Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond

(Løbende indregning af årets overskud, ledelsesregler og betalingssystemer)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 613 af 21. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »stk. 2-10« til: »stk. 2-11«.

2. I § 1, stk. 2, indsættes efter »kapitel 7,«: »§ 64, stk. 4, § 117,«.

3. I § 1, stk. 4, 1. pkt., ændres »og § 354 a, stk. 1, stk. 2, nr. 2 og 4-8, og stk. 3-5,« til: », § 354 a, stk. 1, stk. 2, nr. 2 og 4-8, og stk. 3-5, § 373 og § 374«.

4. I § 1, stk. 6, ændres »§ 348, stk. 1« til: »§ 348«.

5. I § 5, stk. 1, nr. 8, indsættes efter »modervirksomhed«: »direkte eller indirekte«.

6. I § 11, stk. 2, indsættes som nr. 11:

»11) Barselfonde.«

7. I § 14, stk. 1, nr. 1, ændres »§§ 7-11« til: »§§ 7, 8, 9, 10 eller 11«.

8. § 18, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Finanstilsynet fastsætter regler om de oplysninger, som driftsplanen skal indeholde, om krav til indberetningsformen og opstillingen og om det åremål, for hvilket planen skal udarbejdes.«

9. I § 18, stk. 3, indsættes efter »tilladelsens«: »og ansøgningens«.

10. § 20, stk. 1, nr. 4 og 5, affattes således:

»4) selskabets principper for genforsikring, herunder beløbsgrænser,

5) regler for, hvornår såvel de forsikringssøgende som forsikringstagerne skal afgive helbredsoplysninger til bedømmelse af risikoforholdene,«.

11. I § 78, stk. 4, indsættes efter »ægteskab«: », samliv i mindst 2 år«.

12. I § 80, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »kapitalandele«: », engagementer med de i stk. 5 og 6 nævnte virksomheder«.

13. I § 80 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Det i stk. 4 anførte engagementsforbud finder ikke anvendelse i forbindelse med deltagelse i bestyrelserne for Danmarks Skibskredit A/S, Dansk Udviklingsfinansiering A/S, BSU-fonden, LR Realkredit A/S, Bornholms Erhvervsfond, Grønlandsbanken A/S, Kongeriget Danmarks Fiskeribank, fondsbørser, autoriserede markedspladser, clearingcentraler, værdipapircentraler, OMX AB, OMX Exchanges Oy, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) og Industrialiseringsfonden for Østlandene (IFØ).

Stk. 6. Det i stk. 4 anførte engagementsforbud finder ikke anvendelse i forbindelse med deltagelse i bestyrelsen for en virksomhed, som midlertidigt drives af et pengeinstitut, realkreditinstitut eller forsikringsselskab i medfør af § 25 til sikring eller afvikling af forud indgåede engagementer.«

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 7-9.

14. I § 115, stk. 2, ændres »foreningens« til: »pensionskassens«.

15. § 123, stk. 3 og 4, affattes således:

»Stk. 3. På kundens anmodning skal den finansielle virksomhed oplyse kunden om, hvilke typer af oplysninger der kan videregives med kundens samtykke, til hvilke formål videregivelsen kan ske, og hvem der kan modtage oplysninger på baggrund af kundens samtykke.

Stk. 4. Den finansielle virksomhed skal ved indhentelse af skriftligt samtykke oplyse kunderne om muligheden for efter stk. 3 at få oplysninger om samtykkets rækkevidde.«

16. I § 126, stk. 5, nr. 1 og 2, og stk. 6, nr. 3, § 162, stk. 3 og 4, og § 294, stk. 1, nr. 5, ændres »koncession« til: »tilladelse«.

17. I § 129, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) årets løbende overskud fratrukket enhver form for skat, forventet udbytte og andre forudsigelige udgifter, såfremt beløbet er bekræftet af virksomhedens eksterne revisorer, jf. stk. 3,«.

Nr. 5-9 bliver herefter nr. 6-10.

