Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v, Indledende forskrift af 1. maj 2005

(Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.)

 

I medfør af § 1, stk. 2, §§ 2-5, § 17, stk. 2 og 5, og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002 som ændret ved lov nr. 1231 af 27. december 2003 og lov nr. 1465 af 22. december 2004, og anordning nr. 607 af 25. juni 2001 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, efter samråd med Grønlands Hjemmestyre og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren fastsættes:

§ 1. Forskriften gælder for passagerskibe i international fart uanset størrelse og for lastskibe med en længde på 15 meter og derover eller med et dimensionstal på 100 og derover, uanset om de går i national eller international fart, samt fritidsfartøjer med en skroglængde på 24 m og derover, medmindre andet er anført i de enkelte kapitler.

Stk. 2. De nærmere regler om skibenes bygning og udstyr m.v. er optrykt i hæfteform som bilag til denne forskrift.

Stk. 3. Kapitlerne og bilagene er:

B I Almindelige bestemmelser, dateret 1. september 2003.

B II-1 A Almindelige bestemmelser og konstruktion, dateret 1. november 2004.

B II-1 B(1) Inddeling og stabilitet, dateret 1. september 2003.

B II-1 B(2) Inddeling og stabilitet, dateret 1. juli 2001.

B II-1 B(3) Særlige stabilitetskrav til ro-ro passagerskibe, dateret 1. november 2004.

B II-1 C Maskininstallationer, dateret 1. september 2003.

B II-1 D og E Elektriske anlæg. Yderligere krav til periodisk ubemandede maskinrum, dateret 1. juli 2001.

B II-1 N(1) Køleanlæg, dateret 1. juli 2001.

B II-2 A og B Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Almindelige bestemmelser, Forebyggelse af brand og eksplosion, dateret 1. juli 2002.

B II-2 C Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Forebyggelse af brandes opståen og spredning, dateret 1. juli 2002.

B II-2 D og E Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Flugtveje, Operationelle krav, dateret 1. juli 2002.

B II-2 F og G Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Alternative konstruktioner og arrangementer, Særlige krav, dateret 1. september 2003.

B II-2 N(1) Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand, CO2 brandslukningsanlæg, dateret 1. juli 2002.

B II-2 N(2) Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Brandslukningsanlæg med blandede atmosfæriske luftarter, dateret 1. juli 2002.

B II-2 N(3) Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Periodiske eftersyn m.v. af ildslukkere, dateret 1. juli 2002.

B II-3 Opholdsrum m.v., dateret 1. november 2004.

B II-4 A Arbejdsrums og arbejdssteders indretning og udstyr, dateret 1. januar 2001.

B II-4 B Gassvejsning, dateret 1. juli 2001.

B II-4 C Installation og anvendelse af materiel til lysbuesvejsning og lignende processer, dateret 1. juli 2002.

B II-5 A(1-1) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, dateret 1. november 2004.

B II-5 A(1-2) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, dateret 1. november 2004.

B II-5 A(1-3) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, dateret 1. november 2004.

B II-5 A(2-1) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, dateret 1. november 2004.

B II-5 A(2-2) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, dateret 1. november 2004.

B II-5 A(3) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, dateret 1. november 2004.

B II-5 N Lastelinier, dateret 1. juli 2001.

B III A Redningsmidler og –arrangementer. Generelt, dateret 1. juli 2001.

B III B Redningsmidler og -arrangementer. Forskrifter for skibe og redningsmidler, dateret 1. november 2004.

B IV Radiokommunikation GMDSS, dateret 1. september 2003.

B V Sejladsens betryggelse, dateret 1. september 2003.

B VI Transport af skibsladninger, dateret 1. september 2003.

B VII Transport af farligt gods, dateret 1. september 2003.

B VIII Nukleare skibe, dateret 7. januar 1991.

B IX Sikker skibsdrift, dateret 1. juli 2002.

B X Højhastighedsfartøjer, dateret 1. juli 2002.

B XI-1 Særlige tiltag til højnelse af den maritime sikkerhed, dateret 7. juni 2004.

B XI-2 Særlige forholdsregler vedrørende forøget maritim sikkerhed, dateret 7. juni 2004.

B XII Yderligere sikkerhedsforanstaltninger for bulkskibe, dateret 1. september 2003.

(B XIII-XX reserveret)

B XXI (1) Forebyggelse af olieforurening fra skibe, dateret 1. november 2004.

B XXI (2) Forebyggelse af olieforurening fra skibe, dateret 1. juli 2001.

B XXII Kontrol med skadelige flydende stoffer i bulk, dateret 1. juli 2001.

B XXIII Forebyggelse af forurening med skadelige stoffer, der transporteres til søs i emballeret form, dateret 1. januar 2002.

