Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering,
retsafgiftsloven og tinglysningsloven

(Etablering af landsdækkende bygnings- og boligregister, forbedring af datakvaliteten i bygnings- og boligregisteret og forbedret adgang til oplysninger i tingbogen m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved § 2 i lov nr. 406 af 28. maj 2003 og § 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Økonomi- og erhvervsministeren etablerer og driver et landsdækkende register med oplysninger om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v. Hver kommune fører dette register efter regler, der fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren.«

2. I § 1, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om fordelingen af udgifterne mellem de enkelte kommuner.«

3. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Økonomi- og erhvervsministeren kan bemyndige en anden offentlig myndighed eller et privat selskab til at etablere, drive og udvikle registeret. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for, hvordan myndigheden eller selskabet skal etablere, drive og udvikle bygnings- og boligregisteret og udbyde driftsopgaverne efter stk. 2. Kravspecifikationer m.v. udarbejdes af myndigheden eller selskabet efter økonomi- og erhvervsministerens nærmere anvisninger.

Stk. 2. Myndigheden eller selskabet, der bemyndiges efter stk. 1, er forpligtet til at udbyde opgaven med etablering, drift og udvikling m.v. af registeret med jævne mellemrum. Udbuddet skal følge de fællesskabsretlige regler for tildeling af offentlige kontrakter, der gælder for offentligretlige organer omfattet af udbudsdirektivet.

Stk. 3. Afgørelser, der træffes i forbindelse med gennemførelse af udbud efter denne lov og efter bestemmelser fastsat i medfør heraf kan påklages til Klagenævnet for Udbud efter reglerne i lov om Klagenævnet for Udbud og bestemmelser i medfør heraf.

Stk. 4. Myndigheden eller selskabet skal stille registeret gratis til rådighed for kommunerne til ajourføring, forespørgsler og udskrifter.

Stk. 5. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om levering af data fra registeret.

Stk. 6. Økonomi- og erhvervsministeren fører tilsyn med myndigheden eller selskabet, for så vidt angår registeret. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om myndighedens eller selskabets oplysningspligt over for økonomi- og erhvervsministeren.

Stk. 7. Rigsrevisor kan kræve selskabets regnskab forelagt til gennemgang.«

4. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan på eget initiativ og for egen regning opbygge administrative systemer oven på bygnings- og boligregisterets grænseflade.«

5. § 3 affattes således:

» § 3. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre den fornødne entydighed og kvalitet i registreringen af bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v.

Stk. 2. Kommunen har efter forudgående underretning, uden retskendelse og mod forevisning af behørig legitimation adgang til enhver ejendom med henblik på udvendig besigtigelse og opmåling for at tilvejebringe oplysninger til brug for registreringen i bygnings- og boligregisteret. Kommunen kan ved formodning om, at der er væsentlige afvigelser i oplysninger, som ejeren er pligtig til at afgive, med retskendelse få adgang til indvendig besigtigelse og opmåling.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren fører tilsyn med kommunernes føring af bygnings- og boligregisteret samt med kommunernes indsats med rettidig indberetning og opfølgning på oplysninger i bygnings- og boligregisteret.

Stk. 4. Kommunerne skal efter anmodning fra økonomi- og erhvervsministeren udlevere oplysninger, data og dokumenter, som er nødvendige for udøvelse af tilsynet.«

6. I § 3 b indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte husnumre for ubebyggede arealer, anlæg m.v., som har adgang til offentlig vej. For hovedlandeveje kan husnumre dog kun fastsættes efter samtykke fra Vejdirektoratet.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

7. § 3 c, stk. 1, affattes således:

»Ejere af ejendomme skal opsætte husnummerskilte, som angiver de af kommunalbestyrelsen fastsatte husnumre på en sådan måde, at disse er synlige fra det adgangsgivende vejareal.«

8. I § 3 c, stk. 2, udgår »og matrikelnumre«.

9. I § 3 c indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen kan kræve, at der ved ejerens foranstaltning og på dennes bekostning skal opsættes skilte med angivelse af de fastsatte dørbetegnelser.«

10. I § 3 d indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at private veje m.v., jf. stk. 2, for hvilke der er fastsat husnumre, ved ejerens foranstaltning og for dennes bekostning skal forsynes med vejnavneskilte, som udformes og belyses efter samme regler, som gælder for den øvrige vejnavneskiltning i området.«

11. I § 7, stk. 3, indsættes som 2. pkt. :

»Hvis modtagelse af oplysninger efter stk. 1 er pålagt en afgift efter anden lovgivning, kan økonomi- og erhvervsministeren hos modtageren af oplysningerne opkræve et tilsvarende beløb til dækning af afgiften.«

12. I § 9, stk. 1, ændres »2.000 kr.« til: »5.000 kr.«.

§ 2

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 24. august 2000, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 554 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 49 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »terminaladgang«: »eller ved anvendelse af den offentlige informationsserver (OIS)«.

2. I § 49 a, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Endvidere er opslag vedrørende en fast ejendom, der foretages ved anvendelse af OIS af den, der er registreret som ejer af ejendommen i Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR), afgiftsfri.«

3. I § 49 a, stk. 2, ændres »hos en ekstern bruger af tinglysningsregistrene for én fast ejendom« til: »af tinglysningsregistrene for én fast ejendom hos en ekstern bruger eller ved anvendelse af OIS«.

4. § 49 a, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Afgiften efter stk. 1 og 2 opkræves månedsvis bagud, såfremt opslag eller udskrift foretages af personer eller virksomheder m.v., der har adgang til tinglysningsregistrene ved ekstern terminaladgang.«

5. I § 49 a indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Afgiften for opslag eller udskrift, der foretages ved anvendelse af OIS af personer eller virksomheder m.v., der ikke har adgang til tinglysningsregistrene ved ekstern terminaladgang, opkræves af OIS, jf. § 7, stk. 3, i lov om bygnings- og boligregistrering.«

§ 3

I lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 15. september 1986, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 281 af 29. april 1992, § 12 i lov nr. 419 af 31. maj 2000, lov nr. 216 af 22. april 2002 og § 1 i lov nr. 268 af 21. april 2004 og senest ved § 1 i lov nr. 560 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 4, ændres »§ 50 c, stk. 4« til: »§ 50 c, stk. 5«.

2. I § 50 c indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Oplysninger i edb-registrene kan videregives til enhver ved anvendelse af den offentlige informationsserver (OIS).«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

3. I § 50 c, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2-4«.

4. I § 50 c, stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 6, 2. pkt., ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2-4«.

5. I § 50 e, 1. pkt., ændres »§ 50 c, stk. 7« til: »§ 50 c, stk. 6«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2006. § 1, nr. 12, træder dog først i kraft den 1. marts 2006.

Stk. 2. Det nye landsdækkende bygnings- og boligregister, jf. denne lovs § 1, nr. 1, sættes i drift den 1. juli 2007. Økonomi- og erhvervsministeren kan dog fastsætte et senere tidspunkt for idriftsættelsen. Kommunerne fortsætter med at føre de eksisterende bygnings- og boligregistre efter det hidtil gældende § 1, stk. 1, i lov om bygnings- og boligregistrering frem til idriftsættelsen af det nye landsdækkende register.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte særlige overgangsregler i forbindelse med etableringen af det nye landsdækkende bygnings- og boligregister.

Stk. 4. Regler, der er fastsat i medfør af det hidtil gældende § 1, stk. 1, i lov om bygnings- og boligregistrering, forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat i medfør af lovens § 1, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bendt Bendtsen