18. I § 129, stk. 1, nr. 7, der bliver nr. 8, ændres »1-6, 8 og 9« til: »1-7, 9 og 10«.

19. I § 129, stk. 2, ændres »stk. 1, nr. 7« til: »stk. 1, nr. 8«.

20. I § 129 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Anvendes muligheden for indregning af årets løbende overskud i kernekapitalen, jf. stk. 1, nr. 5, skal beløbets størrelse være bekræftet af de eksterne revisorer. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for de eksterne revisorers arbejdshandlinger i forbindelse med bekræftelsen.

Stk. 4. De eksterne revisorer skal i revisionsprotokollen oplyse om det udførte arbejde efter stk. 3. I forbindelse hermed skal der ligeledes oplyses om pengeinstituttets, realkreditinstituttets, fondsmæglerselskabets eller investeringsforvaltningsselskabets solvensprocent før og efter indregning af årets løbende overskud.«

21. I § 131, stk. 2, nr. 4, ændres »erstatningshensættelser for egen regning« til: »erstatningshensættelser fratrukket genforsikringsandele af erstatningshensættelser«.

22. I § 131, stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »at erhverve kapitalandele«: »eller omsættelige pantebreve«.

23. I § 140, stk. 2, ændres »§ 129, stk. 1, nr. 8« til: »§ 129, stk. 1, nr. 9«.

24. I § 145 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Beløb, der er fradraget basiskapitalen efter § 139, stk. 1, nr. 2, 3 og 5, medregnes ikke i engagementet med udstederen af kapitalandelene.«

25. I § 162, stk. 1, nr. 8, ændres »jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger og andre kollektive investeringsforeninger m.v.« til: »jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.«

26. § 162, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. I en dattervirksomhed, hvis aktivitet er begrænset til at foretage og forvalte investeringer i aktiver omfattet af stk. 1, kan dattervirksomhedens aktiver inden for værdien af kapitalandelene i og eventuelle lån til dattervirksomheden behandles som aktiver efter stk. 1. Er dattervirksomheden ikke helejet, indgår dens aktiver til en forholdsmæssig værdi svarende til den ejede andel af egenkapitalen.«

27. I § 164, stk. 6, ændres »et datterselskab, der er omfattet af § 162, stk. 2-4« til: »en dattervirksomhed, der er omfattet af § 162, stk. 2, eller et datterselskab, der er omfattet af § 162, stk. 3 eller 4«.

28. § 167, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For dattervirksomheder, der omfattes af § 162, stk. 2, og datterselskaber, der omfattes af § 162, stk. 3 og 4, registreres kapitalandelene i og eventuelle lån til dattervirksomheden henholdsvis datterselskabet.«

29. § 248, stk. 3, nr. 3, affattes således:

»3) kernekapitalelementerne i forsikringsselskaber udgørende indbetalt aktie- og garantikapital, overskud ved emission, andre reserver, der ikke modsvarer forpligtelser, overført overskud eller underskud, medlemskonti, særlige bonushensættelser af type B og årets løbende resultat, tilsammen udgør mindre end en tredjedel af solvenskravet eller tilsammen udgør et beløb mindre end minimumskapitalkravet.«

30. I § 320 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ved opgørelse af de anbragte midler, jf. stk. 1 og 2, medregnes aktivernes værdi med den mindste værdi af enten købsprisen eller markedsprisen.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

31. I § 334, stk. 1, udgår »eller en videre kreds«.

32. § 345, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Økonomi- og erhvervsministeren udpeger rådets medlemmer for op til 4 år ad gangen.«

33. § 345, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren udpeger for hvert medlem en suppleant. Ved et medlems forfald deltager suppleanten på medlemmets vegne.«

34. I § 345 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Økonomi- og erhvervsministeren udpeger to særligt sagkyndige for hvert medlem udpeget efter stk. 1, nr. 4-6, og op til fire særligt sagkyndige for hvert medlem udpeget efter stk. 1, nr. 7 og 8. Økonomi- og erhvervsministeren udarbejder i forbindelse med fastsættelsen af rådets forretningsorden, jf. stk. 11, en liste over de organisationer, der har ret til at indstille særligt sagkyndige. De særligt sagkyndige kan efter formandens beslutning deltage i rådets møder uden stemmeret. Dog kan der højst deltage to særligt sagkyndige for hvert medlem ved behandling af de enkelte sager på rådsmøderne.

