Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32010L0031
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af private andelsboliger m.v.

 

I medfør af § 1, stk. 7, § 7, stk. 3, § 10, stk. 2, § 17, stk. 3, og § 32, stk. 2, i lov om omsætning af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 691 af 2. juli 2003, som ændret ved lov nr. 605 af 24. juni 2005 og lov nr. 453 af 22. maj 2006, samt efter aftale med Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af § 1 b, stk. 7, og § 15, stk. 7, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 266 af 28. marts 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssig formidling af køb og salg af andele i andelsboligforeninger, som er stiftet eller er under stiftelse, samt anden erhvervsmæssig rådgivning og bistand i forbindelse hermed. Bekendtgørelsens bestemmelser vedrørende formidling finder tilsvarende anvendelse på erhvervsmæssigt udbud og salg af andele i andelsboligforeninger, som er stiftet eller er under stiftelse.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder kun for erhvervsmæssige aktiviteter, der er rettet mod eller udføres for forbrugere. Er en del af den erhvervsmæssige aktivitet rettet mod andre end forbrugere, gælder bekendtgørelsen ikke for den pågældende del.

Kapitel 2

Oplysning om formidleres og rådgiveres økonomiske eller personlige interesser i tilknytning til handlen

§ 2. En formidler skal straks oplyse begge parter om enhver økonomisk eller personlig interesse, som formidleren har i, om en handel indgås. Formidleren skal endvidere oplyse begge parter om enhver økonomisk eller personlig interesse, som formidleren har i parternes valg af finansiering, forsikring, provisioner, rabatter og andre ydelser, som formidleren måtte oppebære i tilknytning til handlen.

Stk. 2. Uanset stk. 1, 1. pkt., har formidleren ikke pligt til at oplyse om direkte eller indirekte ejerskab, herunder ejerskab via et selskab, hvis ejerskabet udgør mindre end 2 pct. af andelsboligforeningens formue eller stemmerne.

Stk. 3. Formidleren skal oplyse om personlige interesser i form af ledelseshverv som f.eks. en bestyrelsespost i et selskab, som kontrolleres af sælger, samarbejdsaftaler omfattet af § 28, stk. 1, 2. pkt., i lov om omsætning af fast ejendom, f.eks. med en bank, som formidleren henviser kunder til og omvendt, og lignende personlige interesser, som formidleren har i tilknytning til handlen.

§ 3. Formidleren skal oplyse om nærtståendes økonomiske eller personlige interesse i, om en handel indgås m.v., jf. § 2. Med nærtstående menes ægtefællen, den fast samlevende, slægtninge i op- og nedstigende linjer samt søskende. Uanset 1. pkt. skal der dog ikke gives oplysning herom, hvis den nærtståendes direkte eller indirekte ejerinteresse i andelsboligforeningen udgør mindre end 2 pct. af andelsboligforeningens formue eller stemmerne.

Stk. 2. Formidleren skal oplyse om ansattes økonomiske eller personlige interesser i, om en handel indgås m.v., jf. § 2. Med ansatte menes personer, som er ansat inden for samme formidlingsvirksomhed. Uanset 1. pkt. skal der dog ikke gives oplysning herom, hvis den ansattes direkte eller indirekte ejerinteresse i andelsboligforeningen udgør mindre end 2 pct. af andelsboligforeningens formue eller stemmerne.

Stk. 3. Har formidleren et særligt personligt forhold til andre end de i stk. 1 anførte personer, som har en væsentlig interesse i, om en handel indgås m.v., skal formidleren ligeledes oplyse herom.

§ 4. En rådgiver skal oplyse forbrugeren om enhver økonomisk eller personlig interesse, som rådgiveren har i forbrugerens valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til handlen. § 2 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Har rådgiverens nærtstående, jf. § 3, stk. 1, 2. pkt., eller andre personer, som rådgiveren har et særligt personligt forhold til, en væsentlig interesse i forbrugerens valg af finansiering m.v., jf. stk. 1, skal rådgiveren ligeledes oplyse dette.

§ 5. Oplysninger efter §§ 2-4 skal gives i et klart og tydeligt sprog. Oplysninger om nærtståendes og ansattes interesser skal fremtræde i anonymiseret form.

