Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, arbejdsmiljø i skibe, kapitel A II C, fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger

 

Kapitel II

K emiske arbejdsmiljøpåvirkninger

 

Afsnit C Kræftfremkaldende stoffer og materialer herunder asbest samt mutagener

 

Regel 1 Anvendelse

 

1 Bestemmelserne i dette afsnit omfatter arbejde med, herunder anvendelse, håndtering og mærkning af:

.1 kræftfremkaldende stoffer og materialer, der fremgår af bilag 1, herunder asbest,

.2 materialer med det i bilag 1 angivne procentindhold eller derover,

.3 arbejdsprocesser, der afgiver et sådant stof, der er angivet i bilag 1 ud for det enkelte stof, og

.4 de mutagener, der fremgår af bilag 1.

 

2 Med undtagelse af bestemmelserne i regel 2 gælder forskriften også for de i bilag 1 angivne stoffer og materialer, der transporteres som last.

 

3 Dette afsnit indeholder bestemmelser, som er udformet på baggrund af Rådets direktiv nr. 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, pkt. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF) (kodificeret udgave), EF-Tidende 2004, L 158, s. 50.

 

Rådets direktiv nr. 83/477/EØF af 19. september 1983 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest, EF-Tidende L 263 af 327, s. 25, som er ændret ved Rådets direktiv 91/382/EØF af 25. juni 1991 og ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/18/EF af 27. marts 2003 L 97, s.48.

 

Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF), L 131, s. 11.

 

Rådets direktiv 83/478/EØF af 19. september 1983 om femte ændring (asbest) af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføringen og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater. Rådets direktiv 85/610/EØF af 20. december 1985 om syvende ændring af direktiv 76/769/EØF, Kommissionens direktiv 91/659/EØF af 3. december 1991 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 99/77/EF af 26. juli 1999 om sjette tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (asbest), EF-Tidende L 207 s. 18.

 

Regel 2 Almindelige bestemmelser for anvendelse

 

1 Dette afsnit indeholder supplerende bestemmelser til kapitel I, afsnit A om arbejdets udførelse og afsnit A i dette kapitel om stoffer og materialer.

 

2 Stoffer og materialer, som er omfattet af dette afsnit, anses for at kunne være farlige for eller i øvrigt være forringende for sikkerhed og sundhed. Derfor gælder i sin helhed bestemmelserne om stoffer og materialer, der anvendes om bord i skibe, jf. afsnit A i dette kapitel. Endvidere gælder de særlige krav, som følger af lovgivningen om sikkerhed til søs i øvrigt, som f.eks. om epoxyharpikser og isocyanater m.v. i bestemmelserne i kapitel II, afsnit B om arbejde med kodenummererede produkter om bord i skibe.

 

3 Et stof eller materiale må ikke anvendes, hvis det kan erstattes med et ufarligt eller mindre farligt stof eller materiale, jf. bestemmelserne om erstatning (substitution) i kapitel II, afsnit A, regel 7.1 og 7.3-7.9.

 

4 Arbejdspladsbrugsanvisninger for stof fer og materialer, som udarbejdes til de ansatte efter bestemmelserne i afsnit A, regel 3 og 10 i dette kapitel, skal foruden de heri nævnte oplysninger indeholde oplysninger om, at arbejde med stoffet eller materialet kan udgøre en kræftrisiko. Arbejdspladsbrugsanvisningerne for materialer skal tillige oplyse om navnene på stofferne. Der skal anvendes de navne, hvormed stofferne og materialerne betegnes i bilag 1.

 

5 Arbejdspladsbrugsanvisningerne efter stk. 4 skal oplyse om eventuelle forholdsregler ved brug af personlige værnemidler efter regel 3, stk. 10 og 12.

 

6 Affald, der indeholder kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, skal samles, opbevares og bortskaffes i egnede lukkede beholdere eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, på anden betryggende måde. Beholdere skal være mærket som angivet i bilag 3.

 

Regel 3 Almindelige bestemmelser for anvendelse og transport af last

 

1 Dette afsnit indeholder supplerende regler til kapitel I, afsnit A om arbejdets udførelse om bord i skibe.

 

2 Der skal ved anvendelse af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener anvendes arbejdsprocesser, arbejdsmetoder og værktøj, der udelukker eller begrænser udvikling af dampe og støv, dannelse af røg og aerosoler m.v. samt sprøjt og stænk fra stofferne og materialerne så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling.

 

3 Hvor der er risiko for udsættelse for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener fra lasten, skal der anvendes arbejdsmetoder, der udelukker eller begrænser udsættelsen. Dette gælder ved arbejdsprocesser som f.eks. lastning, losning, tankrensning, ullage- og temperaturmåling, prøvetagning, på- og afmontering af slanger og andet arbejde på dækket. Udsættelsen kan omfatte udvikling af dampe og støv, dannelse af røg og aerosoler m.v. samt sprøjt og stænk fra stofferne og materialerne. Valg af arbejdsmetoder skal foretages under hensyntagen til den tekniske udvikling.

 

4 Recirkulation af luft med indhold af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener må ikke finde sted.

 

5 Ved lokaludsugning af luft med indhold af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener skal den udsugede luft altid føres til det fri.

