Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0058
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om aktieselskaber og lov om
anpartsselskaber 1)

(Gennemførelse af direktiv 2003/58/EF)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om aktieselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 8. oktober 2004, som ændret ved § 121 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 2 i lov nr. 604 af 24. juni 2005 og § 1 i lov nr. 246 af 27. marts 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 153, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »forretningspapirer«: »samt på selskabets hjemmeside«.

2. I § 154, stk. 2, indsættes som 4. pkt .:

»Bekræftelse af elektroniske dokumenters ægthed skal dog ske med digital signatur.«

3. I § 154 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler, som giver selskaberne mulighed for at indgive og offentliggøre selskabsoplysninger på ethvert andet af Fællesskabets officielle sprog foruden dansk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de dokumenter og oplysninger, som har været genstand for obligatorisk anmeldelse og offentliggørelse på dansk, og den oversættelse, der frivilligt er offentliggjort, kan selskabet ikke gøre oversættelsen gældende mod tredjemand. Tredjemand kan derimod gøre den frivilligt offentliggjorte tekst gældende over for selskabet, medmindre det bevises, at den pågældende kendte den anmeldelsespligtige version, som var offentliggjort i registeret. § 156 finder ikke anvendelse på frivilligt indgivne og offentliggjorte dokumenter.«

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 7 og 8.

§ 2

I lov om anpartsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 9. januar 2002, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 246 af 27. marts 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 5, indsættes efter »forretningspapirer«: »samt på selskabets hjemmeside«.

2. I § 69, stk. 1, indsættes som 4. pkt .:

»Bekræftelse af elektroniske dokumenters ægthed skal dog ske med digital signatur.«

3. I § 69 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler, som giver selskaberne mulighed for at indgive og offentliggøre selskabsoplysninger på ethvert andet af Fællesskabets officielle sprog foruden dansk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de dokumenter og oplysninger, som har været genstand for obligatorisk anmeldelse og offentliggørelse på dansk, og den oversættelse, der frivilligt er offentliggjort, kan selskabet ikke gøre oversættelsen gældende mod tredjemand. Tredjemand kan derimod gøre den frivilligt offentliggjorte tekst gældende over for selskabet, medmindre det bevises, at den pågældende kendte den officielle version, som var offentliggjort i registeret. § 71 finder ikke anvendelse på frivilligt indgivne og offentliggjorte dokumenter.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

§ 3

Loven træder i kraft den 31. december 2006.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. maj 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/Bendt Bendtsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører direktiv 2003/58/EF af 15. juli 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 221, side 13) om forenkling af procedurer og krav for anmeldelse og offentliggørelse af selskabsoplysninger.