Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andele i andelsboligforeninger under stiftelse

 

I medfør af § 1 b, stk. 7, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 866 af 10. august 2006, fastsættes:

§ 1. For private personers salg af andele i andelsboligforeninger under stiftelse gælder § 20, stk. 1, nr. 1 – 14 og 16, samt § 20, stk. 3 og 4, i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af private andelsboliger m.v. tilsvarende.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 799 af 14. juli 2005 ophæves.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 20. september 2006

Henning Steensig

/Nynne Horn