Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Områdebestemte støjgrænser
Bilag 2 Skiltning ved indgangen til støjfyldte rum
Bilag 3 Måling af støj
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, arbejdsmiljø i skibe, kapitel A III B(1), fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger, 1. januar 2006

 

Kapitel III

F ysiske arbejdsmiljøpåvirkninger

 

Afsnit B-1 Støj

 

Regel 1 Anvendelsesområde

 

1 Bestemmelserne i dette afsnit gælder for alle skibe, hvor der er beskæftiget arbejdstagere.

 

2 Bestemmelserne gælder endvidere for enmandsbetjente erhvervsfartøjer med et dimensionstal på 20 eller derover.

 

3 Bestemmelserne er udformet på baggrund af de hidtil gældende bestemmelser i teknisk forskrift nr. 4 af 3. maj 2002 om støj i skibe samt Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2003/10/EF af 6. februar 2003 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af støj.

 

Regel 2 Definitioner

 

1 I dette afsnit gælder følgende definitioner:

.1 »Nyt skib« er et skib, hvis køl er lagt eller som befinder sig på et tilsvarende byggestadium den 1. juli 2002 eller senere.

.2 »Eksisterende skib« er et skib, der ikke er et nyt skib.

.3 »Længden L« er skibets længde L, som defineret i de gældende forskrifter om skibes bygning og udstyr m.v.

.4 »Dimensionstal« er fartøjets længde gange fartøjets bredde, som defineret i de gældende forskrifter om skibes bygning og udstyr m.v.

.5 »Fremdrivningseffekt« er den samlede maksimale ydelse MCR i kilowatt ved kontinuerlig drift af alt maskineri, som samtidig kan fremdrive skibet. Ydelsen ansættes af Søfartsstyrelsen på basis af motorfabrikantens prøveplansskemaer og indføres i besætningsfastsættelsen.

.6 »Det maksimale lydtryk, Pmax« er den største værdi af det C-vægtede øjeblikkelige lydtryk (impulsstøj).

.7 »Det energiækvivalente støjniveau, LAeq,T« er det konstante lydtryksniveau, målt i dB(A), som i tidsrummet T har samme energiindhold, som det målte, eventuelt varierende lydtryk.

.8 »Den daglige støjbelastning, LEX,8h« er det tidsvægtede gennemsnit af støjniveauerne for en arbejdsdag på nominelt otte timer, målt i dB(A), som defineret ved ISO 1999:1990, punkt 3.6. Dette omfatter al støj i forbindelse med arbejdet, også impulsstøj. Ved en daglig arbejdsperiode på Td timer er LEX,8h = LAeq,T + 10 log(Td /8). 1)

.9 »Luftlydsisolation, Rw« er det vægtede reduktionstal, som defineret i DS/EN ISO Standard 140-4 og 717-1.

.10 »Trinlydsisolation, Ln,w« er det vægtede trinlydsniveau i rummet, som defineret i DS/EN ISO Standard 140-7 og 717-2.

.11 »Infralyd« er lyd med frekvens under 20 Hz.

.12 »Ultralyd« er lyd med en frekvens over 18.000 Hz.

.13 »Unødig støj« er støj, der kan reduceres væsentligt i niveau, og som det forekommer rimeligt at forebygge imod.

 

Regel 3 Personlige støjgrænser

 

1 Grænseværdier for den daglige støjbelastning og det maksimale lydtryk fastsættes til:

LEX,8h = 85 dB(A) 2)

Pmax = 130 dB(C)

 

Ved anvendelsen af grænseværdierne tages der ved fastsættelsen af arbejdstagerens effektive støjeksponering hensyn til virkningen af arbejdstagerens brug af høreværn. Grænseværdierne må ikke overskrides, jf. regel 7.

 

2 Aktionsværdier for den daglige støjbelastning og det maksimale lydtryk fastsættes til:

 

.1 Øvre aktionsværdi

LEX,8h = 85 dB(A)

Pmax = 130 dB(C)

 

.2 Nedre aktionsværdier

LEX,8h = 80 dB(A)

Pmax = 130 dB(C)

 

Ved anvendelsen af aktionsværdierne tages der ved fastsættelsen af arbejdstagerens effektive støjeksponering ikke hensyn til virkningen af arbejdstagerens brug af høreværn. Ved overskridelse af aktionsværdierne, skal der foretages foranstaltninger, som angivet i regel 8, 10, 11 og 13.