Stk. 6. Færøernes landsstyre og Grønlands landsstyre udpeger hver en særligt sagkyndig, som efter formandens beslutning kan deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 7. Suppleanter og særligt sagkyndige udpeget efter stk. 4 eller 5 udpeges for en periode, der svarer til perioden for det medlem af rådet, som den pågældende er udpeget for. Særligt sagkyndige udpeget efter stk. 6 udpeges for op til 4 år ad gangen. Suppleanter og særligt sagkyndige kan genudpeges.«

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 8-11.

35. I § 354, stk. 5, indsættes som nr. 18-21:

»18) Den færøske landsstyremand for finansanliggender som led i ansvaret for den økonomiske stabilitet på Færøerne og til brug for krisehåndtering af finansielle virksomheder på Færøerne.

19) Det grønlandske landsstyremedlem for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked som led i ansvaret for den økonomiske stabilitet i Grønland og til brug for krisehåndtering af finansielle virksomheder i Grønland.

20) Færøernes Lagtings stående udvalg vedrørende en færøsk finansiel virksomheds generelle økonomiske forhold som led i den parlamentariske kontrol med den færøske forvaltning, for så vidt angår færøske finansielle virksomheder i betalingsstandsning eller under konkurs, når Færøernes landsstyre yder garanti eller stiller midler til rådighed for afvikling af virksomheden.

21) Grønlands Landstings stående udvalg vedrørende en grønlandsk finansiel virksomheds generelle økonomiske forhold som led i den parlamentariske kontrol med den grønlandske forvaltning, for så vidt angår grønlandske finansielle virksomheder i betalingsstandsning eller under konkurs, når Grønlands landsstyre yder garanti eller stiller midler til rådighed for afvikling af virksomheden.«

36. I § 354, stk. 8, indsættes som 3. pkt . :

»Adgangen til udlevering af fortrolige oplysninger til Færøernes Lagtings stående udvalg i henhold til stk. 5, nr. 20, og til Grønlands Landstings stående udvalg i henhold til stk. 5, nr. 21, er begrænset til dokumenter i sager, der er oprettet i Finanstilsynet efter den 1. januar 2006.«

37. I § 361, stk. 1, nr. 15, ændres »genforsikringsselskaber« til: »genforsikringsmæglerselskaber«.

38. I § 361, stk. 1, indsættes som nr. 18:

»18) Virksomheder og personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 12, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme betaler 2.000 kr.«

39. I § 362, stk. 3, ændres »1.000 kr.« til: »2.000 kr.«

40. I § 373, stk. 2, ændres »§ 80, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 5 og 6« til: »§ 80, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 7 og 8«.

§ 2

I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 843 af 7. september 2005, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 604 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 10 affattes således:

»§ 10. Enhver fysisk eller juridisk person, der påtænker direkte eller indirekte at erhverve en kvalificeret andel på 10 pct. eller derover i et selskab omfattet af § 7, skal på forhånd underrette Finanstilsynet, og Finanstilsynet skal godkende den påtænkte erhvervelse. Det samme gælder ved forøgelse af den kvalificerede andel, der medfører, at denne efter erhvervelsen vil udgøre eller overstige en grænse på henholdsvis 20 pct., 33 pct. eller 50 pct. af selskabskapitalen eller stemmerettighederne, eller medfører, at et selskab omfattet af § 7 bliver en dattervirksomhed. Kvalificerede andele forstås på samme måde som § 5, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Erhvervelse eller forøgelse af andelen som nævnt i stk. 1 kan kun godkendes, når dette ikke strider mod hensynet til at sikre en forsvarlig og fornuftig forvaltning af et selskab omfattet af § 7.

Stk. 3. Finanstilsynets godkendelse eller afslag skal foreligge senest 3 måneder efter Finanstilsynets modtagelse af fyldestgørende underretning om den påtænkte erhvervelse.

