Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister

 

Herved bekendtgøres lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 598 af 22. juni 2000, med de ændringer, der følger af lov nr. 1466 af 22. december 2004, § 118 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 6 i lov nr. 246 af 27. marts 2006 og § 25 i lov nr. 515 af 7. juni 2006.

§ 1. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører Det Centrale Virksomhedsregister. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for registrering i samt vedligeholdelse og udvikling af registret.

Stk. 2. Registrering og vedligeholdelse af visse grunddata sker i samarbejde med told- og skatteforvaltningen, Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet, jf. § 5, stk. 3, § 6 og § 12.«

§ 2. Det Centrale Virksomhedsregister har til formål at

1) indeholde grunddata om juridiske enheder, jf. § 3, der er erhvervsdrivende eller arbejdsgivere, og de dertil knyttede produktionsenheder, jf. § 4,

2) foretage en entydig nummerering af de i registret optagne juridiske enheder og produktionsenheder, jf. §§ 5 og 6, og

3) stille grunddata til rådighed for offentlige myndigheder og institutioner samt private, jf. §§ 18 og 19.

§ 3. Ved juridisk enhed forstås i denne lov:

1) En fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende.

2) En juridisk person eller en filial af en udenlandsk juridisk person.

3) En statslig administrativ enhed.

4) En region.

5) En kommune.

6) Et kommunalt fællesskab.

§ 4. Ved produktionsenhed forstås i denne lov:

1) Den hovedaktivitet, som udøves af en juridisk enhed, der kun har en hovedaktivitet, og hvor al aktivitet udøves på eller fra samme geografiske adresse som den juridiske enheds adresse.

2) Den enkelte hovedaktivitet, hvis en juridisk enhed har flere hovedaktiviteter, der udøves på eller fra én geografisk adresse.

3) Den enkelte aktivitet, hvis en juridisk enhed har aktiviteter, der udøves på eller fra flere geografiske adresser, jf. dog stk. 2.

§ 5. Juridiske enheder tildeles kun ét entydigt identifikationsnummer (CVR-nummer).

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tildeler CVR-nummer til de juridiske enheder, der er anført i § 3, nr. 1, 2 og 6, og som anmeldes til registrering i henhold til anden lovgivning.

Stk. 3. Danmarks Statistik tildeler CVR-nummer til de juridiske enheder, der er anført i § 3, nr. 3-5.

Stk. 4. Andre offentlige myndigheder end de i stk. 2 nævnte kan efter aftale med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tildele CVR-nummer«.

§ 6. Produktionsenheder tildeles et entydigt identifikationsnummer (P-nummer) af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i samarbejde med Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet og forsynes med CVR-nummeret for den juridiske enhed, hvortil de hører.

Stk. 2. Andre offentlige myndigheder end de i stk. 1 nævnte kan efter aftale med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og den pågældende myndighed tildele P-nummer.

§ 7. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opretter et rådgivende CVR-forum.

§§ 8-10. (Ophævet).

§ 11. For juridiske enheder optages følgende grunddata i Det Centrale Virksomhedsregister:

1) Enhedens CVR-nummer.

2) Virksomhedsform.

3) Starttidspunkt.

4) Eventuelt ophørstidspunkt.

5) Virksomhedsnavn.

6) Virksomhedsadresse.

7) Navn, adresse, stilling og CPR- eller CVR-nummer for fuldt ansvarlige deltagere.

8) Branche og eventuelle bibrancher.

9) Antal ansatte.

10) P-nummer for tilknyttede produktionsenheder.

Stk. 2. For produktionsenheder optages følgende grunddata i Det Centrale Virksomhedsregister:

1) Enhedens P-nummer.

2) CVR-nummeret for den juridiske enhed, hvortil produktionsenheden hører.

3) Starttidspunkt.

4) Eventuelt ophørstidspunkt.

5) Navn eller betegnelse.

6) Adresse.

7) Hovedbranche og eventuelle bibrancher.

8) Antal ansatte.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, hvordan elektroniske postadresser kan optages i registret, og om anvendelsen heraf, herunder hvordan adressen kan indgå i kommunikationen mellem offentlige myndigheder og virksomheden.

Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, i hvilket omfang eller hvordan de i stk. 1 og 2 nævnte grunddata eller andre grunddata kan eller skal registreres og vedligeholdes i Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om registrering af andre juridiske enheder end nævnt i § 3, herunder frivillige registreringer, og om betaling til dækning af de administrative omkostninger herved.

§ 12. For juridiske enheder, der er anført i § 3, nr. 1, 2 og 6, vedligeholdes grunddata af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i samarbejde med told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. For juridiske enheder, der er anført i § 3, nr. 3-5, vedligeholdes grunddata af Danmarks Statistik.

Stk. 3. For produktionsenhederne vedligeholdes grunddata af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i samarbejde med Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. For samtlige enheder i Det Centrale Virksomhedsregister vedligeholdes brancheoplysningerne af Danmarks Statistik i samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og told- og skatteforvaltningen.

§ 13. Andre offentlige myndigheder end de i § 12 nævnte kan efter aftale med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og den pågældende myndighed vedligeholde grunddata om juridiske enheder og produktionsenheder.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan efter forhandling med videnskabsministeren fastsætte regler om, at udbydere af elektroniske kommunikationsnet og tjenester til registret skal afgive oplysninger om de registrerede enheders offentligt tilgængelige telefonnumre m.v.

§ 14. Offentlige myndigheder og institutioner skal i alle anliggender om juridiske enheder anvende CVR-nummeret og i alle anliggender om produktionsenheder anvende P-nummeret.

Stk. 2. Offentlige myndigheder og institutioner skal, medmindre der foreligger ganske særlige omstændigheder, ved afgivelse og modtagelse af CVR-grunddata benytte elektronisk kommunikation.

§ 15. Offentlige myndigheder og institutioner skal ved etablering af nye it-systemer tilrettelægge systemet således, at Det Centrale Virksomhedsregisters grunddata anvendes ved løbende opslag i registret i stedet for at indhente de samme oplysninger direkte fra de juridiske enheder.

Stk. 2. Hvor særlige forhold taler derfor, kan offentlige myndigheder efter aftale med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen få udtræk af grunddata til førelse af egne registre.

§ 16. Efter anmodning skal juridiske enheder, jf. § 3, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, give Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplysning om branche for de juridiske enheder selv og Beskæftigelsesministeriet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplysning om grunddata for de til juridiske enheder knyttede produktionsenheder inden for en af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nærmere fastsat frist.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler, der pålægger juridiske enheder at anmelde

1) påbegyndelse af ny eller nedlæggelse af eksisterende hovedaktivitet på den juridiske enheds adresse, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, når dette ikke sker i forbindelse med optagelsen eller afmeldelsen af den juridiske enhed, og

2) oprettelse eller nedlæggelse af produktionsenheder, der er beliggende på andre adresser end den juridiske enheds adresse, jf. § 4, stk. 1, nr. 3.

§ 16 a. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at virksomheder selv kan eller skal anmelde til og registrere grunddata i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, og om brugen af dette system. Tilsvarende gælder for frivillige anmeldelser, jf. § 11, stk. 5, samt meddelelser og erklæringer i henhold til § 19, stk. 2.

§ 17. Enhver har krav på efter skriftlig anmodning til CVR-administrationen at få oplyst de grunddata, der er optaget i Det Centrale Virksomhedsregister om den pågældende.

§ 18. Enhver kan fra Det Centrale Virksomhedsregister få adgang til de grunddata, der er optaget i registret, med de undtagelser og på de betingelser, der er nævnt i stk. 2-8.

Stk. 2. CPR-nummer må ikke videregives til private.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan i øvrigt fastsætte regler om, i hvilket omfang oplysning om navnet på en fuldt ansvarlig deltager, der er en fysisk person, samt hvorvidt og i hvilket omfang oplysning om dennes private bopæl kan videregives til private.

Stk. 4. Oplysninger om stilling, navn og adresse på personer omfattet af stk. 3 skal til enhver tid fremgå af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem, medmindre Erhvervs- og Selskabsstyrelsen træffer anden beslutning. Dette gælder både i aktive og hævede virksomheder.

Stk. 5. Opdatering af personoplysninger efter stk. 4 ophører 20 år efter, at den pågældende person ophører med at være aktiv i virksomheder, som er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem.

