Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32010L0031
 
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved
omsætning af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen)

 

I medfør af § 1, stk. 7, § 7, stk. 3, § 10, stk. 2, § 17, stk. 2 og 3, § 18, stk. 2, § 19, stk. 2, og § 32, stk. 2, i lov om omsætning af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 691 af 2. juli 2003, som ændret ved lov nr. 605 af 24. juni 2005 og lov nr. 453 af 22. maj 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssig formidling af køb og salg af fast ejendom samt anden erhvervsmæssig rådgivning og bistand vedrørende omsætning af fast ejendom. Bekendtgørelsens bestemmelser vedrørende formidling finder tilsvarende anvendelse på erhvervsmæssigt udbud og salg af fast ejendom.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder kun for erhvervsmæssige aktiviteter, der er rettet mod eller udføres for forbrugere. Er en del af den erhvervsmæssige aktivitet rettet mod andre end forbrugere, gælder bekendtgørelsen ikke for den pågældende del.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder anvendelse, uanset at den faste ejendom er beliggende i udlandet, jf. dog § 24.

Stk. 4. For formidling m.v. af andelsboliger gælder bekendtgørelsen om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af private andelsboliger m.v.

Kapitel 2

Oplysning om formidleres og rådgiveres økonomiske eller personlige interesser i tilknytning til ejendommen

§ 2. En formidler skal oplyse begge parter om enhver økonomisk eller personlig interesse, som formidleren har i, om en handel indgås. Formidleren skal endvidere oplyse begge parter om enhver økonomisk eller personlig interesse, som formidleren har i parternes valg af finansiering og forsikring samt provisioner, rabatter og andre ydelser, som formidleren måtte oppebære i tilknytning til omsætningen af den faste ejendom.

Stk. 2. Uanset stk. 1, 1. pkt., har formidleren ikke pligt til at oplyse om direkte eller indirekte ejerskab i ejendommen, herunder ejerskab via et selskab, hvis ejerskabet udgør mindre end 2 pct. af kapitalen eller stemmerne.

Stk. 3. Formidleren skal oplyse om personlige interesser i form af ledelseshverv som f.eks. en bestyrelsespost i et selskab, som kontrolleres af sælger, samarbejdsaftaler omfattet af § 28, stk. 1, 2. pkt., i lov om omsætning af fast ejendom, f.eks. med en bank, som formidleren henviser kunder til og omvendt, og lignende personlige interesser, som formidleren har i tilknytning til den faste ejendom.

§ 3. Formidleren skal oplyse om nærtståendes økonomiske eller personlige interesse i, om en handel indgås m.v., jf. § 2. Med nærtstående menes ægtefællen, den fast samlevende, slægtninge i op- og nedstigende linjer samt søskende. Uanset 1. pkt. skal der dog ikke gives oplysning herom, hvis den nærtståendes direkte eller indirekte ejerinteresse i ejendommen udgør mindre end 2 pct. af kapitalen eller stemmerne.

Stk. 2. Formidleren skal oplyse om ansattes økonomiske eller personlige interesse i, om en handel indgås m.v., jf. § 2. Med ansatte menes personer, som er ansat inden for samme formidlingsvirksomhed. Uanset 1. pkt. skal der dog ikke gives oplysning herom, hvis den ansattes direkte eller indirekte ejerinteresse i ejendommen udgør mindre end 2 pct. af kapitalen eller stemmerne.

Stk. 3. Har formidleren et særligt personligt forhold til andre end de i stk. 1 og 2 anførte personer, som har en væsentlig økonomisk eller personlig interesse i, om en handel indgås m.v., skal formidleren ligeledes oplyse herom.

§ 4. En rådgiver skal oplyse forbrugeren om enhver økonomisk eller personlig interesse, som rådgiveren har i forbrugerens valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætningen af den faste ejendom. § 2 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Har rådgiverens nærtstående, jf. § 3, stk. 1, 2. pkt., eller andre personer, som rådgiveren har et særligt personligt forhold til, en væsentlig personlig eller økonomisk interesse i forbrugerens valg af finansiering m.v., jf. stk. 1, skal rådgiveren ligeledes oplyse dette.

