Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0018
 
32002L0025
 
32002L0084
 
32003L0024
 
32003L0075
 
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart af 1. maj 2005 1)

 

I medfør af § 1, stk. 2, §§ 2-5, § 17, stk. 2 og 5, og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002 som ændret ved lov nr. 1231 af 27. december 2003 og lov nr. 1465 af 22. december 2004, og anordning nr. 607 af 25. juni 2001 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, efter samråd med Grønlands Hjemmestyre og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren fastsættes:

§ 1. Forskriften gælder i den udstrækning, der er angivet i kapitel I, for passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer, når de er i indenrigsfart, uanset hvilket flag de fører.

Stk. 2. De hidtidige bestemmelser for passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer i indenrigsfart gælder fortsat for eksisterende skibe, medmindre andet bestemmes i denne forskrift.

§ 2. De nærmere regler om skibenes bygning og udstyr m.v. er optrykt i hæfteform som bilag til denne forskrift.

Stk. 2. Hæfternes nummer, titel og dato er:

D I Almindelige bestemmelser, dateret 1. november 2004.

D II-1 A Konstruktion – Inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, dateret 1. maj 1999.

D II-1 B Intakt stabilitet, inddeling og stabilitet ved havari, dateret 1. oktober 2002.

D II-1 B-1 Særlige stabilitetskrav til ro-ro passagerskibe, dateret 1. november 2004.

D II-1 C Maskineri, dateret 1. oktober 2002.

D II-1 D Elektriske installationer, dateret 1. oktober 2002.

D II-1 E Yderligere krav til periodisk ubemandede motorrum, dateret 1. oktober 2002.

D II-2 A Konstruktion – Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, dateret 1. oktober 2002.

D II-2 B Brandsikkerhedsforanstaltninger, dateret 1. oktober 2002.

D II-2 N(1) Tillæg til bestemmelserne i »Fire Safety Systems Code« (FSS-Code), kapitel 5, stk. 2.1 og 2.2, dateret 1. oktober 2002.

D II-2 N(2) Tillæg til bestemmelserne i »Fire Safety Systems Code« (FSS-Code), kapitel 5, dateret 1. oktober 2002.

D II-2 N(3) Tillæg til bestemmelserne i kapitel 4 i »Fire Safety Systems Code« (FSS-Code), dateret 1. oktober 2002.

D II-3 Opholdsrum m.v., dateret 1. november 2004.

D II-4 (Reserveret)

D II-5 Lastelinier, dateret 1. maj 1999.

D III Redningsmidler, dateret 1. november 2003.

D IV Radiokommunikation GMDSS, dateret 1. oktober 2002.

D V Sejladsens betryggelse, dateret 1. november 2003.

D VI Transport af skibsladninger, dateret 1. oktober 2002.

D VII Transport af farligt gods, dateret 1. oktober 2002.

D VIII (Reserveret)

D IX Sikker skibsdrift, dateret 1. maj 1999.

D X-D XX (Reserveret)

D XXI Forebyggelse af olieforurening fra skibe, dateret 1. maj 1999.

D XXII (Reserveret)

D XXIII Forebyggelse af forurening med skadelige stoffer, der transporteres til søs i emballeret form, dateret 1. maj 1999.

D XXIV Behandling og opbevaring af kloakspildevand, dateret 1. november 2004. (Tidligere benævnt D XX).

D XXV Forebyggelse af forurening med affald fra skibe, dateret 1. november 2004. (Tidligere benævnt D XXIV).

D XXVI Forebyggelse af luftforurening fra skibe, dateret 1. maj 2005.

D XXX Rådets direktiv 98/18/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe.

Bilag 1 A Sikkerhedscertifikater, dateret 1. maj 2005.

Bilag 1 B Lasteliniecertifikater, dateret 1. maj 2005.

Bilag 1 C MARPOL certifikater, dateret 1. maj 2005.

§ 3. Bestemmelserne i kapitlerne I, II-1, II-2 og III er udformet på baggrund af bilag 1 til Rådets direktiv 98/18/EF om sikkerhedsregler og ‑standarder i passagerskibe, som ændret ved Kommissionens direktiv 2002/25/EF, Europaparlamentets og Rådets direktiver 2002/84/EF og 2003/24/EF samt Kommissionens direktiv 2003/75/EF.

Stk. 2. Bestemmelserne i kapitel II-3 om opholdsrum m.v. er udformet på baggrund af den internationale konvention om skibsmandskabets opholdsrum, ILO konvention nr. 92 af 18. juni 1949 og nr. 133 af 30. oktober 1970 samt Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/24/EF.

Stk. 3. Kapitel II-5 er udformet på baggrund af Rådets direktiv 98/18/EF samt den internationale konvention om lastelinier af 5. april 1966 og tilhørende protokol 1988.

Stk. 4. Bestemmelserne i kapitlerne IV til VI er udformet på baggrund af Rådets direktiv 98/18/EF som ændret ved Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/84/EF samt den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS) 1974 med senere ændringer og tilhørende protokoller.

