Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, D, E og F, Forebyggelse af luftforurening fra skibe, Kapitel XXVI, 1. maj 2005

Afsnit I Generelle bestemmelser

Regel 1 Anvendelse

Bestemmelserne i dette kapitel gælder for alle skibe, medmindre andet udtrykkeligt er bestemt i regel 3, 5, 6, 13, 15, 18 og 19. Bestemmelserne gælder ikke for skibe hjemmehørende i Grønland.

 

Regel 2 Definitioner

I dette kapitel gælder følgende definitioner:

1 »Skibe bygget« betyder skibe, hvor kølen er lagt, eller hvor skibet har opnået et tilsvarende byggestadium.

2 »Et tilsvarende byggestadium« betyder det stadium, hvor

(a) et byggeri, der kan identificeres med et bestemt skib, påbegyndes; og

(b) samling af dette skib er påbegyndt og omfatter mindst 50 tons eller 1% af den anslåede samlede skrogvægt, hvis denne er mindre.

3 »Protokollen af 1997« betyder ”Protokollen af 1997, som ændrer MARPOL Konventionen af 1973, som ændret ved Protokollen af 1978”.

4 »NOx koden« betyder ”Den tekniske kode om kontrol af emissionen af nitrogenoxid fra marine dieselmotorer” vedtaget ved Konference-resolution 2, som kan ændres af Organisationen, forudsat at sådanne ændringer vedtages og træder i kraft i overensstemmelse med bestemmelserne i MARPOL Konventionens artikel 16 om de ændringsprocedurer, der gælder for tillæg til konventionens bilag.

5 »Nye installationer« betyder - i regel 12 i dette kapitel - systemer, udstyr, herunder nye transportable ildslukkere, isolering eller andet materiale, der installeres i et skib efter den 19. maj 2005, men omfatter ikke reparation eller genopfyldning af tidligere installerede systemer, udstyr, isolering eller andet materiale og heller ikke genopfyldning af transportable ildslukkere

6 »Emission« betyder enhver udledning fra skibe til atmosfæren eller havet af stoffer, som kontrolleres gennem dette kapitel.

7 »SOx emissionskontrolområde« betyder et område, hvor særlige forpligtelser vedrørende skibes emission af SOx er sat i kraft for at forebygge, begrænse og kontrollere luftforurening forårsaget af SOx og de negative følgevirkninger af forureningen på land- og havområder. SOx emissionskontrolområder omfatter områderne angivet i regel 14.

8 »Ozonlagsnedbrydende stoffer« er de stoffer, som er defineret i artikel 1, stk. 4, i ”Montreal Protokollen af 1987 om stoffer, der nedbryder ozonlaget”, og som er opregnet i protokollens bilag A, B, C eller E på tidspunktet for dette kapitels anvendelse eller fortolkning.

De ozonlagsnedbrydende stoffer, som typisk anvendes om bord på skibe, omfatter bl.a. følgende:

 

Halon 1211 Bromchlordifluormethan

Halon 1301 Bromtrifluormethan

Halon 2402 1,2-Dibrom-1,1,2,2-tetrafluorethan ( også betegnet Halon 114B2)

CFC-11 Trichlorfluormethan

CFC-12 Dichlordifluormethan

CFC-113 1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan

CFC-114 1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan

CFC-115 Chlorpentafluorethan

9 »Olieslam« betyder olierester fra brændselsolie- eller smøreolieseparatorer, spildolie fra hoved- eller hjælpemaskineri eller spildolie fra lænsevandsseparatorer, oliefiltreringsudstyr eller spildbakker.

10 »Afbrænding« betyder afbrænding af affald eller andet materiale om bord på et skib, hvis det er genereret under skibets normale drift.

11 »Forbrændingsanlæg« er et anlæg om bord på et skib, der primært er beregnet til afbrænding af affald.

12 »Kontinuerlig tilførsel« er den proces, hvor affald uden manuel hjælp tilføres et forbrændingskammer, mens forbrændingsanlægget er i normal drift, og kammerets temperatur ligger mellem 850ºC og 1200ºC.

13 »Tankskib« betyder et olietankskib, som defineret i Søfartsstyrelsens Meddelelser B, kapitel XXI, regel 1(4), eller et kemikalietankskib, som defineret i Søfartsstyrelsens Meddelelser B, kapitel XXII, regel 1(1).

Regel 3 Generelle undtagelser

Dette kapitel gælder ikke for:

a) emissioner af nogen art, der måtte være nødvendige for at sikre et skibs sikkerhed eller for at redde menneskeliv på havet; eller

b) emissioner af nogen art, der opstår som følge af en skade på et skib eller dets udstyr,

i) forudsat at alle rimelige forholdsregler er taget, for at forebygge eller begrænse emissionen efter at skaden er opstået, eller efter at emissionen er opdaget; og

ii ) med undtagelse af det tilfælde hvor rederen eller skibsføreren har handlet med den hensigt at forvolde skade eller har handlet hensynsløst, vel vidende at det kunne medføre en skade.

S Regel 4 Ækvivalens

1) Administrationen kan tillade, at der anbringes et andet udstyr, materiale, anordning eller apparat i et skib som alternativ til det, der kræves i dette kapitel, hvis et sådant udstyr, materiale, anordning eller apparat er mindst lige så effektivt som det foreskrevne.

2) En Administration, der tillader anvendelsen af et andet udstyr, materiale, anordning eller apparat til erstatning for det, der kræves i dette kapitel, skal sende nærmere oplysninger herom til Organisationen, som videresender disse oplysninger til de øvrige parter til orientering og eventuel handling.

