Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kundgørelse af forskrifter udstedt efter lov om sikkerhed til søs

 

I medfør af § 17, stk. 6, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, som ændret ved lov nr. 1465 af 22. december 2004 og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren, fastsættes:

§ 1. Forskrifter, som Søfartsstyrelsen udsteder i medfør af lov om sikkerhed til søs, kundgøres i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen, jf. dog §§ 2-7.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan beslutte, at forskrifter kundgjort i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen tillige skal offentliggøres i Lovtidende, såfremt de pågældende forskrifter retter sig mod en videre brugerkreds.

§ 2. Forskrifter, som udstedes såvel i medfør af lov om sikkerhed til søs som i medfør af andre love, kundgøres i Lovtidende, jf. Lovtidendeloven.

§ 3 . Søfartsstyrelsen kan beslutte, at forskrifter udstedt i medfør af § 6 i lov om sikkerhed til søs, kundgøres i Lovtidende. Der gives efterfølgende oplysning herom i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan endvidere beslutte, at midlertidige regler samt forbud og påbud af akut karakter udstedt i medfør af § 6 i lov om sikkerhed til søs, kundgøres i Efterretninger for Søfarende.

§ 4. Søfartsstyrelsen kan beslutte, at tekniske forskrifter, der retter sig mod en begrænset brugerkreds, kundgøres elektronisk på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Der gives efterfølgende oplysning herom i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen.

§ 5. Fortegnelser over påbudt indhold af skibsmedicinkister kundgøres ved, at fortegnelserne lægges til gennemsyn hos Søfartsstyrelsen eller lægges elektronisk på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Når der foretages ændringer i fortegnelserne gives der efterfølgende oplysning herom i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen.

§ 6. Internationale vedtagelser, der henvises til i Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter, kundgøres ved, at de pågældende internationale vedtagelser lægges til gennemsyn hos Søfartsstyrelsen eller lægges elektronisk på Søfartsstyrelsens hjemmeside. 1)

§ 7. De regler, der henvises til i Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter, som er fastsat af anerkendte klassifikationsselskaber om skibes konstruktion, bygning og vedligeholdelse, kundgøres ikke i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen, men kan købes hos de pågældende klassifikationsselskaber.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 250 af 7. april 2005 om kundgørelse af forskrifter udstedt i medfør af lov om sikkerhed til søs ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 14. september 2006

Anne Skov Strüver

/Vivi Johansen

Officielle noter

1) Internationale vedtagelser vedtaget i FN’s internationale søfartsorganisation, IMO, kan i øvrigt erhverves mod betaling ved henvendelse til IMO’s sekretariat. Vedtagelserne forhandles endvidere af: Iver C. Weilbach & Co. A/S.