B XXIV Behandling og opbevaring af kloakspildevand, dateret 7. juni 2004.

B XXV Forebyggelse af forurening med affald fra skibe, dateret 1. september 2003.

B XXVI Forebyggelse af luftforurening fra skibe, dateret 1. maj 2005.

Bilag 1 A SOLAS certifikater, dateret 1. maj 2005.

Bilag 1 B Lasteliniecertifikater, dateret 1. maj 2005.

Bilag 1 C MARPOL certifikater, dateret 1. maj 2005.

Bilag 2 Nationale certifikater, dateret 1. maj 2005.

§ 2. Bestemmelserne i kapitlerne I, II-1 (A-E), II-2 og III-XII er i det væsentlige udformet på baggrund af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS) 1974 med senere ændringer og tilhørende protokoller, samt Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/25/EF.

Stk. 2. Kapitel II-5 A er udformet på baggrund af den internationale konvention om lastelinier af 5. april 1966 (ILLC 66) og tilhørende protokol af 1988 samt Annex B til denne protokol vedtaget med resolution MSC. 143(77). Kapitel II-5 N indeholder regler, som udfylder eller udbygger konventionen og protokollen af 1988, samt regler for skibe med en længde under 24 meter.

Stk. 3. Bestemmelserne i kapitel II-3 om opholdsrum m.v., afsnit I og II, bygger på den internationale konvention om skibsmandskabets opholdsrum, ILO konvention nr. 92 af 18. juni 1949 og nr. 133 af 30. oktober 1970.

Stk. 4. Bestemmelserne i kapitel XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV og XXVI er udformet på baggrund af bilag I, II, III, IV, V og VI til den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe, MARPOL 73/78 med tilhørende protokol af 1997.

Stk. 5. Danske regler, som udfylder eller udbygger konventionsbestemmelserne i SOLAS, ILLC 66 og MARPOL, er trykt i kursiv.

§ 3. Et eksemplar af denne forskrift skal findes om bord i passagerskibe i international fart samt i lastskibe med en længde på 15 meter og derover eller et dimensionstal på 100 og derover. Dette udelukker ikke brug af elektronisk medium under forudsætning af, at forskriften kan læses om bord.

Straf, foranstaltninger og ikrafttræden m.v.

§ 4. Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. De i § 4, stk. 2 og 3, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jfr. kriminallovens § 116, stk. 1, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

§ 6. Forskriften træder i kraft den 19. maj 2005.

Stk. 2. De konstruktionsmæssige krav i de hidtidige bestemmelser gælder fortsat for eksisterende skibe, medmindre andet bestemmes i denne forskrift.

Kapitelhæfternes datering i udgivelserne fra 21/10 1991

 

Dato for underskrift

21/10-91

21/1-93

15/7-93

6/12-93

19/9-94

28/11-95

29/5-96

10/12-96

B I

7/1-91

15/11-91

 

 

3/1-94

 

 

 

B II-1 A

7/1-91

 

 

 

3/1-94

 

 

 

B II-1 B1

7/1-91

15/11-91

 

 

3/1-94

 

 

 

B II-1 B2

7/1-91

15/11-91

 

 

 

 

 

 

B II-1 C

7/1-91

 

 

 

3/1-94

 

 

 

B II-1 D og E

7/1-91

15/11-91

 

 

3/1-94

 

 

 

B II-1 N (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-2A1

7/1-91

15/11-91

 

 

1/8-94

 

 

1/1-97

B II-2A2

7/1-91

15/11-91

 

 

1/8-94

 

 

 

B II-2 B

7/1-91

15/11-91

 

 

1/8-94

 

 

1/1-97

B II-2 C

7/1-91

15/11-91

 

 

 

 

 

 

B II-2 D

7/1-91

15/11-91

15/3-93

 

1/8-94

 

 

 

B II-2 D og E

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-2 F og G

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-2 A og B

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-2 C

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-2 N(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-2 N(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-2 N(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-3

7/1-91

 

 

 

 

 

 

 

B II-4 A

 

 

 

 

 

 

 

 

B-II-4 B

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-4 C

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-5 A1

 

 

 

 

3/1-94

 

 

 

B II-5 A2

 

 

 

 

3/1-94

 

 

 

B II-5 A3

 

 

 

 

3/1-94

 

 

 

B II-5 N

7/1-91

 

 

 

 

 

 

 

B III A

7/1-91

 

 

 

 

 

 

 

B III B

7/1-91

 

 

 

 

 

 

 

B IV GMDS

 

15/11-91

 

 

1/8-94

1/1-96

 

 

B V

7/1-91

15/11-91

 

 

 

1/1-96

 

1/1-97

B VI

7/1-91

 

 

7/10-93

 

 

1/7-96

 

B VII

7/1-91

15/11-91

 