§ 5. Oplysninger efter §§ 2-4 skal gives i et klart og tydeligt sprog. Oplysninger om nærtståendes og ansattes interesser skal fremtræde i anonymiseret form.

Stk. 2. Oplysningerne efter §§ 2 og 3 skal gives i formidlingsaftalen, jf. § 6, stk. 1, nr. 5, og § 7, stk. 2, og i salgsopstillingen, jf. § 13, stk. 1, nr. 14. Opstår interessen først på et senere tidspunkt inden handlens afslutning, skal oplysningerne gives, så snart interessen opstår. Oplysningerne skal endvidere medtages i købsaftalen, jf. § 23, stk. 2, nr. 7.

Stk. 3. Oplysninger efter § 4 skal udleveres skriftligt til parterne af den pågældende rådgiver.

Kapitel 3

Formidlingsaftale ved køb og salg af fast ejendom

Minimumskrav til formidlingsaftalens indhold

§ 6. En formidlingsaftale ved køb eller salg af fast ejendom skal være skriftlig og skal indeholde oplysning om:

1) samtlige aftaleparters navn og adresse,

2) opdragets formål og varighed samt vederlæggelse, jf. § 11,

3) hvem der i henhold til lov om omsætning af fast ejendom er garantistiller for vedkommende ejendomsformidler,

4) særlige forhold, betingelser eller begrænsninger vedrørende den konkrete opgaves løsning samt

5) økonomiske eller personlige forhold, herunder

a) enhver økonomisk eller personlig interesse, som formidleren har i, om en handel indgås, eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom, jf. §§ 2, 3 og 5 samt § 7, stk. 2, eller

b) oplysning om, at formidleren ikke har de i nr. 5, litra a, anførte interesser.

Stk. 2. Salgsformidlingsaftaler skal endvidere

1) identificere den ejendom, opdraget angår, og

2) oplyse den skønnede kontantpris.

Stk. 3. Aftalen skal være underskrevet af samtlige aftaleparter.

Stk. 4. Forbrugeren skal i forbindelse med aftalens indgåelse have udleveret en kopi af aftalen.

§ 7. Størrelsen af det samlede vederlag, herunder udgifter (evt. skønnede), som formidleren skal udlægge til tredjemand, jf. § 11, skal tydeligt og samlet fremgå af formidlingsaftalens forside.

Stk. 2. Oplysninger om personlige og økonomiske interesser, jf. § 6, stk. 1, nr. 5, skal ligeledes fremgå af formidlingsaftalens forside, eventuelt i oversigtsform med sidehenvisninger til, hvor i formidlingsaftalen der findes detaljerede oplysninger herom.

§ 8. Aftale om ændring af vilkårene i en formidlingsaftale skal være indeholdt i et tillæg til denne eller i en påtegning på den oprindelige formidlingsaftale. § 6, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Opsiges formidlingsaftalen inden aftalens udløb, skal dette ske skriftligt.

Byggeteknisk gennemgang m.v.

§ 9. Ejendomsformidleren må ikke på sælgerens vegne indgå aftale om rekvirering af byggeteknisk gennemgang ( huseftersyn ) eller energimærkning eller foretage afregning herfor. Ejendomsformidleren må ikke bringe konkrete bygningssagkyndige og energikonsulenter eller firmaer, der beskæftiger disse, i forslag over for sælger.

Stk. 2. Ejendomsformidleren kan efter aftale med sælger rekvirere huseftersyn eller energimærkning gennem et forsikringsselskab, der udbyder ejerskifteforsikringer. Det er en betingelse, at ejendomsformidleren ikke har indflydelse på, hvilken bygningssagkyndig, energikonsulent eller firma, forsikringsselskabet vælger til at udføre huseftersynet eller energimærkningen. Afregning skal ske direkte fra sælger til den bygningssagkyndige, energikonsulenten, dennes arbejdsgiver eller til forsikringsselskabet.

