Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fyrværkeri og beredskabsloven 1)

(Begrænsning af perioden for detailsalg og anvendelse m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 193 af 24. maj 1972 om fyrværkeri, som ændret ved § 74 i lov nr. 1054 af 23. december 1992, lov nr. 1096 af 21. december 1994 og § 8 i lov nr. 458 af 10. juni 2003, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler«.

2. I § 1, stk. 1, indsættes efter »Fyrværkeri«: »og andre pyrotekniske artikler«, og efter »fremstilles« indsættes: », herunder monteres,«.

3. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 gives som en godkendelse til den, der fremstiller, herunder monterer, eller indfører fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

4. § 1, stk. 2, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved fyrværkeri i denne lov forstås pyrotekniske artikler, der er konstrueret til at tjene et formål af underholdningsmæssig karakter. Ved pyrotekniske artikler forstås artikler, der indeholder stoffer eller en blanding af stoffer, som er fremstillet med henblik på at frembringe en effekt i form af lys, lyd, varme, gas eller røg eller en kombination af disse, som følge af ikkedetonerende, selvforbrændende, eksoterme, kemiske reaktioner.«

5. § 1, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Undtaget fra bestemmelserne i denne lov er pyrotekniske artikler, der er beregnet til anvendelse som udløsermekanisme i sikkerhedsudstyr og selvoppusteligt redningsudstyr.«

6. I § 1, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes efter »fyrværkeriet«: »eller de andre pyrotekniske artikler«.

7. I § 1 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at fyrværkeriartikler med begrænset effekt og meget lav risiko, som er beregnet til anvendelse af forbrugere, er undtaget fra stk. 1.«

8. § 2 affattes således:

»§ 2. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke overdrages, erhverves eller anvendes uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Stk. 2. Fyrværkeri beregnet til anvendelse af forbrugere må kun sælges i detailsalg i perioden 1. – 31. december.

Stk. 3. Fyrværkeri beregnet til anvendelse af forbrugere må kun anvendes i perioden 1. december – 5. januar.

Stk. 4. Økonomi- og Erhvervsministeren kan fastsætte regler om undtagelser fra stk. 1, 2 og 3.«

9. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Det er en betingelse for at opnå godkendelse i medfør af lovens § 1, stk. 2, jf. stk. 1, for at opnå tilladelse til at overdrage fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. § 2, stk. 1, og for at opnå godkendelse som festfyrværker efter regler fastsat i medfør af § 3, stk. 1, nr. 5, at:

1) Ansøgeren ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af godkendelsen eller tilladelsen, jf. straffelovens § 78, stk. 2. Er ansøgeren en virksomhed, gælder kravet for såvel virksomheden som virksomheders indehaver eller administrerende direktør.

2) Ansøgeren dokumenterer at være myndig. Er ansøgeren en virksomhed, skal dokumentation fremlægges for virksomhedens indehaver eller administrerende direktør.

Stk. 2. Nægtelse af godkendelse eller tilladelse begrundet i, at ansøgeren ikke opfylder betingelsen i stk. 1, nr. 1, skal på begæring af ansøgeren eller af vedkommende myndighed indbringes for domstolene af anklagemyndigheden, jf. straffelovens § 78, stk. 3. Sagen behandles i strafferetsplejens former.

Stk. 3. Ansøgere om godkendelse i medfør af lovens § 1, stk. 2, jf. stk. 1, eller om tilladelse til at overdrage fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. § 2, stk. 1, skal, ud over det i stk. 1 anførte, dokumentere, at de ikke er under konkursbehandling.

Stk. 4. Godkendelse i medfør af lovens § 1, stk. 2, jf. stk. 1, og tilladelse til at overdrage fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. § 2, stk. 1, bortfalder, såfremt indehaveren af godkendelsen eller tilladelsen kommer under konkursbehandling. Den myndighed, der har meddelt godkendelsen eller tilladelsen, kan dog efter ansøgning give tilladelse til midlertidig videreførelse af virksomheden eller erhvervet. Sådan tilladelse kan gives i en periode af indtil 3 måneder.