 

 

 

1/7-96

 

B VIII

7/1-91

 

 

 

 

 

 

 

B IX

 

 

 

 

 

 

 

 

B X

 

 

 

 

 

1/1-96

 

 

B XI-1

 

 

 

 

 

 

 

 

B XI-2

 

 

 

 

 

 

 

 

B XII

 

 

 

 

 

 

 

 

B XX (nu B XXIV)

7/1-91

 

 

 

 

 

 

 

B XX (ledig)

 

 

 

 

 

 

 

 

B XXI 1

7/1-91

 

21/1-93

 

3/1-94

1/1-96

 

 

B XXI 2

7/1-91

 

21/1-93

 

 

 

 

 

B XXII

7/1-91

 

 

 

3/1-94

1/1-96

 

 

B XXIII

 

 

 

 

3/1-94

1/1-96

 

 

B XXIV (nu B XXV)

7/1-91

 

15/3-93

 

 

1/1-96

 

5)

Bilag 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1 A

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1 B

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1 C

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitelhæfternes datering i udgivelser fra 21/10 1991

 

 


Dato for underskrift

26/6-97

16/6-98

7/5-99

11/12-00

19/7-01

12/12-01

19/4-02

26/6-02

20/8-03

B I

 

1/7-98

1/7-99

 

1/7-01

 

1/7-02

 

1/9-03

B II-1 A

1/7-97

1/7-98

1/7-99

 

1/7-01

 

1/7-02

 

1/9-03

B II-1 B1

1/7-97

1/7-98

1/7-99

 

1/7-01

 

 

 

1/9-03

B II-1 B2

1/7-97

1/7-98

1/7-99

 

1/7-01

 

 

 

 

B II-1 C

 

1/7-98

1/7-99

 

1/7-01

 

 

 

1/9-03

B II-1 D og E

 

1/7-98

1/7-99

 

1/7-01

 

 

 

 

B II-1 N (1)

 

 

 

 

1/7-01

 

 

 

 

B II-2A1

 

1/7-98

1/7-99

 

 

 

 

 

 

B II-2A2

 

1/7-98

1/7-99

 

 

 

 

 

 

B II-2 B

 

1/7-98

1/7-99

 

 

 

 

 

 

B II-2 C

 

1/7-98

1/7-99

 

 

 

 

 

 

B II-2 D

 

1/7-98

1/7-99

 

 

 

 

 

 

B II-2 A og B

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

B II-2 C

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

B II-2 D og E

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

B II-2 F og G

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

1/9-03

B II-2 N(1)

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

B II-2 N(2)

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

B II-2 N(3)

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

B II-3

 

 

 

 

1/7-01

 

 

 

1/9-03

B II-4 A

 

 

 

1/1-01

 

 

 

 

 

B-II-4 B

 

 

 

 

1/7-01

 

 

 

 

B II-4 C

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

B II-5 A1

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

B II-5 A2

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

B II-5 A3

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

B II-5 N

 

1/7-98

1/7-99

 

1/7-01

 

 

 

 

B III A

1/7-97

1/7-98

 

 

1/7-01

 

 

 

 

B III B

1/7-97

1/7-98

 

1/1-01

1/7-01

 

 

 

1/9-03

B IV GMDS

1/7-97

 

 

1/1-01

 

 

1/7-02

 

1/9-03

B V

1/7-97

1/7-98

1/7-99

1/1-01

 

 

1/7-02

 

1/9-03

B VI

1/7-97

1/7-98

 

 

1/7-01

 

 

 

1/9-03

B VII

 

1/7-98

1/7-99

1/1-01

 

 

 

 

1/9-03

B VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B IX

1/7-97

 

 

1/1-01

 

 

1/7-02

 

 

B X

 

 

 

 

1/7-01

 

1/7-02

 

 

B XI-1

 

 

 

 

 

 

 

 

1/9-03

B XI-2

 

 

 

 

 

 

 

 

1/9-03

B XII

 

 

1/7-99

 

1/7-01

 

 

 

1/9-03

B XX (nu XXIV)

 

 

 

 

1/7-01

 

 

 

5)

B XX (ledig)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B XXI 1

 

1/7-98

 

 

1/7-01

 

 

1/9-02

 

B XXI 2

 

1/7-98

 

 

1/7-01

 

 

 

 

B XXII

 

 

 

 

1/7-01

 

 

 

 

B XXIII

 

 

 

 

1/7-01

1/1-02

 

 

 

B XXIV (nu B XXV)

1/7-97

 

 

 

1/7-01

 

 

5)

1/9-03

Bilag 1

 

 

 

 

1/7-01

 

 

 

 

Bilag 1 A

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

Bilag 1 B

 

 

 

 

 

 

1/7-02

 

 