Stk. 3. Ejendomsformidleren skal sikre, at den byggetekniske rapport (»tilstandsrapporten«), som den bygningssagkyndige har udarbejdet på baggrund af den byggetekniske gennemgang, jf. kapitel 1 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, holdes adskilt fra et eventuelt tillæg til rapporten, når materialet præsenteres for køber. Ejendomsformidleren skal endvidere sikre, at det af tillægget klart fremgår, at tillægget ikke er omfattet af huseftersynsordningen.

§ 10. AU2552_1.GIF Size: (1 X 1) Resultatet af formidlerens rådgivning om behov og mulighed for en byggeteknisk gennemgang af ejendommen samt for at benytte sig af reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., navnlig vedrørende udarbejdelse af tilstandsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring, skal fremgå af formidlingsaftalen.

Stk. 2. Det skal fremgå af formidlingsaftalen, at ejendomsformidleren har rådgivet sælgeren om dennes mulighed for selv at vælge en bygningssagkyndig og energikonsulent samt udleveret et af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Energistyrelsen udarbejdet informationsmateriale om byggeteknisk gennemgang, energimærkning m.v., herunder en liste over bygningssagkyndige og energikonsulenter i lokalområdet til sælger.

Specifikation af vederlag og udlæg

§ 11. Formidlingsaftalen skal indeholde en specifikation af de ydelser, der indgår i formidlingsopdraget, samt klar og tydelig angivelse af det vederlag, der skal erlægges for hver enkelt ydelse. Aftalen skal indeholde en klar og tydelig angivelse af, hvornår og hvordan vederlaget skal erlægges. For hver enkelt ydelse skal det angives, om ydelsen er obligatorisk, jf. § 17, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom, om det er en ydelse, som formidleren har betinget sig at sælger aftager, eller om ydelsen er tilvalgt af sælger.

Stk. 2. Formidlingsaftalen skal indeholde en angivelse af det samlede vederlag.

Stk. 3. Hvis der samtidig med indgåelse af formidlingsaftalen er udleveret et specificeret salgsbudget, hvori specifikations- og oplysningskrav som angivet i stk. 1 er opfyldt, er det tilstrækkeligt, at formidlingsaftalen angiver principperne for vederlagets beregning og i øvrigt vedrørende vederlagsberegningen henviser til det specificerede salgsbudget.

Stk. 4. Hvis der er valgt vederlag efter regning, jf. § 10 i lov om omsætning af fast ejendom, kan der aftales et loft for de enkelte ydelser og det samlede vederlag.

Stk. 5. Hvis der er valgt resultatafhængigt vederlag, jf. § 11 i lov om omsætning af fast ejendom, kan det aftales, at vederlaget skal erlægges som et fast beløb, som en procentdel af den opnåede kontantsalgspris eller som et fast beløb kombineret med en procentdel af den opnåede kontantsalgspris. Uanset stk. 1 kan opgørelsen for de i lovens § 17, stk. 1, nævnte ydelser angives som et samlet vederlag.

Stk. 6. Uanset om der er valgt vederlag efter regning eller resultatafhængigt vederlag, kan det aftales, at der skal ske særskilt betaling af, hvad formidleren har måttet betale til tredjemand for opgaver, der efter aftalen skal udføres af tredjemand, herunder for annoncering, øvrige salgsfremmende foranstaltninger samt for afgivelse af nødvendigt dokumentationsmateriale. Formidlingsaftalen eller salgsbudgettet skal indeholde en angivelse af den maksimale udgift eller et specificeret skøn over udgiften hertil.

Beregning af salgsprovenu m.v.

§ 12. Formidleren skal umiddelbart efter formidlingsaftalens indgåelse til vejledning for sælger foretage en beregning af salgsprovenu, jf. § 20 i lov om omsætning af fast ejendom, og overgive sælger resultatet heraf i form af et specificeret salgsbudget.

