Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser

 

I medfør af §§ 18, 19, 20 og 27 i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning, som ændret ved § 2 i lov nr. 902 af 16. december 1998 og lov nr. 1261 af 20. december 2000, fastsættes:

Definitioner og påtegninger

§ 1. F ølgende ord og udtryk skal forstås som angivet:

1) STCW (STCW-konventionen – International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) henviser til den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold, i det omfang den gælder for de pågældende områder, under hensyntagen til overgangsbestemmelserne i artikel VII og reglement I/15 i konventionen og inklusive, hvor det er relevant, de gældende bestemmelser i STCW-koden, i den gældende affattelse.

2) Længderne af fiskeskibe defineres som længden overalt, jævnfør Rådets forordning (EØF) nr. 2930/86 af 22. september 1986 om definition af fiskerfartøjers karakteristika, som ændret ved forordning (EF) nr. 3259/94. Denne længde er defineret som 96 % af den totale længde målt på en vandlinie ved 85 % af den mindste dybde (moulded) målt fra køllinien, eller som længden fra forenden af stævnen til rorstammens akse beregnet på nævnte vandlinie, hvis denne længde er den største. I skibe med styrlastighed skal den vandlinie, på hvilken længden måles, være parallel med den tegnede vandlinie.

 

Stk. 2. Sønæringsbeviser og kvalifikationsbeviser påtegnes med reglementer og begrænsninger, jævnfør STCW-konventionen, og/eller titler som anført i bilag 1. Beviser påtegnes endvidere med personnavn og Cpr.nr.

Kapitel 1

H andelsskibe

Dæks-, maskin- og enhedsmandskab

§ 2. Personer, der skal gøre tjeneste som dæks-, maskin- og enhedsmandskab, skal opfylde nedenstående betingelser, jævnfør dog stk. 2:

1) En ubefaren matros, ubefaren motormand eller ubefaren skibsassistent skal have gennemført grundmodul for skibsassistenter eller gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus.

2) En befaren matros, befaren motormand eller befaren skibsassistent skal

a) have udført tjeneste som henholdsvis ubefaren matros, ubefaren motormand eller ubefaren skibsassistent i 18 måneder og have gennemført afslutningsmodul for skibsassistenter eller

b) have erhvervet svendebrev eller uddannelsesbevis i et af Søfartsstyrelsen godkendt fag eller en godkendt branche inden for jern- og metalområdet, jævnfør listen i bekendtgørelsens bilag 2, og have gennemført skibsassistentkursus for personer med svendebrev.

3) En befaren skibsassistent kan i stedet for at opfylde bestemmelserne i nr. 2:

a) Opfylde betingelserne for udmønstring som befaren matros eller befaren motormand og derefter have erhvervet fartstid som sådan i mindst 12 måneder og

b) have gennemført en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelse af befarne matroser eller befarne motormænd til befaren skibsassistent, og herunder have erhvervet 6 måneders fartstid med uddannelsesbog som led i denne uddannelse.

 

Stk. 2. I skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister kan Søfartsstyrelsen tillade, at personer, som dokumenterer at have gennemført en godkendt grunduddannelse, der opfylder kravene i STCW reglement VI/1 og i STCW-kodens afsnit A-VI/1, paragraf 2 om "Basic Training", kan gøre tjeneste som dæks-, maskin- og enhedsmandskab, såfremt de opfylder nedenstående betingelser:

1) En ubefaren matros, ubefaren motormand eller ubefaren skibsassistent skal have udført henholdsvis dækstjeneste, maskintjeneste eller dæks- og maskintjeneste som medlem af en enhedsbesætning i søgående skibe i 12 måneder,

2) en befaren matros eller befaren motormand skal have udført dækstjeneste eller maskintjeneste i søgående skibe i 36 måneder og

3) en befaren skibsassistent skal have udført dæks- og maskintjeneste som medlem af en enhedsbesætning i søgående skibe i 36 måneder.

 

Stk. 3. Dokumentation som anført i stk. 2 vedrørende STCW reglement VI/I og STCW-kodens afsnit A-VI/1, paragraf 2, skal være udstedt af en stat, som af Søfartsstyrelsen er anerkendt hertil.

Stk. 4. Søfarende, der inden 1. februar 2002 retmæssigt har erhvervet fartstid på danske skibe som befaren matros, befaren motormand eller befaren skibsassistent, anses at have gennemført den i stk. 1 krævede grunduddannelse.

Uddannelseskrav til personel i tankskibe

§ 3. Officerer og befarent skibsmandskab i tankskibe skal have gennemført et af Søfartsstyrelsen godkendt brandslukningskursus og orienteringskursus om tankskibe (STCW reglement V/1, paragraf 1 og STCW-kodens afsnit A-V/1 om ”Tanker Familiarization Course”) samt have erhvervet et af Søfartsstyrelsen udfærdiget tankskibsbevis, som dokumenterer opfyldelsen af disse krav.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 skal endvidere følges af enhver anden person, som i forbindelse med ladning og lastbehandlingsudstyr i tankskibe har særlige opgaver og særligt ansvar i tilknytning til disse opgaver.

Stk. 3. I olie-, kemikalie- og gastankskibe skal skibsførere, overstyrmænd, maskinchefer, 1. maskinmestre og duale seniorofficerer ud over opfyldelse af kravene i stk. 1 være i besiddelse af tankskibsbevis på ledelsesniveau (STCW reglement V/1, paragraf 2) for den type tankskib, der gøres tjeneste på.

Stk. 4. Til erhvervelse af det i stk. 3 omhandlede tankskibsbevis kræves, at vedkommende

1) har gyldigt sønæringsbevis, der giver ret til tjeneste som dual skibsofficer, navigatør eller maskinmester,

2) har forrettet tjeneste i 3 måneder som officer i den type tankskib, til hvilket beviset er gyldigt, idet tjeneste i kemikalietankskib kan medregnes som tjeneste i olietankskib og

3) inden for de seneste 5 år har gennemført et af Søfartsstyrelsen godkendt specialkursus for den type af tankskib, hvortil beviset er gyldigt.

 

Stk. 5. Det i stk. 3 nævnte tankskibsbevis skal endvidere indehaves af enhver anden person, der under tjeneste på tankskibe har direkte ansvar for lastning, losning og kontrol med ladningen under rejsen eller for arbejde med ladningen.

Stk. 6. Søfartsstyrelsen kan tillade, at befarent skibsmandskab i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister i stedet for det i stk. 1 omhandlede tankskibsbevis har erhvervet udenlandsk bevis udfærdiget i henhold til bestemmelserne i STCW reglement V/1, paragraf 1.

Stk. 7. Sønæringsbeviser til duale skibsofficerer, navigations- og maskinofficerer indeholder det i stk. 1 omhandlede tankskibsbevis.

Vagtholdsbeviser

§ 4. For erhvervelse af vagtholdsbevis kræves, at vedkommende

1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som vagtholdsbeviset giver ret til, og herunder er skikket til udkig,

2) er fyldt 16 år,

3) har gennemført grundmodul for skibsassistenter eller skibsassistentkursus for personer med svendebrev og

4) har gennemført mindst to måneders brovagtstjeneste under opsyn af føreren eller den vagthavende navigatør og herunder er instrueret i samtlige opgaver vedrørende brovagtstjenesten.