Stk. 4. Finanstilsynet kan ved godkendelse af en erhvervelse eller forøgelse efter stk. 1 fastsætte en frist for gennemførelsen af denne.

Stk. 5. Kapitalejere, som har en andel på mindst 10 pct., og som påtænker at mindske denne andel således, at den falder under en af de i stk. 1 fastsatte grænser, skal underrette Finanstilsynet herom og angive størrelsen af den påtænkte fremtidige andel.

Stk. 6. Når et selskab omfattet af § 7 får kendskab til erhvervelser eller afhændelser af andele som nævnt i stk. 1 og 5, skal selskabet straks give Finanstilsynet meddelelse herom.

Stk. 7. Et selskab omfattet af § 7 skal senest i februar måned give Finanstilsynet meddelelse om navnene på de kapitalejere, som ved udgangen af det foregående år ejede en kvalificeret andel i selskabet, og om størrelsen af disse andele.«

2. Efter § 10 indsættes:

»§ 10 a. Såfremt kapitalejere, der er i besiddelse af de i § 10, stk. 1, omhandlede andele i et selskab omfattet af § 7, modvirker en forsvarlig og fornuftig forvaltning af selskabet, kan Finanstilsynet ophæve den stemmeret, der er knyttet til de pågældende ejeres kapitalandele, eller påbyde selskabet at følge bestemte retningslinjer.

Stk. 2. Finanstilsynet kan ophæve den stemmeret, der er knyttet til kapitalandele ejet af fysiske eller juridiske personer, som ikke overholder forpligtelsen i § 10, stk. 1, til forudgående underretning af Finanstilsynet. Kapitalandelene tildeles igen fuld stemmeret, hvis Finanstilsynet kan godkende erhvervelsen.

Stk. 3. Såfremt en fysisk eller juridisk person har erhvervet kapitalandele som omhandlet i § 10, stk. 1, uanset at Finanstilsynet har afslået at godkende denne erhvervelse af kapitalandele, skal Finanstilsynet ophæve stemmeretten tilknyttet disse kapitalandele.

Stk. 4. Har Finanstilsynet ophævet stemmeretten i medfør af stk. 1-3, kan kapitalandelen ikke indgå i opgørelsen af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.«

3. I § 12 c indsættes efter 1. pkt.:

»Dog kan bestyrelsen i en direktørs forfald midlertidigt beskikke et af sine medlemmer som direktør. Den pågældende kan i så fald ikke udøve stemmeret i de nævnte organer.«

4. I § 17, stk. 2, ændres »§ 55, stk. 6« til: »§ 55, stk. 8«.

5. I § 23, stk. 5, nr. 1, indsættes efter »udenlandske investeringsinstitutter«: », hedgeforeninger«.

6. I § 55 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse, hvor en clearingcentral eller et betalingssystem, der er anmeldt til Kommissionen i medfør af artikel 10, 1. afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF (finality-direktivet), afvikler betalinger over konti i Danmarks Nationalbank. Det er en betingelse, at aftalen om pant er reguleret af dansk ret.

Stk. 5. I tilfælde, hvor der ydes lån i forbindelse med afvikling af værdipapirer og betalinger i systemer, hvor långivningen ikke er omfattet af stk. 1-4, kan Finanstilsynet godkende, at det forinden kan aftales med låntager, at de af låntagerens fondsaktiver, der opbevares i et eller flere af låntageren udpegede depoter i en værdipapircentral, kan tjene til pant for indfrielsen af lånet. Det er en betingelse for godkendelse, at aftalen om pant er reguleret af dansk ret.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 6-8.

7. I § 55, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres »stk. 4 og 5« til: »stk. 6 og 7«.

8. § 55, stk. 6, 3. pkt., der bliver stk. 8, 3. pkt., affattes således:

»En værdipapircentral kan i særlige tilfælde udskyde den i 2. pkt. nævnte frist, herunder ved driftsforstyrrelser eller såfremt Danmarks Nationalbank har meddelt, at Danmarks Nationalbanks betalingssystemer er ude af funktion som følge af tekniske problemer.«

9. I § 56, stk. 1, ændres »§ 55, stk. 4 eller 5« og »§ 55, stk. 4 og 5« til: »§ 55, stk. 6 eller 7«, og »§ 55, stk. 6« ændres til: »§ 55, stk. 8«.

