Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om finansiering af bygnings- og boligregistret (BBR) og bemyndigelse til Kommune Holding A/S

 

I medfør af § 1, stk. 3, og § 1 a, stk. 1, 5 og 6, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved § 1 i lov nr. 1429 af 21. december 2005, fastsættes:

Kapitel 1

Bemyndigelse

§ 1. Kommune Holding A/S bemyndiges til at etablere, drive og udvikle et landsdækkende register med oplysninger om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v. (BBR). Det er en betingelse for bemyndigelsen, at Kommune Holding A/S er en selvstændig juridisk enhed, der ejes 100 pct. af KL.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte bemyndigelse udløber den 31. december 2012.

Stk. 3. Erhvervs- og Byggestyrelsen er dataansvarlig myndighed.

Kapitel 2

Selskabets opgaver

§ 2. Erhvervs- og Byggestyrelsen anviser, hvilke etablerings-, drifts- og udviklingsopgaver, Kommune Holding A/S skal udføre på BBR-området. Beslutninger om anvisning af nye opgaver, herunder videreudvikling og finansiering, træffes af Erhvervs- og Byggestyrelsen efter forhandling med KL.

§ 3. De nærmere betingelser vedrørende Kommune Holding A/S’ udførelse af den bemyndigede opgave reguleres ved kontrakt mellem KL og Kommune Holding A/S på den ene side og Erhvervs- og Byggestyrelsen på den anden side. Efter nærmere anvisninger fra Erhvervs- og Byggestyrelsen har Kommune Holding A/S ansvaret for etablering, drift og udvikling af ét centralt register med landsdækkende BBR -data og med online adgang for samtlige kommuner.

Stk. 2. Registret skal etableres og driftsafvikles, således at den offentlige anvendelse og integration af BBR -data i administrative systemer og opgaveløsninger m.v. fortsat kan finde sted i samme omfang, som det sker ved denne bekendtgørelses ikrafttræden, jf. dog § 4, stk. 4.

§ 4. Kommune Holding A/S har ansvaret for, at BBR opbygges som et selvstændigt system med standardiserede snitflader bygget på en moderne IT-platform med anvendelse af web-teknologi. Systemet skal følge Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings anbefalinger til it-arkitektur og it-standarder (de fælles offentlige OIO standarder), herunder standarder for dataudveksling i OIOXML, således at der sikres en systemuafhængig adgang til BBR.

Stk. 2. Der skal etableres specielt udviklede snitflader direkte til det Centrale Personregister, Matriklen og det Fælleskommunale Ejendomsdatasystem, herunder Københavns Kommunes Ejendomsdatasystem.

Stk. 3. I etableringsfasen skal Kommune Holding A/S særligt drage omsorg for følgende:

1) Udarbejde kravspecifikation for it-systemet på grundlag af Erhvervs- og Byggestyrelsens retningslinjer. Kravspecifikationen skal godkendes endeligt af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

2) Etablere og varetage kontrakter og øvrige aftaler om etablering og drift af BBR.

3) Etablere administrative og systemmæssige kontrolrutiner, der sikrer mod fejl i forbindelse med opdatering og drift af BBR.

4) Afrapportere månedligt til Erhvervs- og Byggestyrelsen om udviklingen i etableringen af BBR.

5) Udregne fordelingen af de kommunale bidrag for perioden 1. juli 2007 til 31. december 2008 efter principperne angivet i § 8, stk. 2, og meddele dette til hver kommune senest den 15. august 2006. Dette sker det første år ved en foreløbig meddelelse, suppleret af en endelig udmelding, når de nøjagtige etableringsudgifter kendes.

Stk. 4. Kommune Holding A/S skal etablere et interface, der leverer BBR-data til det eksisterende BBR-system hos KMD A/S. Kommune Holding A/S skal opretholde dette interface sammen med det eksisterende BBR-system indtil den 1. juli 2010.

§ 5. Kommune Holding A/S skal som ordregivende myndighed foranledige, at Kommune Holding A/S’ opgaver vedrørende BBR, der vil kunne udføres af eksterne leverandører, med passende mellemrum sendes i udbud efter de EU-udbudsretlige regler, der gælder for offentligretlige organer. Kommune Holding A/S er ansvarlig for at udarbejde udbudsmateriale og afholder alle udgifter i forbindelse med udbud.

Stk. 2. Opgaver, der er fundet uegnede til udbud, kan udføres internt af Kommune Holding A/S.

§ 6. Kommune Holding A/S skal sikre, at den enkelte kommune har fri og uhindret adgang til at ajourføre kommunens egne data. Samtlige kommuner skal gives fri og uhindret adgang til at forespørge og udtrække data fra det landsdækkende BBR til brug for løsning af kommunens forvaltningsopgaver.

Stk. 2. Kommune Holding A/S skal sikre, at det er teknisk muligt, at eksterne parter kan forespørge og udtrække data fra BBR samt ajourføre specifikke felter heri.

Stk. 3. Kommune Holding A/S skal efter anmodning vederlagsfrit levere arkivversioner af BBR samt dokumentation til Statens Arkiver i henhold til arkivlovens til enhver tid gældende retningslinjer.

