Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Del 7BESTEMMELSER FOR SÆRLIGE INSTALLATIONER ELLER OMRÅDER
  Kapitel 700INTRODUKTION
  KAPITEL 710MEDICINSKE OMRÅDER
  Kapitel 712SOLCELLESYSTEMER
  Kapitel 717MOBILE OG TRANSPORTABLE ENHEDER
  Kapitel 740MIDLERTIDIGE ELEKTRISKE INSTALLATIONER I OPBYGNINGER, FORLY-STELSESINDRETNINGER OG BODER PÅ MARKEDSPLADSER, FORLYSTEL-SESPARKER OG CIRKUSSER
BilagINDHOLDSFORTEGNELSE
Bilag Y (normativt)
Normative referencer til internationale og europæiske publikationer
samt danske standarder
Bilag Z (informativt)
Oversigt over, hvilke dokumenter fra IEC og CENELEC bestemmelserne i del 7
er baseret på
Den fulde tekst

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Afsnit 6A, Elektriske installationer,1. udgave

 

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A, Elektriske installationer, 1. udgave er udgivet af Sikkerhedsstyrelsen og har gyldighed fra 1. april 2006.

------------------------

Bestemmelserne i dette afsnit er i lighed med del 1 til 7 i afsnit 6 baseret på internationale publikationer i 60364-serien fra IEC (International Electrotechnical Commission) og i HD 60364-serien fra CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization). De kan desuden indeholde nogle særlige danske tilføjelser, ændringer eller forklaringer.

Hvor der forekommer CENELEC-ændringer til en IEC-tekst, og hvor en bestemmelse udelukkende stammer fra CENELEC, er dette markeret med en lodret streg i venstre margin. Hvor der forekommer danske ændringer m.v., er dette markeret med to lodrette streger i venstre margin.

Af trykketekniske grunde vises markeringerne ofte ud for et helt tekstafsnit, selv hvor ændringerne kun omfatter nogle få ord inde i tekstafsnittet. De nøjagtige ændringer kan ses i den elektroniske CD-udgave, hvor CENELEC-ændringer er markeret med violet, og danske ændringer er markeret med grønt.

Visse installationer kan være omfattet af bestemmelserne i flere kapitler i del 7 og 8. I så fald skal de opfylde samtlige de kapitler, de er omfattet af.

For kapitlerne 710, 712, 717 og 740 gælder følgende overgangstider:

De hidtidige bestemmelser i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 Elektriske installationer må anvendes frem til 1. april 2007. Det betyder, at det indtil denne dato er tilladt at udføre installationer enten efter nærværende nye bestemmelser eller efter de hidtidige bestemmelser.

Installationer, der er færdigprojekteret før 1. april 2007 efter de hidtidige bestemmelser, kan dog færdiggøres efter disse bestemmelser frem til 1. april 2008. I særlige tilfælde kan der gives dispensation til færdiggørelse efter 1. april 2008.

Efter 31. dec. 2010 skal alle ikke-permanente installationer i tivolier og forlystelsesparker opfylde bestemmelserne i kapitel 740.

Del 7

BESTEMMELSER FOR SÆRLIGE INSTALLATIONER ELLER OMRÅDER

Kapitel 700

INTRODUKTION

Bestemmelserne i dette kapitel supplerer, ændrer eller erstatter de tilsvarende bestemmelser i del 1 til 6 i afsnit 6.

Hvis der ikke er henvisning til en del eller paragraf, betyder det, at del 1 til 6 i afsnit 6 gælder.

Paragrafnumrene, der følger efter kapitelnummeret, svarer til de tilsvarende dele eller paragraffer i del 1 til 6 i afsnit 6.

Visse installationer kan være omfattet af bestemmelserne i flere kapitler i del 7 og 8. I så fald skal de opfylde samtlige de kapitler, de er omfattet af.

Note Fx skal installationer i badeværelser i boliger både opfylde bestemmelserne for boliger i kapitel 801 og bestemmelserne for badeområder i kapitel 701.

KAPITEL 710

MEDICINSKE OMRÅDER

INTRODUKTION

I medicinske områder er det nødvendigt at varetage sikkerheden for patienter, som med sandsynlighed kommer i forbindelse med elektromedicinsk udstyr. For enhver aktivitet og funktion i et medicinsk område skal der tages hensyn til de særlige sikkerhedsbestemmelser. Sikkerheden kan opnås ved at holde installationen i forsvarlig stand samt sørge for sikker funktion og vedligeholdelse af elektromedicinsk udstyr, der er forbundet til den. Anvendelsen af elektromedicinsk udstyr til patienter i intensiv pleje (af kritisk vigtighed) har nødvendiggjort forøget sikkerhed og pålidelighed af elektriske installationer i hospitaler, og for at forbedre sikkerheden og forsyningernes kontinuitet kan dette kapitel anvendes. Afvigelser fra kapitlet for yderligere forøgelse af sikkerheden og pålideligheden er acceptable.

710.1 Gyldighedsområde

De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for elektriske installationer i medicinske områder for at sikre patienters og medicinsk personales sikkerhed. Disse bestemmelser refererer hovedsagelig til hospitaler, private klinikker, læge- og tandlægepraksisser, helsehuse og særlige medicinske behandlingsrum på arbejdspladser.

Note 1 Det kan være nødvendigt at ændre den eksisterende elektriske installation i henhold til dette kapitel, når der forekommer en ændring af udnyttelsen af området. Der bør vises særlig omhu, hvor der udføres intrakardielle procedurer i eksisterende installationer (gruppe 2).

Note 2 Hvor det er relevant, kan dette afsnit også anvendes i dyreklinikker.

Note 3 Bestemmelserne i dette kapitel gælder ikke for elektromedicinsk udstyr. Vedrørende elektromedicinsk udstyr henvises der til EN 60601-serien.

710.2 Normative referencer

Se bilag Y.

710.3 Definitioner og ordforklaringer

710.3.1 Medicinsk område

Område beregnet til diagnosticering, behandling (herunder kosmetisk behandling), overvågning og pleje af patienter.

Note For at beskytte patienter mod mulige elektriske farer, er det nødvendigt at anvende yderligere beskyttelsesmetoder i medicinske områder. Arten og beskrivelsen af disse farer kan variere med den behandling, der skal gives. Det formål, som et rum skal anvendes til, nødvendiggør en vis opdeling i forskellige områder til afvigende medicinske procedurer.

Engelsk IEC-betegnelse: Medical location

710.3.2 Patient

Levende væsen (menneske eller dyr), som gennemgår en medicinsk eller dental undersøgelse eller behandling.

Note En person, der er under behandling med kosmetiske formål, kan betragtes som en patient, for så vidt angår dette kapitel.

Engelsk IEC-betegnelse: Patient

710.3.3 Elektromedicinsk udstyr

Elektrisk udstyr, som højst er forsynet med én forbindelse til et særligt forsyningssystem, og som er beregnet til at diagnosticere, behandle eller overvåge patienten under lægeligt opsyn, og som

- er i fysisk eller elektrisk kontakt med patienten og/eller

- overfører energi til eller fra patienten og/eller

- detekterer en sådan energioverførsel til eller fra patienten.

Note Udstyret omfatter det tilbehør, der er defineret af fabrikanten som nødvendigt for at udstyret kan anvendes korrekt.

Engelsk IEC-betegnelse: Medical electrical equipment

710.3.4 Patientdel

Del af udstyret, som ved normal brug

- nødvendigvis kommer i fysisk kontakt med patienten, for at udstyret kan udføre sin funktion eller

- kan bringes i kontakt med patienten eller

- nødvendigvis skal berøres af patienten

Engelsk IEC-betegnelse: Applied part

710.3.5 Gruppe 0

Medicinsk område, hvor det ikke er meningen, at patientdele skal anvendes.

Note Patientdele er defineret i særlige standarder for elektromedicinsk udstyr.

Engelsk IEC-betegnelse: Group 0

710.3.6 Gruppe 1

Medicinsk område, hvor det er meningen, at patientdele skal anvendes som følger:

- udvendig;

- indvendig på enhver del af kroppen (invasivt), undtagen hvor 710.3.7 gælder.

Engelsk IEC-betegnelse: Group 1

710.3.7 Gruppe 2

Medicinsk område, hvor patientdele skal bruges ved fx

- intrakardielle procedurer,

- på operationsstuer og

- ved vital behandling,

- hvor afbrydelse (svigt) af forsyningen kan være livstruende.

Note En intrakardiel procedure er en procedure, hvor en elektrisk leder anbringes inde i en patients hjerte eller med sandsynlighed kommer i kontakt med hjertet, og hvor en sådan leder skal være tilgængelig uden for patientens krop. I denne forbindelse omfatter en elektrisk leder isolerede ledninger som fx hjertepacemakeres elektroder og intrakardielle EKG-elektroder eller isolerede rør fyldt med ledende væsker.

Engelsk IEC-betegnelse: Group 2

710.3.8 Elektromedicinsk system

Kombination af materiel, hvoraf mindst det ene er elektromedicinsk udstyr og sammenkoblet funktionelt eller ved hjælp af en transportabel multistikkontakt.

Note Systemet omfatter det tilbehør, som er nødvendigt for at betjene systemet, og som er specificeret af fabrikanten.

Engelsk IEC-betegnelse: Medical electrical system

710.3.9 Patientomgivelser

Ethvert rum, hvori der kan forekomme tilsigtet eller utilsigtet kontakt mellem patienten og dele af det elektromedicinske system eller mellem patienten og andre personer, der berører dele af systemet (se illustrationen på figur 710A).

Note Dette gælder, når patientens stilling er forudbestemt. Er det ikke tilfældet, bør alle mulige patientstillinger tages i betragtning.

Engelsk IEC-betegnelse: Patient environment

710.3.10 Hovedfordelingstavle

Tavle i bygningen, der forsyner hovedstrømkredse i det område, der er fastsat for tavlen, og hvor spændingsfaldet måles til styring af nødforsyningen.

Engelsk IEC-betegnelse: Main distribution board

710.3.11 Medicinsk IT-system

Elektrisk IT-system, hvortil der stilles særlige krav ved medicinsk anvendelse

Engelsk IEC-betegnelse: Medical IT system

710.30 Projekteringsgrundlag, almindeligt

Klassifikationen af et medicinsk område skal foretages efter aftale med det medicinske personale, den pågældende sundhedsorganisation eller styrelse, der er ansvarlig for medarbejdernes sikkerhed i henhold til nationale bestemmelser. Ved klassifikationen af et medicinsk område er det nødvendigt, at det medicinske personale angiver hvilke medicinske procedurer, der skal finde sted inden for området. Klassifikation af et område skal bestemmes ud fra den planlagte anvendelse (den mulighed, at visse medicinske områder kan anvendes til forskellige formål, som gør en højere gruppe nødvendig, bør angives ud fra en risikovurdering).

Note Klassifikation af et medicinsk område bør være relateret til typen af kontakt mellem patientdele og patienten og endvidere til det formål, som området anvendes til (se bilag B).

710.31 Formål, forsyning og opbygning

710.312.2 Systemjording

TN-C-systemet er ikke tilladt i medicinske områder og medicinske behandlingsbygninger efter hovedfordelingstavlen.

710.313 Forsyning

710.313.1 Almindeligt

I medicinske områder bør fordelingssystemet være dimensioneret og installeret, så der let kan ske automatisk skift fra forsyningsnettet til nødforsyningen, der forsyner livsvigtige belastninger (kapitel 55)..