 

6 Ventilationssystemer, der er installeret for at beskytte arbejdstagerne, og tekniske anlæg, der anvendes ved arbejde med kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, skal forsynes med hensigtsmæssigt virkende overvågningsanordninger, der afslører og alarmerer ved unormale driftsforhold og ved uheld.

 

7 I tilknytning til overvågningsanordninger skal der være udarbejdet skriftlig instruktion, der angiver, hvilke forholdsregler der skal følges ved unormale driftsforhold og ved uheld om bord.

 

8 Arbejdstagerne skal underrettes om unormale driftsforhold og om ethvert uheld, der kan medføre risiko for påvirkning af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener eller fra arbejdsprocesser, hvor sådanne produkter kan udvikles.

 

9 Så længe den øgede risiko er til stede, må der inden for det pågældende område kun beskæftiges personer i det omfang, det er nødvendigt for genoprettelsen af normale forhold. For at modvirke den øgede risiko for påvirkning af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener skal der indlægges passende pauser, arbejdet skal fordeles mellem arbejdstagerne, og arbejdet skal begrænses til det strengt nødvendige. De personer, der er beskæftiget inden for det pågældende område, skal være effektivt beskyttet mod påvirkninger.

 

10 Hvis arbejdet ikke på anden måde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, skal der ved arbejdet med kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, anvendes egnede personlige værnemidler.

 

11 De personlige værnemidler:

.1 må ikke bæres under spisepauser,

.2 skal opbevares adskilt fra andet tøj,

.3 skal opbevares og bortskaffes i lukket emballage, mærket som angivet i bilag 3, når de skal til destruktion eller rengøring, og

.4 skal rengøres særskilt med udstyr egnet til formålet.

 

12 For brugen af de personlige værnemidler ved det omhandlede arbejde gælder i øvrigt bestemmelserne i kapitel VII om anvendelse af personlige værnemidler om bord i skibe.

 

13 I de områder, hvor der er risiko for udsættelse for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, må der ikke ryges, spises eller drikkes, ligesom opbevaring af tobak, mad og drikkevarer ikke må finde sted.

 

Regel 4 Vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene

 

1 Hvis der findes farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen, skal der i arbejdspladsvurderingen efter bestemmelserne i afsnit A, regel 5, stk. 1-6 i dette kapitel tillige indgå følgende vurderingselementer:

.1 Stoffernes og materialernes farlige egenskaber,

.2 eksponeringsgraden, typen og varigheden,

.3 omstændighederne ved arbejdet med farlige stoffer og materialer,

.4 virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes,

.5 hvor det er muligt, de konklusioner der kan drages af foretagne arbejdsmedicinske undersøgelser,

.6 grænseværdier fastsat af Arbejdstilsynet og

.7 oplysninger om sikkerhed og sundhed, der gives af leverandøren eller rederen/skibsføreren.

 

2 Rederen eller i hans sted skibsføreren skal fra leverandøren eller andre tilgængelige kilder skaffe yderligere oplysninger, der er nødvendige for arbejdspladsvurderingen.

 

3 Vurderingen skal tillige indeholde en fortegnelse over de farlige stoffer og materialer, der bruges på arbejdspladsen, med henvisning til de relevante arbejdspladsbrugsanvisninger.

 

4 Reparations- og vedligeholdelsesarbejder o.l. om bord i skibe, der kan forudses at give anledning til væsentlig påvirkning fra farlige stoffer og materialer, eller som kan forringe sikkerhed og sundhed af andre grunde, selv om der er truffet tekniske foranstaltninger, skal medtages i vurderingen.

 

5 Hvis arbejdet indebærer risiko for påvirkninger fra flere farlige stoffer eller materialer, skal de forskellige stoffers og materialers samlede fare vurderes.

 

6 Vurderingen skal ajourføres, når der sker betydende ændringer i arbejdsforholdene, dog mindst hvert tredje år.

 

7 Ved anvendelse af de i stk. 1 nævnte stoffer og materialer skal arbejdet planlægges og tilrettelægges under hensyntagen til denne vurdering, og det skal herunder sikres, at der om nødvendigt træffes sådanne særlige foranstaltninger som angivet i regel 6, stk. 1 og stk. 5-19.

 

8 Ved transport som last af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener skal arbejdet planlægges og tilrettelægges under hensyn til denne vurdering .

 

Regel 5 Særlige bestemmelser for anvendelse og transport som last

 

1 Bestemmelserne i regel 6 og 7 finder kun anvendelse i det omfang, det følger af angivelserne i bilag 1 ud for det enkelte stof, materiale eller arbejdsproces eller af en vurdering i henhold til regel 4.

 

2 Ved transport som last af de i bilag 1 nævnte stoffer og materialer gælder de særlige bestemmelser i regel 4, regel 6, stk. 2-6, stk. 13-19, stk. 21, samt regel 7, stk. 2-4. Foregår transporten som pakket farligt gods, gælder regel 6 ikke.

 

Regel 6 Særlige foranstaltninger

 

1 I det omfang, det følger af den i regel 4 nævnte vurdering, skal arbejde med de omhandlende stoffer og materialer foregå i lukkede anlæg, hvis det er teknisk muligt.

 

2 I det omfang, det fremgår af bilag 1 samt af bestemmelsen i regel 5, stk. 2, må arbejdsprocesser, hvori kræftfremkaldende stoffer eller mutagener indgår, kun foregå i lukkede anlæg eller på anden måde, der hindrer frigørelse af stofferne og materialerne, således at enhver påvirkning herfra udelukkes.