Stk. 2. Oplysningerne efter §§ 2 og 3 skal gives i formidlingsaftalen, jf. § 6, stk. 1, nr. 5, og § 7, stk. 2, og i salgsopstillingen, jf. § 12, stk. 1, nr. 10, og § 20, stk. 1, nr. 15. Opstår interessen først på et senere tidspunkt inden handlens afslutning, skal oplysningerne gives, så snart interessen opstår. Oplysningerne skal endvidere medtages i købsaftalen, jf. § 15, stk. 2, nr. 5, og § 23, stk. 2, nr. 4.

Stk. 3. Oplysninger efter § 4 skal udleveres skriftligt til parterne af den pågældende rådgiver.

Kapitel 3

Salg m.v. af andele i stiftede andelsboligforeninger

Minimumskrav til formidlingsaftalens indhold

§ 6. Formidlingsaftalen skal være skriftlig og skal indeholde oplysning om:

1) samtlige aftaleparters navne og adresser,

2) opdragets formål og varighed samt vederlæggelse, jf. §§ 9 og 10,

3) hvem der i henhold til lov om omsætning af fast ejendom er garantistiller for vedkommende ejendomsformidler,

4) særlige forhold, betingelser eller begrænsninger vedrørende den konkrete opgaves løsning samt

5) økonomiske eller personlige forhold, herunder

a) enhver økonomisk eller personlig interesse, som formidleren har i, om en handel indgås, eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til salg af andelen, jf. §§ 2, 3 og 5 samt § 7, stk. 2, eller

b) oplysning om, at formidleren ikke har de i nr. 5, litra a, anførte interesser.

Stk. 2. Formidlingsaftalen skal endvidere identificere den andelsbolig, opdraget angår, typisk ved adresse og andelens nummer.

Stk. 3. Aftalen skal være underskrevet af samtlige aftaleparter.

Stk. 4. Forbrugeren skal i forbindelse med aftalens indgåelse have udleveret en kopi af aftalen.

§ 7. Størrelsen af det samlede vederlag, herunder udgifter (evt. skønnede), som formidleren skal udlægge til tredjemand, jf. § 9, skal tydeligt og samlet fremgå af formidlingsaftalens forside.

Stk. 2. Oplysninger om personlige og økonomiske interesser, jf. § 6, stk. 1, nr. 5, skal ligeledes fremgå af formidlingsaftalens forside, eventuelt i oversigtsform med sidehenvisninger til, hvor i formidlingsaftalen der findes detaljerede oplysninger herom.

§ 8. Aftale om ændring af vilkårene i en formidlingsaftale skal være indeholdt i et tillæg til denne eller i en påtegning på den oprindelige formidlingsaftale. § 6, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Opsiges formidlingsaftalen inden aftalens udløb, skal dette ske skriftligt.

Specifikation af vederlag og udlæg

§ 9. Formidlingsaftalen skal indeholde en specifikation af de ydelser, der indgår i formidlingsopdraget, samt klar og tydelig angivelse af det vederlag, der skal erlægges for hver enkelt ydelse. Aftalen skal indeholde en klar og tydelig angivelse af, hvornår og hvordan vederlaget skal erlægges. For hver enkelt ydelse skal det angives, om ydelsen er obligatorisk, jf. § 17, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom, om det er en ydelse, som formidleren har betinget sig at sælger aftager, eller om ydelsen er tilvalgt af sælger.

Stk. 2. Formidlingsaftalen skal indeholde en angivelse af det samlede vederlag.

Stk. 3. Hvis der samtidig med indgåelse af formidlingsaftalen er udleveret et specificeret salgsbudget, hvori specifikations- og oplysningskrav som angivet i stk. 1 er opfyldt, er det tilstrækkeligt, at formidlingsaftalen angiver principperne for vederlagets beregning og i øvrigt vedrørende vederlagsberegningen henviser til det specificerede salgsbudget.

Stk. 4. Hvis der er valgt vederlag efter regning, jf. § 10 i lov om omsætning af fast ejendom, kan der aftales et loft for de enkelte ydelser og det samlede vederlag.