Stk. 2. Aftales der ændrede udbudsvilkår, jf. § 8, stk. 1, skal formidleren umiddelbart derefter udarbejde ny salgsopstilling og nyt salgsbudget. Aftales der i øvrigt ændringer i formidlingsaftalen, som påvirker salgsprovenuet, skal formidleren ligeledes udarbejde nyt salgsbudget.

Stk. 3. Gælden bag et ejerpantebrev, skadesløsbrev og udlæg kan holdes uden for beregningen, men i så fald skal der udtrykkeligt være taget forbehold herfor.

Kapitel 4

Salgsopstilling og annoncering

Minimumskrav til indholdet af salgsopstillingen

§ 13. Formidleren skal umiddelbart efter formidlingsaftalens indgåelse til vejledning for parterne udarbejde en specificeret salgsopstilling, som skal indeholde en udførlig beskrivelse af ejendommen samt oplysning om følgende:

1) Kontantprisen.

2) Oplysning om indestående lån som angivet i § 15 samt standardfinansieringsforslag og forudsætningerne for beregning heraf som angivet i § 16.

3) Brutto- og nettoudgifter, jf. §§ 18 og 19.

4) Anvendelsesudgift som angivet i § 20.

5) Hvilket kontantbehov, køber må påregne til handelens finansiering og gennemførelse, dog således at eventuelle udgifter til købers egne rådgivere, herunder advokatsalærer og bankgarantistillelse, samt eventuelle udgifter til kurssikring, udtrykkeligt kan angives ikke at være medregnet.

6) Seneste ejendoms- og grundværdi i henhold til den offentlige ejendomsvurdering (ej årsreguleringen ) med angivelse af årstal for vurderingen.

7) Grund-, bygnings- og boligareal ( BBR-arealer ) samt eventuelt fordelingstal, jf. dog § 14, stk. 1.

8) Ejendommens matrikelnummer, beliggenhed, nuværende benyttelse samt hidtidige benyttelse, hvis denne afviger fra ejendommens nuværende benyttelse.

9) Ejendommens nuværende forsikringsforhold, herunder eventuelle særlige forhold som f.eks., at ejendommen ikke er forsikret mod svamp og insekt.

10) Byrder og gæld, som måtte påhvile ejendommen eller sælger personligt, og som køber skal overtage uden for købesummen.

11) Ejendommens energimæssige tilstand, herunder om energimærkning i henhold til lov om fremme af energibesparelser i bygninger, samt om købers ret efter lovens § 6 til eventuelt at lade udarbejde energimærkning for sælgers regning.

12) Særlige eller væsentlige begrænsninger i udnyttelsen af ejendommen i kraft af planbestemmelser (lokalplan m.v.) og servitutter m.v.

13) F orurening kortlagt på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2 eller oplysninger om lettere forurenet jord efter lov om forurenet jord, jf. stk. 2.

14) Økonomiske eller personlige forhold, herunder

a) enhver økonomisk eller personlig interesse, som formidleren har i, om en handel indgås, eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom, jf. §§ 2, 3 og 5 samt § 14, stk. 4, eller

b) at formidleren ikke har de i litra a anførte interesser.

15) Andre forhold af væsentlig betydning.

Stk. 2. Med lettere forurenet jord i stk. 1, nr. 13, menes, at ejendommen er omfattet af den generelle områdeklassificering efter lov om forurenet jord, eller der konkret er konstateret lettere forurening på ejendommen, hvilket er oplyst af kommune eller ejer.

Stk. 3. Sammen med salgsopstillingen kan formidleren udlevere informationsmateriale om byggeteknisk gennemgang (tilstandsrapport), energimærkning m.v. som anført i § 10, stk. 2. Materialet skal senest udleveres samtidig med udlevering af købsaftalen.

Stk. 4. Oplysninger om personlige og økonomiske interesser, jf. stk. 1, nr. 14, skal fremgå af salgsopstillingens forside, eventuelt i oversigtsform med sidehenvisninger til, hvor i salgsopstillingen der findes detaljerede oplysninger herom.

