midler og andre kerneopgaver.

Stk. 2. Dog kan investeringsbeslutninger for en begrænset del af foreningens eller en afdelings portefølje, som ønskes investeret på et geografisk fjernt marked eller i specielle instrumenter, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. delegeres, hvis modtageren af delegationen har en særlig viden vedrørende de ønskede investeringer.

Stk. 3. Som kerneopgaver anses udover investeringsbeslutninger

1) den daglige ledelse af en forening,

2) beregning og fastsættelse af den indre værdi samt af emissions- og indløsningskurser,

3) kontrol med overholdelse af lovgivningen,

4) kontrol med den daglige bogføring, og

5) kontrol af periodiske indberetninger til Finanstilsynet.

§ 2. Overtrædelse af § 1, stk. 1, straffes med bøde.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1176 af 5. december 2003 om kerneopgaver i investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger samt investeringsforvaltningsselskaber.

Finanstilsynet, den 31. oktober 2005

Henrik Bjerre-Nielsen

/Marianne Knudsen

Officielle noter

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), (EF-Tidende 1985, nr. L 375, s. 3), som delvist ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/107/EF af 21. januar 2002 med henblik på en regulering af administrationsselskaber og forenklede prospekter, (EF-Tidende 2002, nr. L 41, s. 20), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/108/EF af 21. januar 2002 med hensyn til investeringsinstitutters investeringer, (EF-Tidende 2002, nr. L 41, s. 35), Rådets direktiv nr. 88/220/EØF af 22. marts 1988, (EF-Tidende 1988, nr. L 100, s. 31) (ændret investeringspolitik), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 95/26/EF af 29. juni 1995, (EF-Tidende 1995, nr. L 168, s. 7) (styrkelse af tilsynet – "BCCI-direktivet").