 

Regel 4 Områdebestemte støjgrænser

 

1 For nye skibe med en længde L på 15 meter og derover eller et dimensionstal på 100 eller derover skal de i bilag 1 anførte maksimale støjgrænser overholdes, og de anbefalede støjgrænser skal tilstræbes overholdt. Endvidere skal de i bilag 1 anførte værdier for luftlydsisolation og trinlydsisolation overholdes.

 

2 I forbindelse med projektering af nye skibe skal det dokumenteres, f.eks. ved beregninger eller kvalificerede vurderinger af det forventede støjniveau i de berørte områder, at de anbefalede støjgrænser i bilag 1 kan overholdes. Dokumentationen skal indsendes til Søfartsstyrelsen.

 

3 Hvis rederen ud fra den i stk. 2 nævnte dokumentation finder, at de i bilag 1 anførte anbefalede støjgrænser på trods af rimelige tekniske tiltag ikke kan overholdes, skal dette på forlangende dokumenteres over for Søfartsstyrelsen.

 

4 For eksisterende skibe med en længde L på 15 meter og derover eller et dimensionstal på 100 og derover, samt for nye og eksisterende skibe med en længde L mindre end 15 meter og et dimensionstal på 20 og derover, men under 100, skal de i bilag 1 anførte maksimale støjgrænser tilstræbes overholdt.

 

Regel 5 Måling af støj

 

1 Støjmåling skal foretages, når det er nødvendigt at klarlægge støjbelastningen, og skal altid foretages

.1 efter færdigbygning af et nyt skib,

.2 efter ombygning eller ændringer af et eksisterende skib, der skønnes at påvirke støjniveauet,

.3 ved indflagning af et skib, hvor der ikke i forvejen findes relevant støjmåling,

.4 hvis der er grund til at antage, at støjforholdene har ændret sig, og

.5 hvis Søfartsstyrelsen forlanger det.

 

2 Støjmåling skal foretages, så det er muligt at fastslå, om de i regel 3 fastsatte værdier er overskredet.

 

3 Målingerne skal udføres således, at de i bilag 3 anførte retningslinier om måling af støj er opfyldt.

 

4 Støjmålingerne skal udføres eller overværes af en af Søfartsstyrelsen anerkendt sagkyndig person. Søfartsstyrelsen accepterer målinger, der udføres af anerkendte prøveinstitutter, herunder af prøveinstitutter i andre EU-medlemsstater samt i lande, der er omfattet af EØS-aftalen, og som giver passende og tilfredsstillende garantier af teknisk, fagmæssig og uafhængig art.

 

Regel 6 Arbejdspladsvurdering

 

1 Arbejdspladsvurderingen, jf. kapitel I A, regel 2, skal indeholde en vurdering af arbejdstagernes eksponering for støj.

 

2 Ved udarbejdelse af arbejdspladsvurderingen skal der være særlig opmærksomhed på

.1 eksponeringens styrke, type og varighed, herunder eksponering for impulsstøj,

.2 grænseværdier og aktionsværdier, som fastsat i regel 3,

.3 enhver effekt af sikkerheds - og sundheds mæssig art på særligt udsatte arbejdstagere,

.4 enhver effekt på arbejdstagernes sikkerhed og sundhed ved påvirkning mellem støj og stoffer, der er skadelige for øret, og mellem støj og vibrationer,

.5 enhver risiko for, at arbejdstageren på grund af støj ikke kan høre advarselssignaler eller andre lyde, der kan advare mod risikoen for ulykker,

.6 oplysninger om støjniveau fra fabrikanten af arbejdsudstyr,

.7 muligheden for at anvende alternativt arbejdsudstyr, som nedbringer støjniveauet,

.8 eksponering for støj om bord på skibet efter arbejdstidens ophør, navnlig i opholdsrum og soverum,

.9 relevante oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med helbredskontrollen, og

.10 anvendelse af høreværn med tilstrækkelig lyddæmpende effekt.

 

3 Arbejdspladsvurderingen skal angive, hvilke foranstaltninger der skal træffes i overensstemmelse med regel 7, 8, 9, 10 og 11.

 

4 Arbejdspladsvurderingen skal revideres løbende. En revision er især nødvendig, hvis der er sket væsentlige ændringer, der gør den uaktuel, eller hvis helbredskontrollen viser, at det er nødvendigt.