 

Stk. 2. For studerende på skibsofficersuddannelsen fastsætter Søfartsstyrelsen, hvilke uddannelseselementer der skal være gennemført forud for udstedelse af vagtholdsbevis.

Stk. 3. Be vis med påtegning om, at pågældende alene kan indgå i brovagten under opsyn af føreren eller den vagthavende navigatør, udstedes til personer, der opfylder de i stk. 1 fastsatte betingelser bortset fra den i stk. 1, nr. 4, krævede brovagtstjeneste.

S ønæringsbeviser til navigatører

§ 5. Foruden de specielle krav for erhvervelse af sønæringsbeviser anført under de enkelte beviser kræves, at vedkommende

1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som sønæringsbeviset giver ret til, og herunder er skikket til udkig,

2) har gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC),

3) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7 og

4) hvor intet andet er nævnt, har erhvervet den foreskrevne fartstid i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover.

§ 6. Til erhvervelse af duelighedsbevis i sejlads kræves, at vedkommende

1) har gyldigt vagtholdsbevis,

2) har bestået duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe og

3)

a) har gennemført grundmodul for skibsassistenter eller skibsassistentkursus for personer med svendebrev og derefter erhvervet 3 måneders fartstid som skibsassistent eller

b) har erhvervet en samlet fartstid på 36 måneder ved dækstjeneste.

 

Stk. 2. Personer med gyldigt sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskibe kan erhverve duelighedsbevis i sejlads, når vedkommende

1) har bestået duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe,

2) har erhvervet 1 måneds fartstid som overtallig styrmand i søgående handelsskibe og

3) har en samlet fartstid i fiskeskibe med en længde på 15 meter eller derover og i søgående handelsskibe på i alt 12 måneder.

§ 7. Til erhvervelse af sønæringsbevis som bedstemand kræves, at vedkommende

1) har erhvervet duelighedsbevis i sejlads og

2) har erhvervet 18 måneders fartstid ved dækstjeneste.

 

Stk. 2. Personer med gyldigt sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskibe kan erhverve sønæringsbevis som bedstemand i handelsskibe, når vedkommende

1) har bestået duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe,

2) har erhvervet 1 måneds fartstid som overtallig styrmand i søgående handelsskibe og

3) har en samlet fartstid i fiskeskibe med en længde på 15 meter eller derover og i søgående handelsskibe på i alt 18 måneder.

§ 8. Til erhvervelse af bevis som styrmand af 2. grad, 3. grad og 4. grad kræves, at vedkommende

1)

a) har gennemført grundmodul for skibsassistenter og derefter erhvervet 12 måneders fartstid som styrmandsaspirant under en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelsesordning,

b) har gennemført grundmodul for skibsassistenter, har erhvervet en fartstid på 18 måneder og dokumenterer at være kvalificeret til brovagttjeneste,

c) har erhvervet en fartstid på 15 måneder, har gennemført afslutningsmodul for skibsassistenter og dokumenterer at være kvalificeret til brovagttjeneste,

d) opfylder betingelserne for udmønstring som befaren skibsassistent, har 12 måneders fartstid som skibsassistent og dokumenterer at være kvalificeret til brovagttjeneste eller

e) har gennemført praktikforløbet som studerende på en af Søfartsstyrelsen godkendt ordning for uddannelse til dual skibsofficer eller navigatør og

2)

a) enten ved en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelsesbog dokumenterer, at uddannelsen under den under nr. 1 omhandlede fartstid er gennemført med tilfredsstillende resultat eller

b) har erhvervet en samlet fartstid på 36 måneder ved dækstjeneste og

3) har bestået

a) kystskippereksamen ved udstedelse af bevis som styrmand af 4. grad,

b) sætteskippereksamen, eksamen som DP3000 Skibsofficer, juniorofficerseksamen som dual skibsofficer eller navigatør eller har gennemført uddannelsen til styrmand for voksne skibsassistenter og erhvervsfiskere ved udstedelse af bevis som styrmand af 3. grad eller

c) skibsførereksamen eller seniorofficerseksamen som skibschef eller skibsfører ved udstedelse af bevis som styrmand af 2. grad.

 

Stk. 2. Personer, der opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 1 og nr. 3 a ), kan erhverve bevis som styrmand af 4. grad, uanset at uddannelsen om bord ikke er dokumenteret i en uddannelsesbog.

Stk. 3. For erhvervelse af bevis som styrmand af 2. og 3. grad skal 12 måneder af den i stk. 1 foreskrevne fartstid være erhvervet i skibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, heraf 6 måneder i skibe uden for kystfart.

Stk. 4. Personer med gyldigt sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad eller højere kan i stedet for at opfylde kravene til fartstid i stk. 1, nr. 1 enten

1)

a) have erhvervet 6 måneders fartstid som styrmandsaspirant eller skibsassistent i søgående handelsskibe uden for kystfart med en bruttotonnage på 500 eller derover, idet ud dannelsen om bord til navigatør skal være dokumenteret i en uddannelsesbog eller

b) under tjeneste som maskinofficer have gennemført et af Søfartsstyrelsen godkendt praktikforløb for uddannelse til navigatør af ikke under 12 måneders varighed i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, heraf skal 6 måneder være erhvervet i skibe uden for kystfart eller

2) for erhvervelse af sønæringsbevis som styrmand af 4. grad

a) have erhvervet 6 måneders fartstid som styrmandsaspirant eller skibsassistent i søgående handelsskibe, idet uddannelsen om bord til navigatør skal være dokumenteret i en uddannelsesbog eller

b) under tjeneste som maskinofficer have gennemført et af Søfartsstyrelsen godkendt praktikforløb for uddannelse til navigatør af ikke under 12 måneders varighed i søgående handelsskibe.

 

Stk. 5. Personer, der opfylder kravene om eksamen i stk. 1, nr. 3 b), og som opfylder kravet i stk. 3 og stk. 4, nr. 1 bortset fra kravet om fartstid uden for kystfart, kan erhverve bevis som styrmand af 3. grad med påtegning om, at beviset kun giver ret til at gøre tjeneste i skibe i kystfart.

Stk. 6. Personer med gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 3. grad i fiskeskibe eller højere, som har mindst 6 måneders fartstid i fiskeskibe over 15 meter i længde, kan erhverve sønæringsbevis som styrmand af 4. grad, når vedkommende har bestået kystskippereksamen og

1) har erhvervet 12 måneders fartstid som ubefaren skibsassistent i søgående handelsskibe eller

2) for personer, som har minimum 12 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe med en længde på under 24 meter, når vedkommende har erhvervet 6 måneders fartstid som overtallig styrmand med uddannelsesbog i søgående handelsskibe eller

3) for personer, som har minimum 12 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe med en længde på 24 meter eller derover eller med en bruttotonnage på 150 eller derover, når vedkommende

a) har erhvervet 6 måneders fartstid som ubefaren skibsassistent i søgående handelsskibe eller

b) har erhvervet 3 måneders fartstid som overtallig styrmand med uddannelsesbog i søgående handelsskibe.