Afsnit II Syn, certifikater og kontrolforanstaltninger

S Regel 5 Syn og inspektion

1) Ethvert skib med en bruttotonnage på 400 eller derover og enhver fast og flydende borerig eller platform skal underkastes følgende syn:

a) Et første syn, før skibet sættes i fart, eller før det i regel 6 krævede certifikat udstedes første gang. Synet skal udføres, så det sikres, at udstyr, systemer, udrustning, arrangementer og materialer fuldt ud opfylder de relevante bestemmelser i dette kapitel;

b) et periodisk syn med mellemrum fastsat af Administrationen, som ikke overstiger fem år, og som udføres, så det sikres, at udstyr, systemer, udrustning, arrangementer og materialer fuldt ud opfylder bestemmelserne i dette kapitel; og

c) mindst et mellemliggende syn i certifikatets gyldighedsperiode, som skal udføres, så det sikres, at udstyr og arrangementer er i god stand og fuldt ud opfylder bestemmelserne i dette kapitel. I det tilfælde, at der kun udføres ét sådant mellemliggende syn i løbet af et certifikats gyldighedsperiode, og hvor perioden overstiger 2½ år, skal synet afholdes inden for seks måneder før eller efter midtvejsdatoen i certifikatets gyldighedsperiode. De mellemliggende syn skal påtegnes det certifikatet, der er udstedt i henhold til regel 6.

2) For skibe med en bruttotonnage under 400 kan Administrationen fastlægge passende bestemmelser for at sikre, at de relevante bestemmelser i dette kapitel opfyldes.

3) Syn af skibe, med henblik på håndhævelsen af bestemmelserne i dette kapitel, skal udføres af Administrationens embedsmænd. Dog kan Administrationen overdrage syn til dertil udpegede tilsynsførende eller til anerkendte organisationer. Sådanne organisationer skal overholde de af Organisationen vedtagne retningslinier. Administrationen skal i alle tilfælde fuldt ud stå inde for synets fuldstændighed.

4) For at opfylde regel 13 skal syn af motorer og udstyr ske efter bestemmelserne i NOx koden.

5) Administrationen skal iværksætte en ordning med henblik på at udføre uanmeldte inspektioner i certifikatets gyldighedsperiode. Disse inspektioner skal sikre, at udstyret i enhver henseende er tilfredsstillende for det påtænkte formål. Inspektionerne kan udføres af Administrationens egne inspektører eller af udpegede inspektører, anerkendte organisationer eller andre efter anmodning fra Administrationen. I tilfælde hvor Administrationen efter bestemmelserne i stk. 1 indfører årlige, obligatoriske syn, er ovennævnte uanmeldte inspektioner ikke krævet.

6) Når en udpeget inspektør eller anerkendt organisation finder, at udstyrets stand ikke i alt væsentligt svarer til oplysningerne i certifikatet, skal de sikre, at det rettes op, og at Administrationen informeres i rette tid. Hvis der ikke tages skridt til at rette op på ovennævnte, bør certifikatet tilbagekaldes af Administrationen. Hvis skibet befinder sig i en anden kontraherende parts havn, skal de relevante myndigheder i havnestaten umiddelbart informeres. Når Administrationens inspektør, en udpeget inspektør eller anerkendt organisation har underrettet de relevante myndigheder i havnestaten, skal regeringen i den berørte havnestat tilbyde inspektøren eller organisationen den nødvendige assistance til at opfylde bestemmelserne i denne regel.

7) Udstyret skal vedligeholdes, så det opfylder bestemmelserne i dette kapitel, og der må ikke foretages ændringer i udstyr, systemer, udrustning, arrangementer eller materialer, der er omfattet af synet, uden Administrationens udtrykkelige godkendelse. Dog tillades det, at udstyret erstattes med andet udstyr, der opfylder bestemmelserne i dette kapitel.

8) Når et skib rammes af et uheld, eller der opdages en defekt, hvor virkningen af udstyr dækket af dette kapitel i væsentlig grad påvirkes, skal skibets fører eller ejer ved først givne lejlighed informere Administrationen, den udpegede inspektør eller anerkendte organisation, der er ansvarlig for udstedelsen af det relevante certifikat.

 

S Regel 6 Udstedelse af Internationalt certifikat om forebyggelse af luftforurening

1) Et international certifikat om forebyggelse af luftforurening skal efter udførelse af syn i overensstemmelse med bestemmelserne i regel 5 udstedes til:

a) ethvert skib med en bruttotonnage på 400 eller derover, der går i fart til havne eller offshore terminaler under andre kontraherende parters jurisdiktion; og

b) platforme og borerigge, der sejler til farvande under suverænitet eller jurisdiktion af andre kontraherende parter til Protokollen af 1997.

2) Skibe, bygget før den 19. maj 2005, skal i overensstemmelse med stk. 1 udstedes med et internationalt certifikat om forebyggelse af luftforurening senest i forbindelse med den første planlagte tørdokning efter den 19. maj 2005, dog under ingen omstændigheder senere end den 19. maj 2008.

3) Certifikatet skal udstedes enten af Administrationen eller af en person eller organisation, der er behørigt bemyndiget af denne. I alle tilfælde påtager Administrationen sig det fulde ansvar for certifikatet.

 

S Regel 7 Udstedelse af certifikater ved en anden regering

1) En kontraherende regering til Protokollen af 1997 kan efter Administrationens anmodning lade et skib syne og skal, hvis den finder det godtgjort, at kravene i dette kapitel er opfyldt, udstede eller bemyndige udstedelse af et international certifikat om forebyggelse af luftforurening til skibet i overensstemmelse med dette kapitel.