§ 14. For så vidt angår ejerlejligheder, skal arealoplysningerne i § 13, stk. 1, nr. 7, indeholde oplysning om de tinglyste boligarealer. I det omfang byrder og gæld, som vedrører en ejerforening, skal overtages uden for købesummen, kan oplysningen i § 13, stk. 1, nr. 10, gives ved henvisning til de relevante ejerforeningsdokumenter.

§ 15. Ved indestående lån, der kan overtages i ejendommen, skal der gives oplysning om långiver, lånets art, lånets type (kontantlån eller obligationslån), aktuelle restgæld samt dennes kontantværdi, lånets valuta, pålydende rente (for fast forrentede lån), første års kendte ydelse, restløbetid, årlig omkostning i procent, eventuel kurstabsfradragskonto samt særlige vilkår. Endvidere skal det oplyses, om der er særlige overtagelsesbetingelser, og om der kræves garantistillelse. Er der tale om kontantlån, skal der gives oplysning om den bagvedliggende obligationsrente og obligationsrestgæld. På begæring skal køber have udleveret yderligere oplysninger om lånet.

Stk. 2. Er salg betinget af overtagelse af indestående lån, skal dette oplyses.

Standardfinansieringsforslag

§ 16. Ved udarbejdelse af standardfinansieringsforslag, jf. § 17, stk. 1, nr. 2, i lov om omsætning af fast ejendom, skal forudsætningerne i stk. 2-7 lægges til grund.

Stk. 2. Køber finansierer selv en kontant udbetaling på 5 pct. af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000.

Stk. 3. Køber optager et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. Den resterende åbningstid på den pågældende obligationsserie skal ved serieskift mindst være 1 måned.

Stk. 4. For restkøbesummen udsteder køber et pantebrev. Lånet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Lånet afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på det i stk. 3 nævnte realkreditlån tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point.

Stk. 5. Hvis det skønnes, at der ikke kan ydes maksimal realkreditbelåning, jf. stk. 3, eller der ikke kan opnås kurs pari på pantebrevet, jf. stk. 4, skal dette oplyses med angivelse af grunden hertil.

Stk. 6. Det skal i salgsopstillingen oplyses, at brutto- og nettoudgiften er beregnet på baggrund af et standardfinansieringsforslag, og at denne standardfinansiering i visse tilfælde ikke kan opnås.

Stk. 7. Beregningen af standardfinansieringsforslaget må ikke være baseret på kurser, der er mere end 14 dage gamle.

§ 17. Hvis formidleren efter aftale med sælgeren udarbejder et yderligere finansieringsforslag, skal dette fremgå af et dokument, der er adskilt fra salgsopstillingen.

Ejerudgift og anvendelsesudgift

§ 18. Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år ved den på beregningstidspunktet kendte rente.

Stk. 2. Ejerudgiften første år specificeres i salgsopstillingen. Den omfatter den samlede ydelse forbundet med den foreslåede standardfinansiering, jf. § 17 i lov om omsætning af fast ejendom, samt den aktuelle ejendomsskat og ejendomsforsikring for den pågældende ejendom. Den omfatter endvidere de aktuelle udgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Desuden omfatter ejerudgiften ydelserne på eventuel gæld, som overtages af køber uden for købesummen. Fællesudgifter til ejerforening indgår i ejerudgiften efter fradrag af de i § 20, stk. 1, nævnte forbrugsafhængige udgifter beregnet efter fordelingstal eller lignende.

§ 19. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat, beregnet på grundlag af de relevante skatteprocenter, jf. dog stk. 2. Nettoudgiften skal specificeres i salgsopstillingen.

Stk. 2. Skattemæssige fradrag samt ejendomsværdiskat indgår med normal størrelse og stigningstakt uden hensyn til reglerne om nedsat eller begrænset ejendomsværdiskat for særlige persongrupper.