 

Stk. 7. Personer med gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 1. grad i fiskeskibe eller højere, som har mindst 6 måneders fartstid i fiskeskibe over 15 meter i længde, kan erhverve sønæringsbevis som styrmand af 3. grad eller højere bevis som navigatør, når vedkommende opfylder kravet til eksamen i § 8, stk. 1, nr. 3, og

1) har erhvervet 12 måneders fartstid som skibsassistent i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, hvoraf de 6 måneder skal være erhvervet udenfor kystfart eller

2) for personer, som har minimum 12 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe med en længde på under 24 meter, når vedkommende har erhvervet 6 måneders fartstid som overtallig styrmand med uddannelsesbog i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover udenfor kystfart eller

3) for personer, som har minimum 12 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe med en længde på 24 meter eller derover eller med en bruttotonnage på 150 eller derover, når vedkommende

a) har erhvervet 6 måneders fartstid som skibsassistent med uddannelsesbog i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover udenfor kystfart eller

b) har erhvervet 3 måneders fartstid som overtallig styrmand med uddannelsesbog i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover udenfor kystfart.

§ 9. Til erhvervelse af sønæringsbevis som kystskipper kræves, at vedkommende

1) har gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 4. grad,

2) har dansk indfødsret,

3) er fyldt 20 år og

4) har erhvervet 12 måneders fartstid under forhold, hvor sønæringsbevis som bedstemand eller styrmand af 4. grad er foreskrevet.

§ 10. Til erhvervelse af sønæringsbevis som sætteskipper kræves, at vedkommende

1) har bestået sætteskippereksamen eller eksamen som DP3000 Skibsofficer,

2) har gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 3. grad,

3) har dansk indfødsret og

4) har erhvervet fartstid under forhold, hvor sønæringsbevis som styrmand af 3. grad er foreskrevet

a) i 24 måneder, heraf 12 måneder som øverste eller eneste styrmand eller

b) i 36 måneder som styrmand.

§ 11. Til erhvervelse af sønæringsbevis som styrmand af 1. grad kræves, at vedkommende

1) bestået skibsførereksamen eller seniorofficerseksamen som skibschef eller skibsfører,

2) har gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 2. grad og

3) har erhvervet 12 måneders fartstid under forhold, hvor sønæringsbevis som styrmand af 2. eller 3. grad er foreskrevet.

§ 12. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibsfører kræves, at vedkommende

1) har gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 1. eller 2. grad,

2) har dansk indfødsret og

3) har erhvervet fartstid i skibe med en bruttotonnage på 500 eller derover under forhold, hvor bevis som styrmand af 2. eller 3. grad er foreskrevet

a) i 24 måneder, heraf 12 måneder som øverste eller eneste styrmand eller

b) i 36 måneder som styrmand.

§ 13. I den i § 6, stk. 1, nr. 3 b) og §§ 7 og 8 foreskrevne fartstid kan medregnes dækstjeneste i søgående skibe med en bruttotonnage på 20 eller derover registreret som fiskeskibe eller som skibe tilhørende Søværnet. Dog skal mindst 12 måneder af den i § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 nævnte fartstid være erhvervet i søgående handelsskibe, hvor intet andet fremgår af andre bestemmelser.

Sønæringsbeviser til maskinmestre

§ 14. Foruden de specielle krav for erhvervelse af sønæringsbevis anført under de enkelte beviser kræves, at vedkommende

1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som sønæringsbeviset giver ret til,

2) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7 og

3) hvor intet andet er nævnt, har erhvervet den foreskrevne fartstid og maskintjeneste i søgående handelsskibe eller fiskeskibe med en fremdrivningseffekt på 750 kW eller derover.

§ 15. Til erhvervelse af duelighedsbevis i motorpasning kræves, at vedkommende

1) har bestået duelighedsprøve i motorpasning og

2) har erhvervet fartstid i søgående skibe i 6 måneder.

§ 16. Til erhvervelse af sønæringsbevis som vagthavende maskinmester kræves, at vedkommende enten

1)

a) har bestået skibsmaskinisteksamen eller maskinmestereksamen og

b) har gjort maskintjeneste i 6 måneder og ved en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelsesbog dokumenterer, at uddannelsen til maskinofficer under denne tjeneste er gennemført med tilfredsstillende resultat eller

2)

a) har bestået juniorofficerseksamen som dual skibsofficer eller maskinofficer og

b) har gennemført praktikforløbet som studerende på en af Søfartsstyrelsen godkendt ordning for uddannelse til dual skibsofficer eller maskinofficer.

 

Stk. 2. Personer med gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 2. grad eller højere kan i stedet for at opfylde kravene til fartstid i stk. 1 erhverve sønæringsbevis som vagthavende maskinmester ved enten at

1)

a) have erhvervet 6 måneders fartstid som maskinmesteraspirant, idet uddannelsen om bord til maskinofficer skal være dokumenteret i en uddannelsesbog eller

b) under tjeneste som navigatør have gennemført et af Søfartsstyrelsen godkendt praktikforløb for uddannelsen til maskinofficer af ikke under 12 måneders varighed.

§ 17. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad kræves, at vedkommende enten

1)

a) har bestået skibsmaskinisteksamen,

b) har gjort maskintjeneste i 12 måneder og

c) ved en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelsesbog dokumenterer, at uddannelsen under denne tjeneste er gennemført med tilfredsstillende resultat eller

2) har et gyldigt sønæringsbevis som vagthavende maskinmester og har gjort maskintjeneste i 12 måneder eller

3)

a) har bestået eksamen som DP3000 Skibsofficer,

b) har erhvervet 18 måneders fartstid som skibsassistent, heraf mindst 6 måneder med maskintjeneste eller ved kombineret dæks- og maskintjeneste og mindst 10 måneder i skibe med en fremdrivningseffekt på 750 kW eller derover, hvor der i besætningsfastsættelse er foreskrevet mindst en maskinofficer og

c) ved en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelsesbog dokumenterer, at uddannelsen til maskinofficer under denne fartstid er gennemført med tilfredsstillende resultat.

 

Stk. 2. Personer med gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 3. grad eller højere kan i stedet for at opfylde kravene til fartstid i stk. 1 erhverve sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad ved enten at

1)

a) have erhvervet 6 måneders fartstid som skibsassistent, idet uddannelsen om bord til maskinofficer skal være dokumenteret i en uddannelsesbog eller

b) under tjeneste som navigatør have gennemført et af Søfartsstyrelsen godkendt praktikforløb for uddannelse til maskinofficer af ikke under 12 måneders varighed.

§ 18. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibsmaskinmester af 2. grad kræves, at vedkommende

1) har bestået maskinmestereksamen, seniorofficerseksamen som skibschef eller maskinchef og

2)

a) enten har erhvervet fartstid i 12 måneder under uddannelse som maskinofficer og i en uddannelsesbog dokumenterer, at uddannelsen under denne tjeneste er gennemført med tilfredsstillende resultat eller

b) har et gyldigt sønæringsbevis som vagthavende maskinmester og 6 måneders fartstid under forhold, hvor sønæringsbevis som vagthavende maskinmester er foreskrevet eller

c) har gennemført praktikforløbet som studerende på en af Søfartsstyrelsen godkendt ordning for uddannelse til dual skibsofficer eller maskinofficer.