2) En kopi af certifikatet og en kopi af synsrapporten skal herefter fremsendes til den administration, på hvis anmodning synet er udført.

3) Et således udstedt certifikat skal indeholde en erklæring om, at det er udstedt efter anmodning fra Administrationen, og det skal have samme gyldighed og anerkendes på samme måde som et certifikat udstedt i henhold til regel 6.

4) Der må ikke udstedes et internationalt certifikat om forebyggelse af luftforurening til et skib, der har ret til at føre en ikke-kontraherende stats flag.

S Regel 8 Certifikatets form

Det internationale certifikat om forebyggelse af luftforurening skal udfærdiges i en form, der svarer til modellen i tillæg I til dette kapitel (se bilag 1C i Meddelelser B). Hvis det sprog der anvendes hverken er engelsk, fransk eller spansk, skal teksten indeholde en oversættelse til et af disse sprog.

S Regel 9 Certifikaternes gyldighed og gyldighedsperiode

1) Det internationale certifikat om forebyggelse af luftforurening skal udstedes for et tidsrum, der fastlægges af Administrationen, og som er højst fem år.

2) Den femårige gyldighedsperiode af det internationale certifikat om forebyggelse af luftforurening kan ikke forlænges, med mindre det sker som foreskrevet i stk. 3.

3) Hvis skibet på tidspunktet for udløbet af det internationale certifikat om forebyggelse af luftforurening ikke er i en havn i den stat, hvis flag det er berettiget til at føre, eller hvor det skal synes, kan Administrationen forlænge certifikatets gyldighedsperiode med højst fem måneder. En sådan forlængelse kan kun gives med henblik på at lade skibet at fuldføre sin rejse til den stat, hvis flag det er berettiget til at føre, eller hvor det skal synes, og da kun i tilfælde, hvor det forekommer rimeligt at gøre det. Efter ankomst til den stat, hvis flag skibet er berettiget til at føre, eller hvor det skal synes, må skibet ikke i kraft af en sådan forlængelse forlade havnen eller staten uden at have opnået et nyt internationalt certifikat om forebyggelse af luftforurening.

4) Et internationalt certifikat om forebyggelse af luftforurening bliver ugyldigt i ethvert af følgende tilfælde:

a) hvis de pågældende syn og inspektioner ikke er gennemført indenfor de tidsrum, der er angivet i regel 5;

b) hvis der er foretaget væsentlige ændringer ved udstyr, systemer, udrustning, arrangementer eller materialer, som er omfattet af dette kapitel, uden Administrationens udtrykkelige godkendelse; undtaget er dog direkte udskiftninger med udstyr eller udrustning, der opfylder kravene i dette kapitel. Hvad angår regel 13, omfatter væsentlige ændringer enhver ændring i eller tilpasning til en dieselmotors system, udstyr eller arrangementer, som medfører, at de grænseværdier for nitrogenoxid, der gælder for den pågældende motor, ikke længere kan opfyldes; eller

c) hvis et skib overføres til en anden stats flag. Et nyt certifikat må kun udstedes, når regeringen, der udsteder det nye certifikat, har sikret sig, at skibet fuldt ud opfylder kravene i regel 5. Hvis der anmodes om det inden 3 måneder efter en overførsel har fundet sted, skal regeringen i den stat, hvis flag skibet tidligere var berettiget til at føre, snarest muligt sende Administrationen i den anden kontraherende stat en genpart af det internationale certifikat om forebyggelse af luftforurening, som skibet havde før overførslen, samt en genpart af de relevante synsrapporter, der foreligger.

S Regel 10 Havnestatskontrol af operationelle krav

1) Et skib, der befinder sig i en havn eller offshore terminal under jurisdiktion af en anden kontraherende stat til Protokollen af 1997, er underlagt kontrol ved embedsmænd bemyndiget af denne, når der er åbenlyse grunde til at formode, at skibsføreren eller besætningen ikke er fortrolig med væsentlige procedurer om bord til forebyggelse af luftforurening fra skibe.

2) Under omstændighederne nævnt i stk. 1 skal den kontraherende stat tage skridt til at sikre, at skibet ikke afsejler, før forholdene er bragt i orden i overensstemmelse med kravene i dette kapitel.

3) For denne regel gælder procedurerne for havnestatskontrol, som foreskrevet i MARPOL konventionens artikel 5.

4) Intet i denne regel skal opfattes som en begrænsning i de rettigheder og pligter, et konventionsland har i forbindelse med udførelsen af kontrol af operationelle krav, som specifikt er foreskrevet i MARPOL-konventionen.

S/M Regel 11 Overtrædelse og håndhævelse

1) Kontraherende stater skal samarbejde ved opklaring af overtrædelser og ved håndhævelse af bestemmelserne i dette kapitel, idet alle hensigtsmæssige metoder til opklaring og miljøovervågning, rapportering og indsamling af beviser anvendes.

2) Et skib omfattet af dette kapitel kan, når det befinder sig i en anden kontraherende stats havn eller offshore terminal, blive undersøgt af embedsmænd, der er udpeget eller bemyndiget af den pågældende stat, for at få opklaret, om skibet har udledt nogen af de stoffer, der dækkes af dette kapitel, i strid med bestemmelserne i dette kapitel. Hvis undersøgelsen tyder på en sådan overtrædelse, skal der fremsendes en rapport til Administrationen, som kan foretage den fornødne handling.

