Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0012
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om revisionens arbejdshandlinger ved kreditinstitutters og fondsmæglerselskabers m.fl. indregning af årets løbende overskud i kernekapitalen m.v. 1)

 

I medfør af § 129, stk. 3 og § 373, stk. 4 og 5 i lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 4. april 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fonds-mæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber, der ønsker at indregne årets løbende overskud i kernekapitalen.

Stk. 2. En forudsætning for at anvende bekendtgørelsen er, at et perioderegnskab, således som det er indberettet til Finanstilsynet, udviser overskud.

Kapitel 2

Opgørelse

§ 2. Opgørelsen af årets løbende overskud med henblik på indregning af dette i kernekapitalen foretages på basis af et perioderegnskab indberettet til Finanstilsynet.

§ 3. En forudsætning for at indregne årets løbende overskud i kernekapitalen er, at de eksterne revisorer forinden har bekræftet overskuddets størrelse, jf. § 129, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed.

§ 4. De eksterne revisorer skal som grundlag for sin oplysning efter § 5, stk. 1, udføre følgende arbejdshandlinger:

1) Påse, at regnskabstallene bag beregningen af årets løbende overskud stammer fra instituttets regnskabssystem.

2) Påse, at årets løbende overskud er fratrukket enhver form for skat og besluttet ekstraordinært udbytte.

3) Indhente direktionens bekræftelse på, at perioderegnskabet, der er grundlaget for opgørelsen af årets løbende overskud, overholder de principper, som er fastlagt i lov om finansiel virksomhed og i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt ligeledes overholder virksomhedens anvendte regnskabspraksis.

4) Påse, at direktionen har redegjort for, at markante afvigelser fra virksomhedens budget og tidligere perioder er resultat af konkrete hændelser som f.eks. ændringer i forretningsprofil og forretningsomfang.

Kapitel 3

Den eksterne revisions protokol

§ 5. Den eksterne revision skal i revisionsprotokollen oplyse om det udførte arbejde efter § 4 og oplyse om eventuelle bemærkninger, som de udførte arbejdshandlinger har givet anledning til. Samtidig skal der oplyses om solvensprocenten før og efter indregning af årets overskud, jf. § 129, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed.

§ 6. Protokollatet, der udarbejdes af de eksterne revisorer, skal være underskrevet af disse, førend pengeinstituttet, realkreditinstituttet, fondsmæglerselskabet eller investeringsforvaltningsselskabet kan indregne årets løbende overskud i kernekapitalen.

Kapitel 4

Straffebestemmelser og ikrafttræden

§ 7. Overtrædelse af §§ 4, 5 og 6 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. september 2006.

Finanstilsynet, den 13. september 2006

Henrik Bjerre-Nielsen

/Jørgen S. Jørgensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 2000/12/EF af 20. marts 2000, EF-Tidende nr. L 126, s.1 (kreditinstitutdirektivet).