Stk. 5. Hvis der er valgt resultatafhængigt vederlag, jf. § 11 i lov om omsætning af fast ejendom, kan det aftales, at vederlaget skal erlægges som et fast beløb, som en procentdel af den opnåede salgspris eller som et fast beløb kombineret med en procentdel af den opnåede salgspris. Uanset stk. 1 kan opgørelsen for de i lovens § 17, stk. 1, nævnte ydelser angives som et samlet vederlag.

Stk. 6. Uanset om der er valgt vederlag efter regning eller resultatafhængigt vederlag, kan det aftales, at der skal ske særskilt betaling af, hvad formidleren har måttet betale til tredjemand for opgaver, der efter aftalen skal udføres af tredjemand, herunder for annoncering, øvrige salgsfremmende foranstaltninger samt for afgivelse af nødvendigt dokumentationsmateriale. Formidlingsaftalen eller salgsbudgettet skal indeholde en angivelse af den maksimale udgift eller et specificeret skøn over udgiften hertil.

§ 10. Formidlingsaftalen skal udover at opfylde kravene i §§ 6-9 indeholde oplysning om følgende:

1) Maksimalprisen opgjort efter § 5 i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Hvis andelsboligforeningens vedtægter indeholder bestemmelser om prisfastsættelse ved overdragelse af andele, som fører til en lavere maksimalpris end den, der følger af anførte lovbestemmelse, skal den vedtægtsbestemte maksimalpris anføres i stedet.

2) Salgsprisen, hvis formidleren skønner, at andelsboligen ikke kan omsættes til den ovenfor anførte maksimalpris, og den til den skønnede salgspris knyttede salgsperiode.

Beregning af salgsprovenu m.v.

§ 11. Formidleren skal umiddelbart efter formidlingsaftalens indgåelse til vejledning for sælger foretage en beregning af salgsprovenu, jf. § 20 i lov om omsætning af fast ejendom, og overgive sælger resultatet heraf i form af et specificeret salgsbudget.

Stk. 2. Aftales der ændrede udbudsvilkår, jf. § 8, stk. 1, skal formidleren umiddelbart derefter udarbejde ny salgsopstilling og nyt salgsbudget. Aftales der i øvrigt ændringer i formidlingsaftalen, som påvirker salgsprovenuet, skal formidleren ligeledes udarbejde nyt salgsbudget.

Stk. 3. Det skal ved beregningen af salgsprovenu udtrykkeligt fremgå, at gæld til andelsboligforeningen og eventuelle andre rettighedshavere ikke indgår i beregningen.

Minimumskrav til indholdet af salgsopstillingen

§ 12. Formidleren skal umiddelbart efter formidlingsaftalens indgåelse til vejledning for parterne udarbejde en specificeret salgsopstilling, som skal indeholde en udførlig beskrivelse af andelsboligen samt oplysning om følgende:

1) Andelens værdi opgjort efter § 5 i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber og vedtægter, herunder med en specifikation af værdien af forbedringer i boligen, inventar m.v.

2) Salgsprisen, hvis formidleren skønner, at andelsboligen ikke kan sælges til den i nr. 1 anførte maksimalpris.

3) Den boligafgift m.v., som køber skal betale. Boligafgiften udgør den aktuelle ydelse, som andelshaveren skal betale til andelsboligforeningen for at disponere over andelen. Hertil skal lægges de aktuelle acontoydelser for varme, vand m.v. samt eventuelle ydelser til fællesantenne og internet m.v. Den samlede udgift skal opgøres såvel pr. år som pr. måned.

4) Andre udgifter, som køber må påregne at skulle afholde i forbindelse med handlen, dog således at udgifter til købers eventuelle egne rådgivere, herunder advokatsalærer, udtrykkeligt kan angives ikke at være medregnet.

5) Andelens fordelingstal og andelsboligforeningens samlede fordelingstal, både i forhold til fordeling af andelsboligforeningens formue og i forhold til beregning af boligafgiften, jf. nr. 3.

6) Andelens nummer, beliggenhed, nuværende benyttelse og hidtidige benyttelse, hvis denne afviger fra den nuværende benyttelse, samt eventuelle anvendelsesbegrænsninger i kraft af planbestemmelser, servitutter m.v.

7) Byrder m.v. på andelsboligforeningens ejendom.

8) Boligenhedens energimæssige tilstand, herunder om energimærkning i henhold til lov om fremme af energibesparelser i bygninger, samt om købers ret efter lovens § 8 til eventuelt at lade udarbejde energimærkning for sælgers regning.