 

3 Hvis det ikke er teknisk muligt at opfylde stk. 2, skal de kræftfremkaldende stoffer eller mutagener ved andre tekniske foranstaltninger fjernes, således at risikoen for udsættelse nedsættes mest muligt .

 

4 Hvis det ikke er teknisk muligt at fjerne risikoen for udsættelse, skal egnede personlige værnemidler anvendes.

 

5 I det omfang, det følger af den i regel 4 nævnte vurdering, skal arbejdspladser, hvor der arbejdes med kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, være afgrænset og mærket med advarsels- og sikkerhedsskiltning, herunder skilte om rygeforbud.

 

6 Sådanne foranstaltninger skal altid træffes i det omfang, det fremgår af bilag 1 samt af bestemmelsen i regel 5, stk. 2.

 

7 I det omfang, det følger af den i regel 4 nævnte vurdering, må arbejde med kræftfremkaldende stoffer eller mutagener kun udføres på arbejdspladser, som er effektivt adskilt fra andre arbejdspladser, og kun arbejdstagere, hvis arbejde gør det nødvendigt, må have adgang til disse områder.

 

8 Sådanne foranstaltninger skal altid træffes i det omfang, det fremgår af bilag 1.

 

9 I det omfang, det følger af den i regel 4 nævnte vurdering, at der er risiko for tilsmudsning ved anvendelse og transport som last, skal bade- og omklædningsfaciliteterne i henhold til bestemmelserne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-3, omfatte to adskilte omklædningsrum, henholdsvis for almindelig beklædning og arbejdstøj.

 

10 Omklædningsrummet for arbejdstøjet skal være indrettet og udstyret, så der på forsvarlig måde kan foretages pakning af arbejdstøjet i tæt emballage, inden det fjernes til vask. Benyttes engangsbeklædning eller -udstyr, skal der findes lukkede, hensigtsmæssige affaldsbeholdere hertil.

 

11 Omklædningsrummet for arbejdstøj må ikke være til benyttelse for andre end dem, der er udsat for den pågældende forurening.

 

12 Bade- og omklædningsfaciliteterne skal altid indrettes i det omfang, det fremgår af bilag 1.

 

13 I det omfang, det følger af den i regel 4 nævnte vurdering, skal arbejdsgiveren sørge for, at der i kontrollen med arbejdsmiljøet efter kapitel I, afsnit A om arbejdets udførelse indgår måleprogrammer.

 

14 Måleprogrammerne skal være anerkendte og skal altid indgå i kontrollen i det omfang, det fremgår af bilag 1 samt af bestemmelsen i regel 5, stk. 2.

 

15 Rederne skal føre en ajourført liste over de arbejdstagere, der efter regel 4 samt af bestemmelsen i regel 5, stk. 2, vurderes at kunne være eller have været udsat for risiko ved arbejde med kræftfremkaldende stoffer eller mutagener med angivelse af påvirkningen.

 

16 Arbejdstagerne skal have adgang til de oplysninger, der for deres egen person er indført i listen. Arbejdstagerne og deres repræsentanter skal have adgang til de kollektive og anonyme oplysninger i listen.

 

17 Oplysningerne om den enkelte arbejdstager skal opbevares i 40 år, efter at risikoen er ophørt. Ved rederiophør skal listen sendes til Søfartsstyrelsen.

 

18 Rederen skal sikre, at arbejdstagerne, der efter regel 4 vurderes at kunne være udsat for risiko for påvirkning fra kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, før ansættelsen og herefter mindst én gang hvert 3. år har adgang til at få foretaget en arbejdsmedicinsk undersøgelse. Undersøgelsen skal foretages efter bestemmelserne i kapitel IX i afsnit A om arbejdsmedicinske undersøgelser.

 

19 I det omfang, det fremgår af bilag 1 samt af bestemmelsen i regel 5, stk. 2, skal arbejdstagerne have adgang til at få foretaget arbejdsmedicinske undersøgelser.

 

20 I det omfang, det fremgår af bilag 1, skal kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, inden de tages i anvendelse på skibet, være forsynet med mærkning efter reglerne i bilag 3.

 

21 Ved transport som last af kræftfremkaldende stoffer og materialer eller mutagener må arbejdet hermed kun udføres af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse, som er godkendt af Søfartsstyrelsen.

 

Regel 7 Anvendelsesbegrænsninger og meddelelse

 

1 I det omfang, det fremgår af bilag 1, er anvendelse af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener ikke tilladt.

 

2 I det omfang, det fremgår af bilag 1 samt af bestemmelsen i regel 5, stk. 2, skal ethvert uheld, der kan medføre risiko for, at personer udsættes for sundhedsfare ved påvirkninger fra kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, meddeles Søfartsstyrelsen.

 

3 Meddelelsen skal omfatte beskrivelse af uheldet, herunder navnene på de pågældende kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, samt oplysninger om udslippets skønnede mængde.

 

4 Meddelelsen skal omfatte en angivelse af den mulige årsag til uheldet samt en redegørelse for, hvordan lignende uheld kan imødegås for fremtiden.

