Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Indledende forskrift af 1. maj 2005

I medfør af § 1, stk. 2, §§ 2-5, § 17, stk. 2 og 5, og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, som ændret ved lov nr. 1231 af 27. december 2003 og lov nr. 1465 af 22. december 2004, og anordning nr. 607 af 25. juni 2001 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, efter samråd med Grønlands Hjemmestyre og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren fastsættes:

§ 1. Forskriften gælder for mindre erhvervsfartøjer, som fastlagt i regel 1 i kapitel I.

§ 2. De nærmere regler om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. er optrykt i hæfter som bilag til denne forskrift.

Stk. 2. Kapitelhæfterne er:

 

Kapitel I Almindelige bestemmelser, dateret 1. januar 2001.

Kapitel II Konstruktion, vandtæthed og udstyr, dateret 1. januar 2001.

Kapitel III Stabilitet og sødygtighed, dateret 1. januar 2001.

Kapitel IV Maskineri og elektriske installationer, dateret 1. januar 2001.

Kapitel V Brandsikring, opdagelse af brand og brandslukning, dateret 1. januar 2001.

Kapitel VI Beskyttelse af besætningen (arbejdsmiljø og sikkerhed mv.), dateret 1. januar 2001.

Kapitel VII Redningsmidler og -arrangementer, dateret 1. januar 2001.

Kapitel VIII Foranstaltninger i nødsituationer, mønstringer og øvelser, dateret 1. januar 2001.

Kapitel IX Radiokommunikation, dateret 1. maj 2005.

Kapitel X Navigationsudstyr i fartøjer, dateret 1. januar 2001.

Kapitel XI Særlige bestemmelser for Grønland, dateret 1. februar 2003.

Kapitel XII Opholdsrum, dateret 1. januar 2001.

(Kapitel XIII-XIX er reserveret til senere brug)

Kapitel XX Behandling og opbevaring af kloakspildevand, dateret 1. januar 2001.

Kapitel XXI Forebyggelse af olieforurening, dateret 1. januar 2001.

(Kapitel XXII er reserveret til senere brug)

(Kapitel XXIII er reserveret til senere brug)

Kapitel XXIV Forebyggelse af forurening med affald fra fartøjer, dateret 1. januar 2001.

Kapitel XXVI Forebyggelse af luftforurening fra skibe, dateret 1. maj 2005.

§ 3. Kapitlerne I-V og VII-X indeholder bestemmelser for mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. og er udformet på baggrund af Nordisk Bådstandard med de tilføjelser og ændringer, udviklingen og indvundne erfaringer har gjort nødvendig.

Stk. 2. Kapitel VI indeholder dele af Rådets direktiv nr. 93/103/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord i fiskerfartøjer. Til bestemmelserne om mindre erhvervsfartøjers medicinkiste henvises til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, kapitel IX B.

Stk. 3. Kapitel XII indeholder bestemmelser for opholdsrum og drikkevandsanlæg og er udformet på baggrund af ILO konvention om opholdsrum i fiskeskibe.

Stk. 4. Kapitel XX, XXI, XXIV og XXVI indeholder bestemmelser om forureningsforebyggende foranstaltninger og er udformet på baggrund af den internationale konvention om forebyggelse af forurening til søs (MARPOL).

Stk. 5. Kapitlerne XIII-XIX, XXII og XXIII anvendes ikke.

§ 4. Udstyr til fartøjer specificeret i bilagene til forskriften kan erstattes af udstyr, som er overensstemmelsesmærket i henhold til teknisk forskrift om udstyr i skibe.

§ 5. Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. De i § 5, stk. 2 og 3, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jf. kriminallovens § 116, stk. 1, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

§ 7. Forskriften træder i kraft den 19. maj 2005.

Stk. 2. De konstruktionsmæssige krav i Skibstilsynets Meddelelser F, Forskrifter for bygning og udstyr m.v. for mindre erhvervsfartøjer, som ændret senest ved teknisk forskrift F af 27. juli 1995, gælder fortsat for eksisterende fartøjer, medmindre andet bestemmes i denne forskrift.

Søfartsstyrelsen, den 1. maj 2005

Anne Skov Strüver

/Ralph Sylvestersen