Stk. 6. Økonomiministeren kan fastsætte regler om, hvorvidt og i hvilket omfang oplysning om telefon- og telefaxnummer og elektronisk postadresse må videregives til private.

Stk. 7. Oplysning om antal ansatte må kun videregives til private i form af en størrelsesgruppe efter regler, der fastsættes i registerforskrifterne for Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lov om behandling af personoplysninger.

Stk. 8. Udtagelse af grupper af enheder fra registret skal foretages således, at der herved kun videregives oplysninger, der kan meddeles de pågældende brugere i medfør af denne paragraf.

Stk. 9. Offentlige myndigheder og institutioner, der har modtaget grunddata fra Det Centrale Virksomhedsregister, skal ved en eventuel videregivelse af de modtagne data overholde de bestemmelser, der er fastsat i stk. 2, 3 og 8 og i § 19, stk. 2, samt i regler fastsat i medfør af stk. 3-7.

§ 19. Juridiske enheder kan give skriftlig meddelelse om, at de ønsker reklamebeskyttelse. Dette medfører, at Det Centrale Virksomhedsregisters grunddata om enhederne eller dertil knyttede produktionsenheder ikke må benyttes til reklamehenvendelser eller andre henvendelser fra private juridiske enheder, der ikke har specifik hjemmel i lov, regler udstedt i medfør af lov eller samtykke. Oplysning herom optages i registret.

Stk. 2. Grunddata om enheder, som er beskyttet efter stk. 1, kan alene videregives fra Det Centrale Virksomhedsregister til private juridiske enheder samlet eller gruppevis, såfremt modtageren skriftligt erklærer,

1) at ønsket om beskyttelse vil blive respekteret,

2) at grunddata om sådanne enheder ikke vil blive videregivet eller offentliggjort samlet eller gruppevis, og

3) at modtageren ved enkeltvis videregivelse af oplysninger om beskyttede enheder til private sikrer, at det klart fremgår, at enheden er beskyttet.

Stk. 3. Grunddata, som er modtaget med en markering om reklamebeskyttelse, må ikke benyttes eller videregives i strid med stk. 1, 2. pkt., eller i strid med den erklæring, der afgives efter stk. 2.

§ 20. Det Centrale Virksomhedsregisters grunddata indgår i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens samlede salgs- og informationsaktiviteter.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om salg af og betaling for ydelser fra Det Centrale Virksomhedsregister.

§ 21. (Ophævet).

§ 22. Den, der undlader rettidigt at meddele oplysninger efter § 16 eller forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger, straffes med bøde.

Stk. 2. Den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder bestemmelsen i § 19, stk. 3, straffes med bøde.

Stk. 3. I de forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 23. Afgørelser efter denne lov træffes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2. Økonomiministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser efter denne lov og herunder bestemme, at afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 24. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af økonomiministeren. 1)

Stk. 2. Ved lovens ikrafttræden erstattes eksisterende registreringsnumre for den juridiske enhed i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Told- og Skattestyrelsen af CVR-nummeret som identifikationsnummer for den juridiske enhed.

Stk. 3. Samtidig ophæves lov om Det Centrale Erhvervsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 19. juni 1992.

§ 25. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 295 af 2. maj 2000, der vedrører affattelsen af § 18, stk. 3, og § 22, stk. 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6. Loven træder i kraft den 15. maj 2000.

 

Lov nr. 1466 af 22. december 2004 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. februar 2005.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 428 af 6. juni 2005 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 125

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. § 69 træder dog tidligst i kraft på det eller de tidspunkter, som skatteministeren fastsætter som ikrafttrædelsestidspunkt for lov om beskatning af søfolk eller de relevante dele af den nævnte lov, jf. lovens § 17.

Stk. 2-3. (Udeladt).

 

Lov nr. 246 af 27. marts 2006 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2006.

Stk. 2. (Udeladt)

§ 8

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Lovens §§ 1-4 og 6 kan dog ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 15. juni 2006

Bendt Bendtsen

/Ole Blöndal

Officielle noter

1) Loven er trådt i kraft den 18. oktober 1999, jf. Økonomiministeriets bekendtgørelse nr. 766 af 7. oktober 1999