 

Regel 8 Asbest

 

For asbest gælder de særlige detaljerede bestemmelser i bilag 2 ud over de foregående bestemmelser.Bilag 1

Kræftfremkaldende stoffer og materialer samt mutagener

 

Bilag 1 består af to afsnit: Afsnit A og afsnit B.

 

Afsnit A indeholder en specifik opregning af stoffer og materialer.

 

Afsnit B indeholder en henvisning til Miljøministeriets liste over farlige stoffer.

 

Et stof vil kunne være omfattet af regel 1-8 i kraft af både afsnit A og afsnit B. Hvis dette er tilfældet, er det de særlige krav ifølge afsnit A, der gælder. Såfremt stoffet allerede er optaget i afsnit A med særlige bestemmelser eller med en anden procentangivelse, skal disse følges.

 

Afsnit A

 

Kolonnen »UN.nr.« angiver stoffets eller materialets UN.nr., som anvendes ved transport. Stoffer med * findes i Mehrblätter Gefährliche Arbeitsstoffe (1998), øvrige i Hommel Handbuch der gefährlichen Güten (2005).

 

Det skal understreges, at det ikke er muligt at gå »modsat« ind i ovenstående; sådan at forstå at f.eks. UN 2810 ikke kun er »1-Vinyl-2-pyrrolidon« og dermed kræftfremkaldende. Flere af ovenstående UN numre dækker også over mange stoffer, som ikke er kræftfremkaldende.

 

Kolonnen »CAS.nr.« angiver et stofs identifikationsnummer i Chemical Abstract Service.

 

Kolonnen »stof« angiver stofferne på nedenstående liste. I kolonnen »stof« forekommer også materialer samt stoffer, der afgives ved en arbejdsproces.

 

Kolonnen »procentindhold i materialer« fastsætter den procent af stoffet, et materiale skal indeholde, for at materialet omfattes af denne tekniske forskrift.

 

Kolonnen »særlige bestemmelser« henviser til regel 5-8 i bestemmelserne, som ud over bestemmelsernes regel 2-4 gælder for arbejde med det pågældende stof eller materiale.

 

I kolonnen »uddybende bemærkninger og begrænsninger« præciseres det, i hvilket omfang de angivne særlige bestemmelser skal finde anvendelse på stoffet/materialet. Endvidere fastsættes eventuelle begrænsninger i den tekniske forskrifts anvendelse på stoffet/materialet.

 

| foran et stof betyder, at der er ændringer i forhold til det tidligere bilag 1.

 

AU2470_1.GIF Size: (642 X 909)

AU2470_2.GIF Size: (642 X 909)

AU2470_3.GIF Size: (642 X 909)

AU2470_4.GIF Size: (642 X 909)

AU2470_5.GIF Size: (642 X 909)

AU2470_6.GIF Size: (642 X 909)

AU2470_7.GIF Size: (642 X 909)

AU2470_8.GIF Size: (642 X 909)

AU2470_9.GIF Size: (642 X 909)

AU2470_10.GIF Size: (642 X 909)

AU2470_11.GIF Size: (642 X 909)

AU2470_12.GIF Size: (642 X 909)

AU2470_13.GIF Size: (642 X 909)

AU2470_14.GIF Size: (642 X 909) AU2470_15.GIF Size: (642 X 909) AU2470_16.GIF Size: (642 X 909) AU2470_17.GIF Size: (642 X 909) AU2470_18.GIF Size: (642 X 909) AU2470_19.GIF Size: (642 X 909) AU2470_20.GIF Size: (642 X 909) AU2470_21.GIF Size: (642 X 909)

AU2470_22.GIF Size: (642 X 909)

AU2470_23.GIF Size: (642 X 909)

AU2470_24.GIF Size: (642 X 909) AU2470_25.GIF Size: (642 X 909) AU2470_26.GIF Size: (642 X 909) AU2470_27.GIF Size: (642 X 909) AU2470_28.GIF Size: (642 X 909) AU2470_29.GIF Size: (642 X 909) AU2470_30.GIF Size: (642 X 909) AU2470_31.GIF Size: (642 X 909) AU2470_32.GIF Size: (642 X 909) AU2470_33.GIF Size: (642 X 909) AU2470_34.GIF Size: (642 X 909) AU2470_35.GIF Size: (642 X 909) AU2470_36.GIF Size: (642 X 909) AU2470_37.GIF Size: (642 X 909) AU2470_38.GIF Size: (642 X 909) AU2470_39.GIF Size: (642 X 909) AU2470_40.GIF Size: (642 X 909) AU2470_41.GIF Size: (642 X 909) AU2470_42.GIF Size: (642 X 909) AU2470_43.GIF Size: (642 X 909) AU2470_44.GIF Size: (642 X 909) AU2470_45.GIF Size: (642 X 909) AU2470_46.GIF Size: (642 X 909) AU2470_47.GIF Size: (642 X 909) AU2470_48.GIF Size: (642 X 909) AU2470_49.GIF Size: (642 X 909) AU2470_50.GIF Size: (642 X 909) AU2470_51.GIF Size: (642 X 909) AU2470_52.GIF Size: (642 X 909)

AU2470_53.GIF Size: (642 X 909)

Afsnit B

 

Miljøministeriets bestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af farlige kemiske stoffer fastsættes i en bekendtgørelse, der løbende revideres i overensstemmelse med ændringerne i Rådets direktiv 67/548/EØF om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer.