§ 19. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibsmaskinist af 1. grad kræves, at vedkommende

1) har gyldigt sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad og

2)

a) har gjort maskintjeneste i 24 måneder, heraf 12 måneder under forhold hvor sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad er foreskrevet eller

b) har erhvervet 36 måneders fartstid i skibe under forhold, hvor sønæringsbevis som vagthavende maskinmester er foreskrevet.

§ 20. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibsmaskinmester af 1. grad kræves, at vedkommende enten

1)

a) har gyldigt sønæringsbevis som skibsmaskinmester af 2. grad og

b) har gjort maskintjeneste i 24 måneder, heraf 12 måneder under forhold hvor sønæringsbevis som skibsmaskinmester af 2. grad er foreskrevet eller

2)

a) har bestået seniorofficerseksamen som skibschef eller maskinchef,

b) har sønæringsbevis som vagthavende maskinmester og

c) har erhvervet 12 måneders fartstid under forhold, hvor sønæringsbevis som dual juniorofficer er foreskrevet.

§ 21. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibsmaskinchef kræves, at vedkommende

1) har erhvervet sønæringsbevis som skibsmaskinmester af 1. grad og derefter

2) har erhvervet fartstid i 12 måneder som 1. maskinmester under forhold, hvor sønæringsbevis som skibsmaskinmester af 1. eller 2. grad er foreskrevet.

§ 22. De i §§ 15-21 omhandlede sønæringsbeviser giver ret til at gøre tjeneste i motorskibe. Beviser udstedt på grundlag af maskinmestereksamen eller seniorofficerseksamen som skibschef eller maskinchef kan påtegnes om, at de tillige giver ret til at gøre tjeneste i dampskibe, såfremt pågældende har gjort maskintjeneste i mindst 3 måneder i dampskibe.

Sønæringsbeviser til duale skibsofficerer

§ 23. For personer, der opfylder betingelserne for erhvervelse af sønæringsbevis som navigatør, jævnfør §§ 5-13, og som maskinofficer, jævnfør §§ 14-22, udstedes et sønæringsbevis som dual skibsofficer. Beviset som dual skibsofficer udstedes i stedet for sønæringsbeviser som navigatør og maskinofficer og påtegnes med de sønæringsrettigheder, som vedkommende personer er i besiddelse af, jævnfør §§ 5-13 og §§ 14-22.

Anerkendelse af uddannelse og fartstid fra Søværnet til tjeneste i handelsskibe

§ 24. Uddannelse og fartstid fra Søværnet kan lægges til grund for udstedelse af sønæringsbeviser til tjeneste i handelsskibe forudsat,

1) uddannelsen om bord er dokumenteret i en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelsesbog, og

2) uddannelsen alene er foregået i sådanne enheder, som anses for velegnede til opfyldelse af de målsætninger, der fremgår af uddannelsesbogen.

§ 25. Personer, som i Søværnet har gennemført en uddannelse og bestået en eksamen som navigatør, der kan sidestilles med skibsførereksamen eller sætteskippereksamen, kan erhverve sønæringsbevis som henholdsvis styrmand af 2. eller 3 grad, når vedkommende har erhvervet fartstid i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover udenfor kystfart

1) i 6 måneder ved dækstjeneste eller

2) i 3 måneder som overtallig styrmand med uddannelsesbog.

 

Stk. 2. Personer, som i Søværnet har gennemført en uddannelse og bestået en eksamen som navigatør, der kan sidestilles med kystskippereksamen, kan erhverve sønæringsbevis som styrmand af 4. grad, når vedkommende

1) har erhvervet 12 måneders fartstid ved dækstjeneste i søgående handelsskibe eller

2) har erhvervet 6 måneders fartstid i søgående handelsskibe og 6 måneders fartstid i Søværnets skibe og i en uddannelsesbog dokumenterer, at uddannelsen under sidstnævnte tjeneste er gennemført med tilfredsstillende resultat.

 

Stk. 3. Personer, som i Søværnet har gennemført en uddannelse og bestået en eksamen som maskinofficer, der kan sidestilles med skibsmaskinist- eller maskinmestereksamen, kan erhverve sønæringsbevis som vagthavende maskinmester.

Stk. 4. Personer, som i Søværnet har gennemført en uddannelse og bestået en eksamen som maskinofficer, der kan sidestilles med skibsmaskinisteksamen eller maskinmestereksamen, kan erhverve sønæringsbevis som henholdsvis skibsmaskinist af 2. grad eller skibsmaskinmester af 2. grad, når vedkommende har erhvervet 3 måneders fartstid i søgående handelsskibe, hvor sønæringsbevis som vagthavende maskinmester er foreskrevet.

Bevis som skibskok

§ 26. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibskok kræves, at vedkommende

1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for tjenesten som skibskok,

2) har svendebrev inden for kokkefaget og

3)

a) har gennemført uddannelsen til skibskok eller

b) har erhvervet 12 måneders fartstid ved kabystjeneste i søgående skibe.

Duelighedsbeviser i betjening af redningsmidler

§ 27. Til erhvervelse af duelighedsbevis i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både, jævnfør STCW reglement VI/2, paragraf 1, kræves, at vedkommende

1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste duelighedsbeviset giver ret til,

2) er fyldt 18 år,

3) inden for de seneste 5 år forud for udstedelse af beviset har gennemført en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelse i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både og

4) har erhvervet 6 måneders fartstid i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover.

 

Stk. 2. Til erhvervelse af duelighedsbevis i betjening af hurtiggående mand-over-bord både (FRB-bevis), jævnfør STCW reglement VI/2, paragraf 2, kræves, at vedkommende

1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste duelighedsbeviset giver ret til,

2) er i besiddelse af duelighedsbevis i betjening af redningsbåde, -flåder, og mand-over-bord både, jævnfør STCW reglement VI/2 og

3) inden for de seneste 5 år forud for udstedelse af beviset har gennemført en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelse i betjening af hurtiggående mand-over-bord både.

Kapitel 2

Fiskeskibe

Generelle forhold

§ 28. Ingen må udføre arbejde om bord i fiskeskibe, uanset skibets længde, uden at have bevis for at have gennemført erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus eller at have gennemført grundmodul for skibsassistenter, jævnfør dog stk. 2.

Stk. 2. Personer kan udføre arbejde i fiskeskibe, uanset bestemmelsen i stk. 1 ikke er opfyldt, såfremt de dokumenterer

1) mindst 2 års beskæftigelse med fiskeri inden for de seneste 5 år forud for 1. september 1996 eller

2) mindst 2 års beskæftigelse med fiskeri forud for 1. september 1991 og at have gennemført et af Søfartsstyrelsen godkendt søsikkerhedskursus for erfarne fiskere og have erhvervet bevis herfor.

 

Stk. 3. Undtaget fra bestemmelsen i stk. 1 er personer, der alene udfører reparations- eller vedligeholdsarbejder om bord eller alene arbejder om bord, mens skibet er i havn.