9) Forurening kortlagt på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2 eller oplysninger om lettere forurenet jord efter lov om forurenet jord, jf. stk. 2.

10) Økonomiske eller personlige forhold, herunder

a) enhver økonomisk eller personlig interesse, som formidleren har i, om en handel indgås, eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom, jf. §§ 2, 3 og 5 samt stk. 3, eller

b) at formidleren ikke har de i litra a anførte interesser.

11) Andre forhold af væsentlig betydning.

Stk. 2. Med lettere forurenet jord i stk. 1, nr. 9, menes, at andelsboligforeningens ejendom er omfattet af den generelle områdeklassificering efter lov om forurenet jord, eller der konkret er konstateret lettere forurening på ejendommen, hvilket er oplyst af kommune eller ejer.

Stk.3. Oplysninger om personlige og økonomiske interesser, jf. stk. 1, nr. 10, skal fremgå af salgsopstillingens forside, eventuelt i oversigtsform med sidehenvisninger til, hvor i salgsopstillingen der findes detaljerede oplysninger herom.

Oplysning om pris m.v. i annoncer og anden markedsføring

§ 13. I annoncer og anden markedsføring skal der gives oplysning om andelens pris, jf. § 10. Oplysningen skal fremstå på samme måde som i salgsopstillingen. Det samme gælder for øvrige oplysninger om økonomiske forhold, som er omfattet af 12, stk. 1, i det omfang sådanne oplysninger medtages i annoncer og anden markedsføring.

Oplysning om købstilbud m.v.

§ 14. Formidleren skal straks orientere sælger om ethvert købstilbud. Svarer et skriftligt købstilbud ikke til udbudsvilkårene, skal formidleren samtidig tilbyde sælger at udarbejde nyt salgsbudget. § 11, stk. 1, finder i så fald tilsvarende anvendelse.

Minimumskrav til standardkøbsaftaler m.v.

§ 15. Formidleren skal udarbejde udkast til købsaftale, jf. § 17, stk. 1, nr. 5, i lov om omsætning af fast ejendom. Aftaleudkastet kan være baseret på en standardkøbsaftale. Hvis der ikke benyttes standardkøbsaftale, skal dette tydeligt fremhæves i udkastet til den skriftlige købsaftale såvel som i den endelige købsaftale, jf. stk. 2.

Stk. 2. Købsaftalen skal opfylde nedenstående minimumskrav, som kun kan fraviges, hvis køber i købsaftalen modtager udtrykkelig og specificeret information om, at aftalen indeholder fravigelser fra de sædvanlige vilkår:

1) Det skal fremgå, om køber har fortrydelsesret efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., og at nærmere oplysning herom i så fald gives køber i et særskilt dokument.

2) Indholdet af § 5, § 15, stk. 1, og § 16, stk. 1 og 3, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber skal fremgå.

3) Det skal fremgå, at andelsboligforeningens bestyrelse skal godkende køber samt handlens vilkår, og at risikoen og brugsretten ikke overgår til køber, før denne godkendelse foreligger.

4) Det skal fremgå, at købsprisen skal indbetales til andelsboligforeningen, når den i nr. 3 nævnte godkendelse foreligger.

5) Der skal gives oplysning om økonomiske eller personlige forhold, herunder

a) enhver økonomisk eller personlig interesse, som formidleren har i, om en handel indgås, eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til salget af andelen, jf. §§ 2, 3 og 5, eller

b) at formidleren ikke har de i litra a anførte interesser.

Stk. 3. Oplysninger om personlige og økonomiske interesser, jf. stk. 2, nr. 5, skal fremgå af købsaftalen, eventuelt i oversigtsform med sidehenvisninger til, hvor i salgsopstillingen der findes detaljerede oplysninger herom.

§ 16. Formidleren skal inden købsaftalens indgåelse give køberen et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget, samt en opstilling af, hvorledes prisen beregnes, med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar, samt en salgsopstilling udvisende de vilkår, der handles på.

Kapitel 4

Salg m.v. af andele i andelsboligforeninger under stiftelse

Minimumskrav til formidlingsaftalens indhold

§ 17. Formidlingsaftalen skal være skriftlig og indeholde oplysning om de forhold, som er anført i §§ 6-9.