Stk. 4. Kommune Holding A/S skal efter anmodning vederlagsfrit levere udtræk af registret til Danmarks Statistik samt til Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Stk. 5. Kommune Holding A/S skal sikre løbende vederlagsfrie dataleverancer til Socialministeriets byfornyelses- og boligstøttesystemer samt gennem snitfladerne nævnt i § 4, stk. 2. Herudover skal et årligt landsdækkende udtræk vederlagsfrit leveres til Socialministeriet og Skat. Kommune Holding A/S skal sikre, at det årlige udtræks form lever op til modtagernes krav.

Stk. 6. Kommune Holding A/S skal levere data til den Offentlige InformationsServer (OIS) samt til offentlige myndigheder m.v. efter regler fastsat af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Kapitel 3

Finansiering af BBR

§ 7. Etablering af BBR sker på Kommune Holding A/S’ regning og ansvar. Etableringsudgifterne dækkes over 5 år via driften, jf. §§ 8-10.

§ 8. Driften, udviklingen og vedligeholdelsen af BBR finansieres fuldt ud af årlige bidrag fra kommunerne. I det omfang, der i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering er fastsat regler om vederlag for dataleverancer, skal vederlag, som Kommune Holding A/S modtager i medfør heraf, dog tillige indgå i denne finansiering.

Stk. 2. Hver kommune indbetaler bidrag til Kommune Holding A/S efter en fordelingsnøgle, hvor summen af antal bygninger og antal enheder i den enkelte kommune ved kalenderårets begyndelse er den enkelte kommunes fordelingstal i forhold til landets øvrige kommuner. I årets første kvartal skal Kommune Holding A/S udarbejde og udmelde fordelingen af de enkelte kommuners bidrag for det følgende kalenderår.

Stk. 3. Dataudveksling imellem kommunerne og det centrale BBR er inkluderet i kommunernes årlige bidrag. Kommunerne betaler således ikke særskilt for indberetning, sagsbehandling, administration, datakontrol, udlevering af oplysninger m.v.

§ 9. De kommunale bidrag efter § 8 må ikke benyttes til andet end til drift og udvikling af BBR.

Stk. 2. Kommune Holding A/S kan ikke skabe fortjeneste på opgaver omfattet af bemyndigelsen.

Stk. 3. De samlede kommunale bidrag til Kommune Holding A/S må ikke overstige de nødvendige omkostninger, der er forbundet med driften, vedligeholdelsen og udviklingen af BBR.

Stk. 4. Kommune Holding A/S kan oparbejde en samlet arbejdskapital på op til 20 pct. af den samlede årlige kommunale finansiering. Overstiger arbejdskapitalen det tilladte niveau, skal de kommunale bidrag sænkes tilsvarende det efterfølgende regnskabsår. Et eventuelt driftsunderskud må selskabet dække ved optagelse af lån frem til næste regnskabsår, hvor den kommunale finansiering opreguleres tilsvarende.

Kapitel 4

Regnskab, revision og tilsyn

 

§ 10. Konkurrencefordele fra bemyndigelsen efter § 1, stk. 1, samt fra opgaveløsninger efter §§ 2-6 må ikke anvendes i forbindelse med øvrige konkurrenceudsatte aktiviteter. Kommune Holding A/S’ eventuelle øvrige aktiviteter skal være klart adskilt såvel økonomisk som opgave- og driftsmæssigt fra BBR-området. Kommune Holding A/S’ eventuelle kommercielle ydelser må kun anvende data fra it-systemets offentligt tilgængelige grænseflade. Kommune Holding A/S opererer på dette område på samme markedsvilkår som andre it-virksomheder.

§ 11. Kommune Holding A/S’ økonomi, drift og opgaveløsning i øvrigt er, for så vidt angår den bemyndigede opgave, underlagt tilsyn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Tilsynet omfatter alle Kommune Holding A/S’ aktiviteter, der vedrører BBR.

Stk. 2. Kommune Holding A/S skal være opbygget på en sådan måde, at aktiviteterne omkring BBR er tydeligt adskilt fra den øvrige virksomhed. Selskabets økonomi, opgaveløsning og grænsefladerne mellem de BBR-relaterede opgaver og selskabets øvrige aktiviteter skal være umiddelbart gennemsigtige for Erhvervs- og Byggestyrelsen.

§ 12. Kommune Holding A/S skal give Erhvervs- og Byggestyrelsen uhindret adgang til alle oplysninger, data og dokumenter vedrørende BBR. Dette gælder også oplysninger om Kommune Holding A/S’ funktion, administration af udbud, kontraktstyring m.v.

Stk. 2. Kommune Holding A/S skal aflægge et detaljeret og revideret årsregnskab inden udgangen af det følgende års første kvartal. Regnskabet skal omfatte grænsefladerne mellem økonomien for den bemyndigede opgave og Kommune Holding A/S’ øvrige økonomi. Revisors forpligtelser fastlægges i en revisionsinstruks.

Stk. 3. Kommune Holding A/S skal efter Erhvervs- og Byggestyrelsens anvisninger udarbejde en årlig redegørelse for arbejdet med kvalitetssikring af BBR, herunder resultater af systemmæssige kontrolrutiner i det forløbne år.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. april 2006.

Stk. 2. §§ 6, 8 og 9 træder dog først i kraft den 1. juli 2007.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 27. marts 2006

Jesper Rasmussen

/Lars Green Lauridsen