 

Regel 7 Begrænsning af eksponering for støj

 

1 Arbejdstageren må under ingen omstændigheder eksponeres for støj, der overskrider grænseværdierne i regel 3, stk. 1.

 

2 Hvis grænseværdien overskrides, skal rederen straks

.1 tage skridt til at bringe eksponeringen ned under grænseværdien,

.2 fastslå årsagerne til, at grænseværdien blev overskredet, og

.3 tilpasse foranstaltningerne til forebyggelse mod eksponeringen, for at undgå at grænseværdien overskrides igen.

 

Regel 8 Forebyggelse mod støj

 

1 Under hensyn til den tekniske udvikling og de foranstaltninger, der kan anvendes, skal støjniveauet reduceres ved kilden eller begrænses til et minimum.

 

2 Unødig støj skal undgås, og de akustiske forhold skal være tilfredsstillende. Støjniveauet, herunder niveauet for infralyd og ultralyd, skal holdes så lavt, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling.

 

3 En begrænsning af støjeksponeringen foretages på grundlag af de generelle principper om forebyggelse i kapitel I, idet der navnlig tages hensyn til:

.1 teknisk støjreduktion, hvor støjens opståen, udstråling og udbredelse hindres eller mindskes:

i) reduktion af luftbåren støj, f.eks. ved hjælp af afskærmninger, indeslutninger eller afdækninger med lydabsorberende materiale;

ii) reduktion af strukturbåret støj, f.eks. ved hjælp af støjdæmpning eller isolering;

.2 alternative arbejdsmetoder, der medfører lavere eksponering for støj;

.3 valg af passende arbejdsudstyr med det lavest mulige støjniveau under hensyn til det arbejde, der skal udføres;

.4 arbejdsstedernes udformning og indretning;

.5 instruktion og oplæring af arbejdstageren, så udstyr anvendes korrekt og eksponeringen for støj reduceres til et minimum;

.6 vedligehold af arbejdsudstyr og arbejdssteder;

.7 støjreduktion ved arbejdstilrettelæggelsen:

i) begrænsning af eksponeringens varighed og omfang;

ii) passende arbejdsplaner med tilstrækkelige pauser.

 

4 Hvis de øvre aktionsværdier overskrides, skal rederen på grundlag af arbejdspladsvurderingen fastlægge og gennemføre et program med tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at begrænse eksponeringen for støj, idet der navnlig tages hensyn til de i stk. 3 nævnte foranstaltninger.

 

5 Rederen skal sikre, at der ved valg af foranstaltninger tages højde for arbejdstagere, som er i en særlig risikogruppe.

 

Regel 9 Skiltning

 

Ved indgangen til rum med et støjniveau over 80 dB(A) skal der være skiltning i henhold til den til enhver tid gældende forskrift om sikkerhedsskiltning m.v. om bord i skibe, som i form af egnede symboler eller med tekst på dansk, og hvor det er relevant også på engelsk, tydeligt angiver de i bilag 2 anførte anvisninger. Rum eller områder, hvor støjniveauet overstiger 115 dB(A) må i almindelighed ikke betrædes.

 

Regel 10 Personlige værnemidler

 

1 Hvis de risici, der er en følge af eksponeringen for støj, ikke kan forebygges med andre midler, skal der stilles passende, korrekt tilpassede personlige høreværn til rådighed for arbejdstagerne, der anvendes under følgende betingelser:

.1 hvis støjeksponeringen overskrider de nedre aktionsværdier, skal arbejdsgiveren stille personlige høreværn til rådighed for arbejdstagerne;

.2 hvis støjeksponeringen er lig med eller overskrider de øvre aktionsværdier, eller hvis støjpåvirkningen i øvrigt er skadelig eller stærkt generende, skal der anvendes personlige høreværn.

 

2 De personlige høreværn skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i Arbejdstilsynets til enhver tid gældende bekendtgørelse om konstruktion af personlige værnemidler.

 

3 Rederen skal sikre, at høreværn anvendes, når det er relevant i henhold til denne regel, og har ansvaret for, at effektiviteten af de foranstaltninger , der træffes efter denne regel, kontrolleres.

