Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varme i fjernvarmeanlæg

 

I medfør af § 11, stk. 1 og stk. 3-6, § 13, stk. 1, § 14, stk. 3 og stk. 4, samt § 16 i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 992 af 8. december 2003, som ændret ved lov nr. 1464 af 22. december 2004, og i tilslutning til bekendtgørelse om gebyrer m.v. inden for metrologiområdet og bekendtgørelse om ikrafttræden af EF-direktiv om måleinstrumenter (MID) og om udpegning af notificerede organer, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde mv.

§ 1. Målere, der anvendes som grundlag for måling af forbruget af fjernvarme, og som er omfattet af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme, skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat i denne bekendtgørelse og i de regler, hvortil denne bekendtgørelse henviser, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Varmefordelingsmålere, hvis måleprincip er baseret på måling af varmeafgivelsen fra hedeflader (radiatorer), er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Målere, jf. stk. 1, som anvendes i husholdninger, erhverv eller let industri, er omfattet af bestemmelserne i stk. 5, stk. 6 eller stk. 7.

Stk. 4. Målere, jf. stk. 1, som anvendes i andre områder end de i stk. 3 nævnte, er omfattet af bestemmelserne i stk. 8.

Stk. 5. Varmeenergimålere, der anvendes i husholdninger, erhverv eller let industri til måling af forbrug af fjernvarme, jf. stk. 3, og som har en gyldig typegodkendelse som varmeenergimåler, der er udstedt før den 30. oktober 2006, skal førstegangsverificeres og mærkes i henhold til typegodkendelsen, inden de markedsføres og ibrugtages, jf. dog § 31, stk. 3.

Stk. 6. Volumenmålere, der anvendes i husholdninger, erhverv eller let industri til måling af forbrug af fjernvarme og som har en gyldig typegodkendelse som varmtvandsmåler eller varmeenergimåler inklusiv godkendt volumenregistrering, der er udstedt før den 30. oktober 2006, skal førstegangsverificeres og mærkes i henhold til typegodkendelsen, inden de markedsføres og ibrugtages, jf. dog § 31, stk. 3.

Stk. 7. Målere, der anvendes i husholdninger, erhverv eller let industri til måling af forbrug af fjernvarme, og som ikke har en gyldig typegodkendelse, der er udstedt før den 30. oktober 2006, er omfattet af bestemmelserne i § 2 eller § 3.

Stk. 8. Målere, der anvendes som angivet i stk. 4, skal inden de markedsføres og ibrugtages:

1) følge bestemmelserne i § 2 eller § 3, eller

2) opfylde kravene i en teknisk standard eller forskrift, der opfylder samme krav til sikkerhed og brugbarhed som bestemmelserne i § 2 og § 3.

Stk. 9. Dokumentation for opfyldelse af kravene i stk. 8, nr. 2, skal foreligge i form af en typegodkendelse og førstegangsverifikation.

Stk. 10. Målere, jf. stk. 1, som er taget i brug før den 1. juli 1991, er omfattet af § 15.

§ 2. Målere, der anvendes til måling af forbrug af varmeenergi, og som ikke har en gyldig typegodkendelse, der er udstedt før den 30. oktober 2006, jf. § 1, stk. 7, og som er omfattet af bilag MI-004 i bilag 1 til bekendtgørelse om ikrafttræden af EF-direktiv om måleinstrumenter (MID) og om udpegning af notificerede organer (herefter rammebekendtgørelsen), skal inden de markedsføres og ibrugtages opfylde relevante krav i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, herunder de generelle væsentlige krav, som er anført i bilag I og de særlige krav, som er anført i bilag MI-004.

Stk. 2. Følgende krav om bestemte nøjagtighedsklasser stilles til målerne afhængigt af, til hvilket anvendelsesområde, de skal bruges:

1) Til måling af fjernvarmeforbrug i erhvervsmiljøer og i lette industrimiljøer skal anvendes målere af nøjagtighedsklasse 2 eller bedre.

2) Til måling af fjernvarmeforbrug i husholdninger skal anvendes målere af nøjagtighedsklasse 3 eller bedre.

§ 3. Målere, der anvendes til måling af forbrugt volumen af fjernvarme, og som ikke har en gyldig typegodkendelse, der er udstedt før den 30. oktober 2006, og som er omfattet af bilag MI-001 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, skal inden de markedsføres og ibrugtages opfylde de relevante krav i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, herunder de generelle væsentlige krav, som er anført i bilag I og de særlige krav, som er anført i bilag MI-001.

§ 4. Dokumentation for opfyldelse af de i § 2 og § 3, nævnte krav skal foreligge i form af en overensstemmelsesvurdering gennemført som beskrevet i artikel 9 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen samt ved CE-mærkning og supplerende metrologisk mærkning i henhold til artikel 7 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen.

