Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger
m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel
m.v. og pensionsafkastbeskatningsloven og om ophævelse af
lov om innovationsforeninger

(Fleksible placeringsregler for erhvervsudviklingsforeninger og styrkelse af investorbeskyttelsesreglerne)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 19. juli 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og 4.

2. I § 2, stk. 2, ændres »stk. 1, nr. 5,« til: »stk. 1, nr. 4,«.

3. I § 3, nr. 9, indsættes efter »nævnte ordninger«: »samt institutter af den lukkede type«.

4. I § 11 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. De i stk. 1, nr. 8, nævnte oplysninger skal fremgå af såvel det fuldstændige som det forenklede prospekt eller som et tillæg til disse.

Stk. 4. Ændringer i markedsføringsplanen, jf. stk. 1, nr. 5, eller i investeringsinstituttets navn eller adresse skal indsendes til Finanstilsynet senest 14 dage efter, at ændringen er besluttet.«

5. I § 16, stk. 1, 2. pkt., ændres »har givet tilladelse« til: »har godkendt markedsføringen«.

6. § 26, stk. 9, ophæves.

7. I § 37 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Finanstilsynet kan fastsætte regler om, hvorledes foreninger skal undgå interessekonflikter.«

8. I § 48 indsættes som stk. 6 og 7 :

»Stk. 6. Såfremt foreningen har begået fejl ved beregning af emissions- eller indløsningsprisen, som har medført en afvigelse på 0,5 pct. eller mere, skal foreningen sørge for, at berørte medlemmer får underretning om fejlen, samt offentliggøre oplysninger om fejlen. Foreningen skal inden 3 hverdage efter, at fejlen er opdaget, påbegynde berigtigelsen af fejlen og indberette forholdet til Finanstilsynet. Indberetningen til Finanstilsynet skal indeholde en redegørelse for baggrunden for fejlen og en beskrivelse af, hvordan foreningen vil undgå lignende fejl i fremtiden.

Stk. 7. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om foreningers underretningspligt om fejl ved beregning af emissions- eller indløsningsprisen på 0,5 pct. eller mere.«

9. I § 72 indsættes efter »af afgørende betydning for foreningens«: »eller en afdelings«.

10. I overskriften til § 77 indsættes efter » indløsningspriser «: »og andre væsentlige forhold« .

11. Efter § 77 indsættes i kapitel 11:

»§ 77 a. En forening skal inden 3 hverdage offentliggøre oplysninger om suspension eller udsættelse af indløsning af andele, udskiftning af depotselskab eller investeringsforvaltningsselskab, ændringer af gebyrsatser i forhold til investorerne samt om ændringer i andre væsentlige forhold.«

12. I § 95 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

» S tk. 4. En forening eller en afdeling skal inden 1 måned efter, at der er sket ændringer i det indeks, som gengives, tilpasse sin beholdning af aktier eller obligationer til ændringerne. Hvis det indeks, som foreningen eller afdelingen gengiver, ophører, skal foreningen inden 6 måneder enten have gennemført ændringer af sine vedtægter således, at de gengiver et nyt indeks, eller anmode Finanstilsynet om tilladelse til afvikling.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

13. I § 105, stk. 1, ændres »De i dette kapitel« til: »De i § 87, stk. 5, § 90, stk. 3, eller i dette kapitel«.

14. I § 105, stk. 2, ændres »Såfremt de i dette kapitel fastsatte grænser overskrides,« til: »Såfremt de i § 87, stk. 5, § 90, stk. 3, eller i dette kapitel fastsatte grænser overskrides af grunde som nævnt i stk. 1,«.