710.4 Beskyttelse af sikkerhedsgrunde

710.41 Beskyttelse mod elektrisk stød

710.411 Beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring

710.411.1 Beskyttelse ved ekstra lav spænding: SELV og PELV

Når der anvendes SELV og/eller PELV strømkredse i medicinske gruppe 1 og gruppe 2 områder, må den nominelle spænding til elektrisk materiel, ikke overstige 25 V vekselspænding effektivværdi eller 60 V ripplefri jævnspænding. Beskyttelse af spændingsførende dele ved hjælp af isolation i henhold til 412.1, og ved hjælp af barrierer eller kapslinger i henhold til 412.2 er livsvigtig.

I gruppe 2 områder skal udsatte dele på materiel (fx armaturer i operationsstuer) være forbundet til den supplerende udligningsforbindelse.

710.412 Beskyttelse mod direkte berøring

710.412.3 Beskyttelse ved spærringer

Beskyttelse ved spærringer er ikke tilladt.

710.412.4 Beskyttelse ved placering uden for rækkevidde

Beskyttelse ved placering uden for rækkevidde er ikke tilladt.

Kun beskyttelse ved isolation af spændingsførende dele eller beskyttelse ved barrierer eller kapslinger er tilladt.

710.413 Beskyttelse mod indirekte berøring

710.413.1 Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyning

710.413.1.1 Almindeligt

710.413.1.1.1 Afbrydelse af forsyning

I gruppe 1 og gruppe 2 områder gælder følgende:

- For IT-, TN- og TT-systemer må den konventionelle berøringsspænding U L ikke overstige 25 V ( U L £ 25 V).

- For TN- og IT-systemer gælder tabel 48A.

Note Afbrydelse af forsyningen, når der forekommer overbelastning eller kortslutning, kan opnås ved forskellige konstruktionsmetoder inden for procedurerne i de almindelige bestemmelser for at opfylde det krævede sikkerhedsniveau.

710.413.1.3 TN-systemer

I gruppe 1 skal der i grupper med mærkestrømme op til 32 A anvendes fejlstrømsafbrydere med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA (supplerende beskyttelse).

I gruppe 2 områder må automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af fejlstrømsafbrydere, der udløser ved en fejlstrøm på højst 30 mA kun anvendes for følgende kredse:

- Kredse til forsyning af operationsborde.

- Kredse til røntgenudstyr.

Note Bestemmelsen gælder hovedsageligt for mobilt røntgenudstyr, der bringes ind i områder af gruppe 2.

- Kredse til stort udstyr med en mærkeeffekt større end 5 kVA.

- Kredse til ikke-kritisk elektrisk udstyr (ikke livsvigtige).

Det skal sikres, at samtidig anvendelse af mange enheder af sådant udstyr, der er tilsluttet samme kreds, ikke medfører, at fejlstrømsafbryderen udløser utilsigtet.

I gruppe 1 og gruppe 2 områder, hvor der i denne paragraf kræves fejlstrømsafbryder, må der kun vælges HPFI (type A) eller type B afhængigt af den mulige fejlstrøm, der kan forekomme.

Note 1 Det anbefales, at TN-S-systemer overvåges for at sikre alle spændingsførende lederes isolationsmodstand.

Note 2 Fejlstrømsafbrydere af type B i henhold til IEC 60755 er en type, der fungerer ved fejlstrømme med jævnstrømsindhold over 6 mA.

710.413.1.4 TT-systemer

I gruppe 1 og gruppe 2 områder, gælder bestemmelserne for TN‑systemer (se 710.413.1.3), og der skal i alle tilfælde anvendes fejlstrømsafbrydere.

710.413.1.5 Medicinsk IT-system

I gruppe 2 områder skal der anvendes medicinsk IT-system for kredse, der forsyner elektromedicinsk udstyr og livsvigtige systemer, kirurgisk anvendelse samt andet elektrisk udstyr, der er anbragt i "patientomgivelserne", bortset fra det udstyr, der er angivet i 713.413.1.3.

For hver gruppe af rum, der tjener samme formål, er det nødvendigt med mindst ét særskilt medicinsk IT-system. Det medicinske IT-system skal være forsynet med udstyr til isolationsovervågning i henhold til EN 61557-8 med følgende særlige krav:

- Den indre vekselstrømsimpedans skal være mindst 100 k W .

- Prøvespændingen må ikke overstige 25 V jævnspænding.

- Prøvestrømmen må selv under fejlforhold ikke overstige 1 mA topværdi.

- Der skal gives signal, når isolationsmodstanden er faldet til 50 k W . Der skal forefindes udstyr til kontrol af dette.

Note De særlige krav, der er angivet ovenfor, er for øjeblikket ikke dækket i apparatstandarden EN 61557-8. De vil blive fjernet fra dette kapitel, så snart de er blevet behandlet i den relevante apparatstandard.

For hvert medicinsk IT-system skal et akustisk og visuelt alarmsystem, der omfatter følgende komponenter, være installeret på et egnet sted, så det permanent kan overvåges af det medicinske personale(hørbare og synlige signaler):

- En grøn signallampe til visning af normal drift.

- En gul signallampe, som lyser, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået. Det må ikke være muligt at annullere eller frakoble dette lys.

- En hørbar alarm, som lyder, når den minimumsværdi, der er indstillet for isolationsmodstanden, er nået. Denne hørbare alarm må kunne afstilles.

- Det gule signal skal slukke, når fejlen er udbedret, og når det normale forhold er genoprettet.

Hvor kun ét stykke materiel forsynes fra sin egen IT-transformer, kan denne monteres uden udstyr til isolationsovervågning.

Der kræves overvågning af overbelastning og høj temperatur for transformeren i det medicinske IT system.

710.413.1.6 Supplerende udligningsforbindelse

710.413.1.6.1  I hver gruppe 1 og gruppe 2 område skal der udføres supplerende udligningsforbindelse, som skal forbindes til udligningsskinnen for at udligne potentialforskelle mellem følgende dele, der er anbragt i "patientomgivelserne":

- Beskyttelsesledere.

- Fremmede ledende dele.

- Afskærmning mod elektriske forstyrrende felter, hvis de er monteret.

- Forbindelse til metalnet i gulvet, hvis de er monteret.

- Skilletransformerens eventuelle metalskærm.

Note Faste ledende ikke-elektriske patientunderstøtninger som fx operationsborde, fysioterapeutiske lejer og tandlægestole bør forbindes til udligningsforbindelsen, medmindre de er beregnet til at være isoleret fra jord.

710.413.1.6.2  I gruppe 2 områder må modstanden i lederen fra stikkontaktens jordklemme og fra fastmonteret udstyr eller fra enhver fremmed ledende del til udligningsskinnen ikke overstige 0,2  W .

Note Denne modstandsværdi kan også fastlægges ved anvendelse af et passende tværsnit for lederen.

710.413.1.6.3  Udligningsskinnen skal være anbragt i eller nær ved det medicinske område. I hver fordelingstavle eller i nærheden af denne skal der forefindes en ekstra udligningsskinne, som den supplerende udligningsforbindelse og beskyttelseslederen skal forbindes til. Forbindelser skal være således anbragt, at de er klart synlige og let kan afmonteres hver for sig.

710.422 Beskyttelse mod brand

Der kan være nationale bestemmelser, som foreskriver yderligere krav.

710.5 Valg og installation af materiel

710.51 Fælles bestemmelser

710.512 Driftsforhold og ydre forhold

710.512.1 Driftsforhold

710.512.1.1 Transformere for medicinske IT-systemer

Transformere skal monteres i umiddelbarhed nærhed af, inde i eller uden for det medicinske område og anbringes i tavler eller kapslinger for at forhindre utilsigtet berøring med spændingsførende dele.

Mærkespændingen U n på transformerens sekundærside må ikke overstige 250 V vekselspænding.

710.512.1.6 Medicinske IT-systemer for medicinske gruppe 2 områder

Transformere skal være i overensstemmelse med EN 61558-2-15 med følgende yderligere krav:

Sekundærviklingens lækstrøm til jord og kapslingens lækstrøm må ikke overstige 0,5 mA, når de måles i tomgang, og transformeren forsynes ved mærkespænding og mærkefrekvens.

Der skal anvendes enfasede transformere til medicinske IT-systemer for transportabelt og fastmonteret udstyr, og mærkeudgangseffekten må ikke være mindre end 0,5 kVA og ikke være større end 10 kVA.

Hvis der også kræves forsyning af trefasede belastninger via et IT-system, skal der forefindes en særskilt trefaset transformer til dette formål med udgangsspænding mellem faserne på højst 250 V.

710.512.2 Ydre forhold

Note Hvor det er aktuelt, skal man være opmærksom på at undgå elektromagnetisk forstyrrelse.

710.512.2.1 Eksplosionsfare

Note 1 Bestemmelser for elektromedicinsk udstyr til brug i forbindelse med brændbare gasser og dampe findes i EN 60601serien.

Note 2 Hvor farlige forhold med sandsynlighed kan forekomme (fx ved tilstedeværelse af brændbare gasser og dampe), kan særlige foranstaltninger være påkrævet.

Note 3 Det anbefales at opbygning af statisk elektricitet forhindres.

Elektrisk materiel (fx stikkontakter og afbrydere) skal monteres i mindst 0,2 m vandret afstand (centrum til centrum) fra ethvert medicinsk gasudtag for at minimere faren for antændelse af brændbare gasser.

710.514.5 Dokumentation

Oversigter over den elektriske installation skal sammen med optegnelser, tegninger, kredsskemaer og ændringer hertil samt vejledninger for drift og vedligeholdelse være til rådighed for brugeren.

Note Tegninger og kredsskema bør være i overensstemmelse med IEC 60617 og EN 61082-1.

De relevante dokumenter er i særdeleshed følgende:

- Blokskemaer, der viser den normale strømforsynings fordelingssystem og strømforsyningen til sikkerhedsfunktionerne i et enstregsskema. Disse skemaer skal indeholde oplysninger om placeringen af underfordelingstavlerne inde i bygningen.

- Blokskemaer for hoved- og underfordelingstavler, der viser koblingsudstyr, styreudstyr og fordelingstavler i et enstregsskema.

- Bygningstegninger med symboler i henhold til IEC 60617.

- Kredsskemaer for styreindretninger.

- Vejledning i drift, eftersyn, prøvning og vedligeholdelse af akkumulatorbatterier og strømkilder til nødforsyning.

- Beregningsmæssig kontrol af overensstemmelse med bestemmelserne i standarder (fx med 710.413.1);

- Liste over belastninger, der er permanent forbundet til strømforsyningen for nødforsyninger. Listen skal angive de normale strømme og i tilfælde af motordrevne belastninger også startstrømmene.

- En logbog, der indeholder en registrering af alle prøver og eftersyn, som kræves gennemført før overdragelse.

710.52 Valg og installation af ledningssystemer

Ethvert ledningssystem i gruppe 2 områder må udelukkende anvendes til udstyr og tilbehør i dette område.

710.53 Koblingsudstyr

710.53.1 Beskyttelse af ledningssystemer i gruppe 2 områder

Hver gruppe skal kortslutnings- og overbelastningsbeskyttes. Overbelastningsbeskyttelse er ikke tilladt i forsyningskredsene før og efter et medicinsk IT-systems transformer. Sikringer kan anvendes til kortslutningsbeskyttelse.

Note Af hensyn til driftsikkerheden tillades kun kortslutningsbeskyttelse i forsyningskredsene.

710.55 Andet udstyr

710.55.1 Belysningskredse

I gruppe 1 og gruppe 2 områder skal nogle af armaturerne forsynes fra mindst to forskellige forsyningskilder ved hjælp af to kredse. Den ene af de to kredse skal være forbundet til nødforsyningen.

I flugtveje skal hvert andet armatur være forbundet til nødforsyningen (se 710.556).