Sønæringsbeviser til førere af fiskeskibe med en længde under 15 meter og dimensionstal under 100

§ 29. Bestemmelserne i §§ 30 og 31 finder anvendelse for fiskeskibe med en længde på under 15 meter.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen fastsætter besætningen for fiskeskibe med længde under 15 meter og dimensionstal under 100 uden for nærfart og kan herunder forøge kvalifikationskravene i §§ 30 og 31.

§ 30. Til erhvervelse af bevis som fører af fiskeskibe med en længde under 9 meter kræves, at vedkommende

1) har gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus og erhvervet bevis herfor (Blåt bevis) eller

2)

a) har erhvervet 12 måneders fartstid i søgående fiskeskibe og

b) har gennemført et af Søfartsstyrelsen godkendt kursus, der omhandler navigation, søvejsregler og sømandskab, herunder mindre fiskeskibes stabilitet, og har erhvervet bevis herfor og

3) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for tjenesten som fører af fiskeskibe med en længde under 9 meter, og herunder er skikket til udkig.

 

Stk. 2. I fiskeskibe med en længde under 9 meter skal føreren ud over at opfylde bestemmelserne i § 30 tillige opfylde bestemmelserne i § 28, stk. 1 eller 2.

§ 31. Til erhvervelse af bevis som fører af fiskeskibe med en længde på 9 meter eller derover kræves, at vedkommende

1) har gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus og erhvervet bevis herfor (Blåt bevis) og

2) er i besiddelse af

a) gyldigt bevis som bedstemand i fiskeskibe,

b) duelighedsbevis i motorpasning og

c) gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC).

 

Stk. 2. I fiskeskibe med en længde på 9 meter eller derover skal føreren ud over at opfylde bestemmelserne i § 31 tillige opfylde bestemmelserne i § 28, stk. 1 eller 2.

§ 32. Pe rsoner, der dokumenterer mindst 12 måneders beskæftigelse i fiskeskibe inden for de seneste 5 år forud for 1. februar 2000, kan forrette tjeneste som fører i fiskeskibe med en længde under 15 meter og dimensionstal under 100, uanset at bestemmelserne i §§ 30 og 31 ikke er opfyldt.

Sønæringsbeviser til navigatører i fiskeskibe på 15 meter og derover i længde eller med et dimensionstal på 100 eller derover

§ 33. Foruden de specielle krav for erhvervelse af sønæringsbevis anført under de enkelte beviser kræves, at vedkommende

1) har erhvervet den foreskrevne fartstid som fisker i søgående fiskeskibe

a) med længde på 9 meter eller derover for erhvervelse af bevis som bedstemand i fiskeskibe og

b) med længde på 12 meter eller derover for øvrige beviser,

2) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som sønæringsbeviset giver ret til og herunder er skikket til udkig og

3) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

§ 34. Til erhvervelse af sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskibe kræves, at vedkommende

1) har bestået duelighedsprøve i sejlads for fiskeskibe og

2)

a) har gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus og derefter erhvervet 3 måneders fartstid i fiskeskibe eller

b) har erhvervet 12 måneders fartstid i fiskeskibe.

§ 35. Til erhvervelse af sønæringsbevis som styrmand af 3. grad i fiskeskibe kræves, at vedkommende

1) har bestået fiskeskippereksamen af 3. grad eller har gennemført uddannelsen til styrmand for voksne skibsassistenter og erhvervsfiskere,

2) er i besiddelse af gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC) og

3)

a) har gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus og herunder erhvervet 12 måneders fartstid eller

b) har erhvervet 24 måneders fartstid.

§ 36. T il erhvervelse af sønæringsbevis som styrmand af 1. grad i fiskeskibe kræves, at vedkommende

1) har bestået fiskeskippereksamen af 1. grad,

2) er i besiddelse af gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC) og

3)

a) har gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus og herunder erhvervet 12 måneders fartstid eller

b) har erhvervet 24 måneders fartstid.

§ 37. Til erhvervelse af sønæringsbevis som fiskeskipper af 3. grad kræves, at vedkommende

1) har gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 3. grad i fiskeskibe,

2) er i besiddelse af gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC),

3) har dansk indfødsret og

4) har erhvervet 12 måneders fartstid under forhold, hvor bevis som bedstemand eller styrmand af 3. grad i fiskeskibe er foreskrevet.

§ 38. Til erhvervelse af sønæringsbevis som fiskeskipper af 1. grad kræves, at vedkommende

1) har gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 1. grad i fiskeskibe,

2) er i besiddelse af gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC),

3) har dansk indfødsret og

4) har erhvervet 12 måneders fartstid under forhold, hvor sønæringsbevis som styrmand af 1. eller 3. grad i fiskeskibe eller sønæringsbevis som fiskeskipper af 3. grad er foreskrevet.

§ 39. I den i §§ 34-36 foreskrevne fartstid kan medregnes dækstjeneste i søgående skibe registreret som handelsskibe eller som skibe tilhørende Søværnet. Dog skal 6 måneder af fartstiden for bedstemænd, der ikke har gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus og 12 måneder af fartstiden for styrmænd af 1. eller 3. grad være erhvervet i fiskeskibe.

Sønæringsbeviser til maskinmestre i fiskeskibe

§ 40. For sønæringsbeviser til maskinmestre i fiskeskibe gælder samme regler som fastsat for handelsskibe.

Kapitel 3

Sønæringsbeviser til radiooperatører i handels- og fiskeskibe

§ 41. Foruden de specielle krav for erhvervelse af sønæringsbeviser anført under de enkelte beviser kræves, at vedkommende

1)

a) har et gyldigt duelighedsbevis i sejlads eller et gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 4. grad, styrmand af 3. grad i fiskeskibe eller højere bevis som navigatør i handels- eller fiskeskibe eller

b) har gennemført en af Søfartsstyrelsen godkendt sikkerhedsuddannelse, der opfylder kravene i STCW-kodens afsnit A-IV/2,

2) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som sønæringsbeviset giver ret til og

3) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

§ 42. Til erhvervelse af sønæringsbevis som radiooperatør i GMDSS – GOC kræves, at vedkommende har bestået prøve til erhvervelse af generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC).

Stk. 2. Til erhvervelse af sønæringsbevis som radiooperatør i GMDSS – ROC kræves, at vedkommende har bestået prøve til erhvervelse af begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC).

Kapitel 4

Fritidsfartøjer

Sønæringsbeviser til fritidssejlere

§ 43. Foruden de specielle krav for erhvervelse af sønæringsbeviser anført under de enkelte beviser kræves, at vedkommende

1) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7 og

2) har bestået en af Søfartsstyrelsen fastsat syns- og høreprøve for fritidssejlere inden for de seneste 3 år forud for udstedelsen af et sønæringsbevis.

§ 44. Til erhvervelse af duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere kræves, at vedkommende har bestået duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere.

§ 45. Til erhvervelse af sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad kræves, at vedkommende

1) opfylder betingelserne for at erhverve duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere og

2) har bestået eksamen som yachtskipper af 3. grad.

§ 46. Til erhvervelse af sønæringsbevis som yachtskipper af 1. grad kræves, at vedkommende

1) er i besiddelse af gyldigt sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad,

2) har erhvervet en fartstid på 6 måneder under forhold, hvor bevis som yachtskipper af 3. grad er foreskrevet og

3) har bestået eksamen som yachtskipper af 1. grad.