Kapitel 2

Definitioner

§ 5. For ikke ibrugtagne målere, der er omfattet af rammebekendtgørelsen, jf. § 2 eller § 3, anvendes de definitioner, som er givet i artikel 4 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, og som er givet i de relevante instrumentspecifikke bilag i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, bilag MI-004 eller MI-001.

§ 6. For ikke ibrugtaget måleudstyr, der ikke er omfattet af rammebekendtgørelsen, jf. § 1, stk. 5, stk. 6 og stk. 8, nr. 2, anvendes følgende definitioner:

1) Ved typegodkendelse forstås den afgørelse, som medfører anerkendelse af, at konstruktionen af et måleinstrument opfylder de forskriftsmæssige krav, som stilles til dette.

2) Ved EØF-typegodkendelse forstås en typegodkendelse meddelt af en kompetent myndighed i en af EU- eller EØS-medlemsstaterne i overensstemmelse med regler fastsat i et EØF-direktiv.

3) Ved national typegodkendelse forstås en dansk typegodkendelse, der ikke er en EØF-typegodkendelse.

4) Ved en typegodkendelsesattest forstås et dokument, som attesterer, at en typegodkendelse er blevet givet.

5) Ved verifikation forstås de operationer, som omfatter en identifikation, undersøgelse, kalibrering og mærkning samt plombering, og som konstaterer og bekræfter, at måleren eller målesystemet opfylder forskriftsmæssige krav specielt angående målenøjagtighed.

6) Ved førstegangsverifikation forstås verifikation af et måleinstrument, som ikke har været verificeret før.

7) Ved EØF-førstegangsverifikation forstås førstegangsverifikation udført af en kompetent myndighed i en af EU- eller EØS-medlemsstaterne i overensstemmelse med regler fastsat i et EØF-direktiv.

8) Ved national førstegangsverifikation forstås en dansk førstegangsverifikation, der ikke er en EØF-førstegangsverifikation.

§ 7. For alt måleudstyr i brug, jf. § 1, stk. 5, stk. 6, stk. 7, stk. 8 og stk. 9, anvendes følgende definitioner:

1) Ved reverifikation forstås en verifikation, som følger efter en førstegangsverifikation eller en overensstemmelsesvurdering.

2) Ved turnusudskiftning eller periodisk totalkontrol forstås periodisk udskiftning af alle målere i et givet parti med statistisk stikprøvekontrol af de udskiftede målere og variering af turnusperiode afhængigt af resultatet af kontrollen.

3) Ved kalibrering af et måleinstrument forstås den fremgangsmåde, der under fastlagte betingelser kan vise, hvilken forskel der er mellem værdierne på instrumentet og de tilsvarende kendte, korrekte værdier.

4) Akkrediteret kalibrering er kalibrering udført af et akkrediteret kalibreringslaboratorium i henhold til laboratoriets akkreditering efter DS/EN ISO/IEC 17025, og hvor laboratoriet er akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

§ 8. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse lægges følgende definitioner til grund:

1) Fjernvarmeanlæg er i denne bekendtgørelse varmeforsyningsanlæg, der forsyner 2 eller flere varmeforbrugere med varme, og som benytter væske, herunder vand, som varmebærende medium i et lukket anlæg.

2) Fjernvarme er varme leveret i et fjernvarmeanlæg.

3) Udstyrsleverandører er producenter, importører og forhandlere af måleinstrumenter omfattet af § 1, stk. 1.

4) Fjernvarmeleverandører er virksomheder, boligselskaber m.v., der leverer fjernvarme til varmeforbrugere mod betaling, og som anvender måleudstyr omhandlet af § 1, stk. 5, stk. 6, stk. 7, stk. 8 eller stk. 9, til de formål, som er anført i § 1, stk. 1.

5) Varmeforbrugere er virksomheder, boligejere eller beboere, der som aftagere af fjernvarme udgør den part i transaktionen, som ikke har rådighed over måleudstyret.

§ 9. Ved Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond forstås Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK, metrologi), som er den del af fonden, som har metrologi som område.

Stk. 2. Ved Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) forstås Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK, akkreditering), som er den del af fonden, som har akkreditering som område.

Kapitel 3

Krav til udstyrsleverandører m.fl.

§ 10. Udstyrsleverandører af målere omfattet af rammebekendtgørelsen, jf. § 2 eller § 3, må ikke markedsføre, sælge eller levere sådanne målere til anvendelse efter § 1, stk. 1, medmindre målerne er overensstemmelsesvurderede og mærkede i henhold til § 4.

Stk. 2. Udstyrsleverandører af målere, jf. stk. 1, må ikke markedsføre, sælge eller levere målere, som bærer CE-mærkning og supplerende metrologisk mærkning i henhold til artikel 17 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, medmindre måleudstyret opfylder samtlige relevante krav i denne bekendtgørelse og i bilag 1 til rammebekendtgørelsen.