710.55.3 Stikkontaktkredse i det medicinske IT-system i gruppe 2 områder

Ved hver patients behandlingssted, fx ved hovedgærder, skal konfigurationen af stikkontakter være som følger:

- Enten skal stikkontakter forsynes fra mindst to særskilte kredse, eller

- hver stikkontakt for sig skal være beskyttet mod overstrøm.

Hvis der er risiko for utilsigtet afbrydning, skal der anvendes stikkontakter, der ikke er sammenbygget med afbryder.

Hvor kredse forsynes fra andre systemer (TN-S- eller TT-systemer) i samme medicinske område, skal stikkontakter, der er forbundet til det medicinske IT-system enten

- være af en udførelse, som forhindrer, at de anvendes i andre systemer eller

- være tydeligt og permanent mærket.

710.56 Nødforsyning

710.56.5.2 Strømkilder

Klassifikation af nødforsyninger er angivet i bilag A.

710.56.5.2.1 Almindelige bestemmelser for nødforsyninger i gruppe 1 og gruppe 2 områder

710.56.5.2.1.1  I medicinske områder kræves der en strømforsyning for nødforsyninger, som i tilfælde af svigt i den normale strømforsyning skal træde i funktion for at forsyne det udstyr, der er angivet i 710.56.5.2.2.1, 710.56.5.2.2.2 og 710.56.5.2.2.3, i en forud defineret tid og inden for en forudbestemt omkoblingstid.

710.56.5.2.1.2  Hvis spændingen ved hovedfordelingstavlen falder med mere end 10 % af den normale spænding i én eller flere faseledere, skal en nødforsyning automatisk overtage forsyningen.

Forsyningsomkoblingen bør ske med en forsinkelse for at give mulighed for automatisk genindkobling i forsyningsnettet (kortvarige afbrydelser).

710.56.5.2.1.3  Se 710.52 angående forbindelsesledninger mellem komponenter og deres sikkerhedsstrømkilde.

Note Den kreds, der forbinder sikkerhedsstrømkilden for nødforsyningen til hovedfordelingstavlen, bør betragtes som en nødforsyningskreds.

710.56.5.2.1.4 Stikkontakter, der forsynes fra nødforsyningen, skal være let genkendelige.

710.56.5.2.2 Detaljerede bestemmelser for nødforsyninger

710.56.5.2.2.1 Strømforsyninger med en omkoblingstid mindre end eller lig med 0,5 s

I tilfælde af et spændingssvigt på en eller flere faseledere ved fordelingstavlen skal en særlig sikkerhedsstrømkilde opretholde forsyningen til armaturer ved operationsborde og andre væsentlige armaturer, fx endoskoper, i en periode på mindst 3 h. Forsyningen skal genoprettes inden for højst 0,5 s.

710.56.5.2.2.2 Strømforsyninger med en omkoblingstid mindre end eller lig med 15 s

Udstyr i henhold til 710.56.7.5 og 710.56.8 skal inden for 15 s være forbundet til en sikkerhedsstrømkilde, der er i stand til at opretholde forsyningen i en periode på mindst 24 h, når spændingen på en eller flere faseledere til de kredse, der er omfattet af nødforsyningen målt ved hovedfordelingstavlen er faldet med mere end 10 % af forsyningsspændingens nominelle værdi i mere end 3 s.

Note Varigheden på 24 h kan reduceres til et minimum på 3 h, hvis de medicinske krav og anvendelsen af behandlingsområdet, herunder enhver behandling, kan afsluttes, og hvis bygningen kan evakueres på en tid, der er væsentligt mindre end 24 h.

710.56.5.2.2.3 Strømforsyninger med en omkoblingstid større end 15 s

Andet udstyr end det, som er dækket af 710.56.5.2.2.1 og 710.56.5.2.2.2, og som kræves til opretholdelse af hospitalsfunktioner, kan enten automatisk eller manuelt forbindes til en sikkerhedsstrømkilde, der er i stand til at opretholde forsyningen i en periode på mindst 24 h. Dette udstyr kan fx omfatte følgende:

- Sterilisationsudstyr.

- Tekniske bygningsinstallationer, i særdeleshed aircondition-, varme- og ventilationssystemer, bygningsfunktioner og systemer til bortskaffelse af affald.

- Køleudstyr.

- Madlavningsudstyr.

- Ladere for akkumulatorbatterier.

710.56.7 Kredse for nødbelysning

710.56.7.5 Nødbelysning

I tilfælde af svigt i forsyningsnettet skal den nødvendige minimumsbelysning leveres fra sikkerhedsstrømkilde til nedenstående områder. Omkoblingstiden til sikkerhedsstrømkilden må ikke overstige 15 s:

- Flugtveje.

- Belysning af udgangsskilte.

- Områder med koblingsudstyr for nødgeneratoranlæg og for den normale strømforsynings hovedfordelingstavler og for sikkerhedsstrømkilden til nødforsyningen.

- Rum, som er beregnet til absolut nødvendige funktioner. I hvert rum skal mindst ét armatur være forsynet fra nødforsyningen.

- Medicinske behandlingsrum af gruppe 1. I hvert rum skal mindst ét armatur være forsynet fra nødforsyningen.

- Medicinske behandlingsrum af gruppe 2. Mindst 50 % af belysningen skal være forsynet fra nødforsyningen.

Note Værdierne for mindste belysningsstyrke kan være angivet i nationale og/eller lokale bestemmelser.

710.56.8 Andre funktioner

Funktioner, bortset fra belysning, som kræver en nødforsyning med en omkoblingstid, der ikke overstiger 15 s, kan fx omfatte følgende:

- Udvalgte elevatorer til brandmænd.

- Ventilationssystemer til røgudsugning.

- Personsøgesystemer.

- Elektromedicinsk udstyr, som anvendes i medicinske områder af gruppe 2, og som tjener til kirurgiske eller andre formål af vital betydning. Sådant udstyr skal defineres af det ansvarlige personale.

- Elektrisk udstyr for medicinsk gasforsyning, herunder komprimeret luft, vakuumforsyning og udsugning af narkose (anæstesimidler) samt deres overvågningsindretninger.

- Branddetektering, brandalarmer og brandslukningssystemer.

710.6 Idriftsætning, drift og vedligeholdelse af installationer

Datoer for og resultater af hver verifikation skal registreres.

710.61 Eftersyn og afprøvning før idriftsætning

De prøver, der er angivet nedenfor i punkt a) til e), skal ud over bestemmelserne i kapitel 61 udføres både før idriftsætning og efter ændringer eller reparationer.

a) Funktionsprøve af indretninger til isolationsovervågning af medicinske IT-systemer og akustiske/visuelle alarmsystemer.

b) Målinger for at kontrollere, at den supplerende udligningsforbindelse er i overensstemmelse med 710.413.1.6.1 og 710.413.1.6.2.

c) Kontrol af de faciliteter, der i 710.413.1.6.3 kræves for udligningsforbindelse.

d) Kontrol af bestemmelserne i 710.56 for nødforsyninger.

e) Måling af lækstrøm fra medicinske IT-transformeres udgangskreds og kapsling i tomgangstilstand.

710.62 Drift og vedligeholdelse af installationer

Periodisk verifikation af punkt a) til e) i 710.61 skal udføres i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser. Hvis der ikke findes lokale/nationale bestemmelser, anbefales følgende intervaller:

a) Funktionsprøvning af udstyr til omkobling: 12 måneder.

b) Funktionsprøvning af udstyr til isolationsovervågning: 12 måneder.

c) Visuel kontrol af indstillinger af beskyttelsesudstyr: 12 måneder.

d) Kontrolmåling af supplerende udligningsforbindelser: 36 måneder.

e) Kontrol af faciliteter, der kræves for udligningsforbindelse: 36 måneder.

f) Månedlig funktionsprøvning af følgende:

- Nødforsyninger med batterier: 15 min.

- Nødforsyninger med forbrændingsmotorer: Indtil mærkedriftstemperatur er opnået; 12 måneder for “udholdenhedskørsel”.

- Nødforsyninger med batterier: Kapacitetsprøve.

- Nødforsyninger med forbrændingsmotorer: 60 min.

Note Fabrikantens anvisninger følges

Under alle omstændigheder skal 50 % til 100 % af mærkeeffekten være overtaget.

g) Måling af IT-transformeres lækstrøm: 36 måneder;

h) Kontrol af fejlstrømsafbryderes udløsning ved I D N : Mindst hver 12. måned.

 

AU2487_1.GIF Size: (343 X 447)

Note De viste dimensioner har ikke karakter af forskrift.

Figur 710A – Eksempel på patientomgivelse (EN 60601-1-1)

Bilag A til kapitel 710
(normativt)

Klassifikation af nødforsyninger for medicinske områder

Tabel A.1 – Klassifikation af nødforsyninger, der er nødvendige for medicinske områder
(se også kapitel 55)

Klasse 0

(uden afbrydelse)

Automatisk forsyning til rådighed uden afbrydelse

Klasse 0,15

(meget kort afbrydelse)

Automatisk forsyning til rådighed inden for 0,15 s

Klasse 0,5

(kort afbrydelse)

Automatisk forsyning til rådighed inden for 0,5 s

Klasse 15

(middel afbrydelse)

Automatisk forsyning til rådighed inden for 15 s

Klasse >15

(lang afbrydelse)

Automatisk forsyning til rådighed efter mere end 15 s

Note 1 I almindelighed er det unødvendigt at levere strømforsyning uden afbrydelse til elektromedicinsk udstyr. Særligt mikroprocessor-styret udstyr kan dog kræve en sådan forsyning.

Note 2 Nødforsyning til områder, der har forskellige klassifikationer, bør opfylde den klassifikation, som giver den største forsyningssikkerhed. Der henvises til bilag B for vejledning om sammenhængen mellem klassifikation af nødforsyninger og medicinske områder.

Note 3 Udtrykket “inden for” betyder “ £ ”.

 

Bilag B til kapitel 710
(informativt)

Eksempler på gruppenummerering og klassifikation
af nødforsyning af medicinske områder

En definitiv liste over medicinske områder, der viser deres tildelte grupper, kan i praksis ikke opstilles, da anvendelsen, som områder (rum) kan blive indrettet til, vil afvige fra land til land og endog inden for et land. Nedenstående liste skal kun betragtes som en vejledning.

Tabel B.1 – Liste med eksempler

Medicinske område

Gruppe

Klasse

0

1

2

£ 0,5 s

>0,5 s £ 15 s

1. Massagerum

X

X

 

 

X

2. Sengestuer

 

X

 

 

 

3. Fødestue

 

X

 

Xa

X

4. EKG-, EEG-, EHG-rum

 

X

 

 

X

5. Endoskopirum

 

Xb

 

 

Xb

6. Undersøgelses- eller behandlingsstue

 

X

 

 

X

7. Urologirum

 

Xb

 

 

Xb

8. Radiologisk diagnostik- og behandlingsrum, der ikke er nævnt under 21

 

X

 

 

X

9. Hydroterapirum

 

X

 

 

X

10. Fysioterapirum

 

X

 

 

X

11. Anæstesiområde

 

 

X

Xa

X

12. Operationsstue

 

 

X

Xa

X

13. Rum til operationsklargøring

 

X

X

Xa

X

14. Gipserum

 

X

X

Xa

X

15. Opvågningsstue

 

X

X

Xa

X

16. Rum til hjerte-kateterisering

 

 

X

Xa

X

17. Rum til intensiv pleje

 

 

X

Xa

X

18. Rum til angiografisk undersøgelse

 

 

X

Xa

X

19. Hæmodialyserum

 

X

 

 

X

20. Rum til MRI scanning

 

X

 

 

X

21. Radioaktiv behandling

 

X

 

 

X

22. Stue til for tidligt fødte børn

 

 

X

Xa

X

a Armaturer og livsunderstøttende elektromedicinsk udstyr, som behøver strømforsyning inden for 0,5 s.

b Ikke en operationsstue.