15. § 108, stk. 1, affattes således:

»En investeringsinstitutforening må anbringe de modtagne midler i andele i investeringsforeninger, pengemarkedsforeninger, placeringsforeninger og erhvervsudviklingsforeninger eller i andele i disse foreningers afdelinger. Endvidere må den anbringe sine midler i de i §§ 11 og 16 nævnte udenlandske investeringsinstitutter og afdelinger heraf, når disse institutter investerer som de i 1. pkt. nævnte foreninger.«

16. I § 109 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Når selskaber, hvori en erhvervsudviklingsforening har investeret sine midler i medfør af stk. 1, børsnoteres, kan erhvervsudviklingsforeningen uanset bestemmelsen i § 92, stk. 1, indgå en aftale, der forringer likviditeten. Varigheden af en sådan aftale kan højst være 1 år. § 93, stk. 1, nr. 1, finder ikke anvendelse på disse investeringer. Erhvervsudviklingsforeningen skal dog bringe sin beholdning af børsnoterede aktier som nævnt i 1. pkt. i overensstemmelse med § 93, stk. 1, nr. 1, inden for en rimelig tid, og senest 1 år efter udløbet af en aftale som nævnt i § 92, stk. 1, eller, såfremt der ikke er indgået en sådan aftale, 1 år efter børsnoteringen.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

17. I § 109, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes efter »om betydelig indflydelse finder«: »bortset fra de i § 109 a nævnte tilfælde«.

18. Efter § 109 indsættes under overskriften » E rhvervsudviklingsforeninger«:

»§ 109 a. Erhvervsudviklingsforeninger kan midlertidigt drive anden virksomhed til sikring eller afvikling af forud foretagne ikke ubetydelige investeringer eller med henblik på medvirken ved omstrukturering af unoterede aktie- og anpartsselskaber, som erhvervsudviklingsforeningen har foretaget ikke ubetydelige investeringer i. Erhvervsudviklingsforeningen skal underrette Finanstilsynet herom.«

19. I § 110, stk. 2, indsættes efter »fastsatte grænser overskrides«: »af grunde som nævnt i stk. 1«.

20. I § 111, stk. 2, nr. 2, ændres »i andele i en innovationsforening og i anparter i et kommanditselskab.« til: »i anparter i kommanditselskaber og i andele i enheder, der fortrinsvis investerer i unoterede aktier, hvis enheden var godkendt i medfør af de hidtil gældende regler om innovationsforeninger.«

21. I § 112 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Når Finanstilsynet har godkendt en fåmandsforening, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen foretage de nødvendige registreringer.«

22. I § 113 udgår »8,«.

23. I § 114 f, stk. 1 og 2, ændres »§ 48, stk. 1 og 5,« til: »§ 48, stk. 1, 5 og 6,«.

24. I § 115, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 4, § 5 eller § 114 a,«: »hvor investorerne bærer markedsrisikoen,«.

25. § 115, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Den kollektive investeringsordning skal beskrives i et regelsæt, der skal indeholde

1) oplysninger om den kollektive investeringsordnings

a) navn,

b) juridiske form,

c) betaling af honorarer til det selskab, der administrerer den kollektive investeringsordning,

d) rammerne for midlernes anbringelse,

e) eventuelle tilslutning til en investorgarantiordning,

f) en beskrivelse af de risici, der er forbundet med at deltage i ordningen,

g) oplysninger om investorernes rettigheder og

h) oplysninger om de regler, der gælder for emission og indløsning og for salg af andele,

2) oplysninger om, hvilke aktiver midlerne anbringes i, og principperne for indregning og måling af investeringsordningens aktiver og passiver,

3) principperne for indregning og måling af andelenes indre værdi og omkostningerne ved at ind- og udtræde af ordningen,

4) oplysninger om regnskabsaflæggelse og revision,

5) oplysninger om rapportering til investorerne,

6) oplysninger om eventuelle afviklingsplaner for den kollektive investeringsordning og

7) oplysninger om, hvordan og med hvilket varsel investorerne vil blive underrettet om ændringer i de i nr. 1-6 nævnte vilkår.«