10. I § 57 a indsættes som stk. 6 og 7:

»Stk. 6. Finanstilsynet kan kræve registrering efter stk. 1 af betalingssystemer, hvor væsentlige hensyn til betalingsafviklingen eller samfundsmæssige hensyn i øvrigt tilsiger dette.

Stk. 7. Beføjelser efter stk. 1-6 udøves af Danmarks Nationalbank, når der er tale om et betalingssystem omfattet af § 86, stk. 2.«

11. I § 61, stk. 2, ændres »§ 55, stk. 6« til: »§ 55, stk. 8«.

12. I § 62 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Udenlandske clearingcentraler eller lignende institutioner, som er under offentligt tilsyn, har efter Finanstilsynets godkendelse ret til at foretage indrapportering til registrering, jf. stk. 1.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

13. I § 64, stk. 1, ændres »§ 62, stk. 1 og 2« til: »§ 62, stk. 1-4«, og i stk. 2 ændres »§ 62, stk. 4« til: »§ 62, stk. 5«.

14. I § 84, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »§ 3, stk. 1,«: »og § 86, stk. 2,«.

15. § 84, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Økonomi- og erhvervsministeren udpeger rådets medlemmer for op til 4 år ad gangen.«

16. I § 84 b, stk. 2, nr. 3, ændres »§ 10, stk. 1 og 2« til: »§ 10, stk. 1 og 5, samt § 10 a, stk. 1-3«.

17. § 86 affattes således:

»§ 86. Finanstilsynet fører tilsyn med, at værdipapirhandleres, fondsbørsers, registrerede betalingssystemers, clearingcentralers, værdipapircentralers, kontoførende institutters, autoriserede markedspladsers, alternative markedspladsers, pengemarkedsmægleres og værdipapirmægleres virksomhed, herunder at deres regler, forretningsgange, kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger, også vedrørende anvendelsen af edb, er betryggende og i overensstemmelse med denne lov og bestemmelser fastsat i medfør heraf. Tilsyn føres dog ikke med registrerede betalingssystemer, der er omfattet af Danmarks Nationalbanks overvågning efter stk. 2.

Stk. 2. Danmarks Nationalbank overvåger betalingssystemer, som Danmarks Nationalbank finder har væsentlig betydning for betalingsafviklingen eller gennemførelsen af Danmarks Nationalbanks pengepolitiske transaktioner med det formål at fremme systemernes smidige funktion ved at bidrage til deres effektivitet og stabilitet. Danmarks Nationalbank meddeler Finanstilsynet, hvilke betalingssystemer der er omfattet af Danmarks Nationalbanks overvågning.

Stk. 3. Finanstilsynet udfærdiger en liste over de betalingssystemer, der er omfattet af stk. 2. Listen offentliggøres ved bekendtgørelse.«

18. I § 87 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Beføjelser efter stk. 1-6 udøves af Danmarks Nationalbank, når der er tale om et registreret betalingssystem omfattet af § 57 a, stk. 7.«

19. I § 88, stk. 1, indsættes efter »§ 83 b, stk. 2-4«: », samt på afgørelser truffet af Danmarks Nationalbank efter § 57 a, stk. 7«.

20. I § 92, stk. 2, ændres »og stk. 2 og 3« til: »eller stk. 2-4«.

21. I § 93, stk. 2, indsættes efter 3. pkt.:

»Beføjelser efter 1. og 2. pkt. udøves af Danmarks Nationalbank, når der er tale om et registreret betalingssystem omfattet af § 57 a, stk. 7.«

22. § 93, stk. 2, 4. pkt., der bliver 5. pkt., affattes således:

»Den, der ikke efterlever et påbud fra Finanstilsynet henholdsvis Danmarks Nationalbank eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til Finanstilsynet henholdsvis Danmarks Nationalbank, straffes med bøde, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter anden lovgivning.«

23. I § 95, stk. 1, ændres »pålægges dem af Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen« til: »pålægges dem af Finanstilsynet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller, når der er tale om et registreret betalingssystem omfattet af § 57 a, stk. 7, Danmarks Nationalbank, kan Finanstilsynet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller Danmarks Nationalbank«.

