Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om ophævelse af teknisk forskrift om transport af farligt gods i skibe (Ændring af IMDG-koden)

 

I medfør af § 1, stk. 3 og § 3 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002 fastsættes:

§ 1. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 8 af 28. november 2002 om transport af farligt gods i skibe (Ændring af IMDG-koden) ophæves hermed.

§ 2. Denne tekniske forskrift træder i kraft den 1. august 2006.

Søfartsstyrelsen, den 12. juni 2006

Anne Skov Strüver

/Anne Lene Ries