 

Endvidere udgives Miljøministeriets liste over farlige stoffer i en bekendtgørelse, der ligeledes revideres løbende i overensstemmelse med nævnte direktiv. Henvisningen i afsnit B til klassificeringsreglerne og til listen over farlige stoffer gælder de til enhver tid gældende bekendtgørelser heraf.

 

Stof

Procentindhold i materialer

Særlige bestemmelser

Uddybende bemærkninger og begrænsninger

Stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende kategori 1 og 2 (Carc 1 og Carc 2) eller som mutagene kategori 1 og 2 (Mut 1 og Mut 2) efter Miljøministeriets regler for klassificering.

0,1

 

Såfremt stoffet allerede er opført i bilag 1, afsnit A med særlige bestemmelser eller med en anden procentangivelse, skal disse følges.

Stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende kategori 3 (Carc 3) på Miljøministeriets liste over farlige stoffer.

1

 

Såfremt stoffet allerede er opført i bilag 1, afsnit A med særlige bestemmelser eller med en anden procentangivelse skal disse følges.

 

 Bilag 2

Særlige bestemmelser for asbest

 

Anvendelsesområde og definitioner

 

1 I dette bilag fastsættes regler for anvendelse og bortskaffelse af asbest eller asbestholdige materialer, ethvert arbejde hermed samt ethvert arbejde i øvrigt, der er forbundet med fare for påvirkninger fra støv fra asbest eller asbestholdige materialer på skibe.

 

Der fastsættes desuden regler for import af skibe med asbest samt import af udstyr, der indeholder asbest til brug om bord i skibe.

 

Reglerne omfatter ikke forhold, som omfattes af arbejdsmiljøloven.

 

2 Ved asbest forstås følgende silikater med fiberstruktur:

1) Actinolit, CAS-nr. 77536-66-4.

2) Asbestgrunerit (amosit), CAS-nr. 12172-73-5.

3) Anthophyllit, CAS-nr. 77536-67-5.

4) Chrysotil, CAS-nr. 12001-29-5.

5) Crocidolit, CAS-nr. 12001-28-4.

6) Tremolit, CAS-nr. 77536-68-6.

 

Forbud

 

3.1 Det er forbudt at importere, herunder at indkøbe skibe indeholdende asbest samt at anvende eller arbejde med asbest eller asbestholdige materialer under enhver form, jf. dog pkt. 3.2.

 

3.2 Nedtagningsarbejde samt arbejde med reparation og vedligeholdelse af skibe eller dele heraf samt tekniske hjælpemidler, hvortil der er anvendt asbestholdige materialer, er tilladt.

 

Almindelige bestemmelser

4.1 Arbejdet skal tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at det i videst muligt omfang sikres, at personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke udsættes for eller kan blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer. Antallet af personer, der udsættes for eller kan blive udsat for støv fra asbest eller asbest-holdige materialer skal begrænses til et minimum jf. regel 6.7.

4.2 Værktøj, der frembringer asbestholdigt støv, må kun undtagelsesvis anvendes. I disse tilfælde skal værktøjet være forsynet med effektiv udsugning.

 

4.3 Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt.

 

5.1 Arbejdet med asbest eller asbestholdige materialer må ikke finde sted, medmindre luftforureningen i indåndingszonen er søgt fjernet, normalt ved hjælp af mekanisk ventilation.

 

5.2 Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at fjerne luftforureningen efter pkt. 5.1, skal egnet åndedrætsværn anvendes i overens-stemmelse med bestemmelserne pkt. 11-14.

 

6 Arbejdstagerne skal ved ansættelsen have grundig information om de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med arbejdet. Herunder nødvendigheden af at undlade at ryge. Forinden arbejdet udføres, skal arbejdstagerne instrueres omhyggeligt i, hvorledes dette kan udføres på farefri måde, herunder om hvilke tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler der skal anvendes, og om reglerne for bortskaffelse af asbestaffald, herunder bortskaffelse af emballage. Arbejdstagerne skal endvidere informeres om gældende grænseværdier og om nødvendigheden af, at der foretages kontrolmåling af luften.

 

7 I arbejdspladsvurderingen efter regel 4 skal der for hvert arbejdsområde, hvor der er risiko for at blive udsat for støv fra asbestholdigt materiale, tages stilling til hvordan og i hvilket omfang de ansatte kan blive udsat for dette støv. Denne vurdering skal revideres, når der opstår tvivl, om den er korrekt, eller når der sker en materiel ændring af arbejdsforholdene.

 

8 Ved arbejde, som kun medfører risiko for kortvarige og lave påvirkninger fra asbest, og hvor påvirkningen vurderes klart at ligge under grænseværdien for asbest i luften finder pkt. 17.2 og 25-26 ikke anvendelse for følgende arbejde:

1) Kortvarige, ikke-kontinuerlige vedligeholdelsesopgaver, hvor der kun arbejdes med asbestmateriale, der ikke er letsmuldrende.

2) Arbejde med fjernelse af ubeskadiget asbestmaterialer uden at materialerne ødelægges, og hvor asbestfibrene er bundet tæt sammen i en matrice.

3) Arbejde med indkapsling og indpakning af asbestholdigt materiale, som er i god stand.

