Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, arbejdsmiljø i skibe, kapitel XI, sikkerhedsarbejde, 1. januar 2006

 

Kapitel XI

Sikkerhedsarbejde

 

Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe

 

Regel 1 Anvendelse og definitioner

 

1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning, inkl. skibsfører, er på 4 personer eller flere, skal der oprettes en sikkerhedsorganisation efter bestemmelserne i regel 2 eller 3.

 

2 I fiskeskibe, som ikke omfattes af reglerne om sikkerhedsarbejde i fiskeskibe, d.v.s. fiskeskibe, hvor der arbejder 8 eller flere personer, inkl. skibsføreren, skal der oprettes en sikkerhedsorganisation bestående af een sikkerhedsgruppe i overensstemmelse med bestemmelserne om lastskibe i regel 3.

 

3 Bestemmelserne i dette afsnit omfatter alle personer, som er ansat af rederen eller af en anden arbejdsgiver (i det følgende benævnt reder) til at udføre arbejde om bord.

 

4 Menige er alle de i stk. 3 nævnte arbejdstagere, som ikke er skibsofficerer eller andre tilsvarende arbejdsledere.

 

5 Et passagerskib er et skib, der befordrer flere end 12 passagerer.

 

6 Et lastskib er et handelsskib, der ikke er et passagerskib.

 

7 Dette afsnit indeholder bestemmelser, som er udformet på baggrund af Rådets direktiv nr. 89/391/EØF, EF-Tidende 1989 L 183, s. 1.

 

Regel 2 Passagerskibe

 

Sikkerhedsrepræsentant

 

1 I passagerskibe, hvor den fastsatte besætning, inkl. skibsføreren, er på 4 eller flere, men færre end 15 personer skal de menige imellem sig vælge en sikkerhedsrepræsentant.

 

2 I passagerskibe, hvor den fastsatte besætning, inkl. skibsføreren, er på 15 personer eller flere, skal de menige imellem sig vælge en sikkerhedsrepræsentant for hvert driftsområde. Hvor der i et driftsområde arbejder flere end 50 personer, skal der vælges to sikkerhedsrepræsentanter. Hvor den menige besætning er alternerende, kan der vælges en sikkerhedsrepræsentant.

 

3 I de i stk. 2 nævnte passagerskibe forudsættes det, at der for skibe med en overfartstid på

.1 mindre end 4 timer, altid er mindst een sikkerhedsrepræsentant om bord ved normale driftsforhold i dagtiden samt under normale driftsforhold ved større vedligeholdelsesarbejder og andre omfattende arbejder.

.2 4 eller flere timer, altid er mindst een sikkerhedsrepræsentant om bord inden for hvert driftsområde (dæk, maskine og catering).

 

4 Valg af sikkerhedsrepræsentant gælder for 2 år eller indtil sikkerhedsrepræsentantens arbejdsfunktion ophører. Genvalg kan finde sted.

 

5 Senest 8 dage efter valget af en sikkerhedsrepræsentant skal skibsføreren underrettes herom.

 

Sikkerhedsgruppe

 

6 I de i stk. 1 nævnte passagerskibe udpeger skibsføreren en arbejdsleder, som sammen med sikkerhedsrepræsentanten udgør skibets sikkerhedsgruppe.

 

7 I de i stk. 2 nævnte passagerskibe udpeger skibsføreren for hvert driftsområde, der har valgt en sikkerhedsrepræsentant, en arbejdsleder fra de pågældende driftsområder. Den pågældende arbejdsleder udgør sammen med sikkerhedsrepræsentanten driftsområdets sikkerhedsgruppe.

 

8 Hvor der i et driftsområde er valgt to sikkerhedsrepræsentanter, udpeger skibsføreren to arbejdsledere, og der oprettes to sikkerhedsgrupper med hver sin sikkerhedsrepræsentant og arbejdsleder.

 

9 I de i stk. 2 nævnte passagerskibe forudsættes det, at der for skibe med en overfartstid på

.1 mindre end 4 timer, altid er mindst een arbejdsleder om bord ved normale driftsforhold i dagtiden samt ved større vedligeholdelsesarbejder og andre omfattende arbejder.