§ 47. Til erhvervelse af duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere kræves, at vedkommende

1) har bestået duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere og

2) har bestået duelighedsprøve i motorpasning.

Kapitel 5

Generelle bestemmelser

Rederens og skibsførerens ansvar

§ 48. Rederen og skibsføreren skal sikre, at søfarende, der gør tjeneste om bord, opfylder alle de for den pågældende stilling foreskrevne uddannelses-, kvalifikations- og beviskrav, og at foreskrevne originalbeviser findes om bord.

Om fartstid for erhvervelse af sønæringsbevis

§ 49. Hvor der i denne bekendtgørelse kræves fartstid erhvervet i en stilling, hvor et bestemt bevis er foreskrevet, kan der medregnes fartstid erhvervet i en tilsvarende stilling i udenlandske eller danske skibe, uanset betegnelsen af det foreskrevne bevis.

Stk. 2. Hvor der er krav om uddannelse under fartstid, skal uddannelsen om bord være dokumenteret i en uddannelsesbog, der er godkendt af Søfartsstyrelsen. Dog er følgende, hvor intet andet er foreskrevet, undtaget herfra:

1) uddannelser, der er påbegyndt før 1. august 1998,

2) fartstid til uddannelse som styrmand af 4. grad,

3) fartstid til fornyelse af sønæringsbeviser eller til opnåelse af højere sønæringsrettigheder og

4) personer som har erhvervet en samlet fartstid på 36 måneder bortset fra maskinmestre.

§ 50. Søfartsstyrelsen kan tillade, at fartstid erhvervet før 15. maj 1997, som i henhold til de før 1. februar 1997 gældende regler var kvalificerende for udstedelse af et af denne bekendtgørelse omhandlet sønæringsbevis, fortsat er kvalificerende for udstedelse af sådant sønæringsbevis.

Udstedelse af beviser og disses gyldighed

§ 51. Beviser efter denne bekendtgørelse udstedes af Søfartsstyrelsen, jævnfør dog stk. 3.

Stk. 2. Når der for udstedelse af et sønæringsbevis kræves bestået eksamen eller prøve, skal denne være bestået inden for de sidste 5 år forud for datoen for udstedelse af beviset.

Stk. 3. Beviser, der udstedes i henhold til § 3, stk. 1, til menigt mandskab samt §§ 4, 15 og 27-28 kan endvidere udstedes af personer eller institutioner, der af Søfartsstyrelsen bemyndiges dertil.

Stk. 4. Sønæringsbeviser, der udstedes i henhold til §§ 6-12, 16-21, 23, 34-38 og 42 samt tankskibsbeviser på ledelsesniveau, der udstedes i henhold til § 3, udstedes med en gyldighed på op til 5 år fra udstedelsesdatoen. Anmodning om bevis fremsendes på særlig formular. Disse beviser, bortset fra beviser efter §§ 34-38, skal forsynes med STCW-konventionspåtegning.

Stk. 5. Et bevis, der giver ret til tjeneste i handelsskibe, og som er udstedt før 1. februar 1997, kan kun fornyes, hvis pågældende opfylder de særlige uddannelseskrav, der er fastsat i § 54, stk. 4 og bevis som navigatør kun, hvis pågældende er i besiddelse af certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC).

Stk. 6. Et bevis anses at ækvivalere øvrige beviser som anført i bekendtgørelsens bilag 1.

Dispensationer

§ 52. Når der for udstedelse af et sønæringsbevis kræves bestået eksamen inden for de sidste 5 år forud for datoen for udstedelse af bevis, kan bevis udstedes, hvis eksamen er bestået tidligere, under forudsætning af, at pågældende består prøver eller gennemfører kurser efter Søfartsstyrelsens bestemmelse under hensyntagen til pågældendes eksamensår og senere beskæftigelse.

§ 53. Søfartsstyrelsen kan under særlige omstændigheder tillade udstedelse af sønæringsbevis, eventuelt med begrænsede rettigheder, uanset at de krav, der er fastsat for erhvervelse af det pågældende bevis, ikke fuldt ud er opfyldt. Fritagelse for opfyldelse af eksamens- og fartstidskrav kan dog kun gives, for så vidt det ved en vurdering af pågældendes reale kompetencer, herunder uddannelse og praktisk erfaring, dokumenteres og om nødvendigt demonstreres, at vedkommende på anden måde har erhvervet sig tilstrækkelig teoretisk og praktisk uddannelse. Fritagelse for opfyldelse af krav om dansk indfødsret kan dog kun gives efter forud indhentet erklæring fra de berørte organisationer.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan under særlige omstændigheder tillade en person at gøre vedvarende tjeneste i en stilling, hvortil der ikke kræves sønæringsbevis, uanset at den pågældende ikke fuldt ud opfylder de krav, der er fastsat for mønstring i stillingen. Sådan tilladelse kan dog kun gives, for så vidt den pågældende dokumenterer at have erhvervet de reale kompetencer, herunder uddannelse og praktisk erfaring, der er nødvendig for tjeneste i stillingen.

Fornyelse af sønæringsbeviser

§ 54. For fornyelse af et sønæringsbevis og et tankskibsbevis for officerer kræves, at vedkommende er i besiddelse af sundhedsbevis, der er gyldigt for den tjeneste, som beviset giver ret til, og dokumenterer at have gjort godkendt tjeneste i søgående skibe som henholdsvis navigatør, dual skibsofficer, maskinmester eller radiooperatør

1) i mindst 1 år inden for de forudgående 5 år eller

2) i mindst 3 måneder inden for de sidste 6 måneder forinden fornyelse af beviset.

Stk. 2. Anerkendelse af tjeneste som dual skibsofficer i henhold til stk. 1 forudsætter, at vedkommende person har virket i en stilling som dual skibsofficer i henhold til en besætningsfastsættelse eller anden behørig dokumentation. Hvis personen har indgået i en sådan stilling, har vedkommende optjent fartstid som både navigatør og maskinmester.

Stk. 3. Hvis et sønæringsbevis eller et tankskibsbevis på ledelsesniveau er udløbet, kan fornyelse ske for personer, der

1) har gennemført et kursus i søsikkerhed og brandbekæmpelse for skibsofficerer og dokumenterer at have gjort tjeneste i søgående skibe i mindst 3 måneder umiddelbart forinden fornyelse af beviset

a) som navigatør, maskinmester eller dual skibsofficer i overtallig stilling eller

b) som maskinmester i lavere stilling end den, der svarer til pågældendes bevis eller

2) har bestået en prøve, hvis indhold og omfang fastsættes af Søfartsstyrelsen under hensyn til den pågældendes eksamensår, fartstid og sidste udmønstring, og med tilfredsstillende resultat har gennemgået et eller flere kurser efter Søfartsstyrelsens nærmere bestemmelser eller

3) dokumenterer at have udført arbejde, som har tilknytning til arten af det bevis, der indehaves, og som af Søfartsstyrelsen kan godkendes som ligestillet med den i stk. 1, nr. 1 krævede tjeneste.

 

Stk. 4. Udover bestemmelserne i stk. 3 skal en person med et sønæringsbevis som navigatør udstedt før 1. februar 1997 opfylde de særlige uddannelseskrav, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 3.