24. I § 95, stk. 2, ændres » Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen« til: » Finanstilsynet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller Danmarks Nationalbank«.

25. I § 96, stk. 2, ændres » Finanstilsynet, Fondsrådet eller andre offentlige myndigheder« til: » Finanstilsynet, Danmarks Nationalbank, Fondsrådet eller andre offentlige myndigheder«.

§ 3

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 24. august 2004, som ændret ved lov nr. 1370 af 20. december 2004, § 10 i lov nr. 1383 af 20. december 2004 og § 4 i lov nr. 411 af 1. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 24 c, stk. 5, indsættes efter »ægteskab,«: »samliv i mindst 2 år,«.

2. I § 24 d, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »kapitalandele«: », engagementer med de i stk. 5 og 6 nævnte virksomheder«.

3. I § 24 d indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Det i stk. 4 anførte engagementsforbud finder ikke anvendelse i forbindelse med deltagelse i bestyrelserne for Danmarks Skibskredit A/S, Dansk Udviklingsfinansiering A/S, BSU-fonden, LR Realkredit A/S, Bornholms Erhvervsfond, Grønlandsbanken A/S, Kongeriget Danmarks Fiskeribank, fondsbørser, autoriserede markedspladser, clearingcentraler, værdipapircentraler, OMX AB, OMX Exchanges Oy, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) og Industrialiseringsfonden for Østlandene (IFØ).

Stk. 6. Det i stk. 4 anførte engagementsforbud finder ikke anvendelse i forbindelse med deltagelse i bestyrelsen for en virksomhed, som midlertidigt drives af Arbejdsmarkedets Tillægspension i medfør af § 26 c, stk. 3, til sikring eller afvikling af forud indgåede engagementer.«

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 7-10.

4. I § 25 p, stk. 8, ændres »§ 24 d, stk. 7« to steder til: »§ 24 d, stk. 9«.

5. I § 32 a, stk. 1, ændres »§ 24 d, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., stk. 3, 5 og 6« til: »§ 24 d, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., stk. 3, 7 og 8«.

§ 4

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 15. september 2004, som ændret ved § 9 i lov nr. 1383 af 20. december 2004 og § 5 i lov nr. 411 af 1. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 b, stk. 5, indsættes efter »ægteskab,«: »samliv i mindst 2 år,«.

2. I § 5 c, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »kapitalandele«: », engagementer med de i stk. 5 og 6 nævnte virksomheder«.

3. I § 5 c indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Det i stk. 4 anførte engagementsforbud finder ikke anvendelse i forbindelse med deltagelse i bestyrelserne for Danmarks Skibskredit A/S, Dansk Udviklingsfinansiering A/S, BSU-fonden, LR Realkredit A/S, Bornholms Erhvervsfond, Grønlandsbanken A/S, Kongeriget Danmarks Fiskeribank, fondsbørser, autoriserede markedspladser, clearingcentraler, værdipapircentraler, OMX AB, OMX Exchanges Oy, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) og Industrialiseringsfonden for Østlandene (IFØ).

Stk. 6. Det i stk. 4 anførte engagementsforbud finder ikke anvendelse i forbindelse med deltagelse i bestyrelsen for en virksomhed, som midlertidigt drives af Lønmodtagernes Dyrtidsfond i medfør af § 5 c, stk. 3, til sikring eller afvikling af forud indgåede engagementer.«

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 7-9.

4. I § 14 a, stk. 1, ændres »§ 5 c, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., stk. 3, 5 og 6« til: »§ 5 c, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., stk. 3, 7 og 8«.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. marts 2006.

§ 6

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 1 og 2 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 27. februar 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/Bendt Bendtsen