Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0022
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport 1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 328 af 28. marts 2007 om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til bekendtgørelsens titel indsættes som 4. pkt.:

»Bekendtgørelsen gennemfører desuden dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599 EØF (EU-Tidende 2006, L 102, s. 35).«

2. I overskriften til kapitel 3 indsættes efter »kontrolapparater« : »og opbevaring af oplysninger fra kontrolmyndighederne«.

3. Efter § 9 indsættes i kapitel 3:

»§ 9 a. Transportvirksomheden skal i ét år opbevare dokumenter, kontroldata og andre relevante oplysninger, som politiet eller en kontrolmyndighed fra en anden medlemsstat har overgivet til virksomheden, om den kontrol med overholdelsen af de i § 1, stk. 2, nævnte regler, der er foretaget hos virksomheden eller på vejene vedrørende førere, der udfører kørsel for virksomheden.«

4. I § 12 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Overtrædelse af § 9 a straffes med bøde.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2007.

Justitsministeriet, den 16. juli 2007

Lene Espersen

/Jens Kruse Mikkelsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599 EØF (EU-Tidende 2006, L102, s. 35).