Stk. 5. Søfartsstyrelsen udsteder fornødent midlertidigt bevis til personer, der udfører tjeneste som nævnt i stk. 3, nr. 1 b).

Stk. 6. For fornyelse af et tankskibsbevis på ledelsesniveau skal 3 måneder af den i stk. 1 og 3 krævede fartstid være erhvervet på tankskibe af den type, som beviset giver ret til, dog kan fartstid erhvervet på kemikalietankskib medregnes som fartstid på olietankskib.

Stk. 7. For fornyelse af et sønæringsbevis som radiooperatør i GMDSS (ROC) ligestilles fartstid som navigatør eller dual skibsofficer med fartstid som radiooperatør.

Stk. 8. Fornyelsen af et sønæringsbevis kan tidligst ske 6 måneder inden udløb af eksisterende sønæringsbevis.

Straffebestemmelser

§ 55. Rederen eller skibsførerens overtrædelse af bestemmelserne i § 48 straffes med bøde.

Kapitel 6

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 56. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. juni 2006.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 2, stk. 2, om godkendt grunduddannelse anses for opfyldt for søfarende, der før 1. august 1998 har erhvervet fartstid som ubefaren eller befaren matros eller motormand eller som medlem af en enhedsbesætning.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 832 af 10. november 1999 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 29. maj 2006

Andreas Nordseth

/Hemming HindborgBilag 1

Sønæringsbevisers og kvalifikationsbevisers påtegninger

1. Vagtholdsbeviser

Titel (dansk/engelsk)

STCW-påtegning

Fastsat i:

Vagtholdsbevis

Certificate Navigational Watchkeeping

Regulation II/4

§ 4

2. Bevis som skibskok

Titel (dansk/engelsk)

Fastsat i:

Skibskok

Certificate of Competency as Ship´s Cook

§ 26

3. Duelighedsbeviser i betjening af redningsmidler

Titel (dansk /engelsk)

STCW-påtegning

Fastsat i:

Duelighedsbevis i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både

Certificate of proficiency in survival craft and rescue boats

Regulation VI/2

§ 27

Duelighedsbevis i betjening af hurtiggående mand-over-bord både (FRB-bevis)

Certificate of proficiency in fast rescue boats

Regulation VI/2

§ 27

4. Sønæringsbeviser til navigatører

Titel (dansk/engelsk)

STCW-påtegning

Capacity/ Limitations

Ækvivalerer:

Fastsat i:

Duelighedsbevis i sejlads

Certificate of Competency in Sailing Merchant Vessels

Regulation II/3

Officer in charge of a navigational watch / Ships of less than 100 GT, near coastal voyages

 

Speedbådsbevis

Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere

§ 6

Bedstemand

Certificate of Competency as Second Hand

Regulation II/3

Officer in charge of a navigational watch / Ships of less than 200 GT, near coastal voyages

 

Speedbådsbevis

Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere

Duelighedsbevis i sejlads

§ 7

Styrmand af 4. grad

Certificate of Competency as Mate, 4th Class

Regulation II/3

Officer in charge of a navigational watch / Near coastal voyages

Speedbådsbevis

Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere

Duelighedsbevis i sejlads

Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere

Bedstemand

Yachtskipper af 3. grad

§ 8

Styrmand af 3. grad

Certificate of Competency as Mate, 3rd Class

Regulation II/2

Officer in charge of a navigational watch / None

Chief Mate / Ships of less than 3,000 GT

Speedbådsbevis

Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere

Duelighedsbevis i sejlads

Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere

Bedstemand

Yachtskipper af 1. og 3. grad

Styrmand af 4. grad

§ 8

Styrmand af 2. grad

Certificate of Competency as Mate, 2nd Class

Regulation II/2

Officer in charge of a navigational watch / None

Chief mate / Ships of less than 3,000 GT

 

Speedbådsbevis

Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere

Duelighedsbevis i sejlads

Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere

Bedstemand

Yachtskipper af 1. og 3. grad

Styrmand af 3. og 4. grad

§ 8

Styrmand af 1. grad

Certificate of Competency as Mate, 1st Class

Regulation II/2

Chief mate / None

Speedbådsbevis

Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere

Duelighedsbevis i sejlads

Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere

Bedstemand

Yachtskipper af 1. og 3. grad

Styrmand af 2., 3. og 4. grad

§ 11

Kystskipper

Certificate of Competency as Master (Home Trade)

Regulation II/3

Master / Near coastal voyages

Speedbådsbevis

Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere

Duelighedsbevis i sejlads

Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere

Bedstemand

Yachtskipper af 3. grad

Styrmand af 4. grad

§ 9

Sætteskipper

Certificate of Competency as Master (Restricted)

Regulation II/2

Officer in charge of a navigational watch / None

Master / Ships of less than 3,000 GT

Speedbådsbevis

Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere

Duelighedsbevis i sejlads

Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere

Bedstemand

Yachtskipper af 1. og 3. grad

Styrmand af 3. og 4. grad

Kystskipper

§ 10

Skibsfører

Certificate of Competency as Master

Regulation II/2

Master / None

Speedbådsbevis

Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere

Duelighedsbevis i sejlads

Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere

Bedstemand

Yachtskipper af 1. og 3. grad

Styrmand af 1., 2., 3. og 4. grad

Kystskipper

Sætteskipper

§ 12

5. Sønæringsbeviser til maskinmestre

Titel (dansk/engelsk)

STCW-påtegning

Capacity/ Limitations

Ækvivalerer:

Fastsat i:

Duelighedsbevis i motorpasning

Certificate of Proficiency in Motoroperation

Ingen

Ikke STCW-bevis

Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere

§ 15

Vagthavende maskinmester

Certificate of Competency as Watchkeeping Engineer Officer

Regulation III/1

Engineer officer in charge of the watch / None

Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere

Duelighedsbevis i motorpasning

 

§ 16

Skibsmaskinist af 2. grad

Certificate of Competency as Mechanist, 2nd Class

Regulation III/3

Engineer officer in charge of the watch / None

Second engineer officer / Propulsion power less than 3.000 kW

Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere

Duelighedsbevis i motorpasning

Vagthavende maskinmester

§ 17

Skibsmaskinist af 1. grad

Certificate of Competency as Mechanist, 1st Class

Regulation III/3

Engineer officer in charge of the watch / None

Chief engineer officer / Propulsion power less than 3.000 kW

Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere

Duelighedsbevis i motorpasning

Vagthavende maskinmester

Skibsmaskinist af 2. grad

§ 19

Skibsmaskinmester af 2. grad

Certificate of Competency as Engineer Officer, 2nd Class

Regulation III/2

Second engineer officer / None

Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere

Duelighedsbevis i motorpasning

Vagthavende maskinmester

Skibsmaskinist af 2. grad

§ 18

Skibsmaskinmester af 1. grad

Certificate of Competency as Engineer Officer, 1st Class

Regulation III/2

Second engineer officer / None

Chief engineer officer / Propulsion power less than 3.000 kW

Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere

Duelighedsbevis i motorpasning

Vagthavende maskinmester

Skibsmaskinist af 1. og 2. grad

Skibsmaskinmester af 2. grad

§ 20

Skibsmaskinchef Certificate of Competency as Chief Engineer Officer

Regulation III/2

Chief engineer officer / None

Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere

Duelighedsbevis i motorpasning

Vagthavende maskinmester

Skibsmaskinist af 1. og 2. grad

Skibsmaskinmester af 1. og 2. grad

§ 21

6. Sønæringsbeviser til navigatører i fiskeskibe

Titel (dansk/engelsk)