§ 18. Udover at opfylde de krav, som er anført i § 17, skal formidlingsaftalen indeholde oplysning om prisen for andelen samt den salgsperiode, den valgte pris knytter sig til.

§ 19. Bestemmelserne i § 11 om beregning af salgsprovenu og ændrede udbudsvilkår finder tilsvarende anvendelse.

Minimumskrav til indholdet af salgsopstillingen

§ 20. Formidleren skal umiddelbart efter formidlingsaftalens indgåelse til vejledning for parterne udarbejde en specificeret salgsopstilling, som skal indeholde en udførlig beskrivelse af andelsboligen samt oplysning om følgende:

1) Prisen for andelen, herunder til hvem købesummen skal indbetales.

2) Den forventede kontantpris for andelen. Kontantprisen for andelen opgøres som den pågældende andels forholdsmæssige andel af kontantprisen for andelsboligforeningens ejendom. Kontantprisen for ejendommen er den pris, hvortil ejendommen kan erhverves kontant uden overtagelse af lån.

3) Andelen skal udbydes med oplysning om forslag til finansiering af andelsboligforeningens ejendom. For hvert lån, der indgår i den foreslåede finansiering af ejendommen, skal der oplyses om:

a) Lånets type (obligationslån eller kontantlån), hovedstol og løbetid, herunder om lånet er uopsigeligt.

b) Afdragsvilkår (serielån, annuitetslån, afdragsfrie lån eller andre afdragsvilkår).

c) Forrentningsvilkår, herunder fast rente, variabel rente eller indeksering. Ved fast forrentede obligationslån angives den pålydende rente. Ved fastforrentede kontantlån angives den anslåede kontantlånsrente. Ved variabelt forrentede lån eller indekslån angives vilkårene for renteændring eller indeksering, herunder hvor hyppigt der foretages renteændring. Ved variabelt forrentede lån skal også renten på det tidspunkt, hvor opstillingen er udarbejdet, oplyses.

d) Lånevilkår, som indebærer, at der kan ske ændringer i ydelserne. Indeholder lånet sådanne vilkår, skal der gives oplysning om den usikkerhed, der knytter sig til afviklingsforløbet som følge af fremtidige renteændringer eller ændringer i andre variabler. Ved lån med variabel rente skal der endvidere gives et eksempel på, hvorledes en rentestigning på 1 pct. vil påvirke størrelsen af de løbende ydelser på lånet.

4) Den budgetterede boligafgift for andelsboligforeningens første driftsår med en specifikation af de nødvendige poster af en realistisk størrelse, som andelshaveren skal betale til andelsboligforeningen for at disponere over andelen, herunder eventuelle henlæggelser til løbende vedligeholdelse. Hertil skal lægges de budgetterede udgifter for varme, vand m.v. samt eventuelle ydelser til fællesantenne og internet m.v. Den samlede udgift skal opgøres såvel pr. år som pr. måned.

5) Hvordan udgifterne efter nr. 4 fordeles på de enkelte andele.

6) De forhold, som er nævnt i § 12, stk. 1, nr. 4, 6, 7 og 9.

7) Bygningens energimæssige tilstand, herunder om energimærkning i henhold til lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

8) Hæftelsesforholdene i foreningen, dels i forhold til udkastet til vedtægter, dels overfor långiver. Derudover skal det oplyses, hvem der hæfter for eventuelle usolgte andele og i hvilken periode, herunder om der er stillet sikkerhed for hæftelsen.

9) Hvem der hæfter for fejl og mangler i byggeriet. Det skal oplyses, om sælger eller andre stiller garanti til sikkerhed for afhjælpning af eventuelle mangler og oplysning om, hvori garantien består.

10) Hvorvidt andelsboligforeningen køber en færdig bygning, eller om foreningen selv indtræder som bygherre.

11) Om anskaffelsessummen er endelig fastsat eller ej. Hvis den ikke er endelig fastsat, skal det oplyses, hvilke faktorer der kan påvirke anskaffelsessummen, og i hvilken retning påvirkning kan ske.

12) Vilkårene for frigivelse af købesummen for andelen til sælger.

