Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Standardforudsætninger
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v.
i pengeinstitutter

 

I medfør af § 43, stk. 3, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 613 af 21. juni 2005, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på danske og udenlandske pengeinstitutter, som udøver virksomhed her i landet, herunder gennem filialetablering, når de udbyder produkter til forbrugere, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for kapitalpension, ratepension, selvpension, børneopsparing og boligopsparing, som anbringes som puljeindlån eller i et særskilt depot, jf. § 50, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Oplysningsform

§ 2. De i §§ 3-7 anførte oplysninger skal gives i pengeinstituttets forretningslokale ved skiltning eller på anden tilsvarende tydelig måde samt på instituttets eventuelle hjemmeside, jf. dog stk. 2. Oplysningerne skal være frit tilgængelige for forbrugerne.

Stk. 2. Oplysningerne i § 7, stk. 2, skal kun gives i forretningslokalet.

Oplysninger om ind- og udlån

§ 3. Et pengeinstitut skal oplyse følgende om dets mest almindeligt forekommende indlånskonti:

1) Den nominelle årlige rente, dvs. den årlige rente inklusive renters rente.

2) Særlige fordele eller begrænsninger knyttet til den enkelte konto.

3) Hvordan renten beregnes, hvis renten varierer med indeståendet på kontoen.

4) Faste omkostninger forbundet med den enkelte indlånskonto.

Stk. 2. Hvis et pengeinstitut oplyser om andre end de mest almindeligt forekommende indlånsformer, jf. stk. 1, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

§ 4. Et pengeinstitut skal oplyse følgende om dets gevinstkontoordninger:

1) Gevinstpuljen omregnet til en forventet gennemsnitlig rente set over en 1-års periode.

2) Størrelsen af forrentningen udover gevinstpuljen.

3) Særlige fordele eller begrænsninger knyttet til den enkelte ordning.

4) Med hvilke intervaller bortlodningen finder sted, eller tidspunkterne for trækningslisternes offentliggørelse.

5) Gevinsternes størrelse.

§ 5. Et pengeinstitut skal oplyse følgende om dets mest almindeligt forekommende udlånskonti:

1) Den nominelle årlige rente, jf. § 3, stk. 1, nr. 1.

2) Højeste og laveste nominelle årlige rente, når den pågældende udlånsform udbydes med forskellige rentesatser.

3) Særlige fordele eller begrænsninger knyttet til den enkelte konto.

4) Om renten er fast eller variabel.

5) Den årlige provision.

6) De årlige omkostninger i procent (ÅOP).

7) For lån med variabelt lånebeløb angives de årlige omkostninger i procent ved udnyttelsesgrader på 100 %, 50 % og 25 %.

Stk. 2. Ved beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP), jf. stk. 1, nr. 6, finder § 13 og § 16 i lov om kreditaftaler anvendelse.

Stk. 3. Et pengeinstitut skal oplyse om de forudsætninger, der er anvendt ved beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP). Forudsætningerne skal være i overensstemmelse med udlånspraksis i det pågældende pengeinstitut.

Stk. 4. Hvis et pengeinstitut oplyser om andre end de mest almindeligt forekommende udlånsformer, jf. stk. 1, finder stk. 1-3 tilsvarende anvendelse.

§ 6. I det omfang et pengeinstitut udbyder udlånsformerne kassekredit, billån, boliglån og forbrugslån, skal pengeinstituttet for en af hver af de omtalte udlånsformer udover oplysningerne i § 5, stk. 1, anvende standardforudsætningerne i bilag 1, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Oplysningerne om de i stk. 1 nævnte udlånsformer skal opfylde følgende:

1) Udlånsformerne skal markeres med litra a-d, svarende til litreringen i bilag 1 for den pågældende udlånsform. Dette gælder, uanset om udlånsformerne udbydes under en anden benævnelse end anført i bilaget.