3) En kontraherende stat skal videregive Administrationen eventuelle beviser på, at skibet har udledt et eller flere af de stoffer, der dækkes af dette kapitel, i strid med bestemmelserne i dette kapitel. Hvis det er praktisk muligt, skal den kompetente myndighed i førstnævnte stat oplyse skibets fører om den påståede overtrædelse.

4) Når Administrationen modtager sådanne beviser, skal den undersøge sagen nærmere og eventuelt anmode den anden kontraherende stat om yderligere eller bedre beviser på den påståede overtrædelse. Hvis Administrationen finder det klart, at der er tilstrækkeligt med beviser til, at der kan rejses tiltale i forbindelse med den påståede overtrædelse, skal den snarest muligt rejse en sag i overensstemmelse med gældende lov. Administrationen skal straks underrette den kontraherende stat, som har anmeldt overtrædelsen, samt Organisationen om de skridt, der er taget.

5) En kontraherende stat kan envidere inspicere et skib, for hvilket dette kapitel gælder, når det går til en havn eller en offshore terminal under dens jurisdiktion, hvis den har modtaget en anmodning om inspektion fra en kontraherende stat samt tilstrækkelig bevis for, at skibet har udledt et eller flere af de stoffer, der dækkes af dette kapitel, og dermed overtrådt bestemmelserne. Oplysninger om en sådan undersøgelse skal sendes til den stat, der anmoder herom, og til Administrationen, som kan foretage den fornødne handling i henhold til Konventionen.

6) De internationale bestemmelser om forebyggelse, begrænsning og kontrol med skibes forurening af havmiljøet, herunder bestemmelser vedrørende håndhævelse og retsbeskyttelse, som måtte være gældende på det tidspunkt, hvor dette kapitel anvendes, gælder - alt andet lige - for de regler og standarder, der er anført i dette kapitel.

Afsnit III Bestemmelser vedrørende kontrol med skibes emission

M Regel 12 Ozonlagsnedbrydende stoffer

1) Med forbehold for bestemmelserne i regel 3 er enhver forsætlig udledning af ozonlagsnedbrydende stoffer forbudt. Forsætlig udledning omfatter emission efter vedligehold, kontrol, reparation eller bortskaffelse af systemer eller udstyr, dog med undtagelse af de minimale udslip, der kan forekomme i forbindelse med genindvinding eller genanvendelse af et ozonlagsnedbrydende stof. Emissioner, der skyldes udslip af et ozonlagsnedbrydende stof - ligegyldigt om det sker forsætligt eller ej - kan reguleres af de kontraherende stater til Protokollen af 1997.

2) Nye installationer, der indeholder ozonlagsnedbrydende stoffer, er forbudt på alle skibe med undtagelse af installationer, der indeholder hydrochorfluorcarboner (HCFC), som tillades indtil den 1. januar 2020. Denne undtagelse gælder ikke skibe hjemmehørende i Danmark.

3) De i denne regel omtalte stoffer, samt udstyr, der indeholder sådanne stoffer, skal leveres til passende modtageanlæg, når de fjernes fra et skib.

S Regel 13 Nitrogenoxid (NOx )

1)

a) Denne regel gælder for:

i) enhver dieselmotor med en effekt på mere end 130 kW, der er installeret om bord på et skib bygget den 1. januar 2000 eller senere; og

ii ) enhver dieselmotor med en effekt på mere end 130 kW, som har undergået en større forandringer den 1. januar 2000 eller senere.

b) Denne regel gælder ikke for:

i) nød-dieselmotorer, motorer i redningsbåde, samt andet udstyr, der kun anvendes i nødsituationer; og

ii ) motorer i skibe, der udelukkende går i fart i farvande under suverænitet eller jurisdiktion af den stat, hvis flag skibet er berettiget til at føre, forudsat at sådanne motorer underkastes en alternativ NOx kontrol fastlagt af Administrationen.

c) Uanset bestemmelserne i litra (a) kan Administrationen tillade, at en dieselmotor undtages fra denne regel, såfremt den er installeret på et skib, der er bygget eller har undergået en større forandring før den 19 maj 2005, forudsat at skibet kun går i fart til havne eller offshore terminaler inden for den stat, hvis flag skibet er berettiget til at føre.

2)

a) Ved anvendelsen af denne regel betyder en ”større forandring” en ændring i en motor, hvor:

i) motoren udskiftes med en ny motor, der er bygget den 1. januar 2000 eller senere; eller

ii ) der foretages en væsentlig ændring ved motoren, som defineret i NOx koden, eller

iii ) motorens maksimale kontinuerlige ydelse forøges med mere end 10%.

b) Den emission af NOx, der er resultatet af de i litra (a) nævnte forandringer, skal dokumenteres i overensstemmelse med NOx koden og godkendes af Administrationen.

3)

a) Med forbehold for bestemmelsen i regel 3 er anvendelsen af enhver dieselmotor omfattet af denne regel forbudt, medmindre emissionen af nitrogenoxid fra motoren (beregnet som den vægtede emission af NO2 ) befinder sig under følgende grænseværdier:

i) 17,0 g/kWh, når n er mindre end 130 rpm

ii ) 45,0 x n-0,2 g/kWh, når n er 130 rpm eller derover, men under 2000 rpm

iii ) 9,8 g/kWh, når n er 2000 rpm eller derover,

hvor n = motorens nominelle omdrejningstal (krumtapakslens omdrejninger per minut).