Stk. 5. Bestemmelserne i kapitlerne VII og IX er udformet på baggrund af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS) 1974 med senere ændringer og tilhørende protokoller.

Stk. 6. Bestemmelserne i kapitel XXI, XXIII, XXIV, XXV og XXVI er udformet på baggrund af bilag I, III, IV, V og VI til den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe, MARPOL 73/78 med tilhørende protokol af 1997.

Stk. 7. Kapitel XXX gengiver artiklerne i Rådets direktiv 98/18/EF af 17. marts 1998 om sikkerhedsregler og -standarder i passagerskibe, EF-Tidende 1998 L 144 s. 1.

Stk. 8. Tekst trykt i kursiv angiver, at teksten afviger fra de ovennævnte kildetekster. Der er i disse tilfælde enten tale om supplerende eller tilsvarende sikkerhedskrav eller undtagelser vedtaget i henhold til artikel 7 i Rådets direktiv 98/18/EF, eller også er der tale om en dansk vejledning, som ikke ændrer substansen, men redegør for særlige danske forhold eller den danske fortolkning af forhold, der i kildeteksten er overladt til flagstatens administration. Angivelsen »(R...)« efter overskriften til reglerne i kapitel II-1, II-2 og III henviser til den tilsvarende regel i SOLAS konventionen af 1974 som ændret, der har dannet grundlag for reglen.

§ 4. Et eksemplar af denne forskrift skal findes om bord i danske skibe, der er omfattet af den.

Straf , foranstaltninger og ikrafttræden m.v.

§ 5. Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. De i § 5, stk. 2 og 3, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jfr. kriminallovens § 116, stk. 1, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

§ 7. Forskriften træder i kraft den 19. maj 2005.

Stk. 2. De konstruktionsmæssige krav i de hidtidige bestemmelser gælder fortsat for eksisterende skibe, medmindre andet bestemmes i denne forskrift.

 

Kapitelhæfternes datering i udgivelserne fra 29/3 1999

 
Dato for underskrift

29/36-99

23/3-00

16/9-02

24/10-03

2/11-04

1/5-05

D I

1/5-99

1/7-00

1/10-02

1/11-03

1/11-04

 

D II-1 A

1/5-99

 

 

 

 

 

D II-1 B

1/5-99

 

1/10-02

 

 

 

D II-1 B (2) *

 

 

 

 

1/11-04

 

D II-1 C

1/5-99

 

1/10-02

 

 

 

D II-1 D og E

1/5-99

 

 

 

 

 

D II-1 D

 

 

1/10-02

 

 

 

D II-1 E

 

 

1/10-02

 

 

 

D II-2A

1/5-99

 

1/10-02

 

 

 

D II-2 B

1/5-99

 

1/10-02

 

 

 

D II-2 N (1)

 

 

1/10-02

 

 

 

D II-2 N (2)

 

 

1/10-02

 

 

 

D II-2 N (3)

 

 

1/10-02

 

 

 

D II-3

1/5-99

 

 

 

1/11-04

 

D II-4

1/5-99

 

 

 

 

 

D II-5

1/5-99

 

 

 

 

 

D III

1/5-99

 

1/10-02

1/11-03

 

 

D IV

1/5-99

1/7-00

1/10-02

 

 

 

D V

1/5-99

 

 

1/11-03

 

 

D VI

1/5-99

 

1/10-02

 

 

 

D VII

1/5-99

 

1/10-02

 

 

 

D VIII Reserveret

 

 

 

 

 

 

D IX

1/5-99

 

 

 

 

 

D X-XX Reserveret

 

 

 

 

1/11-04

 

D XX (nu XXIV)

1/5-99

 

 

 

1/11-04

 

D XXI

1/5-99

 

 

 

 

 

D XXII Reserveret

 

 

 

 

 

 

D XXIII

1/5-99

 

 

 

 

 

D XXIV (tidl. XX)

1/5-99

 

 

 

1/11-04

 

D XXV (tidl. XXIV)

 

 

 

 

1/11-04

 

D XXVI

 

 

 

 

 

1/5-05

D XXX

1/5-99

 

 

 

 

 

Bilag 1 A

 

 

 

 

 

1/5-05

Bilag 1 B

 

 

 

 

 

1/5-05

Bilag 1 C

 

 

 

 

 

1/5-05

 

 

 

 

 

 

 

 

* ved næste revision ændres nummerering til D II-1 B (1)

Søfartsstyrelsen, den 1. maj 2005

Anne Skov Strüver

/Arne Mikkelsen

Officielle noter

1) Forskriften indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 98/18/EF af 17. marts 1998 om sikkerhedsregler og –standarder i passagerskibe, EF-tidende 1998 L 144 s. 1, som ændret ved Kommissionens direktiv 2002/84/EF af 5. marts 2002, EF-Tidende 2002 L 98 s. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/84/EF af 5. november 2002, EF-Tidende L 324 s. 53, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/24/EF af 14. april 2003, EF-Tidende L 123 s. 18 og Kommissionens direktiv 2003/75/EF af 29. juli 2003, EF-Tidende 2003 L 190 s. 6.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser d".