.2 4 eller flere timer, altid er mindst een arbejdsleder om bord inden for hvert driftsområde (dæk, maskine og catering).

 

Sikkerhedsudvalg

 

10 Sikkerhedsgruppen eller sikkerhedsgrupperne danner sammen med skibsføreren et sikkerhedsudvalg på det enkelte skib. Skibsføreren er formand for udvalget.

 

11 Sikkerhedsudvalget i de i stk. 1 nævnte passagerskibe kan være fælles for flere skibe på samme overfart, hvis skibene er af samme type og betjenes af vekslende besætninger.

 

12 I passagerskibe, hvor der er flere end 3 sikkerhedsgrupper, dannes et sikkerhedsudvalg dog ved, at henholdsvis sikkerhedsrepræsentanterne og de udpegede arbejdsledere imellem sig hver vælger 3 medlemmer til udvalget. Som formand indtræder en skibsfører eller en ansvarlig repræsentant for rederen. Dog skal mindst en skibsfører være medlem af udvalget.

 

13 Sikkerhedsudvalget kan, når der er enighed herom, supplere sig med andre personer.

 

Regel 3 Lastskibe

 

Sikkerhedsrepræsentant

 

1 I lastskibe, hvor den fastsatte besætning, inkl. skibsføreren, er på 4 eller flere men færre end 15 personer, skal de menige imellem sig vælge en sikkerhedsrepræsentant.

 

2 I lastskibe, hvor den fastsatte besætning, inkl. skibsføreren, er på 15 personer eller flere, skal de menige imellem sig vælge to sikkerhedsrepræsentanter fra de driftsområder om bord, hvor der arbejder flest personer.

 

3 Hvervet som sikkerhedsrepræsentant gælder, indtil sikkerhedsrepræsentantens tjeneste om bord ophører, dog længst i 2 år. Genvalg kan finde sted.

 

4 Senest 8 dage efter valget af en sikkerhedsrepræsentant skal skibsføreren underrettes herom.

 

Sikkerhedsgruppe og -udvalg

 

5 Skibsføreren udpeger blandt arbejdslederne om bord en arbejdsleder, der sammen med sikkerhedsrepræsentanten udgør skibets sikkerhedsgruppe. I de skibe, hvor der er to sikkerhedsgrupper, jf. stk. 1, sammensættes grupperne af en sikkerhedsrepræsentant og en arbejdsleder for hvert driftsområde.

 

6 Sikkerhedsgruppen som nævnt i stk. 1 og sikkerhedsgrupperne, som nævnt i stk. 2 danner sammen med skibsføreren et sikkerhedsudvalg. Skibsføreren er formand for udvalget.

 

7 Sikkerhedsudvalget kan, når der er enighed herom, supplere sig med andre personer.

 

Regel 4 Fælles bestemmelser

 

Rederens og skibsførerens pligter

 

1 Rederen skal sørge for, at der oprettes en sikkerhedsorganisation om bord.

 

2 Rederen skal sørge for, at der stilles de nødvendige midler til rådighed for sikkerheds- og sundhedsarbejdet, og skal herunder afholde udgifterne ved egne sikkerhedsorganisations medlemmers hverv og godtgøre udgifter og hyretab i forbindelse med nødvendig deltagelse i arbejdsmiljøkurser efter stk. 8-11.

 

3 Skibsføreren skal sørge for, at alle ansatte om bord og rederen bliver gjort bekendt med, hvem der er medlem af sikkerhedsgrupper og sikkerhedsudvalg.

 

4 Skibsføreren påser, at medlemmerne af sikkerhedsorganisationen opfylder de i stk. 8-11 nævnte uddannelseskrav.

 

5 Rederen og skibsføreren skal sørge for, at sikkerhedsudvalgets medlemmer

.1 modtager alle nødvendige oplysninger af betydning for sikkerhed og sundhed om bord,

.2 får adgang til at fremsætte forslag vedrørende sikkerhed og sundhed,

.3 får rimelig tid til rådighed til at varetage deres pligter i sikkerhedsarbejdet,

.4 får lejlighed til i arbejdstiden at erhverve sig den fornødne viden om eller uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål, og

.5 høres ved planlægning og indførelse af ny teknologi, der kan have konsekvenser for sikkerhed og sundhed ved valg af udstyr, personlige værnemidler og tekniske hjælpemidler m.v.