Forklaring af udtryk i tabel B.1

1. Massagerum.

2. Almindelig afdeling (sengestuer).

Medicinsk anvendt rum eller grupper af rum, hvor patienter indlægges, så længe opholdet på et hospital eller enhver anden medicinsk institution varer.

3. Fødestue.

Rum, hvor fødslen finder sted.

4. Elektrokardiografi-rum (EKG), elektroencefalografi-rum (EEG), elektrohysterografi-rum (EHG)

5. Endoskopirum.

Rum beregnet til anvendelse af endoskopiske procedurer til undersøgelse af organer gennem naturlige eller kunstige åbninger.

Eksempler på endoskopiske metoder er bronkoskopi, laryngoskopi, cystoskopi, gastroskopi og lignende, om nødvendigt udført under narkose.

6. Undersøgelses- eller behandlingsstue.

7. Urologirum (som ikke er en operationsstue).

Rum, hvor diagnostiske eller terapeutiske procedurer udføres i det urogenitale område ved anvendelse af elektromedicinsk udstyr som fx røntgenudstyr, endoskopisk udstyr og højfrekvent kirurgisk udstyr.

8. Radiologisk diagnostikrum (radiologisk diagnostik- og terapirum).

Radiologisk diagnostikrum.

Rum beregnet til anvendelse af ioniserende stråling til visning af kroppens indre strukturer ved hjælp af radiografi eller fluoroskopi eller ved anvendelse af radioaktive isotoper eller til andre diagnostiske formål.

Terapirum.

Rum beregnet til anvendelse af ioniserende stråling for at opnå terapeutiske virkninger.

9. Hydroterapirum.

Rum, hvor patienter behandles efter hydroterapeutiske metoder. Eksempler på sådanne metoder er terapeutiske behandlinger med vand, saltvand, mudder, slim, ler, damp, sand, vand med gasser, saltvand med gasser, inhalationsterapi, elektroterapi i vand (med eller uden tilsætningsstoffer), massagetermoterapi og termoterapi i vand (med eller uden tilsætningsstoffer).

Svømmebassiner til almindelig brug og normale badeværelser betragtes ikke som hydroterapirum.

10. Fysioterapirum.

Rum, hvor patienter behandles efter fysioterapeutiske metoder.

11. Anæstesiområde.

Medicinsk anvendt område, hvor almindelige anæstesimidler til inhalation indgives.

Note Anæstesiområdet omfatter fx den aktuelle operationsstue, rummet til operationsklargøring, gipserummet og behandlingsstuen.

12. Operationsstue.

Rum, hvor der udføres kirurgiske operationer.

Rum til operationsklargøring

Rum, hvor patienter klargøres til operation, fx ved indgivelse af anæstesimidler.

14. Gipserum.

Rum, hvor Paris-gips eller tilsvarende bandager lægges på, mens der opretholdes narkose.

Note Et sådant rum hører til gruppen af operationsstuer og er sædvanligvis rumligt forbundet med den.

15. Opvågningsstue.

Rum, hvor patienten under observation vågner fra påvirkningen af anæstesimidler.

Note  En sådan stue er sædvanligvis meget tæt ved gruppen af operationsstuer, men er ikke nødvendigvis en del af den.

16. Rum til hjerte-kateterisering.

Rum beregnet til undersøgelse eller behandling af hjertet ved anvendelse af katetre. Eksempler på anvendte procedurer er måling af aktionspotentialer af hjertets hæmodynamik, udtagning af blodprøver, injektion af kontraststoffer eller anvendelse af stimulanser.

17. Rum til intensiv pleje.

Rum, hvor sengeliggende patienter overvåges uafhængigt af en handling ved hjælp af elektromedicinsk udstyr. Kropsfunktioner kan stimuleres, hvis det er påkrævet.

18. Rum til angiografisk undersøgelse.

Rum til visning af arterier, vener osv. med kontraststoffer.

19. Hæmodialyserum.

Rum i en medicinsk institution, hvor patienter forbindes til elektromedicinsk udstyr for at rense deres blod.

20. Magnetisk resonansscanning (MRI).

21. Radioaktiv behandling.

22. Stue til for tidligt fødte børn.

Litteraturliste

Se bilag Y

Kapitel 712

SOLCELLESYSTEMER

712.1 Gyldighedsområde

De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for elektriske installationer med solcellesystemer, herunder systemer med vekselstrømsmoduler.

Note 1 Standarder for solcelleudstyr er under udarbejdelse i IEC TC 82.

Note 2 Bestemmelser for solcellesystemer, som er beregnet til selvstændig drift, er under overvejelse.

712.2 Normative referencer

Se bilag Y.

712.3 Definitioner

(Se også figur 712.1 og 712.2).

I dette kapitel gælder definitionerne i IEC 60050(826) samt følgende definitioner.

712.3.1 Solcelle

Grundlæggende solcelleenhed, som kan generere elektricitet, når den udsættes for lys som fx solstråling.

Engelsk IEC-betegnelse:PV cell

712.3. Solcellemodul

Mindste samling af sammenkoblede solceller, der er fuldstændigt beskyttet mod omgivelserne.

Engelsk IEC-betegnelse: PV modul

712.3.3 Solcellestreng

Kreds, hvori solcellemoduler er forbundet i serie for at generere den krævede udgangsspænding til et solcellepanel.

Engelsk IEC-betegnelse: PV string

712.3.4 Solcellepanel

Mekanisk og elektrisk integreret samling af solcellemoduler og andre nødvendige komponenter, så der dannes en jævnstrømsforsyning.

Engelsk IEC-betegnelse:

712.3.5 solcellepanels forbindelsesdåse

Kapsling, hvor alle solcellestrenge for ethvert solcellepanel er elektrisk forbundet, og hvor beskyttelsesindretninger om nødvendigt kan anbringes

Engelsk IEC-betegnelse:PV array junction box

712.3.6 Solcellegenerator

Samling af solcellepaneler.

Engelsk IEC-betegnelse: PV generator

712.3.7 Solcellegenerators forbindelsesdåse

Kapsling, hvor alle solcellepaneler er elektrisk forbundet, og hvor beskyttelsesindretninger om nødvendigt kan anbringes.

Engelsk IEC-betegnelse: PV generator junction box

712.3.8 Solcellestrengs ledning

Ledning, der forbinder solcellemoduler, så der dannes en solcellestreng.

Engelsk IEC-betegnelse: PV string cable

712.3.9 Solcellepanels ledning

Et solcellepanels udgangsledning.

Engelsk IEC-betegnelse: PV array cable

712.3.10 Solcelles jævnstrømshovedledning

Ledning, der forbinder solcellegeneratorens forbindelsesdåse til solcelleinverterens jævnstrømsklemmer.

Engelsk IEC-betegnelse: PV DC main cable

712.3.11 Solcelleinverter

Indretning, der konverterer jævnspænding og jævnstrøm til vekselspænding og vekselstrøm.

Engelsk IEC-betegnelse: PV inverter

712.3.12 Solcelles forsyningsledning

Ledning, der forbinder solcelleinverterens vekselstrømsklemmer til en fordelingskreds i den elektriske installation.

Engelsk IEC-betegnelse: PV supply cable

712.3.13 Solcellevekselstrømsmodul

Sammenbyggetsolcellemodul og inverter, hvor de elektriske forbindelser kun fører vekselstrøm. Der er ikke adgang til jævnstrømssiden.

Engelsk IEC-betegnelse: PV AC module

712.3.14 Solcelleinstallation

Et solcellesystems installerede udstyr.

Engelsk IEC-betegnelse: PV installation

712.3.15 Standardprøvebetingelser (STC)

Prøvebetingelser, der er angivet for solceller og solcellemoduler i EN 60904-3.

Engelsk IEC-betegnelse: Standard test conditions

712.3.16 Tomgangsspænding under standardprøvebetingelserne U OC STC

Spænding under standardprøvebetingelser over et solcellemodul, en solcellestreng, et solcellepanel, en solcellegenerator, der er ubelastet (åben), eller på solcelleinverterens jævnstrømsside.

Engelsk IEC-betegnelse: Open voltage conditions under standard test conditions U OC STC

712.3.17 Kortslutningsstrøm under standardprøvebetingelserne I SC STC

Et solcellemoduls, en solcellestrengs, et solcellepanels eller en solcellegenerators kortslutningsstrøm under standardprøvebetingelser.

Engelsk IEC-betegnelse: Short-circuit current standard test conditions I SC STC

712.3.18 Jævnstrømsside

Del af en solcelleinstallation fra en solcelle til solcelleinverterens jævnstrømsklemmer

Engelsk IEC-betegnelse: DC side

712.3.19 Vekselstrømsside

Del af en solcelleinstallation fra vekselstrømsklemmerne på solcelleinverteren til solcelleforsyningsledningens forbindelsespunkt til den elektriske installation.

Engelsk IEC-betegnelse: AC side

712.3.20 Enkel adskillelse

Adskillelse mellem kredse eller mellem en kreds og jord ved hjælp af grundisolation.

Engelsk IEC-betegnelse: Simple separation

712.30 Projekteringsgrundlag, almindeligt

712.31 Formål, forsyning og opbygning

712.312 Forsyningssystemer

712.312.2 Systemjording

Jordforbindelse af en af de spændingsførende ledere på jævnstrømssiden er tilladt, hvis der mindst er enkel adskillelse mellem vekselstrømssiden og jævnstrømssiden.

Note Eventuelle forbindelser med jord på jævnstrømssiden bør være elektrisk forbundet for således at undgå korrosion.

712.4 Beskyttelse af sikkerhedsgrunde

712.41 Beskyttelse mod elektrisk stød

Solcelleudstyr skal på jævnstrømssiden anses for at være under spænding, selv når systemet er koblet fra vekselstrømssiden.

712.411 Beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring

712.411.1 Beskyttelse ved ekstra lav spænding: SELV og PELV

For SELV- og PELV-systemer, erstattes U n af U OC STC og må ikke overstige 120 V jævnspænding.

712.413 Beskyttelse mod indirekte berøring

712.413.1 Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen

Note Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen på jævnstrømssiden kræver særlige foranstaltninger, som er under overvejelse.

712.413.1.1.1.1  På vekselstrømssiden skal solcellens forsyningsledning være forbundet til forsyningssiden af beskyttelsesudstyret for automatisk afbrydelse af kredse, der forsyner elektrisk udstyr.

712.413.1.1.1.2  Hvor en elektrisk installation omfatter et solcellesystem uden mindst enkel adskillelse mellem vekselstrømssiden og jævnstrømssiden, skal en fejlstrømsafbryder, der er installeret for at give beskyttelse mod fejl ved automatisk afbrydelse af forsyningen være af type B i henhold til IEC 60755, amendment 2.

Note Fejlstrømsafbrydere af type B i henhold til IEC 60755 er en type, der fungerer ved fejlstrømme med jævnstrømsindhold over 6 mA.

Hvor solcelleinverteren ved sin konstruktion ikke er i stand til at levere fejlstrømme med jævnstrømsindhold til den elektriske installation, kræves der ikke en fejlstrømsafbryder af type B i henhold til IEC 60755 amendment 2.

