Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Læs Ind-service

 

I medfør af §§ 6, 7 og 12 i lov nr. 1203 af 27. december 2003 om offentlige betalinger m.v. fastsættes:

§ 1. Regninger til offentlige myndigheder fra fysiske eller juridiske personer kan sendes via et Læs Ind-bureau.

§ 2. Læs Ind er en service, som koder udvalgte oplysninger fra regninger til at gå ind i de elektroniske offentlige økonomisystemer.

Stk. 2. Læs Ind kan varetages af alle virksomheder med et certificeret kvalitetsstyringsystem og datasikkerhedssystem (Læs Ind-bureauer).

Stk. 3. Certificering af kvalitetsstyringssystemer skal gives af en virksomhed, som er akkrediteret til at certificere kvalitetsstyringssystemer af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af den multilaterale aftale om gensidig anerkendelse under sammenslutningen af europæiske nationale akkrediteringsorganer, European co-operation for Accreditation (EA). Certificering af datasikkerhedssystemer skal ske efter DS 484-1 eller DS 484-2 eller en tilsvarende standard og skal gives af en virksomhed, som er akkrediteret til at certificere datasikkerhedssystemer af DANAK, eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

§ 3. Læs Ind-bureauerne skal sende regningerne til de offentlige myndigheder elektronisk som en OIOXML elektronisk regning, jf. § 1, stk. 3 i bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder.

Stk. 2. Selvom en regning mangler oplysninger som krævet i momsbekendtgørelsen eller i § 5, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, skal Læs Ind-bureauet i videst muligt omfang sende regningen som anført i stk. 1. Hvis dette ikke er muligt, skal regningen sendes efter nærmere specificerede retningslinjer udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 3. Læs Ind-bureauer skal opfylde § 41, stk. 3-5 i lov om behandling af personoplysninger og regler fastsat med hjemmel i § 41, stk. 5, når bureauerne behandler personoplysninger, der er modtaget fra fysiske og juridiske personer eller offentlige myndigheder.

§ 4. Erhvervs - og Selskabsstyrelsen betaler til certificerede Læs Ind-bureauer et tilskud på 10,875 kr. inklusive moms pr. regning fra fysiske eller juridiske personer, som ikke er registreret som offentlig virksomhed i CVR-registret, og som

1) ikke er forpligtet til at betale moms månedligt, eller som

2) har et lønsumsafgiftstilsvar, der ikke overstiger 1.500.000 kr. om året,

hvis fremsendelsen opfylder § 3, stk. 1 og 2. Opgørelsen af lønsumsafgiftstilsvaret sker i januar måned for det pågældende kalenderår på grundlag af oplysninger 2 kalenderår forud herfor. Tilskuddet reguleres hvert år med udgangspunkt i finanslovforslagets generelle pris- og lønindeks og størrelsen fastsættes på de årlige finanslove. Regulering sker første gang 1. januar 2007.

Stk. 2. Læs Ind -bureauerne får to gange årligt stillet en elektronisk oversigt til rådighed over samtlige virksomheder, der ikke opfylder betingelserne for at udløse tilskud for udført arbejde efter stk. 1 (”Negativlisten”). Negativlisten er gældende fra henholdsvis den første hverdag i februar og første hverdag i august. Listerne trækkes i SKATs systemer højst 14 dage forud for det tidspunkt listen er gældende fra.

Stk. 3. Læs Ind-bureauer fremsender årligt opgørelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen over afregninger, der skal ydes tilskud til i henhold til stk. 1. Opgørelsen skal være udarbejdet i henhold til krav opstillet i certificeringskravene. Opgørelsen skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Læs Ind-bureauer kan efter aftale med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen få udbetalt a conto beløb ved indsendelse af foreløbige opgørelser over de allerede behandlede afregninger, der skal ydes godtgørelse til i henhold til stk. 1.

Stk. 4. E rhvervs- og Selskabsstyrelsen kan udpege en debitorstyringsvirksomhed, som får til opgave på baggrund af negativlisten at administrere opgørelsen af godtgørelse efter stk. 1 til Læs Ind-bureauerne. Debitorstyringsvirksomheden betales for dette arbejde af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvis en debitorstyringsvirksomhed er udpeget, er Læs Ind-bureauerne forpligtede til at foretage indberetninger om arbejde udført i medfør af stk. 1, til denne virksomhed.

§ 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller en af styrelsen udmeldt sagkyndig kan foretage op til to uanmeldte kontrolbesøg hos ethvert Læs Ind -bureau om året.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller en af styrelsen udmeldt sagkyndig til enhver tid foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af Læs Ind -bureauerne, og efterse Læs Ind -bureauernes dokumentation for de udbetalte tilskuds størrelse, hvis der foreligger en konkret mistanke om misbrug af tilskudsordningen.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan stoppe udbetalinger af tilskud med øjeblikkelig virkning til et Læs Ind -bureau, hvis styrelsen under kontrolbesøg eller på anden måde bliver bekendt med, at Læs Ind -bureauet har misbrugt tilskudsordningen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan kræve, at udbetalt tilskud tilbagebetales fra den dato, hvor det kan dokumenteres, at misbruget er blevet udøvet.

§ 6. Offentlige myndigheder skal modtage elektroniske regninger sendt via Læs Ind-bureauer i formatet for OIOXML elektronisk regning, jf. § 3, stk. 1 i nærværende bekendtgørelse og § 1, stk. 3 i bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder de offentlige myndigheder m.v., der er omfattet af bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder.

§ 7. Med henblik på at regulere den i § 4, stk. 1 angivne pris foretager Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med mellemrum undersøgelser af omkostninger forbundet med ydelse af Læs Ind-service.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2005, jf. dog stk. 3 og 4, og har virkning for Læs Ind-ydelser udført fra den 1. november 2005.

Stk. 2. For Læs Ind-ydelser udført før 1. november 2005 gælder bekendtgørelse nr. 37 af 14. januar 2005 om »Læs Ind«-service, idet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen dog for ydelser, der er afregnet fra 15. juli 2005, betaler yderligere 2,325 kr. inkl. moms.

Stk. 3. § 2, stk. 3, 2. pkt. træder i kraft den 1. januar 2006. Certificering af datasikkerhedssystemer inden 1. januar 2006 skal ske efter DS 484-1 eller DS 484-2 eller en tilsvarende standard, og certificering skal gives af en virksomhed, som er akkrediteret til at certificere efter ISO 9001:2000 omfattende IT-området.

Stk. 4. Virksomheder, der har modtaget tilsagn om certificeringstilskud efter Finansministeriets udbud herom og som senest 31. maj 2005 har gennemført en præ-evaluering af kvalitetsstyringssystemet samt senest 30. september 2005 har gennemført en præ-evaluering af datasikkerhedssystemet, kan modtage tilskud efter reglerne i denne bekendtgørelse for arbejde udført fra 1. februar 2005. Præ-evalueringerne skal være foretaget af en virksomhed, der er akkrediteret til at certificere efter ISO 9001:2000 omfattende IT-området. For virksomheder, der har modtaget tilsagn om certificeringstilskud efter Finansministeriets udbud om dette, træder § 2, stk. 2-3, i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 5. Bekendtgørelse nr. 37 af 14. januar 2005 om »Læs Ind«-service ophæves.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 20. oktober 2005

Flemming Hansen

/Ole Blöndal