4) Arbejde med overvågning og kontrol af luften samt indsamling af prøver for at fastslå, om et givet materiale indeholder asbest.

 

9.1 Hvis der udføres støvende arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale, gælder regel 6.9-6.11.

 

9.2 Ved ikke-støvende arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale skal der i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet være adgang til lokaler til opbevaring af personlige værnemidler adskilt fra dagligtøj samt håndvask med varmt og koldt vand. Der skal herudover være adgang til bruserum med varmt og koldt vand.

 

9.3 Der skal være adgang til messe, der ikke må anvendes til arbejdsmæssige formål.

 

10 På arbejdssteder, hvor der kan være risiko for påvirkning fra asbest eller asbestholdige materialer, skal lokaler og udstyr kunne rengøres og vedligeholdes effektivt. Rengøring og vedligeholdelse skal kunne ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og skal foretages regelmæssigt og så ofte, at der ikke opstår risiko for støvforurening, såvel under arbejdet som efter dets ophør.

 

Personlige værnemidler, arbejdstidsbegrænsning, afskærmning af arbejdssteder og advarselsskiltning mv.

 

11.1 Hvor der er risiko for påvirkning fra asbeststøv jf. pkt. 7, skal arbejdstagerne anvende personlige værnemidler i form af støvafvisende arbejdstøj og hovedbeklædning og om nødvendigt anvende åndedrætsværn, hvis luftforureningen ikke er fjernet i henhold til pkt. 5.1

 

11.2 Alle arbejdstagere skal have udleveret en egnet filtrerende åndedrætsværn (støvmaske), uanset at luftforureningen er søgt fjernet i henhold til pkt. 5.1.

 

12.1 Personlige værnemidler skal skiftes hyppigt. Personlige værnemidler må ikke bæres uden for det sted, hvor arbejdet med asbest foregår. Før arbejdstøjet tages af, skal det rengøres for støv.

 

13.1 Når der under arbejdet anvendes personlige værnemidler, skal disse efter brugen kontro l l e res og rengøres og a n bringes på et nærmere angivet sted.

 

13.2 Når personlige værnemidler kasseres, skal det samles i støvtæt emballage og bortskaffes som asbestholdigt affald, jf. pkt. 23.

 

13.3 Personlige værnemidler skal vaskes adskilt fra andet tøj. Det skal ved transport til vask være pakket i støvtæt emballage, der er tydelig påmærket, at indholdet kan afgive asbestholdigt støv.

 

14.1 Hvis anvendelsen af personlige værnemidler medfører fysiske eller psykiske belastninger som følge af arbejdets art, temperaturforhold eller lignende, skal beskæftigelsen ved det omhandlede arbejde begrænses, f.eks. ved særlige hvilepauser under arbejdet.

 

14.2 Arbejdet med åndedrætsværn med luftforsyning må for den enkelte arbejdstager ikke overstige 6 timer pr. dag.

 

14.3 Ved nedtagningsarbejde må arbejde med luftforsynet åndedrætsværn ikke overstige 4 timer pr. dag. Der skal holdes passende hvilepauser senest efter 2 timers uafbrudt arbejde.

 

14.4 Arbejdet med filtrerende åndedrætsværn (støvmaske) må for den enkelte arbejdstager ikke overstige 3 timer pr. dag.

 

14.5 Hvis der for den enkelte arbejdstager forekommer arbejde af forskellig art inden for samme arbejdsdag, jf. pkt. 14.2-14.4 , skal den tid, den ansatte må arbejde med de beskrevne åndedrætsværn, nedsættes forholdsmæssigt.

 

15.1 På arbejdsstedet må andre personer end dem, der udfører arbejdet med asbest eller asbestholdige materialer eller nødvendigt arbejde i forbindelse hermed, ikke opholde sig så nær arbejdet, at de udsættes for sundhedsfarlig påvirkning.

 

15.2 Ved nedtagningsarbejder, hvor støv fra asbest forekommer i væsentlig omfang, skal det pågældende arbejdssted afskærmes fra omgivelserne ved hjælp af et telt eller lignende, der er uigennemtrængeligt for støv. Adgang til teltet skal ske gennem en luftsluse, og ventilationen af teltet skal foretages således, at et undertryk hindrer spredning af støv til andre områder.

 

15.3 Bestemmelserne i regel 6, stk. 5–7 gælder for arbejdet med asbest. Der opsættes advarselsskilte samt supplerende skilt med teksten »PAS PÅ. ASBESTARBEJDE. INGEN ADGANG FOR UVEDKOMMENDE«. Der henvises til kapitel VIII om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

 

Nedtagnings-, reparations-, og vedligeholdelsesarbejde. Anmeldelse.

 

16 Dette afsnit gælder for nedtagningsarbejde på samt arbejde med reparation og vedligeholdelse af skibe eller dele heraf. Reglerne i dette afsnit omfatter tillige rengøringsarbejde i forbindelse med nævnte arbejder.

 

17.1 Nedtagning af asbestholdigt materiale i skibe, hvor dette materiale har været anvendt som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand, skal før arbejdet påbegyndes, meddeles til Søfartsstyrelsen. Forpligtigelsen påhviler arbejdsgivere, redere og skibsførere.

17.2 Andet arbejde omfattet af denne bekendtgørelse og som af arbejdsgiveren vurderes ikke kun at kunne indebære kortvarige og lave påvirkninger fra asbest, jf. pkt. 8, skal ligeledes meddeles til Søfartsstyrelsen .