26. I § 115 indsættes som stk. 7 og 8:

»Stk. 7. Såfremt det selskab, der i medfør af stk. 2 administrerer en kollektiv investeringsordning, har begået fejl ved beregning af emissions- eller indløsningsprisen, som har medført en afvigelse på 0,5 pct. eller mere, skal selskabet sørge for, at berørte investorer får underretning om fejlen, samt offentliggøre oplysninger om fejlen. Selskabet skal inden 3 hverdage efter, at fejlen er opdaget, påbegynde berigtigelsen af fejlen og indberette forholdet til Finanstilsynet. Indberetningen til Finanstilsynet skal indeholde en redegørelse for baggrunden for fejlen og en beskrivelse af, hvordan selskabet vil undgå lignende fejl i fremtiden.

Stk. 8. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 7 nævnte selskabers underretningspligt om fejl ved beregning af emissions- eller indløsningsprisen på 0,5 pct. eller mere.«

27. I § 132, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 26, stk. 1 og 6-9,« til: »§ 26, stk. 1 og 6-8,«, »§ 48, stk. 1 og 2,« til: »§ 48, stk. 1, 2 og 6,«, »§§ 87 og 88« til: »§§ 77 a, 87 og 88«, »§ 95, stk. 1 og 4,« til: »§ 95, stk. 1, 4 og 5,«, »§ 109, stk. 2, stk. 3, 2. pkt., og stk. 4 og 5,« til: »§ 109, stk. 2, stk. 3, 2. pkt., stk. 4, stk. 5, 2. pkt., og stk. 6, § 109 a, 2. pkt.,« og »§ 115, stk. 2-4« til: »§ 115, stk. 2-4 og 7,«.

§ 2

Lov om innovationsforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 5. december 2003, ophæves.

§ 3

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 613 af 21. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 4, ændres »§ 362, stk. 5,« til: »§ 362, stk. 4,«.

2. § 362, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

§ 4

I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 843 af 7. september 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 23, stk. 5, nr. 1, udgår »eller lov om innovationsforeninger.«

§ 5

I lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 899 af 22. september 2005, foretages følgende ændring:

1. § 5 a, stk. 2, og stk. 3, sidste pkt., der bliver stk. 2, sidste pkt., ophæves .

§ 6

Loven træder i kraft den 1. januar 2006.

§ 7

Investeringsinstitutforeninger, som før den 1. januar 2006 har anbragt midler i andele i de i §§ 11 og 16 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 19. juli 2005, nævnte udenlandske investeringsinstitutter og afdelinger heraf, som ikke investerer som de foreninger, der er nævnt i § 108, stk. 1, 1. pkt., i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. som affattet i denne lovs § 1, nr. 15, kan beholde disse investeringer, såfremt investeringsinstitutforeningerne anmelder disse investeringer til Finanstilsynet senest den 31. marts 2006.

§ 8

Stk. 1. De ved lovens ikrafttræden godkendte innovationsforeninger kan på en generalforsamling senest den 31. december 2007 beslutte at omdanne innovationsforeningen til et kommanditselskab. Beslutning om omdannelse træffes med det flertal, der kræves til vedtægtsændring.

Stk. 2. Ved omdannelsen overdrages innovationsforeningens aktiver og forpligtelser som helhed til kommanditselskabet. Overdragelsen kan gennemføres uden kreditorernes samtykke.

Stk. 3. Aktieselskabslovens §§ 134-134 i finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på innovationsforeningen, når generalforsamlingen har truffet beslutning om omdannelse til kommanditselskab.

Stk. 4. Omdannelsen anses som sket, når vedtægterne er ændret og omdannelsen er registreret og bekendtgjort i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem.

§ 9

Fradrag efter pensionsafkastbeskatningslovens § 5 a, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 899 af 22. september 2005, der som følge af pensionsafkastbeskatningslovens § 5 a, stk. 2, 2. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 899 af 22. september 2005, ikke har kunnet udnyttes i indkomståret 2001 henholdsvis 2002, kan fremføres til indkomståret 2006.

§ 10

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1, 3 og 4 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bendt Bendtsen