Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, arbejdsmiljø i skibe, kapitel A VII, personlige værnemidler, 1. januar 2006

Kapitel VII

Personlige værnemidler

 

Afsnit A Brug af personlige værnemidler

 

Regel 1 Anvendelse

 

1 Bestemmelserne i dette afsnit finder anvendelse for brug af personlige værnemidler ved arbejde om bord i skibe.

2 Det påhviler redere, arbejdsgivere, skibsførere, arbejdsledere og øvrige personer, der arbejder om bord, at sikre, at bestemmelserne i dette afsnit følges.

3 Forskriften indeholder bestemmelser, som er udformet på baggrund af Rådets direktiv nr. 89/656/EØF, EF-Tidende 1989 L 393, s. 18.

 

Regel 2 Definitioner

 

1 Ved personlige værnemidler forstås i denne forskrift alt udstyr, der er bestemt til at skulle benyttes af arbejdstagerne for at beskytte mod een eller flere risici, som kan true vedkommendes sikkerhed og sundhed under arbejdet, samt ethvert tilbehør, der tjener dette formål.

2 Almindeligt arbejdsudstyr og uniformer, herunder beklædning, betragtes kun som personligt værnemiddel i det omfang de er specielt beregnet til at beskytte arbejdstagerens sikkerhed og sundhed.

3 Som personlige værnemidler henregnes ikke alarmudstyr, udstyr til nødhjælps- og redningstjeneste samt transportabelt udstyr til sporing og lokalisering af farlige og skadelige stoffer.

 

Regel 3 Brug af personlige værnemidler

 

1 Hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. kapitel I, afsnit A om arbejdets udførelse om bord i skibe, må arbejdet kun udføres, såfremt der anvendes personlige værnemidler.

2 Personlige værnemidler skal anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen og skal benyttes straks ved arbejdets påbegyndelse og under hele dets udstrækning.

3 Den, der leder arbejdet, skal ved instruktion og oplæring sikre sig, at brugeren er i stand til at anvende udstyret korrekt, og er bekendt med de risici anvendelsen af udstyret beskytter imod.

4 De personlige værnemidler, der anvendes, skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler. Personlige værnemidler, der anskaffes af skibe, som befinder sig uden for Den Europæiske Union, skal være af tilsvarende niveau.

5 Skibet skal stille personlige værnemidler til rådighed for besætningen.

6 Værnemidlerne skal være hensigtsmæssigt indrettet, så de udover at yde den tilsigtede beskyttelse ikke påfører arbejdstageren unødige gener.

7 Værnemidlerne skal i relevant omfang og uden at miste dets virkning kunne anvendes sammen med andet udstyr og korrigerende hjælpemidler.

8 Værnemidlerne skal vedligeholdes, opbevares og anvendes i overensstemmelse med producentens anvisninger.

9 Såfremt det på grund af flere risici er påkrævet samtidig at bære flere personlige værnemidler, skal disse kunne bæres, uden at de mister deres virkning i forhold til hver enkelt risiko.

10 Rederen afholder udgifterne til anskaffelse, vedligeholdelse og renholdelse af de personlige værnemidler og har ejendomsretten hertil.

11 Hvor brugen af personlige værnemidler gør omklædning nødvendig, skal arbejdstagerne om bord have passende mulighed for omklædning og opbevaring af almindelig beklædning.

12 Såfremt der ved ophold i eller færdsel gennem områder skal anvendes personlige værnemidler, skal dette fremgå tydeligt ved skiltning.

13 Arbejdet skal tilrettelægges under hensyn til den fysiske og psykiske belastning, ulempe m.v., der ved de enkelte arbejdsformer er forbundet med brugen af personlige værnemidler samt personlige værnemidlers beskyttelsesevne.

 

Regel 4 Arbejdstagere

 

1 Arbejdstagerne skal bruge de udleverede personlige værnemidler straks ved det pågældende arbejdes begyndelse og under hele dets udstrækning.

2 Arbejdstagerne skal medvirke til, at udstyret virker efter hensigten, herunder meddele eventuelle fejl og mangler til et medlem af sikkerhedsgruppen, arbejdslederen, skibsføreren eller rederen.

Redaktionel note
  • Meddelser fra Søfartsstyrelsen A består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning : i feltet "populærtitel" skrives "meddelelser a"