 

17.3 Meddelelsen skal ske i elektronisk form eller i papirform og skal indeholde følgende oplysninger:

 

1) Rederiets navn og adresse.

2) Skibets navn, kendingsbogstaver og kontrolnummer.

3) Arbejdets forventede begyndelsestidspunkt og sluttidspunkt.

4) Beskrivelse af arbejdets omfang.

5) Beskrivelse af anvendte arbejdsmetoder.

6) Antal personer beskæftiget med arbejdet, herunder oplysninger om uddannelse i nedtagning af asbestholdigt materiale.

7) Kortfattet beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger, herunder personlige værnemidler.

8) Beskrivelse af rengøringsarbejde, herunder hvem der udfører dette.

9) Angivelse af asbesttype (hvis kendt).

10) Dato og underskrift for henholdsvis rederiet og sikkerheds-organisationen. Hvis der ikke skal oprettes sikkerhedsorganisation på skibet skal meddelelsen underskrives af en repræsentant for de ansatte.

 

17.4 Arbejdet skal på ny meddeles til Søfartsstyrelsen, når ændringer af arbejdsvilkårene kan medføre væsentlig forøget påvirkning af støv fra asbest eller asbestholdige materialer.

 

18.1 Forinden udførelsen af arbejde med nedtagning eller fjernelse af asbest skal rederiet på forlangende af Søfartsstyrelsen kunne godtgøre, at virksomheden er kvalificeret til at påtage sig et sådant arbejde, jf. herved kravene om uddannelse m. v. af ansatte i pkt. 19.1 og 19.2.

 

18.2 Inden et nedtagnings- eller vedligeholdelsesarbejde påbegyndes skal rederen eller skibsføreren indhente de nødvendige oplysninger herom for at fastslå, om der i pågældende materialer findes asbest. Hvis der er den mindste mistanke om asbestforekomst i et materiale skal arbejdet tilrettelægges og udføres efter reglerne i dette bilag.

 

18.3 Inden et nedtagningsarbejde påbegyndes, skal der udarbejdes en arbejdsplan, der kan sikre, at arbejdet, herunder rengøringsarbejdet, udføres i overensstemmelse med reglerne i denne forskrift.

 

18.4 Planen skal angive, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed om bord. Navnlig skal angives, hvorledes asbest eller asbestholdige materialer i rimeligt omfang skal fjernes, inden nedtagningsteknikken bringes i anvendelse, og hvilke personlige værnemidler der skal stilles til rådighed for arbejdstagerne.

 

Uddannelse

 

19.1 Personer, beskæftiget med nedtagningsarbejde, nævnt i pkt. 17.1, skal have gennemgået en særlig uddannelse, godkendt af Søfartsstyrelsen.

 

19.2 Ansatte beskæftiget enten med udendørs arbejde, som nævnt i pkt. 17.1 eller med andet arbejde, end det nævnte i 17.1, og som bliver eller kan blive udsat for påvirkning fra støv fra asbest, skal gennemgå relevant oplærings- og instruktionsforløb m.h.t. forebyggende og sikkerhed, især f.s.v.a.:

1) asbests egenskaber og virkninger for sundheden, herunder også de synergistiske virkninger af rygning,

2) produkttyper eller materialer, der kan formodes at indeholde asbest,

3) aktiviteter, der kan medføre asbesteksponering, og betydningen af forebyggende kontrolforanstaltninger for at formindske eksponeringen,

4) sikre arbejdsmetoder, kontrol og personlige værnemidler,

5) formålet med og det rette valg af åndedrætsværn samt hermed forbundne begrænsninger og rigtig anvendelse,

6) nødforanstaltninger,

7) procedurer for dekontaminering,

8) bortskaffelse af affald og

9) krav om helbredskontrol.

 

19.3 Uddannelsen og oplæringen i henhold til pkt. 19.2 skal af arbejdsgiveren udbydes regelmæssigt og uden udgift for de ansatte.

 

Måling

 

20.1 Regel 6 stk. 13 og 14 gælder for arbejde med asbest. Afhængig af den særlige arbejdspladsvurdering i henhold til pkt. 7 og for at sikre at grænseværdien for asbest overholdes, skal der regelmæssigt foretages asbeststøvmålinger. Prøveudtagningen skal opfylde følgende krav:

1) Prøveudtagningen skal foretages af personale med de nødvendige kvalifikationer. Den efterfølgende analyse af prøverne skal foretages af akkrediterede laboratorier.

2) Prøveudtagningen skal være af en sådan varighed, at der kan konstateres en påvirkning, som efter at være blevet tidsmæssigt vægtet enten ved måling eller beregning er repræsentativ for en referenceperiode på otte timer (ét skift).

3) Optællingen af fibre skal så vidt muligt udføres ved hjælp af fasekontrast-mikroskop (PCM) i overensstemmelse med den metode som WHO (Verdenssundhedsorganisationen) anbefalede i 1997 (ISBN 92 4 154496 1), eller efter en anden metode, der giver tilsvarende resultater. Ved måling af asbest i luften tages kun fibre, der er længere end fem mikrometer og tyndere end tre mikrometer, og hvor forholdet længde/tykkelse er større end 3:1, i betragtning.

