Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af søloven og forskellige andre love

(Ikrafttræden af reglerne om skibes hjemsted og fordeling af bjærgeløn)

 

I medfør af § 5, stk. 1, i lov nr. 526 af 7. juni 2006 om ændring af søloven og forskellige andre love fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 1 og nr. 28, i lov nr. 526 af 7. juni 2006 om ændring af søloven og forskellige andre love sættes i kraft den 1. juli 2006.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2006.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 14. juni 2006

Bendt Bendtsen

/Frank Bjerg Mortensen