Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelse af visse virksomheder fra lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

 

I medfør af § 5, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 651 af 15. juni 2006, fastsættes:

§ 1. Erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar, som er omfattet af lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om fonde og visse foreninger eller lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere, er undtaget fra lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

§ 2. Bortset fra reglerne i kapitel 1, 2 og 7 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder finder loven ikke anvendelse på erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar, som Fiskeridirektoratet har anerkendt i henhold til markedsordningen for fiskerivarer og akvakulturprodukter, jf. Rfo 104/2000.

§ 3. Bortset fra reglerne i kapitel 1, 2 og 7 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder finder loven ikke anvendelse på erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar, som er omfattet af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning eller lov om vandforsyning, hvis virksomhedernes årsregnskaber og vedtægter samtidig er offentligt tilgængelige.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2006.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 21 af 14. januar 1998 om undtagelse af visse virksomheder fra lov om erhvervsdrivende virksomheder.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 11. oktober 2006

Ole Blöndal

/Jytte Heje Mikkelsen