Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
31998L0048
 
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om personførende elevatorer i skibe 1)

 

I medfør af § 3, § 17, stk. 5, § 22 og § 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, som ændret ved lov nr. 1173 af 19. december 2003, lov nr. 1231 af 27. december 2003 og lov nr. 1465 af 22. december 2004 og af anordning nr. 607 af 25. juni 2001 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs og anordning nr. 212 af 23. marts 2005 om ikrafttræden for Grønland af lov nr. 1173 af 19. december 2003 om ændring af lov om sikkerhed til søs, lov om skibes besætning, lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v. og forskellige andre love samt lov om ophævelse af lov om måling af skibe og anordning nr. 213 af 23. marts 2005 om ikrafttræden for Grønland af dele af lov nr. 1231 af 27. december 2003 om ændring af lov om sikkerhed til søs og sømandsloven og efter samråd med Grønlands Hjemmestyre og efter bemyndigelse i henhold til bekendtgørelse nr. 154 af 10. marts 2005, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ § 1. Denne forskrift finder anvendelse for personførende elevatorer i alle skibe med en bruttotonnage på 20 og derover, med undtagelse af § 3, som udelukkende gælder for skibe, hvis køl er lagt eller befinder sig på et tilsvarende byggestadie på eller efter den 1. november 1997.

Definition

§ § 2. I denne forskrift forstås ved "Personførende elevator": Fast installeret løfteapparat til transport af personer og/eller gods mellem faste niveauer ved hjælp af en stol (kabine), hvis dimensioner og indretning klart giver adgang for personer.

Konstruktion, installation og 1. syn

§ § 3. Konstruktion og installation af personførende elevatorer skal udføres i overensstemmelse med ISO-8383 og DS/EN 81-1, samt en anerkendt organisations regler for elevatorer.

Stk. 2. Ved konstruktion og installation af elevatorer i passagerskibe, skal der endvidere tages hensyn til bevægelseshæmmede personers behov, som angivet i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B kapitel B II-3, regel 30, og Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, kapitel D, II-3, regel 28.

Stk. 3. Dokumentation for, at ovennævnte bestemmelser er opfyldt, skal sendes til Søfartsstyrelsen, og nyinstallationer skal synes af Søfartsstyrelsen inden idriftsættelse, hvorefter en godkendelsesattest udstedes.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen kan autorisere virksomheder eller enkeltpersoner til helt eller delvist at udføre syn i tilknytning til idriftsættelse og udstedelse af godkendelsesattest.

Stk. 5. Godkendelsesattesten skal opslås i elevatorstolen.

Årlige fornyelsessyn og eftersyn m.v.

§ § 4. Et årlig fornyelsessyn af personførende elevator med tilbehør skal udføres i henhold til kravene i ISO-8383 og DS/EN 81-1 for regelmæssige syn og prøver. Der udarbejdes en synsrapport, som skal opbevares om bord.

Stk. 2. Efter tilfredsstillende fornyelsessyn skal der udstedes en godkendelsesattest. Godkendelsesattesten udstedes af den pågældende, som har synet elevatoren.

Stk. 3. Godkendelsesattesten skal opslås i elevatorstolen.

§ § 5. En gang om måneden skal der endvidere foretages et eftersyn af personførende elevatorer med tilbehør i henhold til leverandørens anvisning.

§ § 6. Søfartsstyrelsen kan tillade, at de krævede fornyelses- og eftersyn foretages af skibets maskinchef, maskinmestre eller skibselektrikere på vilkår, at vedkommende, der udfører synet eller eftersynet, har gennemgået et af Søfartsstyrelsen godkendt kursus i vedligeholdelse og syn af elevatorer.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan autorisere virksomheder eller enkeltpersoner til at foretage de krævede fornyelses- og eftersyn.

Ækvivalens og afprøvning

§ § 7. Denne forskrifts bestemmelser skal ikke forhindre, at man om bord benytter andet udstyr, materiale, udrustninger, apparater m.v. eller gennemfører andre foranstaltninger, som repræsenterer mindst den samme grad af sikkerhed som efter denne forskrift.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen accepterer afprøvninger, der udføres af anerkendte prøveinstitutter, herunder af prøveinstitutter i andre EU-medlemsstater samt i lande, der er omfattet af EØS-aftalen og Tyrkiet, og som giver passende og tilfredsstillende garantier af teknisk, fagmæssig og uafhængig art.

Straf og ikrafttræden m.v.

§ § 8. Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ § 9. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. De i § 8, stk. 2 og 3, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jf. kriminallovens § 116, stk. 1, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

§ § 10. Forskriften træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. Samtidig ophæves teknisk forskrift nr. 7 af 3. juli 1997 om personførende elevatorer i skibe.

Søfartsstyrelsen, den 15. november 2005

Anne Skov Strüver

/Palle Kristensen

Officielle noter

1) Forskriften har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret senest ved direktiv 98/48/EF.