 

Regel 11 Information og undervisning

 

1 Rederen skal sørge for, at arbejdstagere, der udsættes for en støjbelastning på eller over de nedre aktionsværdier, får information og undervisning i de risici, der er forbundet med eksponering for støj, navnlig vedrørende

.1 karakteren af sådanne risici,

.2 de foranstaltninger, der skal fjerne risikoen for støj eller begrænse den til et minimum,

.3 de fastsatte grænseværdier og aktionsværdier,

.4 resultatet af de vurderinger og målinger, der er foretaget efter regel 5, og om de skader, der kan opstå,

.5 korrekt brug af høreværn,

.6 hvordan tegn på høreskader opdages og anmeldes,

.7 hvornår arbejdstagerne har ret til helbredskontrol,

.8 sikker arbejdspraksis, der kan begrænse eksponeringen for støj mest muligt.

 

Regel 12 Inddragelse af arbejdstagerne

 

1 Arbejdstagerne og sikkerhedsorganisationen skal høres i afgørelsen af spørgsmål om støj, navnlig

.1 den i regel 6 omhandlede arbejdspladsvurdering,

.2 de i regel 8 og 9 omhandlede foranstaltninger mod eksponering, og

.3 den i regel 10 omtalte mulighed for personlige høreværn.

 

Regel 13 Arbejdsmedicinske undersøgelser

 

1 Hvis arbejdspladsvurderingen viser, at der er fare for arbejdstagerens helbred, skal der gives den pågældende adgang til en arbejdsmedicinsk undersøgelse efter bestemmelserne i kapitel IX, afsnit A.

 

2 En arbejdstager, som eksponeres for støj, der overskrider de øvre aktionsværdier, har ret til at få undersøgt sin hørelse af en læge eller en anden sagkyndig person.

 

3 En arbejdstager, som eksponeres for støj, der overskrider de nedre aktionsværdier, har ret til at få foretaget en høreprøve.

 

4 Hvis det ved en kontrol af hørelsen konstateres, at en arbejdstager har en høreskade, vurderer en læge eller, hvis lægen finder det nødvendigt, en specialist, om det er sandsynligt, at skaden skyldes eksponering for støj under arbejdet. Hvis dette er tilfældet, skal rederen

.1 revidere arbejdspladsvurderingen,

.2 revidere de foranstaltninger, der er foretaget i henhold til regel 8 , 9 og 10,

.3 tage hensyn til råd fra læger eller anden sagkyndig, og

.4 sørge for fornyet helbredsundersøgelse af ansatte, der har været udsat for samme eksponering.

 

Regel 14 Dispensationer

 

Søfartsstyrelsen kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i dette afsnit, når det skønnes rimeligt og sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og i det omfang det er foreneligt med direktiv 2003/10/EF af 6. februar 2003 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med den ansattes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (støj).Bilag 1

Områdebestemte støjgrænser

1 Maksimale og anbefalede støjgrænser

 

 

 

Arbejdsområder:

Maksimalt dB(A)

Anbefalet dB(A)

1

Maskinrum, inkl. styremaskine

110

105

2

Ved stoppet maskineri i maskinrum 3)

85

85

3

Værksteder

85

80

4

Særskilt separatorrum

85

85

5

Maskinkontrolrum og manøvrerum

75

70

6

Kabys

75

70

7

Styrehus

65

65

8

Radiorum

60

60

9

Lytteposter

70

70

10

Kontorer i aptering og dækskontrolrum

65

65

11

Butiksarealer og kiosk

65

65

12a

Andre arbejdsområder, fiskeskibe

85

85

12b

Andre arbejdsområder, øvrige skibe

90

85

 

 

Rekreationsområder mm.:

 

 

13

Behandlingsrum (hospital)

60

60

14

Soverum

60

55

15

Fritids- og kondirum

65

65

16

Spiserum og andre opholdsrum

65

60

17

Udvendige rekreationsområder

75

70

18

Ved redningsstationer

75

70

 

2 Lydisolation

 

Skot- og dækkonstruktioner skal være udført af materialer med tilstrækkelig lydisolering for at undgå forstyrrelser fra aktivitet i tilstødende rum, herunder menneskelig aktivitet som f.eks. musik, tale og gang. Konstruktionselementerne skal overholde følgende krav:

 

Luftlydsisolation, jf. ISO

140/3 og ISO 717/1:

 

 