Når der anvendes brændstof bestående af kulbrinter udvundet ved olieraffinering, skal testproceduren og målemetoderne være i overensstemmelse med NOx koden, idet der tages højde for testcyklus og vægtfaktor nævnt i tillæg II til dette kapitel.

b) Uanset bestemmelserne i litra (a) er driften af en dieselmotor tilladt, når:

i) der anvendes et system på motoren, som er godkendt af Administrationen i overensstemmelse med NOx koden, til rensning af udstødsgas med henblik på at reducere udledningen af NOx om bord til mindst de i litra (a) angivne grænseværdier, eller

ii ) der anvendes en anden ækvivalent metode, godkendt af Administrationen efter retningslinier, udarbejdet af Organisationen, med henblik på at reducere udledningen af NOx om bord til mindst de i litra (a) angivne grænseværdier.

S/M Regel 14 Svovloxid ( SOx )

Generelle bestemmelser

1) (M) Svovlindholdet i brændselsolier, der anvendes om bord på skibe, må ikke være højere end 4,5% (vægtprocent).

2) (M) Det på verdensplan gennemsnitlige indhold af svovl i brændselsolie, der leveres til brug i skibe, skal overvåges efter retningslinier udarbejdet af Organisationen.

Krav i SOx emissionskontrolområder

3) (M) I denne regel omfatter SOx emissionskontrolområder:

a) Østersøområdet, som defineret i regel 10(1)(b) i kapitel XXI; og

b) ethvert andet havområde, herunder havneområder, udpeget til SOx emissionskontrolområde af Organisationen i overensstemmelse med retningslinierne i tillæg III til dette kapitel

4) (M) Når et skib befinder sig i et SOx emissionskontrolområde, skal mindst en af følgende betingelser opfyldes:

a) svovlindholdet i brændselsolie, der anvendes af skibe i SOx emissionskontrolområder, må ikke overstige 1,5% (vægtprocent);

b) der skal anvendes et system til rensning af udstødsgas, som er godkendt af Administrationen efter retningslinier udarbejdet af Organisationen, til at reducere den totale udledning af svovloxider fra skibenes hoved- og hjælpemotorer til 6,0 g SOx /kWh eller mindre, beregnet som den vægtede emission af svovldioxid. Affald ved anvendelsen af systemet må ikke udledes i lukkede havne og flodmundinger, medmindre skibet fuldt ud kan dokumentere, at det ikke har nogen negativ indvirkning på økosystemet i disse havne og flodmundinger. Dokumentationen skal baseres på kriterier, der er videregivet til Organisationen af havnestatens myndigheder. Organisationen skal informere alle de kontraherende parter til Konventionen om kriterierne; eller

c) der skal anvendes en anden teknologisk metode, der påviseligt og retskraftigt kan begrænse SOx emissionen til et niveau, der svarer til det, der er beskrevet i litra (b). Metoden skal godkendes af Administrationen efter retningslinier udarbejdet af Organisationen.

5) (M) De i stk. 1 og stk. 4 nævnte svovlindhold i brændselsolie skal dokumenteres af leverandøren efter bestemmelserne i regel 18.

6) (S) Skibe, som anvender brændselsolier, der er adskilt for at opfylde stk. 4(a), skal lade tilstrækkelig tid gå, til at brændselsoliesystemet kan gennemskylles fuldstændigt for alle olier med et svolvindhold over 1,5%, før skibet sejler ind i et SOx emissionskontrolområde. Når en operation, der indebærer et skift fra en type brændsel til en anden, er fuldført, skal mængden af brændselsolie med et lavt svolvindhold (et svolvindhold på 1,5% eller derunder) for hver tank, såvel som dato og tidspunkt samt skibets position, noteres i skibsdagbogen.

7) (M) I de første 12 måneder efter den 19. maj 2005 eller efter ikrafttrædelsen af en ændring til denne Protokol, hvor et særligt SOx emissionskontrolområde udpeges i henhold til denne regels stk. 3(b), er skibe, der sejler ind i et SOx emissionskontrolområde nævnt i stk. 3(a), eller som udpeges i henhold til stk. 3(b), undtaget fra kravene i stk. 4 og 6, samt fra kravet i stk. 5, for så vidt det angår stk. 4(a).

M Regel 15 Flygtige, organiske forbindelser

1) Hvis udledningen af flygtige, organiske forbindelser (VOC) fra tankskibe skal reguleres i havne eller terminaler under jurisdiktion af en kontraherende part til Protokollen af 1997, skal det ske i overensstemmelse med denne regels bestemmelser.

2) En kontraherende part til Protokollen af 1997, som udpeger havne eller terminaler under dens jurisdiktion, hvor VOC udledningen skal reguleres, skal underrette Organisationen herom. En sådan underretning skal være ledsaget af oplysninger om størrelsen på de tankskibe, der skal kontrolleres, om de laster, for hvilke der kræves systemer til at kontrollere udledningen, og om den dato, hvor reguleringen træder i kraft. Underretningen skal fremsendes senest seks måneder før ikrafttrædelsesdatoen.

3) En kontraherende part til Protokollen af 1997, som udpeger havne eller terminaler, hvor VOC udledningen fra tankskibe skal reguleres, skal sikre, at der i de udpegede havne og terminaler er systemer til at kontrollere udledningen, der er godkendt af den pågældende part efter de af Organisationen udarbejdede sikkerhedsstandarder, og at de drives sikkert og således, at skibe ikke forsinkes unødigt.

4) Organisationen skal sende en liste over de havne og terminaler, der er udpeget af de kontraherende parter til Protokollen af 1997, til andre kontraherende parter til Protokollen af 1997 samt til Organisationens medlemslande til orientering.