§ 20. I salgsopstillingen skal det oplyses, at brutto- og nettoudgiften ikke omfatter udgifterne til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold (anvendelsesudgifter) samt løbende vedligeholdelse.

Stk. 2. I salgsopstillingen skal der vedrørende udgifterne til vand og varme gives oplysning om sælgers seneste årsforbrug og udgiften hertil. For så vidt angår ejerlejligheder, hvor udgiften til varme m.v. indgår som en integreret del af fællesudgifterne, oplyses udgiften beregnet efter fordelingstal eller lignende. Hvis der på udbudstidspunktet foreligger energimærkning, hvoraf de faktiske og de beregnede anvendelsesudgifter fremgår, kan oplysning i stedet ske ved henvisning til denne, idet de faktiske anvendelsesudgifter som angivet i energimærkningen dog altid skal gengives i salgsopstillingen.

Stk. 3. Er der i forbindelse med en tilstandsrapport, jf. § 9, tilvejebragt skriftlig oplysning om nødvendig udbedring af skader eller nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger, skal oplysning herom gives i salgsopstillingen. Foreligger tillige et overslag over udgifterne til udbedring eller vedligeholdelse efter 1. pkt., skal der samtidig gøres opmærksom herpå.

Oplysning om pris m.v. i annoncer og anden markedsføring

§ 21. I annoncer og anden markedsføring skal der gives oplysning om ejendommens pris eller dens skønnede kontantpris, jf. § 5 i lov om omsætning af fast ejendom. Oplysningen skal fremstå på samme måde som i salgsopstillingen. Det samme gælder for øvrige oplysninger om økonomiske forhold, som er omfattet af denne bekendtgørelses § 13, stk. 1, i det omfang sådanne oplysninger medtages i annoncer og anden markedsføring.

Kapitel 5

Oplysning om købstilbud m.v.

§ 22. Formidleren skal straks orientere sælger om ethvert købstilbud. Svarer et skriftligt købstilbud ikke til udbudsvilkårene, skal formidleren samtidig tilbyde sælger at udarbejde nyt salgsbudget. § 12 finder i så fald tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Formidleren skal umiddelbart efter sælgers accept af et købstilbud undersøge, om købers økonomiske forhold er til hinder for at omsætte et i handelen indgående sælgerpantebrev til sædvanlig eller forudsat kurs, at opnå en i handelen indgående gældsovertagelse eller ejerskiftebelåning eller i øvrigt at gennemføre handelen som forudsat. Formidleren skal samtidig orientere sælger herom samt om betydningen heraf.

Kapitel 6

Købsaftalen

Minimumskrav til standardkøbsaftaler

§ 23. Formidleren skal udarbejde udkast til købsaftale, jf. § 17, stk. 1, nr. 5, i lov om omsætning af fast ejendom. Aftaleudkastet kan være baseret på en standardkøbsaftale. Hvis der ikke benyttes standardkøbsaftale, skal dette tydeligt fremhæves i udkastet til den skriftlige købsaftale såvel som i den endelige købsaftale, jf. stk. 2.

Stk. 2. Købsaftalen skal opfylde nedenstående minimumskrav, som kun kan fraviges, hvis køber i købsaftalen modtager udtrykkelig og specificeret information om, at aftalen indeholder fravigelser fra de sædvanlige vilkår:

1) Det skal fremgå, om køber har modtaget tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Er dette tilfældet, skal det endvidere fremgå, at køber frit kan vælge at tegne ejerskifteforsikring i et andet forsikringsselskab end det, som sælger har indhentet tilbud fra, eller på andre vilkår, samt at forsikringen i givet fald skal tegnes, inden køber overtager og får rådighed over ejendommen. Hvis køber ikke har modtaget tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring, skal de retlige virkninger heraf oplyses.

2) Det skal fremgå, om køber har fortrydelsesret efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., og at nærmere oplysning herom i så fald gives køber i et særskilt dokument.

