Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af navnestempler for arbejder af ædle metaller

(Om dispensation ved virksomhedsovertagelser og -sammenlægninger)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 158 af 22. marts 1999 om anmeldelse og registrering af navnestempler for arbejder af ædle metaller foretages følgende ændringer:

1. Efter § 1, stk. 1, indsættes som nye stykker:

»Stk. 2. I forbindelse med overtagelse eller sammenlægning af virksomheder vil Ædelmetalkontrollen efter ansøgning kunne tillade, at overtagne navnestempler videreføres og anvendes, selvom de ikke længere opfylder betingelserne i stk. 1.

Stk. 3. Begrundet ansøgning om dispensation som anført i stk. 2 indsendes til Ædelmetalkontrollen, som på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde kan tillade den ansøgte brug af navnestemplet. Tilladelsen kan efter omstændighederne gøres tidsbegrænset.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

2. § 4, stk. 1, nr. 1), affattes således:

»Et navnestempel må ikke registreres:

1) når stemplet indeholder navn, firma eller forkortelse heraf, som er forskellig fra anmelderens eget navn eller firma, jf. dog § 1, stk. 2 og 3.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2006.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 11. august 2006

Niels Erik D. Jensen

/Bjarne Bang Christensen