Bilag 1 C

 

 

 

 

 

 

 

 

1/9-03

Bilag 2

 

 

 

 

1/7-01

 

 

 

 

 

Kapitelhæfternes datering i udgivelserne fra 21/10 1991

 

Dato for underskrift

7/6-04

1/11-04

1/5-05

 

 

 

 

 

B I

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-1 A

 

1/11-04

 

 

 

 

 

 

B II-1 B1

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-1 B2

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-1 B3

 

1/11-04

 

 

 

 

 

 

B II-1 C

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-1 D og E

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-1 N (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-2 A og B

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-2 C

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-2 D og E

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-2 F og G

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-2 N(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-2 N(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-2 N(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-3

 

1/11-04

 

 

 

 

 

 

B II-4 A

 

 

 

 

 

 

 

 

B-II-4 B

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-4 C

 

 

 

 

 

 

 

 

B II-5 A1-1

 

1/11-04

 

 

 

 

 

 

B II-5 A1-2

 

1/11-04

 

 

 

 

 

 

B II-5 A1-3

 

1/11-04

 

 

 

 

 

 

B II-5 A2-1

 

1/11-04

 

 

 

 

 

 

B II-5 A2-2

 

1/11-04

 

 

 

 

 

 

B II-5 A3

 

1/11-04

 

 

 

 

 

 

B II-5 N

 

 

 

 

 

 

 

 

B III A

 

 

 

 

 

 

 

 

B III B

 

1/11-04

 

 

 

 

 

 

B IV GMDS

 

 

 

 

 

 

 

 

B V

 

 

 

 

 

 

 

 

B VI

 

 

 

 

 

 

 

 

B VII

 

 

 

 

 

 

 

 

B VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

B IX

 

 

 

 

 

 

 

 

B X

 

 

 

 

 

 

 

 

B XI-1

7/6-04

 

 

 

 

 

 

 

B XI-2

7/6-04

 

 

 

 

 

 

 

B XII

 

 

 

 

 

 

 

 

B XXI 1

 

1/11-04

 

 

 

 

 

 

B XXI 2

 

 

 

 

 

 

 

 

B XXII

 

 

 

 

 

 

 

 

B XXIII

 

 

 

 

 

 

 

 

B XXIV

7/6-04

 

 

 

 

 

 

 

B XXV

 

 

 

 

 

 

 

 

B XXVI

 

 

1/5-05

 

 

 

 

 

Bilag 1 A

 

 

1/5-05

 

 

 

 

 

Bilag 1 B

 

 

1/5-05

 

 

 

 

 

Bilag 1 C

 

 

1/5-05

 

 

 

 

 

Bilag 2

 

 

1/5-05

 

 

 

 

 

 

Udgåede kapitelhæfter:

 

Dato for underskrift

B II-1 E
og F

B II-4

B III C1

B III C2

B IV

B XI

21/10-91

7/1-91

7/1-91

 

 

7/1-91

 

21/1-93

 

 

 

 

 

 

15/7-93

 

 

 

 

 

 

6/12-93

 

2)

3)

3)

1)

 

19/9-94

 

 

 

 

 

 

28/11-95

 

 

 

 

 

 

29/5-96

 

 

 

 

 

 

10/12-96

 

 

 

 

 

 

26/6-97

 

 

 

 

 

 

16/6-98

1)

2)

3)

3)

1)

 

7/5-99

 

 

 

 

 

 

11/12-00

 

 

 

 

 

 

19/7-01

 

 

 

 

 

4)

12/12-01

 

 

 

 

 

 

19/4-02

 

 

 

 

 

 

 

Noter til skemaerne:

1) Kapitel B II-1 E er optaget bagerst i kapitel II-1 D 1/7-98, og kapitel B II-1 F er udgået. Kapitel B IV Radiotelegrafi og radiotelefoni er udgået.

2) Kapitel B II-4 om støj er nu afløst af teknisk forskrift nr. 5 af 3. juli 1997 om støj i skibe, offentliggjort i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen, hæfte 5/97.

3) Kapitel III har 1. juli 1998 fået nyt indhold og udgives nu alene i to kapitelhæfter. De tidligere kapitelhæfter III C 1 og C 2, der indeholdt funktionskrav til redningsmidler, er erstattet af International Life-saving Appliances Code (LSA-code) Resolution MSC. 48(66), jf. regel 4 i kapitel III.

4) Kapitel B XI om særlige tiltag til højnelse af den maritime sikkerhed er nu afløst af kapitel B XI-1.

5) Kapitel XX har 2003 ændret kapitelnummer til kapitel XXIV og kapitel XXIV til kapitel XXV.

Søfartsstyrelsen, den 1. maj 2005

Anne Skov Strüver

/Jens Gørtz

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser b".