Stk. 5. Den myndighed, der har meddelt en godkendelse efter § 1, stk. 2, jf. stk. 1, en tilladelse til at overdrage fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. § 2, stk. 1, en tilladelse til at erhverve fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. § 2, stk. 1, eller en godkendelse som festfyrværker, jf. § 3, stk. 1, nr. 5, kan tilbagekalde godkendelsen eller tilladelsen, hvis der foreligger grov eller gentagen overtrædelse af denne lov, af regler udstedt i medfør af denne lov eller af vilkår for godkendelsen eller tilladelsen, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller erhvervet. Tilbagekaldelsen sker på tid fra 1 til 5 år. En afgørelse om tilbagekaldelse, jf. 1. pkt., skal på begæring af indehaveren af godkendelsen eller tilladelsen indbringes for domstolene af anklagemyndigheden efter fremgangsmåden i straffelovens § 78, stk. 3. Sagen behandles i strafferetsplejens former. Anmodning om indbringelse for domstolene af en afgørelse om tilbagekaldelse har ikke opsættende virkning, medmindre myndigheden eller retten bestemmer dette. Afgørelse om tilbagekaldelse af en godkendelse eller tilladelse, jf. 1. pkt., hvor der for samme forhold straffes ved dom, træffes dog af domstolene, jf. straffelovens § 79.«

10. § 3, stk. 1, affattes således:

»Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om

1) overdragelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler,

2) anvendelsesklassifikation og tekniske sikkerhedskrav til fyrværkeriartikler og andre pyrotekniske artikler, herunder krav om mærkning og brugervejledning og sikkerhedsinformation i forbindelse med anvendelse og håndtering,

3) krav om prøvning og godkendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler,

4) forbud imod salg til personer under 18 år af fyrværkeri samt kemikalier, der kan anvendes til fremstilling af fyrværkeri,

5) uddannelse og godkendelse af festfyrværkere,

6) meddelelse af tilladelser og godkendelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af denne lov, herunder bestemmelser om vilkår,

7) tilbagekaldelse af tilladelser og godkendelser udstedt i medfør af denne lov eller efter regler fastsat i medfør af denne lov bortset fra i de af § 2 a, stk. 5, omfattede tilfælde,

8) krav om, at en ansøger om godkendelse efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov har tegnet ansvarsforsikring,

9) overgangsordninger vedrørende tilladelser og godkendelser meddelt i medfør af denne lov eller efter regler fastsat i medfør af denne lov,

10) bestemmelser, som er nødvendige for at opfylde Danmarks forpligtelser på fyrværkeriområdet i henhold til EU-retten, og

11) kontrol med lovens overholdelse, herunder meddelelse af påbud, som er nødvendige for at sikre overholdelse af loven eller af bestemmelser fastsat i medfør af loven.«

11. § 4 affattes således:

»§ 4. Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til virksomheder, der fremstiller, herunder monterer, indfører, opbevarer eller forhandler fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, og kan i forbindelse hermed for fabrikantens eller importørens regning udtage prøver af fyrværkeriartikler og andre pyrotekniske artikler og underkaste disse en teknisk undersøgelse.

Stk. 2. Indehavere af en tilladelse eller godkendelse til at fremstille, herunder montere, indføre, opbevare, overdrage, erhverve eller anvende fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler samt forhandlere af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, som efter § 2, stk. 4, er undtaget fra kravet om tilladelse i § 2, stk. 1, har efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen eller kommunalbestyrelsen pligt til at give alle oplysninger, der er nødvendige for kontrollen.«

12. § 5 affattes således:

»§ 5. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at omkostninger ved undersøgelser efter § 1, stk. 5, og § 4, stk. 1, og afprøvninger og godkendelser efter § 3, stk. 1, nr. 3, skal afholdes af ansøgeren.«

13. I § 6 indsættes efter »fyrværkeri«: »eller andre pyrotekniske artikler«.

14. I § 6 a indsættes efter »fyrværkeri«: »og andre pyrotekniske artikler«.

15. § 7, stk. 1, affattes således:

»Med bøde eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, 2 og 3, eller tilsidesætter oplysningspligten efter § 4, stk. 2.«

16. I § 7, stk. 2, ændres »forskrifter« til: »regler«, og »forskrifterne« ændres til: »reglerne«.

§ 2

I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, som ændret ved lov nr. 534 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 33 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Forsvarsministeren fastsætter regler om kontrol med fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, som opbevares eller fremstilles.

Stk. 4. Forsvarsministeren kan fastsætte regler om, at udgifter i forbindelse med kontrol efter stk. 3 skal afholdes af den, der opbevarer eller fremstiller fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler«.

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

§ 3

Loven træder i kraft den 14. november 2005. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

§ 4

Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne. Dog kan § 1 sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger, og § 2 kan sættes i kraft for Grønland og Færøerne ved kongelig anordning med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. november 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bendt Bendtsen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.