 

6 Rederen og skibsføreren skal gøre sikkerhedsudvalget bekendt med de påbud, som Søfartsstyrelsen skriftligt giver vedrørende arbejdstagernes sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold.

 

7 I skibe, hvor der ikke skal oprettes en sikkerhedsorganisation efter bestemmelserne i dette afsnit, skal skibsføreren ved instruktion, oplæring og tilsyn sikre, at arbejdet om bord udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

 

Uddannelse, »§16-kursus«

 

8 Medlemmerne af en sikkerhedsgruppe skal have gennemgået et af Søfartsstyrelsen godkendt arbejdsmiljøkursus.

 

9 I skibe, hvor den fastsatte besætning, inkl. skibsføreren, er på 4-6 personer, skal rederen sørge for, at der til enhver sejlads er mindst 1 person om bord, der har gennemgået et af Søfartsstyrelsen godkendt arbejdsmiljøkursus.

 

10 For skibe, hvor den fastsatte besætning, inkl. skibsføreren, er på 7 eller flere personer, skal rederen senest 4 uger efter valg og udpegning til medlem af sikkerhedsorganisationen tilmelde disse medlemmer til et af Søfartsstyrelsen godkendt arbejdsmiljøkursus. Dette gælder dog ikke, såfremt de pågældende i forvejen har gennemgået den foreskrevne uddannelse, eller hvor en sådan person fra samme driftsområde om bord kunne have været valgt. Medlemmer af en sikkerhedsgruppe i skibe, der ikke har gennemgået et af Søfartsstyrelsen godkendt arbejdsmiljøkursus, skal umiddelbart efter valget eller udpegningen modtage en af Søfartsstyrelsen godkendt undervisning om bord om arbejdsmiljøforhold.

 

Sikkerhedsorganisationens opgaver, pligter og rettigheder

 

11 Medlemmer af sikkerhedsorganisationen skal arbejde for at løse sikkerheds- og sundhedsproblemerne om bord.

 

12 Sikkerhedsgruppen skal virke for et godt samarbejde om bord om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål. Sikkerhedsgruppen skal samarbejde med den, der leder arbejdet inden for det pågældende arbejdsområde, om at løse spørgsmål om de ansattes sikkerhed og sundhed under arbejdet.

 

13 Sikkerhedsgruppen skal kontrollere, at arbejdsforholdene og arbejdet bliver tilrettelagt og bliver udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Gruppen skal herunder kontrollere, at stoffer og materialer kun anvendes ved arbejdsprocesser og metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme. Den skal ligeledes kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion, og at redskaber og andre tekniske hjælpemidler m.v. er indrettet og anvendes på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

 

14 Sikkerhedsgruppen skal påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed og herunder orientere om de bestemmelser, der er fastsat til at fremme sikkerhed og sundhed om bord.

 

15 Sikkerhedsgruppen deltager inden for sit område i planlægningen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, herunder i risikovurderingen af sikkerheds- og sundhedsforholdene.

 

16 Sikkerhedsgruppen skal

.1 virke som kontaktled mellem arbejdstagerne og sikkerhedsudvalget,

.2 holde udvalget underrettet om arbejdsmiljømæssige problemer, og

.3 forelægge eventuelle forslag til forbedringer for udvalget.

 

17 Sikkerhedsgruppen skal påse at arbejdsmiljømæssige risici imødegås. Hvis risikoen ikke kan imødegås på stedet, skal sikkerhedsgruppen sørge for, at forholdet indberettes til skibsføreren.

 

18 Hvor der ikke er tid til at underrette skibsføreren, og sikkerhedsgruppen skønner, der er en overhængende betydelig fare for besætningens sikkerhed og sundhed, som den ikke selv kan afværge, kan gruppen standse arbejdet eller arbejdsprocessen i det omfang, det er nødvendigt for at afværge faren. Sikkerhedsgruppen skal omgående melde standsningen til skibsføreren og afgive forklaring om, hvorfor den var nødvendig.

 

19 Er et af sikkerhedsgruppens medlemmer ikke om bord, kan det ombordværende medlem i de i stk. 19 omhandlede tilfælde handle på gruppens vegne.