Skot i apteringen generelt

Rw :

min. 35 dB

Dæk i apteringen generelt

Rw :

min. 40 dB

Mellem soverum og åbent dæk, opholdsrum, kabys, pantry, fritids- og hobbyrum samt maskinrum

Rw :

min. 45 dB

 

 

 

Trinlydsisolation, jf. ISO

140/7 og ISO 717/2:

 

 

Fra gangområder på åbent dæk, kabys eller andre rum med kraftig trinlyd til soverum og opholdsrum

L’n,w :

max. 65 dB

 

 

Luftlydsisolationen for den endelige konstruktion målt i skibet - det tilsyneladende reduktionstal, R’w - må ikke være mere end 2 dB dårligere end de anførte reduktionstal, Rw.


3) Støjen i serviceområdet omkring en standset hoved- eller hjælpemotor må ikke overstige 85 dB, når øvrigt maskineri er i normal drift.Bilag 2

Skiltning ved indgangen til støjfyldte rum

 

80-85 dB(A)

 

HØJT STØJNIVEAU

BRUG HØREVÆRN

 

HIGH NOISE LEVEL

USE EAR PROTECTORS

 

 

85-110 dB(A)

 

FARLIG STØJ

HØREVÆRN SKAL ANVENDES

 

DANGEROUS NOISE

USE OF EAR PROTECTORS MANDATORY

 

 

 

110-115 dB(A)

 

ADVARSEL:

FARLIG STØJ

HØREVÆRN SKAL ANVENDES

KUN OPHOLD I KORTERE TID

 

CAUTION:

DANGEROUS NOISE

USE OF EAR PROTECTORS MANDATORY

SHORT STAY ONLY

 

 

 

>115 dB(A)

 

ADVARSEL:

MEGET FARLIG STØJ

HØREVÆRN SKAL ANVENDES

HØJEST 10 MIN OPHOLD FOR INSPEKTION

 

CAUTION:

EXCESSIVELY HIGH NOISE LEVEL

USE OF EAR PROTECTORS MANDATORY

NO STAY LONGER THAN 10 MINUTES

FOR INSPECTION

 

 Bilag 3

Måling af støj

 

1 Generelt

 

1.1 Når et skib er færdigbygget, og når det i øvrigt er krævet i henhold til regel 5, skal der foretages støjmålinger i de i bilag 1 specificerede områder. Målingerne skal dokumenteres i en støjrapport.

 

2 Driftskonditioner til søs

 

2.1 Støjmålingerne skal foretages under sejlads med en belastning på minimum 90% af den installerede kontinuerlige fremdrivningseffekt, MCR. Målinger ved redningsstationer kan dog foretages ved nedsat fart ”Meget Langsomt Frem” og med omkringliggende ventilation kørende.

 

2.2 Hjælpemaskineri, såsom generatoranlæg, hydrauliske anlæg, kedelanlæg, køle- og luftkompressorer, mekanisk ventilation inklusive luftkonditioneringsanlæg, navigationsinstrumenter, radio- og radaranlæg og andre indretninger, som er forudsat at skulle anvendes under normale driftsforhold, skal være i drift. Forhold, der således har betydning i forbindelse med støjmålingen, skal anføres i støjrapporten.

 

2.3 Specielle driftssituationer, der kan forekomme i længere tidsrum, såsom dynamisk positionering, lægtvandssejlads, fiskeri og lignende, skal måles separat.

 

3 Driftskonditioner i havn

 

3.1 Der foretages støjmålinger med skibets laste-/lossegrej, cargopumper, inertgasanlæg, lastkøleanlæg, hydrauliske anlæg, hydrauliske fortøjningsspil, støjende last (køle-/frysecontainere) og lignende i drift i de berørte områder og apteringsafsnit. I stedet for støjmålinger af køle-/frysecontainere kan Søfartsstyrelsen godkende en beregning af det forventede støjniveau.

 

3.2 På vogndæk i ro-ro skibe skal der foretages støjmålinger under laste-/losseoperationer med vogndæksventilationen i drift.

 

4 Eksterne forhold

 

4.1 Måleresultaterne vil kunne påvirkes af eksterne forhold som vanddybde, vejrforhold, fremmede støjkilder eller lignende. Sådanne forhold skal derfor anføres i støjrapporten.