712.413.2  Beskyttelse med isolation af klasse II eller lignende bør foretrækkes på jævnstrømssiden.

712.413.3  Beskyttelse ved ikke-ledende områder er ikke tilladt på jævnstrømssiden.

712.413.4  Beskyttelse ved lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse er ikke tilladt på jævnstrømssiden.

712.433 Overbelastningsbeskyttelse på jævnstrømssiden

712.433.1  Overbelastningsbeskyttelse kan udelades for solcellestrenges og solcellepanelers ledninger, når ledningernes kontinuerlige strømværdi er lig med eller større end 1,25 gange I SC STC.

712.433.2  Overbelastningsbeskyttelse kan udelades for solcellens jævnstrømshovedledning, hvis ledningens kontinuerlige strømværdi er lig med eller større end 1,25 gange solcellegeneratorens I SC STC.

Note Bestemmelserne i 712.433.1 og 712.433.2 er kun relevante for beskyttelse af ledningerne. Se også fabrikantens instruktioner om beskyttelse af solcellemoduler.

712.434 Kortslutningsbeskyttelse

712.434.1  Solcellens forsyningsledning skal på vekselstrømssiden være beskyttet mod kortslutningsstrømme ved hjælp af overstrømsbeskyttelsesudstyr, der er monteret ved forbindelsen til forsyningsnettet.

712.444  Beskyttelse mod elektromagnetisk interferens (EMI) (Elektromagnetiske forstyrrelser) i installationer

712.444.4.4  For at minimere spændinger, der induceres af lyn, skal arealet af alle ledningssløjfer være så lille som muligt.

712.5 Valg og installation af materiel

712.51 Fælles bestemmelser

712.511 Overensstemmelse med standarder

712.511.1  Solcellemoduler skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i den relevante materielstandard, fx EN 61215 for krystallinske solcellemoduler. Solcellemoduler af klasse II-udførelse eller med tilsvarende isolation anbefales, hvis solcellestrengenes U OC STC overstiger 120 V jævnspænding.

Solcellepanelets forbindelsesdåse, solcellegeneratorens forbindelsesdåse og tavler skal være i overensstemmelse med EN 60439-1.

Note I Danmark tillades materiel iht. andre standarder anvendt.

712.512 Driftsforhold og ydre forhold

712.512.1.1  Elektrisk materiel skal på jævnstrømssiden være egnet til jævnspænding og jævnstrøm.

Solcellemoduler kan forbindes i serie op til den maksimale tilladelige driftsspænding for solcellemodulerne (Solcellestrengens U OC STC ) og solcelleinverteren, afhængig af den laveste værdi. Specifikationer for dette materiel skal oplyses af materielfabrikanten.

Hvis der anvendes spærredioder, skal deres mærkespærrespænding være 2 gange solcellestrengens U OC STC. Spærredioderne skal forbindes i serie med solcellestrengene.

712.512.2.1  Solcellemodulerne skal installeres efter fabrikantens anvisning på en sådan måde, at der er tilstrækkelig varmeafledning under forhold med maksimal solbestråling det pågældende sted.

712.513 Tilgængelighed

712.513.1 Valg og installation af udstyr skal lette sikker vedligeholdelse og må ikke ugunstigt påvirke de foranstaltninger, der er foretaget af solcelleudstyrets fabrikant for at muliggøre, at vedligeholdelse og servicearbejde kan udføres sikkert.

712.52 Valg og installation af ledningssystemer

712.522  Valg og installation i forhold til ydre påvirkninger

712.522.8.1  Solcellestrenges ledninger, solcellepanelers ledninger og solcellers jævnstrømshovedledninger skal vælges og installeres på en sådan måde, at risikoen for jordfejl og kortslutninger minimeres.

Note Dette kan fx opnås ved at forstærke beskyttelsen af ledningerne mod ydre påvirkninger ved anvendelse af ledninger, som ud over grundisolation er forsynet med ekstra isolation (kappe).

712.522.8.3  Ledningssystemer skal kunne modstå de forventede ydre påvirkninger som fx vind, isdannelse, temperatur og solbestråling.

712.53 Koblingsudstyr

712.536 Adskillelse og afbrydelse

712.536.2 Adskillelse

712.536.2.1.1  For at muliggøre vedligeholdelse af solcelleinverteren skal der forefindes midler til at adskille solcelleinverteren fra jævnstrømssiden og vekselstrømssiden.

Note Yderligere bestemmelser med hensyn til adskillelse af en solcelleinstallation, der fungerer i parallel med forsyningsnettet, er angivet i 551.7.

712.536.2.2 Indretninger til adskillelse

712.536.2.2.1  Ved valg og installation af materiel til adskillelse og afbrydelse, der skal installeres mellem solcelleinstallationen og forsyningsnettet, skal forsyningsnettet anses for at være kilden, og solcelleinstallationen skal anses for at være belastningen.

712.536.2.2.5  Der skal anbringes en adskiller på solcelleinverterens jævnstrømsside.

712.536.2.2.5.1  Alle forbindelsesdåser (solcellegeneratorers og solcellepanelers dåser) skal bære en advarselsmærkning, der angiver, at aktive dele inde i dåserne stadig kan være spændingsførende efter adskillelse fra solcelleinverteren.

712.54 Jordingsanlæg og beskyttelsesledere

Hvor der er installeret udligningsledere, skal de være i parallel med og i så tæt kontakt som muligt med jævnstrømsledninger og vekselstrømsledninger samt tilbehør.


AU2487_2.JPG Size: (971 X 630)

 

 

 

Figur 712.1 – Solcelleinstallation – Princip skema – Eksempel med ét panel

AU2487_3.JPG Size: (971 X 637)

 

Figur 712.2 – Solcelleinstallation – Princip skema - Eksempel med flere paneler


Kapitel 717

MOBILE OG TRANSPORTABLE ENHEDER

717.1 Gyldighedsområde

De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for mobile og transportable enheder.

I dette kapitel betyder udtrykket "enhed" et køretøj og/eller en mobil eller transportabel konstruktion, som indeholder hele den elektriske installation eller en del af den.

Enheder er

- enten af den mobile type, fx køretøjer (selvkørende eller trukne)

- eller af den transportable type, fx containere eller kabiner, der er anbragt på en bundramme.

Eksempler på tilsigtet anvendelse er radiotransmission, medicinske funktioner, reklame, brandbekæmpelse, værksteder osv.

Bestemmelserne gælder ikke for:

- Generatorer.

- Lystbåde

- Mobile maskiner i henhold til IEC 60204-1.

- Campingvogne, campingbiler og mobile fritidsboliger.

- Elektriske køretøjers udstyr til fremdrift.

- Mobile salgsboder, anhængere og lignende mobile enheder.

717.2 Normative referencer

Se bilag Y.

717.3 Projekteringsgrundlag

717.31 Formål, forsyninger og opbygning

717.312 Forsyningssystemer

717.312.2 Systemjording

717.312.2.1 TN-system

Anvendelse af TN-C-systemet er ikke tilladt inde i en enhed.

717.313 Forsyning

Følgende metoder kan anvendes til forsyning af en enhed:

a) Forbindelse til et lavspændingsgeneratoranlæg i henhold til 551 (se figur 717A.1 og 717A.2) eller

b) forbindelse til en fast elektrisk installation, hvor der findes effektive beskyttelsesmetoder (se figur 717B.1 og 717B.2) eller

c) forbindelse gennem midler, der giver enkel adskillelse i henhold til IEC 61140 fra en fast elektrisk installation (se figur 717C.1, 717C.2 og 717C.3) eller

d) forbindelse til en fast elektrisk installation ved separat strømkreds (se eksempel på figur 717D).

Note 1 I tilfælde a), b) og c) kan der forefindes en jordelektrode.

Note 2 I tilfældet på figur 717C.1 kan en jordelektrode være nødvendig af beskyttelsesgrunde (se 717.413.1.5.3).

Note 3 Enkel adskillelse ved anvendelse af et TN-system eller separat strømkreds er velegnet, fx når udstyr til informationsteknologi eller andet udstyr med høj lækstrøm anvendes i enheden, eller når reduktion af elektromagnetisk påvirkning er nødvendig.

En enhed kan forsynes ved enhver metode i overensstemmelse med a), b), c), eller d) eller ved metode a) kombineret med en af de andre metoder, og de kan forsynes fra enfasede eller trefasede kredse.

Strømforsyningen, tilslutningsklemmerne og materiel til adskillelse kan være inde i enheden.

Hvor den mobile eller transportable enhed i tilfælde a) figur 717A.2 og b) figur 717B.1 og 717B.2 er forbundet via en polet stikprop og stikkontakt, skal der være installeret overstrømsbeskyttelse i faselederne i enhedens indgangspunkt.

717.4 Beskyttelse af sikkerhedsgrunde

717.41 Beskyttelse mod elektrisk stød

717.412 Beskyttelse mod direkte berøring

717.412.4 Beskyttelse ved anbringelse uden for rækkevidde er ikke tilladt.

717.412.5  Yderligere beskyttelse med fejlstrømsafbrydere med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA er nødvendige for alle stikkontakter beregnet til forsyning af elektriske brugsgenstande uden for enheden med undtagelse af stikkontakter, som er forsynet fra kredse med beskyttelse i form af

- SELV eller

- PELV eller

- separat strømkreds.

717.413 Beskyttelse mod indirekte berøring

717.413.1 Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyning

a) For forsyning i overensstemmelse med 717.313 a ) er det kun tilladt at anvende TN- og IT-systemer, og der skal forefindes beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen, og

– i et TN-system gælder 717.413.1.3;

– i et IT-system gælder 717.413.1.5.

b) For forsyning i overensstemmelse med 717.313 b) er det kun tilladt at anvende TN- og TT-systemer, og beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen skal anvendes, og som beskyttelsesudstyr skal der anvendes fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA. Dette kræves ikke for kredse inde i enheder, der har en ikke-ledende kapsling, hvor beskyttelse ved lokal udligningsforbindelse uden jordforbindelse er anvendt (se figur 717B.2).

En mærkning om at stikkontakter ikke må anvendes til forsyning af materiel uden for enheden, skal være fastgjort i umiddelbar nærhed af stikkontakter, der forsyner materiel inde i enheden.

c) I alle tilfældene a) til d) i 717.313 skal alt materiel, der er installeret mellem forsyningen og de beskyttelsesindretninger, som giver automatisk afbrydelse af forsyningen inde i enheden, herunder beskyttelsesindretningerne, være beskyttet ved anvendelse af materiel af klasse II eller ved tilsvarende isolation.

717.413.1.2 Potentialudligning

717.413.1.2.1 Hovedudligningsforbindelse

Tilgængelige ledende dele af enheden som fx stel, hoveddelens struktur eller rørsystemer skal være sammenkoblet og være forbundet til beskyttelseslederen for TT-, IT- eller TN-systemet gennem hovedudligningsforbindelsen inde i enheden.

Ledere til hovedudligningsforbindelser skal være mangekorede..

Note Mangekorede ledere er bøjelige ledere af klasse 5 eller 6.

717.413.1.3 TN-system

717.413.1.3.1  Når TN-systemet anvendes i enheder med ledende kapsling, og det forsynes i henhold til 717.313 a) eller c), skal denne kapsling være forbundet til nulpunktet eller, hvis dette ikke er til rådighed, en faseleder (se figur 717A.1, 717A.2 og 717C.3).

Når TN-systemet anvendes i en enhed uden ledende kapsling, skal de udsatte dele af materiellet inde i enheden være forbundet ved hjælp af en beskyttelsesleder til nulpunktet eller, hvis dette ikke er til rådighed, en faseleder.

717.413.1.5 IT-system

717.413.1.5.3  Når der anvendes IT-systemer i enheder med ledende kapsling, er det nødvendigt at forbinde de udsatte dele på materiellet til enhedens ledende kapsling .