5) Alle tankskibe, som efter bestemmelserne i stk. 2 skal anvende systemer til at kontrollere VOC udledningen, skal udstyres med et system, som er godkendt af Administrationen efter de af Organisationen udarbejdede sikkerhedsstandarder, til opsamling af gasser og skal anvende systemet under lastning af disse laster. Terminaler, hvor der er installeret systemer til at kontrollere udledningen i overensstemmelse med denne regel, kan acceptere eksisterende tankskibe, der ikke er udstyret med systemer til opsamling af gasser, i tre år efter den i stk. 2 nævnte ikrafttrædelsesdato.

6) Denne regel skal kun gælde for gas tankskibe, når den anvendte type laste- og opbevaringssystemer gør det sikkerhedsmæssigt muligt at tilbageholde ikke-metanholdig VOC om bord eller at lede det tilbage i land.

S/M Regel 16 Afbrænding om bord på skibe

1) (M) Med undtagelse af bestemmelsen i stk. 5 er afbrænding af affald om bord på skibe kun tilladt i forbrændingsanlæg.

2) ( S)

a) Med undtagelse af bestemmelsen i litra (b) i dette stk. skal ethvert forbrændingsanlæg, der installeres i et skib den 1. januar 2000 eller senere, opfylde kravene i tillæg IV til dette kapitel. Alle forbrændingsanlæg skal godkendes af Administrationen efter de af Organisationen udarbejdede standardspecifikationer for forbrændingsanlæg om bord på skibe.

b) Administrationen kan tillade, at kravene i litra (a) i dette stk. ikke skal opfyldes for et forbrændingsanlæg, der er installeret i et skib før den 19. maj 2005, forudsat at skibet kun går i fart i farvande under suverænitet eller jurisdiktion af den stat, hvis flag skibet er berettiget til at føre.

3) (M) Intet i denne regel påvirker forbud eller andre krav i ”Konventionen om forebyggelse af forurening af havmiljøet ved dumping af affald og andre stoffer af 1972” med ændringer, og med den tilhørende Protokol af 1996.

4) (M) Det er forbudt at afbrænde følgende stoffer om bord på skibe:

a) Rest fra laster, der reguleres i MARPOL Konventionens bilag I, II og III og hertil relaterede forurenede materialer;

b) polykloreret bifenyl (PCB);

c) affald, som defineret i MARPOL Konventionens bilag V, der indeholder mere end blot spor af tungmetaller; og

d) raffinerede olieprodukter, der indeholder halogener.

5) (M) Afbrænding af kloakslam og olieslam, der er genereret under skibets normale drift, er tilladt i hoved- og hjælpekedler, men må i så fald ikke finde sted i havne og flodmundinger.

6) (M) Afbrænding af polyvinylklorid (PVC) er forbudt undtagen i forbrændingsanlæg, for hvilke der er udstedt IMO typegodkendelsescertifikater.

7) (S) Alle skibe med forbrændingsanlæg omtalt i denne regel skal være i besiddelse af en vejledning fra producenten, som beskriver, hvorledes forbrændingsanlægget betjenes til at operere indenfor de grænser, der er beskrevet i stk. 2 i tillæg IV til dette kapitel.

8) (S) Det personale, der er ansvarlig for driften af forbrændingsanlæg, skal være oplært og i stand til at udføre, hvad der er angivet i producentens betjeningsvejledning.

9) (S) Røggassens udledningstemperatur skal til enhver tid overvåges, og der må ikke fyldes affald på et forbrændingsanlæg med kontinuerlig tilførsel, når temperaturen ligger under den mindst tilladte temperatur på 850ºC. For så vidt angår forbrændingsanlæg hvor tilførsel sker portionsvis, skal enheden være konstrueret således, at temperaturen i forbrændingskammeret når 600ºC inden fem minutter efter opstarten.

10) (S) Intet i denne regel udelukker udvikling, installering eller anvendelse af alternativt udstyr til termisk behandling af affald, som opfylder eller går ud over denne regels krav.

M Regel 17 Modtageanlæg

1) Regeringen i enhver kontraherende part til Protokollen af 1997 forpligter sig til at sikre, at der findes tilstrækkelige faciliteter til at modtage:

a) ozonlagsnedbrydende stoffer og udstyr, der indeholder sådanne stoffer, når det fjernes fra skibe, der anvender dens reparationshavne;

b) rester fra skibe, der anvender dens havne eller terminaler, efter rensning af udstødsgas i et godkendt system, når det i henhold til regel 14 ikke er tilladt at udlede disse rester i havet; uden at skibene forsinkes unødigt, og at modtage

c) ozonlagsnedbrydende stoffer og udstyr, der indeholder sådanne stoffer, når det fjernes fra skibe ved ophugningspladser.

2) Enhver kontraherende part til Protokollen af 1997 skal underrette Organisationen om alle tilfælde, hvor de i denne regel nævnte faciliteter ikke findes eller ikke har tilstrækkelig kapacitet, således at Organisationen kan viderebringe disse oplysninger til medlemmerne.