3) Ved en finansieret handel skal det fremgå, at køber bærer den finansielle risiko, dvs. risikoen for, at finansieringsvilkårene ændres p.g.a. renteændringer, straks fra udarbejdelsen af købsaftalen.

4) Ved en finansieret handel skal det fremgå, at køber har mulighed for at træde tilbage fra købsaftalen, hvis en forudsat, afgørende finansiering ikke kan gennemføres inden for aftalte frister på grund af forhold, der ikke skyldes køber, og at sælger tilsvarende stilles frit, hvis en forudsat, afgørende finansiering ikke kan gennemføres inden for aftalte frister p.g.a. forhold, der skyldes køber.

5) Det skal fremgå, at sælger ikke afgiver ejendomsretten, før han eller hun har modtaget eller fået sikkerhed for købesummen, og omvendt ikke får rådighed over købesummen, før købers ejendomsret er sikret ved endelig tinglysning uden frist eller anmærkning.

6) Det skal fremgå, hvornår risikoen og dispositionsretten for ejendommen overgår til køber.

7) Der skal gives oplysning om økonomiske eller personlige forhold, herunder

a) enhver økonomisk eller personlig interesse, som formidleren har i, om en handel indgås, eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom, jf. §§ 2, 3 og 5, eller

b) at formidleren ikke har de i litra a anførte interesser.

Stk. 3. Oplysninger om personlige og økonomiske interesser, jf. stk. 2, nr. 7, skal fremgå af købsaftalen, eventuelt i oversigtsform med sidehenvisninger til, hvor i salgsopstillingen der findes detaljerede oplysninger herom.

Kapitel 7

Særlige regler for ejendomme beliggende i udlandet

§ 24. Reglerne i lov om omsætning af fast ejendom og denne bekendtgørelse gælder for formidling og erhvervsmæssigt udbud over for danske forbrugere af boliger, som er beliggende i udlandet, hvis formidleren er registreret i Danmark, jf. § 25 i lov om omsætning af fast ejendom, eller udbyderen har forretningssted i Danmark, jf. dog stk. 2 og 3. Dette gælder uanset, at kontakten mellem forbrugeren og formidleren er skabt i eller via et udenlandsk forretningssted. Med danske forbrugere menes personer bosat i Danmark.

Stk. 2. I det omfang, det på grund af forholdene i det pågældende land ikke er muligt at opfylde et krav, som er fastsat i lov om omsætning af fast ejendom eller denne bekendtgørelse, herunder oplysningskravene i § 13, stk. 1, skal der oplyses herom i et lettilgængeligt sprog på forsiden af salgsopstillingen og købsaftalen, eventuelt i oversigtsform med sidehenvisninger til, hvor i salgsopstillingen og købsaftalen der findes detaljerede oplysninger herom. Findes der i det pågældende land andre relevante oplysninger m.v., som kan træde i stedet herfor, skal disse oplysninger gives i salgsopstillingen og i købsaftalen eller som bilag hertil.

Stk. 3. Endvidere skal der gives oplysning om forhold, som er af væsentlig betydning for køberens beslutning om at købe boligen, herunder skatteforhold, begrænsninger i rettigheder samt særlige pligter m.v. efter det pågældende lands regler, som stiller køberen anderledes end efter danske regler. Formidleren skal rådgive forbrugeren om behov og mulighed for at søge bistand hos en advokat, revisor eller lignende, som har kendskab til de særlige forhold i det pågældende land.

Kapitel 8

Straf

§ 25. Overtrædelse af §§ 1-24 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 48 af 1. januar 2000 om ejendomsformidling ophæves.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 22. juni 2006

Ole Blöndal

/Grethe Krogh Jensen

Redaktionel note
  • Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2006. Indtil da gælder bekendtgørelse nr. 48 af 1. januar 2000 om ejendomsformidling.
  • I følge rettelseslisten til Lovtidende A 2006: I § 13, stk. 1, nr. 14, litra a rettes "§ 14, stk. 4" til "stk. 4"