Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af næringsloven

(Omførsel)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1.

I næringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 185 af 25. marts 1988, som ændret senest ved § 13 i lov nr. 606 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 12 affattes således:

»§ 12. Ved omførsel kan personer, uanset at betingelserne for at drive næring som handlende, håndværker og industridrivende ikke er opfyldt, sælge

1) naturalprodukter af jordbrug, husdyrhold og fiskeri, sådanne naturalprodukter, der er konserveret ved frysning, røgning eller saltning, samt brød, mælk, fløde, konsumis, ost, smør, margarine, aviser, ugeblade og tidsskrifter og

2) øvrige dagligvarer, jf. § 12 a, dog ikke chokolade- og sukkervarer, mineralvand m.v., drikkevarer med 2,8 pct. alkohol og derover, tobaksvarer samt fyrværkeri.

Stk. 2. Den, der i henhold til stk. 1, nr. 1, alene omfører fiskevarer, kan i forbindelse hermed omføre tilbehør hertil samt fiskehermetik.

Stk. 3. Den, der driver næring som handlende, håndværker og industridrivende, kan omføre varer til salg til erhvervsdrivende, der anvender de pågældende varer i deres virksomhed.

Stk. 4. I øvrigt må salg ved omførsel ikke finde sted.

Stk. 5. Ved omførsel i henhold til stk. 1 skal der tydeligt skiltes med sælgers cvr-nr., navn og adresse.«

2. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. Salg ved omførsel af de i § 12, stk. 1, nr. 2, nævnte varer kræver en omførselsgodkendelse, og salget må ikke overstige den i henhold til § 5, stk. 1, jf. stk. 8, i lov om detailsalg fra butikker m.v. fastsatte beløbsgrænse. En omførselsgodkendelse gælder for et kalenderår, jf. dog stk. 5, og opnås ved registrering i et offentligt tilgængeligt register hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Styrelsen udsteder bevis for registreringen. Bevis skal medbringes ved omførselssalg og forevises myndighederne på forlangende.

Stk. 2. Overstiger den budgetterede omsætning af varer, som omføres i et kalenderår i medfør af § 12, stk. 1, nr. 2, ikke den i henhold til § 5, stk. 4, jf. stk. 8, i lov om detailsalg fra butikker m.v. fastsatte beløbsgrænse, kan registrering i det i stk. 1 nævnte register ske som selvregistrering. Det skal til enhver tid kunne sandsynliggøres, at omsætningen ikke vil overstige den beløbsgrænse, der er nævnt i 1. pkt. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler herom.

Stk. 3. Overstiger den budgetterede omsætning beløbsgrænsen i stk. 2, men ikke beløbsgrænsen i stk. 1, sker registrering ved, at der indsendes en erklæring herom til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler herom.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte erklæring skal være underskrevet af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor, en advokat eller en udenlandsk revisor eller advokat, der er berettiget til at udøve sit hverv i Danmark. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om erklæringens indhold.

Stk. 5. Hvis beløbsgrænsen i stk. 1 overskrides, bortfalder omførselsgodkendelsen for resten af kalenderåret. Det samme gælder, hvis beløbsgrænsen i stk. 2 overskrides, medmindre der indsendes erklæring som omhandlet i stk. 3. Omførselsgodkendelsen bortfalder endvidere ved udgangen af et kalenderår.

Stk. 6. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om det i stk. 1 nævnte register samt om indberetning hertil. Det kan herunder fastsættes, at selvregistrering efter stk. 2 og indsendelse af erklæring efter stk. 3 skal ske elektronisk.«

3. Efter § 26 a indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 5 b

Tilsyn og beslaglæggelse

§ 26 b. Skat fører tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i § 12 og § 12 a og har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at udøve tilsynet i de lokaler, køretøjer m.v., hvorfra omførsel sker.

Stk. 2. Indehaveren og de hos denne beskæftigede personer skal yde myndighederne fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af det i stk. 1 omhandlede tilsyn.

§ 26 c. Skat kan under iagttagelse af reglerne i retsplejelovens kapitel 74 foretage beslaglæggelse i forbindelse med tilsyn efter § 26 b.«

4. I § 27, stk. 1, indsættes efter »§ 12, stk. 4 og 5,«: »§ 12 a, stk. 1, 4. pkt.,«.

5. I § 27 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde kan straffen for personers overtrædelse af § 10, stk. 1, stige til fængsel i indtil 4 måneder.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fremsætter forslag om revision af loven senest i folketingsåret 2009-10.

Givet på Fredensborg Slot, den 8. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bendt Bendtsen