 

20.2 Målingerne skal tilrettelægges efter høring af sikkerhedsorganisationen, eller hvis en sådan ikke skal oprettes på skibet, efter høring af en anden repræsentant for arbejdstagerne.

 

20.3 Rederen eller i hans sted skibsføreren skal udlevere en kopi af prøveresultatet m.v. til sikkerhedsorganisationen, eller hvis en sådan ikke skal oprettes på skibet, en anden repræsentant for de ansatte. Rederen eller i hans sted skibsføreren skal i samarbejde med sikkerhedsorganisationen eller medarbejderrepræsentanten vurdere resultaterne.

 

21.1 Såfremt asbeststøvmålingerne viser, at gældende grænseværdier overskrides, skal årsagen til overskridelsen påvises. Der skal hurtigst muligt træffes foranstaltninger til afhjælpning af situationen og foretages en ny asbestmåling til kontrol af foranstaltningernes effektivitet.

 

21.2 Arbejdet i det berørte område må kun fortsætte, hvis der træffes egnede foranstaltninger til beskyttelse af de pågældende.

 

22 Arbejdstagerne og sikkerhedsorganisationen, eller hvis en sådan ikke skal oprettes, andre repræsentanter for arbejdstagerne, skal snarest muligt underrettes, hvis grænseværdien for asbest overskrides. Rederen eller i hans sted skibsføreren skal endvidere orientere om årsagen hertil. Rederen eller i hans sted skibsføreren skal høre arbejdstagerne eller deres repræsentanter om de foranstaltninger, der skal træffes i den forbindelse. I hastende tilfælde kan rederen eller i hans sted skibsføreren underrette dem om hvilke foranstaltninger, der er truffet.

 

Særlige regler for asbestaffald

 

23 Asbeststøv samt støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende skal i befugtet tilstand opbevares og bortskaffes i lukket tæt emballage, der mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal under opbevaring og transport være befugtet og overdækket, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres.

 

24 Bortskaffelse skal i øvrigt ske efter Miljøministeriets gældende regler, om affald.

 

Helbredsundersøgelser og registrering af asbesteksponerede

 

25.1 Regel 6, stk. 15-19 gælder ved arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale. Helbredsundersøgelserne skal foretages mindst én gang hvert 3. år efter følgende praktiske retningslinier, hvor det kan fastslås, at udsættelse for frie asbestfibre kan fremkalde følgende lidelser: Asbestose, Mesotheliom, lungekræft, mave- og tarmkræft.

 

25.2 Lægen skal have kendskab til de forhold eller særlige omstændigheder, hvorunder den enkelte arbejdstager er blevet udsat for asbest.

 

25.3 Helbredsundersøgelser af arbejdstagere gennemføres i overensstemmelse med arbejdsmedicinske principper og praksis og bør i det mindste omfatte følgende:

1) udarbejdelse af en journal vedrørende arbejdstagerens helbred,

2) personlig samtale,

3) almindelig klinisk undersøgelse og især af thorax,

4) undersøgelse af åndedrætsfunktionen (spirometer og flow-volumenkurve).

 

Lægen træffer afgørelse om yderligere undersøgelser, såsom undersøgelser af ekspektoratets cytologi, en røntgenundersøgelse af thorax eller tomografi, på baggrund af den nyeste arbejdsmedicinske viden.

 

26 Den ajourførte liste jf. regel 6 stk.15 skal angive arten og varigheden af den enkeltes arbejde samt den påvirkning af asbest, der er forbundet hermed. Søfartsstyrelsen og den undersøgende læge har adgang til den ajourførte liste. De ansatte har adgang til de oplysninger, der for deres egen person er indført i protokollen. De ansatte og deres repræsentanter inden for virksomheden eller anlægget har adgang til de kollektive og anonyme oplysninger i protokollen.

 

Overgangsbestemmelser

 

27.1 Asbest og asbestholdige materialer, der lovligt kunne importeres og anvendes inden 1. januar 2005, kan fortsat anvendes, indtil materialet har nået slutningen af sin levetid eller bortskaffes

 Bilag 3

Bestemmelser om mærkning

 

Disse bestemmelser gælder for mærkning af affald (regel 2, stk. 6), brugte personlige værnemidler (regel 3, stk. 11, nr. 3) og særlige stoffer (regel 6, stk. 20).

 

1. Mærkningsforpligtelse og udformning af etiket

 

I det omfang stofferne eller materialerne ikke allerede er mærket med hensyn til kræftfare i henhold til Miljøministeriets regler om mærkning, skal emballagen på de pågældende stoffer/materialer være forsynet med en etiket med følgende tekst: »Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko«.

a) Etiketten skal være mindst 2,5 cm høj og 5 cm bred.

b) Etikettens bredde skal som minimum være 2 gange højden.

c) Bogstaverne i sort på gul bund.

 

2. Etikettens anbringelse

 

Etiketten skal anbringes synligt på hver enkelt af de enheder, der indeholder stoffet eller materialet, medmindre mærkning ikke på rimelig vis kan finde sted, f.eks. på grund af begrænsede dimensioner, almindelig uegnethed eller visse tekniske vanskeligheder.

Redaktionel note
  • Meddelser fra Søfartsstyrelsen A består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning : i feltet "populærtitel" skrives "meddelelser a"