Ved enheder uden ledende kapsling skal de udsatte dele være forbundet til hinanden og til en beskyttelsesleder.

Et IT-system kan være etableret på følgende måde:

a) En skilletransformer eller et lavspændingsgeneratoranlæg med isolationsovervågning.

b) En transformer, der giver enkel adskillelse, fx i henhold til EN 61558-1, forudsat der er installeret:

- Isolationsovervågning med eller uden jordelektrode til at etablere automatisk afbrydelse af forsyningen i tilfælde af en primær fejl mellem enhedens spændingsførende dele og stel (se figur 717C.2), eller

- en fejlstrømsafbryder og en jordelektrode til at etablere automatisk afbrydelse i tilfælde af fejl i den transformer, der giver enkel adskillelse (se figur 717C.1). Ethvert stykke materiel, der anvendes uden for enheden, skal være beskyttet af sin egen fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA.

717.413.3 Beskyttelse ved ikke-ledende områder

Beskyttelse ved ikke-ledende områder er ikke tilladt.

717.413.5 Beskyttelse ved separat strømkreds

(Se figur 717D.)

717.473 Overstrømsbeskyttelse af ledningssystemer

717.473.3 Krav, som er afhængige af strømkredsens art

717.473.3.1  I det tilfælde, hvor forsyningen er udført i henhold til 717.313 a) eller c), og hvor en faseleder er forbundet til enhedens ledende kapsling, kræves der ikke overstrømsbeskyttelse i den faseleder, der er forbundet til enhedens ledende kapsling.

717.5 Valg og installation af materiel

717.51 Fælles bestemmelser

717.514 Identifikation

På et sted, som er klart synligt for enhedens bruger skal der anbringes en mærkeplade, som med klar og tydelig tekst angiver de typer forsyning, som må forbindes til enheden. Den beskrivelse, der er opstillet i 717.313, skal anvendes.

717.52 Valg og installation af ledningssystemer

717.52.01  Enheden skal forbindes til forsyningen med bøjelig ledning af type H07RN-F i henhold til HD 22.4 eller ledninger af tilsvarende konstruktion med et mindste tværsnitsareal på 2,5 mm². Den bøjelige ledning skal gå ind i enheden via en isolerende indføringsåbning på en sådan måde, at muligheden for eventuel beskadigelse af isolationen eller fejl, som kan sætte enhedens tilgængelige ledende dele under spænding, minimeres. Ledningskappen skal være fastgjort af en forskruning eller på anden måde aflastet i enheden.

717.52.02  Til enhedens interne ledningsføring tillades følgende eller andre tilsvarende ledningstyper:

a) PVC-isoleret enleder ledning i henhold til HD 21.3 eller isoleret leder i henhold til HD 21.7 eller lagt i lukkede kabelkanaler eller rør i henhold til EN 50085 og EN 50086-1.

b) PVC-isolerede ledninger i henhold til HD 21.3 eller gummiisolerede ledninger i henhold til HD 22.3, HD 22.4, HD 22.7 eller HD 22.9 hvis der er anvendt sådanne beskyttelsesmåder, at der ikke med sandsynlighed forekommer mekanisk beskadigelse som følge af skarpkantede dele eller slid. Bestemmelserne i denne paragraf gælder ikke for udstyr til informationsteknologi.

Bøjelige ledninger bør anvendes.

717.55 Andet udstyr

717.55.01  Stikpropper og stikkontakter skal være i overensstemmelse med EN 60309-1 eller med nationale standarder.

Stikforbindelser, der anvendes til at forbinde enheden til forsyningen, skal være i overensstemmelse med EN 60309-2 og med følgende krav:

- Stikpropper skal have kapsling af isolermateriale.

- Stikpropper og stikkontakter skal have en kapslingsklasse på mindst IP44, hvis de er anbragt udendørs.

- Apparatindtag med deres kapslinger skal have en kapslingsklasse på mindst IP55.

- Apparatindtaget skal være anbragt på enheden.

717.55.02  Stikkontakter, der er anbragt uden på enheden, skal være i en kapsling med en kapslingsklasse på mindst IP54.

 

AU2487_4.JPG Size: (605 X 372)

NOTE Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen med fejlstrømsafbryder.

Figur 717A.1 – Eksempel på forbindelse til en lavspændingsgenerator af klasse I eller klasse II anbragt inde i enheden med eller uden jordelektrode

AU2487_5.JPG Size: (604 X 385)

Figur 717A.2 – Eksempel på forbindelse til en lavspændingsgenerator af klasse II
anbragt uden for enheden

Forklaring til figur 717A.1 og 717A.2

1c Forbindelse til en lavspændingsgenerator i henhold til HD 384.5.551 S1

2 Kapsling af klasse II eller tilsvarende hen til den første beskyttelsesindretning, der giver automatisk afbrydelse af forsyningen

4 Eventuel ledende trappe

5 Forbindelse af nulpunktet (eller, hvis det ikke er til rådighed, en faseleder) til enhedens ledende kapsling

6 Stikkontakter udelukkende til anvendelse i enheden

7 Hovedudligningsforbindelse i henhold til 717.413.1.2.1

7a Til en eventuel antenneklemme

7b Til den eventuelle udvendige trappe i kontakt med jord

7c Til en funktionsjordelektrode (hvis den er nødvendig)

7d Til enhedens ledende kapsling

7e Til en eventuel jordelektrode til beskyttelsesformål

10 Stikkontakter til elektriske brugsgenstande, der skal anvendes uden for enheden

13 Elektriske brugsgenstande, der skal anvendes inde i enheden

14 Overstrømsbeskyttelse, hvis det er påkrævet

15 Overstrømsbeskyttelse (fx en automatsikring)

16a Fejlstrømsafbryder (RCD) med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA til beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen for kredse i materiel, der skal anvendes uden for enheden

16b Fejlstrømsafbryder til beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen for kredse i materiel, der skal anvendes inde i enheden

18 Hovedjordklemme eller -skinne

AU2487_6.JPG Size: (604 X 396)

Figur 717B.1 – Eksempel på forbindelse til enhver type jordingssystem i en
fast installation med automatisk afbrydelse ved fejlstrømsafbryder (RCD)
med eller uden jordelektrode

AU2487_7.JPG Size: (604 X 395)

Figur 717B.2 – Samme eksempel med beskyttelse ved lokal udligningsforbindelse uden jordforbindelse med en ikke-ledende kapsling inde i enheden

Forklaring til figur 717B.1 og 717B.2

1b Forbindelse af enheden til en forsyning, hvori beskyttelsesforanstaltningerne er effektive

2 Kapsling af klasse II eller tilsvarende hen til den første beskyttelsesindretning, der giver automatisk afbrydelse af forsyningen

2a Ikke-ledende omgivelser

4 Eventuel ledende trappe

6 Stikkontakter udelukkende til anvendelse inde i enheden

7 Hovedudligningsforbindelse i henhold til 717.413.1.2.1

7a Til en eventuel antenneklemme

7b Til den eventuelle udvendige trappe i kontakt med jord

7c Til en funktionsjordelektrode (hvis den er nødvendig)

7d Til enhedens ledende kapsling

7e Til en eventuel jordelektrode til beskyttelsesformål

10 Stikkontakter til elektriske brugsgenstande, der skal anvendes uden for enheden

13 Elektriske brugsgenstande, der skal anvendes inde i enheden

14 Overstrømsbeskyttelse, hvis det er påkrævet

15 Overstrømsbeskyttelse (fx 1P - eller 1P+N automatsikring)

16a Fejlstrømsafbryder (RCD) med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA til beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen for kredse i materiel, der skal anvendes uden for enheden

16b Fejlstrømsafbryder (RCD) til beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen

18 Hovedjordklemme eller -skinne

20 Lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse i henhold til 413.4, kapitel 41

AU2487_8.GIF Size: (621 X 401)

Figur 717C.1 – Eksempel på forbindelse til en fast elektrisk installation med
enhver type jordingssystem ved anvendelse af en transformer med enkel adskillelse
og et IT-system med en jordelektrode

AU2487_9.GIF Size: (605 X 337)

7c og/eller 7e

7c og/eller 7e

Figur 717C.2 – Eksempel på forbindelse med enkel adskillelse og et IT-system med isolationsovervågning og afbrydelse af forsyningen efter en første fejl med eller uden en jordelektrode

Figur 717C.3 – Eksempel på forbindelse med enkel adskillelse og et TN-system med eller uden en jordelektrode

 


Forklaring til figur 717C.1, 717C.2 og 717C.3

1a Forbindelse af enheden til en forsyning gennem en transformer med enkel adskillelse i henhold til 717.313 c)

2 Kapsling af klasse II eller tilsvarende hen til den første beskyttelsesindretning (se punkt 8 eller 9), der giver automatisk afbrydelse af forsyningen

4 Eventuel ledende trappe

5 Forbindelse af nulpunktet (eller, hvis det ikke er til rådighed, en faseleder) til enhedens ledende struktur

6 Stikkontakter udelukkende til anvendelse inde i enheden

7 Hovedudligningsforbindelse i henhold til 717.413.1.2.1

7a Til en eventuel antenneklemme

7b Til den eventuelle udvendige trappe i kontakt med jord

7c Til en funktionsjordelektrode (hvis den er nødvendig)

7d Til enhedens ledende kapsling

7e Til en eventuel jordelektrode til beskyttelsesformål

8 Beskyttelsesindretninger, hvis det er påkrævet, for overstrøm og/eller til beskyttelse ved afbrydelse af forsyningen i tilfælde af en efterfølgende fejl

9 Beskyttelsesindretninger for overstrøm og til beskyttelse ved afbrydelse af forsyningen i tilfælde af en efterfølgende fejl

10a Trefaset stikkontakt til elektriske brugsgenstande, der skal anvendes uden for enheden

10b Enfaset stikkontakt til elektriske brugsgenstande, der skal anvendes uden for enheden

13 Elektriske brugsgenstande, der skal anvendes inde i enheden

14 Overstrømsbeskyttelse, hvis det er påkrævet

16a Fejlstrømsafbryder (RCD) med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA til beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen for kredse i materiel, der skal anvendes uden for enheden

16b Fejlstrømsafbryder (RCD) til beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen

18 Hovedjordklemme eller -skinne

21 Transformer til fx 230 V elektriske brugsgenstande

25 Indretning til isolationsovervågning

IEC 2675/2000

AU2487_10.JPG Size: (607 X 389)

Figur 717D – Eksempel på forbindelse til en fast elektrisk installation med en vilkårlig type jordingssystem ved anvendelse af separat strømkreds med en skilletransformer

Forklaring til figur 717D

1a Forbindelse af enheden til en forsyning gennem en transformer (separat strømkreds)

2 Klasse II eller tilsvarende kapsling hen til den første beskyttelsesindretning, der giver automatisk afbrydelse af forsyningen

4 Eventuel ledende trappe

6 Stikkontakter udelukkende til anvendelse inde i enheden

8 Beskyttelsesindretninger til automatisk afbrydelse af forsyningen i tilfælde af en efterfølgende fejl og, hvis det er påkrævet, mod overstrøm

10 Stikkontakter til elektriske brugsgenstande, der skal anvendes uden for enheden

11 Isoleret udligningsforbindelse uden jordforbindelse i henhold til 413.5.3.1, kapitel 41

13 Elektriske brugsgenstande, der skal anvendes inde i enheden

14 Overstrømsbeskyttelse, hvis det er påkrævet

21 Transformer til fx 230 V elektriske brugsgenstande

Kapitel 740

MIDLERTIDIGE ELEKTRISKE INSTALLATIONER I OPBYGNINGER, FORLY-STELSESINDRETNINGER OG BODER PÅ MARKEDSPLADSER, FORLYSTEL-SESPARKER OG CIRKUSSER

740.1 Gyldighedsområde, formål og grundlæggende principper

740.1.1  Gyldighedsområde

De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for midlertidige og permanente installationer på markedspladser, i forlystelsesparker, cirkusser og andre steder hvor elektriske maskiner, og opbygninger der indeholder elektrisk materiel, er beregnet til at blive installeret permanent eller midlertidigt gentagne gange.