Ækvivalerer:

Fastsat i:

Bedstemand i fiskeskibe Second Hand on Fishing Vessels

Speedbådsbevis

Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere

Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere

§ 34

Styrmand af 3. grad i fiskeskibe

Mate - 3rd Class on Fishing Vessels

Speedbådsbevis

Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere

Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere

Bedstemand i fiskeskibe

Yachtskipper af 3. grad

§ 35

Styrmand af 1. grad i fiskeskibe

Mate - 1st Class on Fishing Vessels

Speedbådsbevis

Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere

Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere

Bedstemand i fiskeskibe

Styrmand af 3. grad i fiskeskibe

Yachtskipper af 1. og 3. grad

 

§ 36

Fiskeskipper af 3. grad Skipper, 3rd Class on Fishing Vessels

Speedbådsbevis

Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere

Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere

Bedstemand i fiskeskibe

Styrmand af 1. og 3. grad i fiskeskibe

Yachtskipper af 3. grad

§ 37

Fiskeskipper af 1. grad Skipper, 1st Class on Fishing Vessels

Speedbådsbevis

Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere

Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere

Bedstemand i fiskeskibe

Styrmand af 1. og 3. grad i fiskeskibe

Fiskeskipper af 3. grad

Yachtskipper af 1. og 3. grad

§ 38

7. Sønæringsbeviser til radiooperatører i handels- og fiskeskibe

Titel (dansk/engelsk)

STCW-påtegning

Fastsat i:

Radiooperatør i GMDSS – GOC

GMDSS General Operator’s Certificate (GOC)

Regulation IV/2

§ 42

Radiooperatør i GMDSS – ROC

GMDSS Restricted Operator’s Certificate (ROC)

Regulation IV/2

§ 42

8. Sønæringsbeviser til fritidssejlere

Titel (dansk/engelsk)

Ækvivalerer:

Fastsat i:

Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere

Certificate of competency in sailing for yachtsmen

Speedbådsbevis

§ 44

Yachtskipper af 3. grad

Certificate of Competency as Yacht Master, 3rd Class

Speedbådsbevis

Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere

 

§ 45

Yachtskipper af 1. grad

Certificate of Competency as Yacht Master, 1st Class

Speedbådsbevis

Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere

Yachtskipper af 3. grad

§ 46

Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere

Certificate of proficiency in motoroperation (for yachtsmen)

Intet andet bevis

 

§ 47Bilag 2

Liste over de af Søfartsstyrelsen godkendte fag eller brancher inden for jern- og metalområdet

Følgende håndværksmæssige uddannelser giver direkte adgang til skibsassistentkursus for personer med svendebrev:

Industriteknikeruddannelsen

Værktøjsmageruddannelsen

Skibsbyggeruddannelsen

Smedeuddannelsen

Auto- og autoelektrouddannelsen

Lastvognsmekanikeruddannelsen

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Finmekanikeruddannelsen

Skibsmontøruddannelsen

Beslagsmedeuddannelsen

Karosserismedeuddannelsen

Kølemontøruddannelsen

Bådebygger/skibstømreruddannelsen

VVS-montøruddannelsen

 

Uddannelser, hvor der kræves supplerende efteruddannelse forinden adgang til skibsassistentkursus for personer med svendebrev:

Elektrikere, suppleres med 3 måneders værkstedsskole

Maritime håndværksfag suppleres med 3 måneders værkstedsskole

Formeruddannelsen suppleres med 3 måneders værkstedsskole

Cykel- og motorcykeluddannelsen suppleres med svejse- og drejning 1-2 kurser

Data- og kommunikationsuddannelsen suppleres med 6 måneders værkstedsskole

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen suppleres med svejse- og drejning 1-2 kurser

Automatik- og procesuddannelsen suppleres med svejsekursus

Flymekanikeruddannelsen suppleres med svejsekursus

Metalsmedeuddannelsen suppleres med svejsekursusBilag 3

Oversigt over krav til supplerende uddannelse ved fornyelse af sønæringsbeviser til navigatører udstedt før 1. februar 1997

Bevis efter 1978 STCW-konventionen udstedt før 1. februar 1997

Bevis efter STCW-konventionen revideret i 1995

Bevis navn

Tjeneste og begrænsning efter STCW-påtegning

Eksamen eller prøve

STCW-reglement

Tjeneste og begrænsning efter STCW påtegning

Supplerende uddannelses-krav

Styrmand af 3. grad

Chief Mate, ships of less than 1600 GRT, Officer in charge of a navigational watch

Sætteskippereksamen før oktober 1991

II/1, II/2

Chief Mate, ships of less than 3000 GT, Officer in charge of a navigational watch

Radar-simulator-kursus, ARPA-simulatorkursus eller bevis begrænset til skib uden ARPA

Styrmand af 2. grad

Chief Mate, ships of less than 1600 GRT, Officer in charge of a navigational watch

Skibsfører-eksamen 1983 eller tidligere

II/1, II/2

Chief Mate, ships of less than 3000 GT, Officer in charge of a navigational watch

ARPA-simulatorkursus eller bevis begrænset til skib uden ARPA

Styrmand af 1. grad

Chief Mate

Skibsfører-eksamen 1983 eller tidligere

II/2

Chief Mate

ARPA-simulatorkursus eller bevis begrænset til skib uden ARPA

Sætteskipper

Master, ships of less than 1600 GRT, Officer in charge of a navigational watch

Sætteskippereksamen før oktober 1991

II/1, II/2

Master, ships of less than 3000 GT, Officer in charge of a navigational watch

Radar-simulatorkursus, ARPA-simulatorkursus eller bevis begrænset til skib uden ARPA, Kursus i farligt gods

Skibsfører

Master

Skibsfører-eksamen 1983 eller tidligere

II/2

Master

ARPA-simulatorkursus eller bevis begrænset til skib uden ARPA

Styrmand af 2. grad

Master, ships of less than 1600 GRT, Officer in charge of a navigational watch

Styrmandseksamen

II/1, II/2

Master, ships of less than 3000 GT, Officer in charge of a navigational watch

Radar-simulatorkursus, ARPA-simulatorkursus eller bevis begrænset til skib uden ARPA, Kursus i farligt gods

Styrmand af 1. grad

Master, ships of less than 1600 GRT, Chief Mate

Styrmandseksamen

II/1, II/2

Master, ships of less than 3000 GT, Chief Mate

ARPA-simulatorkursus eller bevis begrænset til skib uden ARPA

Skibsfører af 2. grad

Master, ships of less than 1600 GRT, Officer in charge of a navigational watch

Styrmandseksamen

II/1, II/2

Master, ships of less than 3000 GT, Officer in charge of a navigational watch

Radar-simulatorkursus, ARPA-simulatorkursus eller bevis begrænset til skib uden ARPA, Kursus i farligt gods