2) Udlånsformerne skal indeholde oplysning om de årlige omkostninger i procent (ÅOP) før og efter skat. Ved årlige omkostninger i procent (ÅOP) efter skat anvendes skattesatsen for personer med negativ kapitalindkomst i en gennemsnitskommune.

Stk. 3. Hvis et pengeinstitut kun udbyder de i stk. 1 nævnte udlånsformer under andre standardforudsætninger end de i bilag 1 nævnte, skal det enkelte pengeinstituts almindeligt anvendte forudsætninger lægges til grund for beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP).

Oplysninger om gebyrer og fremmed valuta

§ 7. Et pengeinstitut skal oplyse om størrelsen på samtlige egne gebyrer, som det opkræver.

Stk. 2. For fremmed valuta i sedler, som Danmarks Nationalbank offentliggør kurser for, og som pengeinstituttet handler med, skal følgende oplyses:

1) Pengeinstituttets købskurs.

2) Pengeinstituttets salgskurs.

3) Ekspeditionsgebyret.

Markedsføring og rabat

§ 8. Hvis der i markedsføringsmateriale oplyses om prisen på produkter, herunder renten, afkastet af indskud på gevinstkonti eller kreditomkostninger, skal pengeinstituttet

1) for produkter omfattet af §§ 3 og 4 altid anføre den nominelle årlige rente, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, og

2) for produkter omfattet af §§ 5 og 6 altid anføre den nominelle årlige rente, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, samt de årlige omkostninger i procent (ÅOP).

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger skal gives på en lige så fremtrædende måde som de øvrige oplysninger.

§ 9. Hvis et pengeinstitut yder rabat eller anden særlig fordel til medlemmer af foreninger, organisationer eller andre bestemte persongrupper, herunder ansatte i bestemte virksomheder, skal det tydeligt oplyses ved indgangsdøre til forretningslokalet samt på pengeinstituttets hjemmeside, at en sådan rabat eller fordel ydes.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for rabat eller anden særlig fordel, der gives som led i et ansættelsesforhold mellem rabatgiver og rabatmodtager.

Tilsyn og straffebestemmelser

§ 10. Finanstilsynet kan, jf. § 348, stk. 2, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed, give påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med §§ 2-8 og § 9, stk. 1.

Stk. 2. Inden Finanstilsynet træffer afgørelse i sager om prisoplysning, skal Finanstilsynet indhente en redegørelse fra pengeinstituttet.

§ 11. Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme påbud efter § 10, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2006.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 902 af 12. november 1992 om oplysning til forbrugere i ekspeditionslokaler, i annoncer m.v. om indlånsrenter, afkast af indskud på gevinstkonti samt udlånsrenter og andre kreditomkostninger i pengeinstitutter.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 24. januar 2006

Bendt Bendtsen

/Kristian Vie MadsenBilag 1

Standardforudsætninger

 

Lånetype

Hovedstol i kr.

Løbetid
i år

Afdragsform

ÅOP før skat

ÅOP efter skat*

a) Kassekredit

50.000

5

Stående lån

ÅOP før skat

ÅOP efter skat*

b) Billån

200.000

7

Annuitetslån

ÅOP før skat

ÅOP efter skat*

c) Boliglån

250.000

20

Annuitetslån

ÅOP før skat

ÅOP efter skat*

d) Forbrugslån

40.000

5

Annuitetslån

ÅOP før skat

ÅOP efter skat*

 

Sikkerhedsstillelse

a) Kassekredit:

Ingen sikkerhedsstillelse.

b) Billån:

Der forudsættes et nyt ejerpantebrev (BIL) for hovedstolen og med en udbetalingsprocent på 20 pct.

c) Boliglån:

Der forudsættes udstedt et nyt ejerpantebrev dækkende det fulde beløb.

d) Forbrugslån:

Ingen sikkerhedsstillelse.

 

*ÅOP efter skat

Som skattesats anvendes satsen for personer med negativ kapitalindkomst i gennemsnitskommune.