 

20 Sikkerhedsudvalget skal planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og alle foranstaltninger, der kan få betydning for sikkerhed og sundhed for arbejdstagerne om bord. Udvalget skal registrere arbejdsmiljøproblemer og rådgive ved løsning af arbejdsmiljømæssige spørgsmål.

 

21 Sikkerhedsudvalget skal høres forinden eventuel henvendelse til vedkommende Arbejdsmiljøråd om bistand til skibet ved løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål.

 

22 Sikkerhedsudvalget skal i samarbejde med den pågældende sikkerhedsgruppe sørge for, at årsagerne til ulykkestilfælde, forgiftninger og sundhedsskader og tilløb hertil undersøges og foranledige gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelser.

 

23 Sikkerhedsudvalget og den pågældende sikkerhedsgruppe skal have adgang til de lister og de beskrevne hændelsesforløb i rapporter over arbejdsulykker på skibet, der skal udarbejdes.

 

24 Sikkerhedsudvalget skal:

.1 holde sig orienteret om de bestemmelser for sikkerhed og sundhed, der er fastsat for at beskytte arbejdstagerne om bord,

.2 medvirke ved opstilling af principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion tilpasset arbejdsforholdene på skibet,

.3 sørge for, at der føres en stadig kontrol med overholdelse af sikkerhedsforskrifter, og

.4 samarbejde med vedkommende Arbejdsmiljøråd.

 

25 Sikkerhedsudvalget skal medvirke til at foranledige en samordning af arbejdet for sikkerhed og sundhed med andre arbejdsgivere, der udfører arbejde om bord.

 

26 Medlemmer af sikkerhedsorganisationen skal bestræbe sig på at udøve hvervet på en sådan måde, at det volder mindst mulig afbrydelse i eget eller andres normale arbejde om bord.

 

27 Medlemmer af sikkerhedsorganisationen er beskyttet mod opsigelse, afsked eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.

 

28 Reglerne for tillidsmandsvalg inden for pågældende eller tilsvarende overenskomstområde gælder normalt for valgbarhed og valgenes gyldighed.

 

Møder mv.

 

29 Sikkerhedsudvalget skal holde ordinære møder regelmæssigt dog mindst een gang i kvartalet. På lastskibe med en sikkerhedsbesætning på 4-6 besætningsmedlemmer inkl. skibsføreren, kan der i stedet for møderne anvendes runderingsskemaer, jf. bilag 1. Der skal udfyldes et runderingsskema hvert kvartal. Sikkerhedsudvalget skal endvidere holde møder, når der indtræffer alvorlige ulykker, alvorlige tilfælde af forgiftninger, andre sundhedsskader eller alvorlige hændelser, der kunne have medført ulykker eller sundhedsskader.

 

30 Formanden indkalder til møderne. Hvis mindst 2 udvalgsmedlemmer fremsætter ønske herom, skal formanden indkalde til møde.

 

31 Ved møder i sikkerhedsudvalget skal skibets tilsynsbog være til rådighed og tilgængelig for medlemmerne.

 

32 Der skal udarbejdes referat fra møderne. På lastskibe med en sikkerhedsbesætning på 4-6 besætningsmedlemmer inkl. skibsføreren, kan runderingsskemaer, jf. bilag 1 anvendes i stedet for mødereferater. Referatet skal udleveres til udvalgets medlemmer, gøres tilgængeligt for arbejdstagerne om bord samt sendes til rederen. Søfartsstyrelsen skal efter anmodning gøres bekendt med referaterne.

 

33 I sikkerhedsudvalgets møder kan, foruden de egentlige medlemmer, deltage personer fra Søfartsstyrelsen.

 

34 Hvis der er enighed herom, kan sikkerhedsudvalget lade andre personer deltage i udvalgets møder.Bilag 1

AU2456_1.GIF Size: (434 X 613)Bilag 2

AU2456_2.GIF Size: (434 X 614)Bilag 3

AU2456_3.GIF Size: (434 X 597)Bilag 4

AU2456_4.GIF Size: (434 X 593)

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning : i feltet "populærtitel" skrives "meddelelser a"