Dette kapitel angiver bestemmelser som er en forudsætning for sikker design, installation og drift, uden at det går ud over den elektriske sikkerhed.

For ikke-elektrisk sikkerhed henvises der til CEN TC 152.

Hensigten med dette kapitel er at definere de elektriske krav til sådanne maskiner og opbygninger, som begge kan være enten integrerede dele af eller kan udgøre den samlede forlystelsesindretning.

Dette kapitel gælder ikke for elektrisk materiel på maskiner (se EN 60204-1).

740.1.2 Normative reference r

Se bilag Y.

740.2 Definition er og ordforklaringer

I dette kapitel gælder de definitioner, der er angivet i IEC 60050(826), samt følgende definitioner.

740.2.1 Markedsplads

Område, hvor en eller flere stande, forlystelsesindretninger eller boder er rejst til fritidsforystelse.

Engelsk IEC-betegnelse: Fairground

740.2.2 Bod

Enhed, sædvanligvis flytbar, beregnet til at rumme udstyr sædvanligvis til fornøjelses- eller demonstrationsformål.

Engelsk IEC-betegnelse: Booth

740.2.3 Stand

Område eller midlertidig opbygning, der anvendes til fremvisning, markedsføring, salg eller underholdning.

Engelsk IEC-betegnelse: Stand

740.2.4 Forlystelsesindretning

Manege, scene, stand, tekstil- eller membranbygning, kiosk, forlystelse, telt, bod og tribune, der er beregnet til underholdning af publikum.

Engelsk IEC-betegnelse: Amusement device

740.3  Projekteringsgrundlag

740.31  Formål, forsyning og opbygning

740.313 Forsyning

740.313.1.3 Spænding

Den nominelle forsyningsspænding til midlertidige elektriske installationer i boder, på stande og i forlystelsesindretninger må ikke overstige 230/400 V vekselspænding i henhold til IEC 60038.

740.313.3 Forsyning fra det offentlige net

Uanset antallet af forsyningskilder må fase- og nulledere fra forskellige kilder ikke sammenkobles. Instruktionerne fra elleverandøren skal følges.

740.4  Beskyttelse af sikkerhedsgrunde

740.41  Beskyttelse mod elektrisk stød

740.412 Beskyttelse mod direkte berøring

740.412.5 Supplerende beskyttelse med fejlstrømsafbrydere

Med undtagelse af nødbelysning skal alle grupper til belysning, stikkontakter med mærkestrøm på indtil 32 A og transportabelt materiel, der er tilsluttet ved hjælp af bøjelige ledninger med strømværdi på indtil 32 A, være supplerende beskyttet med fejlstrømsafbrydere med en mærkeudløsestrøm der ikke overstiger 30 mA.

Denne bestemmelse gælder ikke for stikkontakter, som forsynes fra en kreds, der omfatter en eller flere af de beskyttelsesforanstaltninger, der er angivet nedenfor:

- Beskyttelse ved SELV.

- Beskyttelse ved separat strømkreds.

- Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen og nedsat spænding (PELV og FELV).

Note Anbefalingen af supplerende beskyttelse skal ses i forbindelse med den forøgede fare for beskadigelse af ledninger i midlertidige områder.

740.413 Beskyttelse mod indirekte berøring

740.413.1 Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen

Note Det anbefales at anvende fejlstrømsafbrydere med forsinkelse (i henhold til EN 60947-2 eller S-typen i henhold til EN 61008-1 eller EN 61009-1) til forsyning til store vekselstrømsmotorer.

740.413.1.3 TN-system

Hvis der anvendes TN-system, må kun TN-S anvendes.

740.413.1.5 IT-system

Når et alternativt system er til rådighed, må et IT-system ikke anvendes. IT-systemer må dog bruges til jævnstrømsanvendelser. Når der anvendes et IT-system, skal der forefindes permanent isolationsovervågning iht. EN 61557-8.

740.413.1.6 Supplerende udligningsforbindelse

740.413.1.6.1  I områder, der anvendes til dyr, skal der udføres supplerende udligningsforbindelse, som forbinder alle udsatte dele og fremmede ledende dele, der kan berøres samtidig med installationens beskyttelsesleder.

740.462 Adskillelse

740.462.1  Enhver strømkreds til midlertidig forsyning af forlystelsesindretninger og enhver hovedstrømkreds, der forsyner udendørs installationer, skal have sit eget let tilgængelige og nemt genkendelige materiel til adskillelse.

740.47  Anvendelse af beskyttelsesmetoder

740.471 Beskyttelse mod elektrisk stød

740.471.1 Beskyttelse mod direkte berøring

Beskyttelse mod direkte berøring ved spærringer (412.3) og ved placering uden for rækkevidde (412.4) må ikke anvendes.

740.471.2 Beskyttelse mod indirekte berøring

Beskyttelse mod indirekte berøring ved ikke-ledende områder (413.3) og ved lokale udligningsforbindelse uden jordforbindelse (413.4) må ikke anvendes.

740.48  Valg af beskyttelsesmetoder i relation til ydre forhold

740.481 Valg af beskyttelsesmetoder mod elektrisk stød i relation til ydre forhold

740.481.1.4  Når der anvendes beskyttelse mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen er den konventionelle berøringsspænding i områder, hvor dyr kan være til stede begrænset til U L  = 25 V vekselspænding effektivværdi eller 60 V ripplefri jævnspænding, og den største udløsetid er den, der er angivet i tabel 48A.

Disse betingelser gælder også for områder, som med ledende dele er forbundet til de områder, hvor der kan være dyr til stede.

740.481.3 Valg af beskyttelsesmetoder mod indirekte berøring

740.481.3.1.3  Udstyr til automatisk afbrydelse af forsyningen til de midlertidige opbygninger skal anbringes i installationens udgangspunkt og der skal anvendes fejlstrømsafbrydere med en mærkeudløsestrøm på højst 300 mA. Disse fejlstrømsafbrydere skal være med forsinkelse i henhold til EN 60947-2 eller være af S-typen i henhold til EN 61008-1 eller EN 61009-1, så der er selektivitet i forhold til fejlstrømsafbrydere, der beskytter grupper.

740.481.3.1.4  For at forhindre alle forsyninger i at blive afbrudt og dermed forårsage fare (herunder ikke-elektrisk fare ved tab af drivkraft eller belysning) kan det være nødvendigt at benytte mere end én kreds.

740.482 Beskyttelse mod brand, hvor der er særlig risiko eller fare

740.482.2.8  En motor, som er automatisk styret eller fjernstyret, og som ikke kontinuerligt tilses, skal være forsynet med en beskyttelsesindretning med manuel tilbagestilling mod forhøjet temperatur.

Note Dette krav anses for at være opfyldt for maskiner omfattet af en produktstandard

740.5  Valg og installation af materiel

740.51  Fælles bestemmelser

Koblingsudstyr skal anbringes i kapslinger, som kun kan åbnes med nøgle eller værktøj, bortset fra de dele, der er konstrueret og beregnet til at blive betjent af lægmand.

740.52  Valg og installation af ledningssystemer

740.521 Typer af ledningssystemer

740.521.6 Ledninger

Hvor det er hensigtsmæssigt, skal der anvendes bøjelige ledninger.

Overalt hvor der er risiko for mekanisk beskadigelse skal der anvendes armerede kabler eller kabler og ledninger med mekanisk beskyttelse.

Alle ledninger til midlertidig forsyning skal være flerleder-ledninger, bortset fra kredse over 125 A, hvor der kan anvendes enleder-ledninger.

Alle ledninger skal opfylde bestemmelserne i IEC 60332-1.

Hvor risikoen for brandspredning er høj bør ledninger have brandhæmmede egenskaber som fastlagt i IEC 60332-3

Hvor der er behov for ledninger med lav røgudvikling i en brandsituation anbefales det, at ledninger som minimum har egenskaber som fastlagt i IEC 61034

Ledninger skal mindst have en mærkespænding på 450/750 V bortset fra ledningssystemer inde i forlystelsesindretninger, hvor der kan anvendes ledninger med mindst 300/500 V mærkespænding..

Traceerne for ledninger, der er nedgravet i jorden, skal markeres med passende mellemrum. Nedgravede ledninger skal være beskyttet mod mekanisk beskadigelse.

740.526 Elektriske forbindelser

Der må ikke foretages samlinger i kabler og ledninger, undtagen hvor det er nødvendigt for forbindelse til en strømkreds. Hvis der foretages samlinger, skal disse enten udføres med forbindelsesmateriel i overensstemmelse med relevante standarder, eller forbindelsen skal foretages i en kapsling, som har en kapslingsklasse på mindst IP4X eller IPXXD.

Hvis mekaniske belastninger kan overføres til klemmerne, skal forbindelsen indeholde kabel- eller ledningsaflastning(er).

740.53  Koblingsudstyr

740.537 Materiel til adskillelse og afbrydning

Materiel til adskillelse og afbrydning skal afbryde alle faser, poler og nul.

740.537.1 Almindeligt

Hver elektrisk installation i en bod, stand eller forlystelsesindretning skal have sit eget udstyr til adskillelse og overstrømsbeskyttelse, som skal være let tilgængelig.

740.55  Andet udstyr

740.55.05 Sikkerhedstransformere og elektroniske konvertere

Sikkerhedstransformere med flere udtag skal opfylde EN 61558-2-6 eller give en tilsvarende grad af sikkerhed.

Et beskyttelsesudstyr med manuel genindkobling skal beskytte hver transformers eller konverters sekundærkreds (se EN 60204-1).

Sikkerhedstransformere skal være installeret uden for rækkevidde for publikum og skal have tilstrækkelig ventilation. Der skal være adgang for sagkyndigt eller instrueret personale for afprøvning samt vedligeholdelse af beskyttelsesudstyr.

Elektroniske konvertere skal være i overensstemmelse med EN 61046.

Kapslinger, der indeholder ensrettere og transformere skal være tilstrækkeligt ventileret, og udluftningerne må ikke være spærret under brug.

740.55.07 Stikkontakter og stikpropper

Der skal være installeret et tilstrækkeligt antal stikkontakter til sikkert at imødekomme brugerens krav.

Der må ikke forbindes mere end én bøjelig ledning til en stikprop, medmindre stikproppen er specielt konstrueret til flere forbindelser.

Afgreningsstikpropper må ikke anvendes.

740.55.08 Elektrisk forsyning

Ved hver forlystelsesindretning skal der være et tilslutningssted, der er let tilgængeligt og permanent mærket med følgende væsentlige egenskaber:

- Mærkespænding.

- Mærkestrøm

- Mærkefrekvens.

740.551 Lavspændingsgeneratoranlæg

740.551.8 Generatorer

Alle generatorer skal være således anbragt eller beskyttet, at fare for eller skade på personer ved uagtsom berøring af varme overflader og farlige dele forhindres. Henvisning i denne paragraf til skade eller fare omfatter også ikke-elektrisk fare og skade.

Elektrisk materiel, der hører til generatoren, skal være sikkert monteret og om nødvendigt på vibrationsdæmpende underlag.

Væsentlige ændringer af generatorfrekvens og/eller spænding skal være forhindret..