S/M Regel 18 Kvaliteten af brændselsolien

1) (M) Brændselsolie, der leveres og anvendes til forbrænding om bord på skibe, for hvilke dette kapitel gælder, skal opfylde følgende krav:

a) med undtagelse af det i litra (b) angivne:

i) skal brændselsolien bestå af kulbrinter, udvundet ved olieraffinering. Dette udelukker ikke, at der kan tilsættes små mængder additiver for at forbedre anvendelsen;

ii ) skal brændselsolien være fri for uorganisk syre;

iii ) må brændselsolien ikke indeholde tilsætningsstoffer eller kemisk affald, som enten:

1) bringer skibets sikkerhed i fare eller påvirker maskineriets ydelse negativt, eller

2) er skadeligt for personalet, eller

3) overordnet bidrager til yderligere luftforurening; og

b) brændselsolie, der er afledt ved andre metoder end olieraffinering, må ikke:

i) have et svolvindhold, der overstiger det i regel 14 angivne;

ii ) bevirke, at en motor overstiger de grænseværdier for NOx emission, der er angivet i regel 13(3)(a);

iii ) indeholde uorganisk syre; og

iv)

1) bringe skibes sikkerhed i fare eller påvirke maskineriets ydelse negativt, eller

2) være skadeligt for personalet, eller

3) overordnet bidrage til yderligere luftforurening.

2) (M) Denne regel gælder ikke for kul i fast form eller for nukleart brændsel.

3) (M) For ethvert skib, omfattet af regel 5 og 6, skal der i en bunkerleveringsnote indføres nærmere oplysninger om den brændselsolie, som er leveret til forbrænding om bord, der mindst skal indeholde de oplysninger, der er angivet i tillæg V til dette kapitel.

4) (S) Bunkerleveringsnoten skal opbevares om bord på et sted, hvor den på ethvert tidspunkt er umiddelbart tilgængelig for kontrol. Den skal opbevares i tre år, efter at brændselsolien er leveret.

5) (S)

a) Den kompetente myndighed, der er udpeget af en kontraherende stat til Protokollen af 1997, kan kontrollere bunkerleveringsnoterne om bord på ethvert skib omfattet af dette kapitel, mens skibet befinder sig i dens havn eller offshore terminal, og myndigheden kan tage kopi af hver note, samt kræve, at skibsføreren eller den person, der har kommandoen over skibet, bekræfter kopiens rigtighed. Myndigheden kan ligeledes få indholdet af hver note bekræftet ved at konsultere den havn, hvor noten blev udstedt.

b) Myndighedens gennemgang og kopiering af bunkerleveringsnoter skal udføres så hurtigt som muligt uden at skibet forsinkes unødigt.

6) (M) Bunkerleveringsnoten skal ledsages af en repræsentativ olieprøve fra den leverede brændselsolie efter retningslinier udarbejdet af Organisationen. Olieprøven skal forsegles og underskrives af leverandøren og skibsføreren eller den officer, der leder bunkringen, når den er gennemført, og prøven skal opbevares i skibet, indtil brændselsolien er forbrugt, men under alle omstændigheder ikke mindre end 12 måneder efter leveringstidspunktet.

7) (M) Kontraherende parter til Protokollen af 1997 forpligter sig til at sikre, at den udpegede myndighed:

a) vedligeholder et register over de lokale leverandører af brændselsolie;

b) kræver, at de lokale leverandører leverer den bunkerleveringsnote og olieprøve, der kræves i denne regel, og bekræfter, at brændselsolien opfylder kravene i regel 14 og 18;

c) kræver, at de lokale leverandører opbevarer en kopi af bunkerleveringsnoten i mindst tre år, så den om nødvendigt kan kontrolleres af havnestaten;

d) tager de nødvendige skridt over for leverandører af brændselsolie, som beviseligt leverer brændselsolie, der ikke er i overensstemmelse med bunkerleveringsnoten;

e) oplyser Administrationen om ethvert skib, der har modtaget brændselsolie, som beviseligt ikke opfylder kravene i regel 14 og 18; og

f) oplyser Organisationen om alle tilfælde, hvor leverandører af brændselsolie ikke har opfyldt de krav, der er angivet i regel 14 og 18, således at disse oplysninger kan viderebringes til de kontraherende parter til Protokollen af 1997.

8) (M) I forbindelse med den havnestatskontrol, der udføres af kontraherende parter til Protokollen af 1997, påtager parterne sig endvidere at:

a) oplyse en kontraherende eller ikke-kontraherende part, under hvis jurisdiktion en bunkerleveringsnote er udstedt, om tilfælde, hvor der er leveret brændselsolie, som ikke opfylder de gældende krav, idet alle de relevante oplysninger gives; og

b) foretage en passende, afhjælpende handling, når det opdages, at den leverede olie ikke opfylder kravene.

M Regel 19 Krav til platforme og borerigge

1) Med forbehold for bestemmelserne i stk. 2 og 3 skal stationære og flydende platforme og borerigge opfylde dette kapitel.

2) Emissioner, der opstår som en direkte følge af udforskning, udnyttelse og tilhørende offshore forarbejdning af havbundens mineralske ressourcer, er - i overensstemmelse med MARPOL Konventionens artikel 2(3)(b)( ii ) - undtaget fra bestemmelserne i dette kapitel. Sådanne emissioner omfatter følgende:

a) Emissioner, der opstår ved afbrændingen af stoffer, som er en direkte følge af udforskningen, udnyttelsen og tilhørende offshore forarbejdning af havbundens mineralske ressourcer, herunder afbrænding af kulbrinter og afbrænding af opskyllet materiale, slam eller boremudder under færdiggørelsen og afprøvning af borehuller, samt afbrænding under kritiske situationer;

b) udslip af gasser og flygtige forbindelser, som er indblandet i boremudder og opskyllet materiale;

c) emissioner, der alene er forbundet med behandling, håndtering eller opbevaring af materiale fra havbunden; og

d) emissioner fra dieselmotorer, der kun er beregnet til udforskning, udnyttelse og tilhørende offshore forarbejdning af havbundens mineralske ressourcer.

