Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Ædelmetalkontrollens virksomhed

(Præcisering af internetauktionshuse samt straffehjemmel)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 156 af 22. marts 1999 om Ædelmetalkontrollens virksomhed foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 6, stk. 6, § 9, stk. 4, § 13, § 15, stk. 3, og § 18, stk. 2 og 3, i lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. som ændret ved lov nr. 1051 af 11. december 1996, fastsættes:«

2. § 2, stk. 5, affattes således:

» Stk. 5. Virksomheder, herunder internetauktionshuse, eller personer, der uden at være omfattet af stk. 1 erhvervsmæssigt formidler salg af arbejder af ædle metaller eller ædle metaller i uforarbejdet stand, skal på opfordring give Ædelmetalkontrollen tilsvarende oplysninger om sådanne arbejder m.v., herunder om hvor de kan besigtiges med henblik på kontrol af stemplingen.«

3. Efter § 17 indsættes :

»Kapitel 6

Bestemmelser om straf og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 17a. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der

1) fremstiller, sælger, formidler eller til salg udbyder arbejder af ædle metaller, emner til sådanne arbejder eller ædle metaller i uforarbejdet stand af ringere holdighed end angivet,

2) overtræder § 7 eller § 9, eller

3) undlader at efterkomme et påbud efter § 2, stk. 1, 4 eller 5, eller efter § 3, stk. 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2006.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 11. august 2006

Niels Erik D. Jensen

/Bjarne Bang Christensen