13) Bindingsperioden fra afgivelse af bindende købstilbud, varsling af indflytningstidspunkt og foreningens overtagelse af projektet. Herunder skal der oplyses om, under hvilke betingelser den foreløbigt fastsatte overtagelses- og indflytningsdag kan fremrykkes eller udskydes.

14) Hvorvidt byggeriet er kvalitetssikret og i bekræftende fald på hvilken måde.

15) Økonomiske eller personlige forhold, herunder

a) enhver økonomisk eller personlig interesse, som formidleren har i, om en handel indgås, eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom, jf. §§ 2, 3 og 5 samt stk. 2, eller

b) at formidleren ikke har de i litra a anførte interesser.

16) Oplysning om andre forhold af væsentlig betydning.

Stk. 2. Oplysninger om personlige og økonomiske interesser, jf. stk. 1, nr. 15, skal fremgå af salgsopstillingens forside, eventuelt i oversigtsform med sidehenvisninger til, hvor i salgsopstillingen der findes detaljerede oplysninger herom.

Stk.3. Senest samtidig med, at oplysningerne efter stk. 1 gives, skal formidleren i et særskilt dokument oplyse om køberens fortrydelsesret efter § 1 b i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Dokumentet skal indeholde de oplysninger, som fremgår af denne lovs § 1 b, stk. 4.

Stk. 4. Formidleren skal oplyse om indholdet af § 5 i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber om opgørelse af maksimalprisen ved videresalg af andelen, efter at andelsboligforeningen er stiftet.

Oplysning om pris m.v. i annoncer og anden markedsføring

§ 21. I annoncer og anden markedsføring skal der gives oplysning om andelens pris, jf. § 20, stk. 1, nr. 1. Oplysningen skal fremstå på samme måde som i salgsopstillingen. Det samme gælder for øvrige oplysninger om økonomiske forhold, som er omfattet af 20, stk. 1, i det omfang sådanne oplysninger medtages i annoncer og anden markedsføring.

Oplysning om købstilbud m.v.

§ 22. Formidleren skal straks orientere sælger om ethvert købstilbud. Svarer et skriftligt købstilbud ikke til udbudsvilkårene, skal formidleren samtidig tilbyde sælger at udarbejde nyt salgsbudget. § 19, jf. § 11, finder i så fald tilsvarende anvendelse.

Minimumskrav til standardkøbsaftaler m.v.

§ 23. Formidleren skal udarbejde udkast til købsaftale, jf. § 17, stk. 1, nr. 5, i lov om omsætning af fast ejendom. Aftaleudkastet kan være baseret på en standardkøbsaftale. Hvis der ikke benyttes standardkøbsaftale, skal dette tydeligt fremhæves i udkastet til den skriftlige købsaftale såvel som i den endelige købsaftale, jf. stk. 2.

Stk. 2. Købsaftalen skal opfylde nedenstående minimumskrav, som kun kan fraviges, hvis køber i købsaftalen modtager udtrykkelig og specificeret information om, at aftalen indeholder fravigelser fra de sædvanlige vilkår:

1) Det skal fremgå, om køber har fortrydelsesret efter § 1 b i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, og at nærmere oplysning herom i så fald gives køber i et særskilt dokument, som indeholder de oplysninger, som fremgår af denne lovs § 1 b, stk. 4.

2) Det skal fremgå, hvornår risikoen og dispositionsretten til andelen overgår til køber.

3) Det skal fremgå, hvem købesummen skal indbetales til.

4) Økonomiske eller personlige forhold, herunder

a) enhver økonomisk eller personlig interesse, som formidleren har i, om en handel indgås, eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom, jf. §§ 2, 3 og 5, eller

b) at formidleren ikke har de i litra a anførte interesser.

Stk. 3. Oplysninger om personlige og økonomiske interesser, jf. stk. 2, nr. 4, skal fremgå af købsaftalen, eventuelt i oversigtsform med sidehenvisninger til, hvor i salgsopstillingen der findes detaljerede oplysninger herom.

Kapitel 5

Straf, ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 24. Overtrædelse af §§ 1-23 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 8, og § 20, stk. 1, nr. 7, træder dog først i kraft den 1. januar 2007.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 27. juni 2006

Ole Blöndal

/Grethe Krogh Jensen