 

4.2 Såfremt vanddybden er mere end 5 gange skibets dybgang, er forholdene tilfredsstillende. Ved driftssituationer, f.eks. hvor der sejles mellem faste havne med mindre vanddybde, foretages målingen under de aktuelle forhold.

 

4.3 Vejrforhold som vind, nedbør og sø må ikke have indflydelse på måleresultaterne. Vindhastigheden og søen bør ikke overstige henholdsvis 8 m/s og sea state 3 (bølgehøjde 1,25 m ).

 

4.4 Eksterne støjkilder, såsom trafik, værksteder og værfter, må ikke påvirke støjniveauet ved målepositionerne. Om nødvendigt skal måleresultaterne korrigeres for indflydelse fra disse støjkilder.

 

5 Måleudstyr

 

5.1 Til støjmålingerne skal der anvendes instrumenter, der opfylder kravene til »Precision Grade Sound Level Meter« ifølge IEC publikationen 60651. Frekvensanalyse skal foretages i 1/1-oktav frekvensbånd, jf. IEC 61260. Hvis der anvendes integrerende lydtryksmålere, skal de opfylde forskrifterne i IEC norm 60804.

 

5.2 Støjniveauet skal måles som A-vægtet lydtryksniveau i decibel, reference 20 μ Pa. Ved frekvensanalyse anvendes 1/1-oktav frekvensbånd med centerfrekvenser fra 31,5 til 8000 Hz.

 

5.3 I tilfælde, hvor støjniveauet varierer med mere end 5 dB, skal der foretages en måling med en integrerende lydtryksmåler over en periode på mindst 30 sekunder.

 

6 Målepositioner

 

6.1 Kun den nødvendige driftsbesætning og de personer, der udfører støjmåling, må opholde sig i det aktuelle måleområde.

 

6.2 Støjmåling skal generelt udføres i midten af rummet i en højde af 1,5 m over dørken og hvis muligt ikke nærmere end 0,5 m fra større reflekterende flader eller overflader af maskineri i drift. I større rum, hvor lydtrykket varierer mere end 6 dB, skal der måles i flere positioner på hvert dæk med en indbyrdes afstand ikke over 10 m. I maskinrum og styrehus skal der endvidere måles på operatørpladser, hvor regelmæssigt ophold foregår.

 

6.3 Ved støjmålinger skal alle døre og vinduer være lukkede.

 

6.4 I radiorum foretages støjmålingen med radioinstallationen i drift, men uden at akustisk signal afgives.

 

6.5 Målingerne på lytteposter skal foretages henholdsvis med og uden signal fra skibets fløjte. Målingerne skal herudover foretages i henhold til den til enhver tid gældende IMO-rekommandation om måling på lytteposter (Recommendation on Methods of Measuring Noise Levels at Listening Posts).

 

7 Rapportering

 

7.1 Måleresultaterne skal indsendes til Søfartsstyrelsen i en til formålet udarbejdet standardrapport og indeholde følgende:

- en plan over skibet, hvor måleværdier og målepositioner er angivet;

- de forhold, som har betydning for bedømmelse af støjforholdene, herunder:

1) dybgang for og agter,

2) vind og sø,

3) hastighed og kurs,

4) belastning og omdrejningstal på hoved- og hjælpemaskineri,

5) andre støjkilder i drift under målingerne, f.eks. ventilation i maskin- og lastrum og ventilation i apteringen,

6) måleinstrumentets og mikrofonens fabrikat og type,

7) oplysning om, hvem der har foretaget målingen, og

8) vanddybde under køl.

 

7.2 Resultatet angives som totale A-vægtede lydtryk i standardrapportens måleskema. I de tilfælde, hvor støjen overstiger den maksimale støjgrænse, eller hvor der er generende lavfrekvent støj eller tydeligt hørbare rene toner, skal der foretages frekvensanalyse i 1/1-oktav frekvensbånd.

Officielle noter

1) For en arbejdsperiode Td på 12 timer forøges den daglige støjbelastning således med 1,8 dB(A) og på 16 timer med 3,0 dB(A), når støjniveauet er uændret.

2) For en 12 timers arbejdsdag svarer dette til et maksimalt energiækvivalent støjniveau, LAeq.12 på 83 dB(A).

Redaktionel note
  • Meddelser fra Søfartsstyrelsen A består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning : i feltet "populærtitel" skrives "meddelelser a"