Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser efter lov om erhvervsfremme til Erhvervs- og Byggestyrelsen

I medfør af § 4, stk. 1, i lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme fastsættes:

§ 1. De beføjelser, der i henhold til lovens § 2, stk. 1, nr. 1-7, og stk. 2 og 3, samt § 3 er tillagt økonomi- og erhvervsministeren, henlægges til Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Stk. 2. Afgørelser, som Erhvervs- og Byggestyrelsen træffer i medfør af lovens § 2, stk. 1, nr. 1-7, og stk. 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Tilsvarende gælder for afgørelser, som Erhvervs- og Byggestyrelsen træffer i medfør af regler, der er fastsat med hjemmel i lovens § 2, stk. 3, og § 3.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 991 af 8. december 2003 om henlæggelse af visse beføjelser efter lov om erhvervsfremme til Erhvervs- og Boligstyrelsen ophæves den 1. januar 2007.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 12. december 2005

Bendt Bendtsen

/Janus Krarup