Hvis der er installeret en generator for at forsyne en midlertidig installation, der bruger TN-, TT- eller IT-system, skal det sikres, at jordingsanlægget overholder 542.1, og hvor der anvendes jordelektroder, med 542.2,.

I TN-systemer skal alle udsatte dele forbindes til generatoren ved anvendelse af et beskyttelsestværsnit i henhold til 543.

Nullederen fra generatorens stjernepunkt skal, bortset fra i IT-systemer, være forbundet til generatorens udsatte dele.

740.559.1.1 Belysningsarmaturer

Alle armaturer og lyskæder skal være forsvarligt fastgjort til konstruktionen eller den understøtning, der er beregnet til at bære dem. Deres vægt må ikke bæres af forsyningsledningen, medmindre den er valgt og installeret til dette formål.

Armaturer og lyskæder, som er monteret mindre end 2,5 m (rækkevidde) over gulv, eller som på anden måde er tilgængelig for utilsigtet berøring, skal være solidt og tilstrækkeligt fastgjort og således placeret eller beskyttet, at risiko for personskade og antændelse af materialer undgås. Adgang til lyskilden i disse må kun være mulig efter fjernelse af en barriere eller en kapsling, som skal kræve brug af værktøj.

740.559.1.2 Fatninger

Fatninger med isolationsgennembrydende klemmer må ikke anvendes, medmindre ledningerne og fatningerne er kompatible, og fatningerne ikke kan fjernes, når de først er fastgjort til ledningen.

740.559.1.3 Lamper på skydebaner

Alle lamper på skydebaner og andre forlystelser, hvor der anvendes projektiler, skal være passende beskyttet mod utilsigtet beskadigelse.

740.559.1.4 Projektører

Når der anvendes transportable projektører, skal de være anbragt således, at armaturet er utilgængeligt. Forsyningsledninger skal være bøjelige og være tilstrækkeligt beskyttet mod mekanisk beskadigelse.

740.559.1.5 Brandfare for armaturer og projektører

Armaturer og projektører skal være således fastgjort og beskyttet, at det er usandsynligt at en fokusering eller koncentration af strålevarme forårsager antændelse af materialer.

740.559.3 Installationer til elektriske udladningslamper

Installationer af ethvert lysskilt eller lampe på en bod, stand eller forlystelsesindretning med en nominel spænding højere end 230/400 V vekselspænding skal opfylde følgende.

740.559.3.1 Anbringelse

Skiltet eller lampen skal være installeret uden for rækkevidde eller være tilstrækkelig beskyttet for at formindske faren for personskade.

740.559.3.2 Installation

Skiltet eller materiale bag lysskilte, skilte eller lamper skal være ikke-antændeligt og beskyttet som krævet i nationale bestemmelser.

Forkoblingsenheder med udgangsspændinger højere end 230/400 V vekselspænding skal være monteret på ikke-antændeligt materiale.

740.559.3.3 Nødafbryder

Skilte og lamper, som er beskyttet med en nødafbryder, skal installeres i deres egen gruppe.. Afbryderen skal være let synlig, tilgængelig og mærket i henhold til de lokale myndigheders bestemmelser.

740.6 Idriftsætning, drift og vedligeholdelse af installationer

Hele den elektriske installation skal efterses og prøves efter hver opstilling på stedet.

Sikkerhedsstyrelsen, den 22. marts 2006

Søren Krøigaard

/Jan RoedINDHOLDSFORTEGNELSE

DEL 7

BESTEMMELSER FOR SÆRLIGE INSTALLATIONER ELLER OMRÅDER

 

KAPITEL 700

INTRODUKTION

 

KAPITEL 710

MEDICINSKE OMRÅDER

 

Introduktion

710.1

Gyldighedsområde

710.2

Normative referencer

710.3

Definitioner og ordforklaringer

710.30

Projekteringsgrundlag, almindeligt

710.31

Formål, forsyning og opbygning

710.313

Forsyning

710.4

Beskyttelse af sikkerhedsgrunde

710.41

Beskyttelse mod elektrisk stød

710.411

Beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring

710.412

Beskyttelse mod direkte berøring

710.413

Beskyttelse mod indirekte berøring

710.422

Beskyttelse mod brand

710.5

Valg og installation af materiel

710.51

Fælles bestemmelser

710.512

Driftsforhold og ydre forhold

710.52

Valg og installation af ledningssystemer

710.53

Koblingsudstyr

710.55

Andet udstyr

710.56

Nødforsyning

710.6

Idriftsætning, drift og vedligeholdelse af installationer

710.61

Eftersyn og afprøvning før idriftsætning

710.62

Drift og vedligeholdelse af installationer

Bilag A

Klassifikation af nødforsyninger for medicinske områder

Bilag B

Eksempler på gruppenummerering og klassifikation af nødforsyning af medicinske områder

 

Litteraturliste

Figur 710A

Eksempel på patientomgivelse (IEC 60601-1-1)

Tabel A.1

Klassifikation af nødforsyninger, der er nødvendige for medicinske områder

Tabel B.1

Liste med eksempler

 

KAPITEL 712

SOLCELLESYSTEMER

712.1

Gyldighedsområde

712.2

Normative referencer

712.3

Definitioner

712.30

Projekteringsgrundlag, almindeligt

712.31

Formål, forsyning og opbygning

712.312

Forsyningssystemer

712.4

Beskyttelse af sikkerhedsgrunde

712.41

Beskyttelse mod elektrisk stød

712.411

Beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring

712.413

Beskyttelse mod indirekte berøring

712.433

Overbelastningsbeskyttelse på jævnstrømssiden

712.434

Kortslutningsbeskyttelse

712.444

Beskyttelse mod elektromagnetisk interferens (EMI) (Elektromagnetiske forstyrrelser) i installationer

712.5

Valg og installation af materiel

712.51

Fælles bestemmelser

712.511

Overensstemmelse med standarder

712.512

Driftsforhold og ydre forhold

712.52

Valg og installation af ledningssystemer

712.522

Valg og installation i forhold til ydre påvirkninger

712.53

Koblingsudstyr

712.536

Adskillelse og afbrydelse

712.54

Jordanlæg og beskyttelsesledere

 

KAPITEL 717

MOBILE OG TRANSPORTABLE ENHEDER

717.1

Gyldighedsområde

717.2

Normative referencer

717.3

Projekteringsgrundlag

717.4

Beskyttelse af sikkerhedsgrunde

717.5

Valg og installation af materiel

 

KAPITEL 740

MIDLERTIDIGE ELEKTRISKE INSTALLATIONER I OPBYGNINGER, FORLYSTELSESINDRETNINGER OG BODER PÅ MARKEDSPLADSER, FORLYSTELSESPARKER OG CIRKUSSER

740.1

Gyldighedsområde, formål og grundlæggende principper

740.1.1

Gyldighedsområde

740.1.2

Normative referencer

740.2

Definitioner og ordforklaringer

740.3

Projekteringsgrundlag

740.31

Formål, forsyning og opbygning

740.4

Beskyttelse af sikkerhedsgrunde

740.41

Beskyttelse mod elektrisk stød

740.47

Anvendelse af beskyttelsesmetoder

740.48

Valg af beskyttelsesmetoder i relation til ydre forhold

740.5

Valg og installation af materiel

740.51

Fælles bestemmelser

740.52

Valg og installation af ledningssystemer

740.53

Koblingsudstyr

740.55

Andet udstyr

740.6

Idriftsætning, drift og vedligeholdelse af installationer

 

BILAG

Bilag Y

Normative referencer til internationale og europæiske publikationer samt danske standarder

Bilag Z

Oversigt over, hvilke dokumenter fra IEC og CENELEC bestemmelserne i del 7 er baseret påBilag Y

(normativt)
Normative referencer til internationale og europæiske publikationer
samt danske standarder

Følgende normative dokumenter indeholder bestemmelser, som gennem henvisning i denne tekst udgør bestemmelser som en del af dette afsnit. Alle normative dokumenter er genstand for revision, og deltagere i aftaler baseret på dette afsnit opfordres til at undersøge muligheden for at anvende de nyeste udgaver af de normative dokumenter angivet nedenfor. Medlemmer af IEC, ISO, CENELEC og Dansk Standard vedligeholder registre af de til enhver tid gældende normative dokumenter.

 

IEC

Titel

EN / HD

IEC 60601-1:1988

+ A2 (1995)

Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for safety

EN 60601 serien

IEC 60601-1-1:2000

Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for safety – Collateral standard: Safety requirements for medical electrical systems

EN 60601 serien

IEC 60614-2-2:1980

Specification for conduits for electrical installations – Part 2: Particular specification for rigid plain conduits of insulating materials

 

IEC 60614-2-3:1990,

Specification for conduits for electrical installations – Part 2: Particular specification for conduits – Section Three: Pliable conduits of insulating material

 

IEC 60617-1:1985

Graphical symbols for diagrams – Part 1: General information, general index – Cross-reference tables

 

IEC 60617-2(DB)

Graphical symbols for diagrams

- Part 2: Symbol elements, qualifying symbols and other symbols having general application

- Part 3: Conductors and connecting devices

- Part 6: Production and conversion of electrical energy

- Part 7: Switchgear, controlgear and protective devices

- Part 8: Measuring instruments, lamps and signalling devices

 

IEC 60617-11(DB)

Graphical symbols for diagrams – Part 11: Architectural and topographical installation plans and diagrams

 

IEC 60755:1983

+ A2 (1992)

General requirements for residual current operated protective devices

 

IEC 60884-1:1994

Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1: General requirements

-

IEC 60904-3

Photovoltaic devices – Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data

 

IEC 60947-2:1995,

Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-breakers

EN 60947-2

IEC 61008-1:1996

Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules

EN 61008-1

IEC 61009-1:1996

Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules

EN 61009-1

IEC 61034 (all parts)

Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions

EN 61034

IEC 61046:1993

DC or a.c. supplied electronic step-down convertors for filament lamps – General and safety requirements

EN 61046

IEC 61082-1:1991

Preparation of documents used in electrotechnology – Part 1: General requirements

EN 61082-1

IEC 61140:1997

Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment

EN 61140:2002

IEC 61215

Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval

EN 61215

IEC 61557-8:1997

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems

EN 61557-8:1997

IEC 61558-1:1997 (mod)

Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 1: General requirements and tests

EN 61558-1:1997

+ corr April 2003

IEC 61558-2-6:1997

Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2: Particular requirements for safety isolating transformers for general use

EN 61558-2-6

IEC 61558-2-15:1999

Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2-15: Particular requirements for isolating transformers for the supply of medical locations

EN 61558-2-15

IEC 62020:1998

Electrical accessories – Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)

EN 62020

 

CEN

Titel

EN / HD

CEN TC 152:

Non-permanent structures and equipment for fairgrounds and amusement parks: Safety

 

 Bilag Z

(informativt)
Oversigt over, hvilke dokumenter fra IEC og CENELEC bestemmelserne i del 7
er baseret på

SB afsnit 6A

IEC

Titel

EN / HD

Kap. 710

IEC 60364-7-710

Electrical installations of buildings - Part 7: Requirements for special installations or locations - Section 710: Medical locations

 

Kap. 712

IEC 60364-7-712

Electrical installations of buildings - Part 7: Requirements for special installations or locations - Section 712: Solar photovoltaic (PV) power supply systems

HD 60364-7-712:2005

Kap. 717

IEC 60364-7-717

Electrical installations of buildings - Part 7: Requirements for special installations or locations - Section 717: Mobile or transportable units

HD 60364-7-717:2004

Kap 740

IEC 60364-7-740

Electrical installations of buildings - Part 7: Requirements for special installations or locations - Section 740: Temporary electrical installations for structures, amusement devices and booths at fairgrounds, amusement parks and circuses