Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Krav til børnesikring
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod markedsføring og forhandling
af lightere, der ikke er børnesikrede eller som kan henføres
under begrebet novelty lighters 1)

 

I medfør af § 13, stk. 1, § 27, stk. 5, og § 28 i lov nr. 364 af 18. maj 1994 om produktsikkerhed (produktsikkerhedsloven), som ændret ved lov nr. 1170 af 19. december 2003, fastsættes:

Bekendtgørelsens formål

§ 1. Bekendtgørelsens formål er at sikre gennemførelse af EU kommissionens beslutning om, at der kun må markedsføres og forhandles lightere, der er børnesikrede, samt at forbyde markedsføring og forhandling af lightere, der kan henføres under kategorien novelty lighters, jf. § 2, nr. 2.

Definitioner

§ 2. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse lægges følgende definitioner til grund:

1) Lighter: En manuelt betjent flammebringende anordning, der bruger et brændstof og normalt anvendes til bevidst tænding af navnlig cigaretter, cigarer, og piber, og som kan forventes at blive anvendt til at tænde andre materialer såsom papir, lampevæger, stearinlys og lanterner, og som er fremstillet med integreret brændstofforsyning, hvad enten den er beregnet til at blive genopfyldt eller ej. Begrebet lighter gælder ikke genopfyldelige lightere, for hvilke producenten efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen forelægger dokumentation for, at lighterne er udformet, fremstillet og markedsført på en måde, der sikrer en fortsat sikker anvendelse i en periode på 5 år, at de kan repareres, at der gives en skriftlig garanti fra producentens side på mindst 2 år for den enkelte lighter i overensstemmelse med direktiv 1999/44/EF 2) , at der findes praktisk mulighed for reparation og sikker genopfyldning i hele lighterens levetid, herunder navnlig en tændmekanisme, der kan repareres, og at dele, som ikke er til engangsbrug, men som risikerer at blive slidt op eller gå i stykker, skal kunne udskiftes eller repareres af et autoriseret eller specialiseret eftersalgsservicecenter i Den Europæiske Union.

2) Lighter omfattet af begrebet novelty lighter : Lighter, der på mindste måde ligner andre genstande, som almindeligvis vides at virke tiltrækkende på børn, eller som er beregnet til at blive brugt af børn, og som indebærer stor risiko for, at blive brugt forkert, (f.eks. fordi den er udformet som tegneseriefigur, legetøj, skydevåben, ur, telefon, musikinstrument, køretøj, menneskekroppe eller dele af menneskekroppe, dyr, føde- eller drikkevarer, eller som spiller musik eller har lys, der blinker, objekter, der bevæger sig, eller andre overraskelseseffekter).

3) Børnesikringstest: En systematisk test af børnesikringen på en given lightermodel på grundlag af en stikprøve af de pågældende lightere (navnlig test der er i overensstemmelse med de nationale standarder, der gennemfører den europæiske standard EN 13869:2002, for så vidt angår andre specifikationer end dem, der er omhandlet i ovennævnte standards pkt. 3.1 og 5.2.3, eller som er i overensstemmelse med testkravene i de relevante bestemmelser i ikke-EU lande, hvor der stilles tilsvarende krav om børnesikring som i denne bekendtgørelse).

4) Producent 3) :

a) fabrikanten af et produkt, såfremt denne er etableret i Fællesskabet, og enhver, der optræder som fabrikant ved at påføre produktet sit navn, mærke eller andet kendetegn eller som sætter produktet i stand.

b) Fabrikantens repræsentant, såfremt fabrikanten ikke er etableret i Fællesskabet, eller i mangel af en sådan repræsentant i Fællesskabet, importøren af produktet.

c) Andre erhvervsdrivende i afsætningskæden, såfremt deres virksomhed kan påvirke de sikkerhedsmæssige egenskaber ved et produkt.

5) Distributør: Enhver erhvervsdrivende i afsætningskæden, hvis virksomhed ikke påvirker produktets sikkerhedsmæssige egenskaber.

Forbud mod markedsføring af lightere, der ikke er børnesikrede

§ 3. Producenter, distributører og forhandlere må kun markedsføre, udbyde, sælge eller tilbyde lightere, der er børnesikrede til forbrugere, jf. § 4, og for hvilke, de i § 5 nævnte betingelser for markedsføring er opfyldt.

§ 4. Lightere formodes at være børnesikrede, når de opfylder kravene i bilag 1.

Stk. 2. En lighter skal for at kunne anses for børnesikret være udformet og fremstillet på en sådan måde, at den ikke til normale eller med rimelighed forventelige anvendelsesformål kan betjenes af børn, der er under 51 måneder gamle, enten på grund af f.eks. de kræfter, der kræves for at betjene den, eller på grund af dens udformning eller beskyttelse af tændmekanismen eller på grund af de vanskelige manøvrer, der er nødvendige for antændingen.

Betingelser for markedsføring

§ 5. Det er en betingelse for markedsføring af lightere, at producenten opbevarer og efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen fremsender dokumentation for, at lightere er børnesikrede. Dokumentationen skal foreligge i form af rapport om gennemført børnesikringstest, jf. § 2, nr. 3, samt en vareprøve for hver lightermodel, der markedsføres.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte børnesikringstest skal indeholde:

1) oplysninger om producentens og importørens navn, adresse og hjemsted,

2) en fuldstændig beskrivelse af lighteren herunder størrelse, form, vægt, brændstof, brændstofkapacitet, tændmekanisme, børnesikringsanordninger, udformning, tekniske løsninger og andre anordninger, der betyder, at lighteren er børnesikret i overensstemmelse med definitionerne og kravene i bilag 1. Der skal navnlig være en udførlig beskrivelse af alle dimensioner, de kræfter, der er nødvendige for at betjene lighteren, eller andre anordninger, der påvirker lighterens børnesikring, herunder producentens tolerancer gældende for hver af disse anordninger,

3) en udførlig beskrivelse af testene og de opnåede resultater, datoerne for testene, stedet, hvor testene blev udført, navnet på den organisation, der udførte testene, samt oplysninger om denne organisations kvalifikationer og kompetence til at udføre de pågældende tests,

4) adresse på det sted, hvor lighterne er blevet eller bliver produceret,

5) stedet, hvor den dokumentation, der kræves i medfør af denne bekendtgørelse, opbevares, og

6) referencer for testorganisationens akkreditering eller godkendelse.