3) Kravene i regel 18 gælder ikke anvendelsen af kulbrinter, der produceres og efterfølgende anvendes på stedet som brændstof, når dette godkendes af Administrationen.

TILLÆG I

Formen på det internationale certifikat

om forebyggelse af luftforurening

(Regel 8)

 

Ikke gengivet her. Gengives i Søfartsstyrelsens Meddelelser B, bilag 1C .

TILLÆG II

Testcyklus og vægtfaktor (Regel 13)

 

Følgende testcyklus og vægtfaktorer bør anvendes, når det skal kontrolleres, om marine dieselmotorer overholder NOx grænseværdierne i overensstemmelse med dette kapitels regel 13, idet de testprocedurer og beregningsmetoder, der er nærmere angivet i NOx koden, anvendes.

1) Til hovedmotorer med konstant omdrejningstal, herunder diesel-elektriske anlæg, bør testcyklus E2 anvendes.

2) Til motorer med stilbare propellere bør testcyklus E2 anvendes.

3) Til motorer med fast propeller, bør testcyklus E3 anvendes.

4) Til hjælpemotorer med konstant omdrejningstal bør testcyklus D2 anvendes.

5) Til hjælpemotorer med variabel omdrejningstal og variabel belastning, som ikke er omfattet ovenfor, bør testcyklus C1 anvendes.

 

Testcyklus for hovedmotorer med konstant omdrejningstal, herunder diesel-elektriske anlæg og anlæg med stilbare propellere

 

 

Testcyklus E2

Omdrejning

100%

100%

100%

100%

 

Ydelse

100%

75%

50%

25%

 

Vægtfaktor

0,2

0,5

0,15

0,15

 

Testcyklus for motorer med fast propeller

 

 

Testcyklus E3

Omdrejning

100%

91%

80%

63%

 

Ydelse

100%

75%

50%

25%

 

Vægtfaktor

0,2

0,5

0,15

0,15

 

Testcyklus for hjælpemotorer med konstant omdrejningstal

 

Testcyklus D2

Omdrejning

100%

100%

100%

100%

100%

Ydelse

100%

75%

50%

25%

10%

 

Vægtfaktor

0,05

0,25

0,3

0,3

0,1

 

 

Testcyklus for hjælpemotorer med variabel omdrejningstal og variabel belastning

 

Testcyklus C1

Omdrejning

Nominel

Mellemliggende

Tom gang

 

Moment

100%

75%

50%

10%

100%

75%

50%

0%

 

Vægtfakt.

0,15

0,15

0,15

0,1

0,1

0,1

0,1

0,15

 

TILLÆG III

Kriterier og procedurer for udpegningen

af SOx emissionskontrolområder

(Regel 14)

 

Ikke gengivet her

 

TILLÆG IV

Typegodkendelse og driftsgrænser

for forbrændingsanlæg om bord på skibe

(Regel 16)

 

1) Der skal for alle forbrændingsanlæg, som er omfattet af regel 16(2), være udstedt et IMO typegodkendelsescertifikat. For at opnå et sådant certifikat skal forbrændingsanlægget være konstrueret og bygget i henhold til en godkendt standard, som nævnt i regel 16(2). Hver model skal underkastes en nærmere angiven typegodkendelse på værkstedet eller på et godkendt afprøvningssted under Administrationens ansvar, idet følgende standard specifikation for brændsel og affald anvendes ved typegodkendelsen til at afgøre, om forbrændingsanlægget opererer inden for grænseværdierne angivet i stk. 2 i dette tillæg :

 

Olieslam bestående af: 75% olieslam fra HFO,

5% spildolie, og

20% emulgeret vand

 

Fast affald bestående af: 50% fødevareaffald

50% affald i øvrigt indeholdende:

ca. 30% papir,

ca. 40% karton,

ca. 10% klude,

ca. 20% plastic.

Blandingen vil bestå af op til 50% fugt og 7% ikke-brændbart fast stof.

2) Forbrændingsanlæg, som er beskrevet i regel 16(2), skal operere inden for følgende grænseværdier:

O2 i forbrændingskammer: 6%-12%

 

CO i forbrændingsgas,

maksimalt gennemsnit: 200 mg/MJ

 

Sodnummer,

maksimalt gennemsnit: Bacharach 3 eller Ringelman 1

(20% uigennemsigtighed)

(Et højere sodnummer er kun acceptabelt i meget korte tidsrum, f.eks. ved opstart)

 

Ikke-brændte dele

i askerester: Maksimum 10% i vægt

Forbrændingskammer

udledningstemperatur: 850ºC -1200ºC

 

TILLÆG V

Oplysninger, der skal medtages

i bunkerleveringsnoten

(Regel 18(3))

 

Det modtagende skibs navn og IMO nummer

 

Havn

 

Den dato hvor leveringen blev påbegyndt

 

Navn, adresse og telefonnummer på leverandøren af marint brændselsolie

 

Produktnavn(e)

 

Mængde (metriske tons)

 

Massefylde ved 15ºC (kg/m3 )

 

Svovlindhold (vægtprocent)

 

En erklæring, der er underskrevet og certificeret af brændselsolieleverandørens repræsentant, om at den leverede brændselsolie opfylder dette kapitels regel 14(1) eller 4(a) og regel 18(1).

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser b".
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag. Forskriften indeholder en liste over bilagenes indhold og disses datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser e"
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser f".
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser d".