Stk. 3. Rapporten om børnesikringstest skal være udstedt af testmyndigheder, som opfylder kravene i EN ISO/IEC 17025:2000 ”generelle krav til prøvnings-og kalibreringslaboratoriers kompetence” som er akkrediteret til udførelse af børnesikringstest på lightere af et medlem af den internationale akkrediteringsorganisation ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), eller som på anden måde er anerkendt med henblik herpå af en medlemsstats kompetente myndighed, eller testmyndigheder, hvis rapporter om børnesikringstest accepteres af et af de lande, hvor der stilles tilsvarende krav til børnesikring som i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Producenter skal på anmodning af Sikkerhedsstyrelsen attestere, at alle lightere i hver af de sendinger, der markedsføres, er i overensstemmelse med den testede model, og skal på anmodning forelægge myndighederne dokumentation om det test-og kontrolprogram, der ligger til grund for denne attestering.

Stk. 5. Producenter skal til stadighed kontrollere, at de fremstillede lightere er i overensstemmelse med de tekniske løsninger, der er fastlagt med henblik på børnesikring, ved hjælp af passende testmetoder, og sørge for at Sikkerhedsstyrelsen har adgang til de produktionsregistre, der skal føres for at vise, at alle de producerede lightere er i overensstemmelse med den testede model.

Stk. 6. Producenter skal opbevare og på anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen fremsende ny dokumentation, jf. stk. 1, til Sikkerhedsstyrelsen, hvis der sker ændringer af lightermodellen, som betyder, at modellen ikke længere opfylder kravet i § 4, stk. 1.

Stk.7. Producenter af lightere skal på anmodning give Sikkerhedsstyrelsen alle oplysninger, der skønnes nødvendige for styrelsens kontrol.

Stk. 8. Den i § 5, stk. 2, 4, 6 og 7, nævnte dokumentation kan fremsendes til Sikkerhedsstyrelsen i elektronisk form.

Distributørers oplysningspligt

§ 6. Distributører skal opbevare og efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen straks give den dokumentation, der er fornøden til identificering af enhver person, der har forsynet dem med de lightere, som de markedsfører, for at sikre, at producenten af lighterne kan spores i hele afsætningskæden.

Stk. 2. Den i stk. 1, nævnte dokumentation kan fremsendes til Sikkerhedsstyrelsen i elektronisk form.

Forbud mod markedsføring af lightere, der tiltrækker børn

§ 7. Lightere, der kan henføres til begrebet novelty lighter, jf. § 2, nr. 2, må ikke markedsføres, udbydes, sælges eller tilbydes til forbrugere.

Straf

§ 8. Med bøde straffes den, der:

1) i strid med § 3, stk. 1, markedsfører eller forhandler lightere, der ikke er børnesikrede,

2) undlader at opbevare den i § 5, stk. 1, § 5, stk. 6, eller § 6 nævnte dokumentation,

3) undlader at efterkomme Sikkerhedsstyrelsens anmodning om at fremsende den i § 5, stk. 1, § 5, stk. 4, eller § 5, stk. 6 nævnte dokumentation,

4) undlader at efterkomme Sikkerhedsstyrelsens anmodning om at give oplysninger i medfør af § 5, stk. 7,

5) undlader at efterkomme Sikkerhedsstyrelsens anmodning efter § 5, stk. 4, om attestation af, at alle markedsførte lightere er i overensstemmelse med den testede model,

6) undlader at føre den i § 5, stk. 5, nævnte kontrol, eller

7) i strid med § 5, stk. 5, undlader at sørge for, at Sikkerhedsstyrelsen har adgang til produktionsregistre.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. marts 2007.

Overgangsordning

§ 10. Uanset bestemmelsen i § 3, kan lightere, der er konstrueret i strid med § 4, og som er markedsført inden denne bekendtgørelses ikrafttræden, udbydes, sælges eller tilbydes til forbrugere indtil den 11. marts 2008.

Sikkerhedsstyrelsen, den 29. august 2006

Søren Krøjgaard

/Karin OlsenBilag 1

Krav til børnesikring

Lightere anses for børnesikret, når de er i overensstemmelse med:

1. de nationale standarder, der gennemfører den europæiske standard EN 13869:2002 ”Lightere. Børnesikring af lightere. Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder” for så vidt angår andre specifikationer end dem, der er omhandlet i nævnte standards pkt. 3.1 og 5.2.3.

2. relevante bestemmelser i ikke-EU-lande, hvor der stilles tilsvarende krav om børnesikring, som anført i den europæiske standard EN 13869:2002 ”Lightere. Børnesikring af lightere. Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder”.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører EU Kommissionens beslutning af 11/V/2006 foretaget i henhold til
artikel 13 i direktiv 2001/95/EF.

2) EFT L 171 af 7. 7. 1999, s. 12.

3) Jf. artikel 2, litra e og f i direktiv 2001/95/EF.