§ 11. Udstyrsleverandører af målere omfattet af andre bestemmelser end rammebekendtgørelsen, jf. § 1, stk. 5, stk. 6 eller stk. 8, nr. 2, må ikke markedsføre, sælge eller levere måleudstyr til anvendelse efter § 1, stk. 1, medmindre måleudstyret er typegodkendt.

Stk. 2. Måleudstyret, jf. stk. 1, skal desuden være førstegangsverificeret inden leveringen, medmindre det klart fremgår af kontrakten vedrørende måleudstyrets levering, at køberen selv vil lade førstegangsverifikationen udføre.

Kapitel 4

Krav til fjernvarmeleverandører og reparatører

§ 12. Fjernvarmeleverandører må ikke til formål omfattet af § 1, stk. 1, installere målere omfattet af rammebekendtgørelsen, jf. § 2, eller lade sådanne målere installere, medmindre målerne er overensstemmelsesvurderede og mærkede i henhold til § 4.

Stk. 2. Fjernvarmeleverandører skal for målere omfattet af § 2, installere målere, som er egnede til nøjagtig måling i den anvendelse, som forventes eller kan forventes. Som grundlag for valget af måler skal fjernvarmeleverandørerne anvende de af fabrikanten, i henhold til bilag I, punkt 1.3 og bilag MI-004, pkt. 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4, i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, deklarerede værdier på følgende områder:

1) for det klimatiske, mekaniske og elektromagnetiske miljø, som måleren er bestemt til anvendelse i, samt for strømforsyning og påvirkende størrelser, som kan påvirke målerens nøjagtighed, og

2) for væsketemperatur, væsketryk, flowhastighed og termisk effekt.

Stk. 3. Hvis de i stk. 2 nævnte målere er sammensat af overensstemmelseserklærede underenheder, skal fjernvarmeleverandøren sikre sig, at de valgte underenheder passer sammen og forsegle underenhederne mod adskillelse.

Stk. 4. De i stk. 2 nævnte målere skal opfylde kravene i § 2, stk. 2, vedrørende brug af bestemte nøjagtighedsklasser til bestemte anvendelsesområder.

§ 13. Fjernvarmeleverandører må ikke til formål omfattet af § 1, stk. 1, installere målere omfattet af rammebekendtgørelsen, jf. § 3, eller lade sådanne målere installere, medmindre målerne er overensstemmelsesvurderede og mærkede i henhold til § 4.

Stk. 2. Fjernvarmeleverandører skal for målere omfattet af § 3 installere målere, som er egnede til nøjagtig måling i den anvendelse, som forventes eller kan forventes. Som grundlag for valget af måler skal fjernvarmeleverandørerne anvende de af fabrikanten, i henhold til bilag I og bilag MI-001, pkt. 1, 2 og 3, i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, deklarerede værdier på følgende områder:

1) For det klimatiske, mekaniske og elektromagnetiske miljø, som måleren er bestemt til anvendelse i, samt for strømforsyning og påvirkende størrelser, som kan påvirke målerens nøjagtighed, og

2) For flowhastighedsinterval, temperaturinterval og det relative trykinterval for fjernvarmevandet.

§ 14. Fjernvarmeleverandører må ikke til formål omfattet af § 1, stk. 1, installere måleudstyr omfattet af § 1, stk. 5, stk. 6 eller stk. 8, nr. 2, eller lade sådant måleudstyr installere, medmindre måleudstyret er verificeret.

§ 15. Målere, der anvendes til de i § 1, stk. 1, anførte formål, og som har været i brug før den 1. juli 1991, kan fortsat anvendes, uanset at de ikke er typegodkendte og verificerede.

Stk. 2. Nedtages sådanne målere, herunder nedtagning som følge af statistisk stikprøvekontrol eller turnusudskiftning, jf. § 17, stk. 2, må de ikke genanvendes til brug for måling af forbrug af fjernvarme efter § 1, stk. 1, før det ved akkrediteret kalibrering er konstateret, at målerens nøjagtighed overholder kravene til førstegangsverificerede varmeenergimålere eller varmtvandsmålere.

Stk. 3. Målere i henhold til stk. 2 verificeres på grundlag af den akkrediterede rapport for kalibreringen.

§ 16. Måleudstyr, der anvendes i henhold til § 1, stk. 1, og som er repareret eller på anden måde har været udsat for indgreb, der kan påvirke måleudstyrets nøjagtighed, skal reverificeres, før det på ny anvendes. Måleudstyret skal ligeledes reverificeres, såfremt dets plombering er blevet brudt.

Stk. 2. En reparatør, der ved reparation af et måleudstyr har foretaget et indgreb, der kræver reverifikation af måleudstyret, jf. stk. 1, skal straks give meddelelse herom til fjernvarmeleverandøren, jf. § 8, nr. 4.

Stk. 3. Det påhviler fjernvarmeleverandøren, jf. stk. 2, at rekvirere reverifikation hos et bemyndiget laboratorium, jf. § 23.

§ 17. Fjernvarmeleverandører skal etablere et kontrolsystem til overvågning af samtlige måleres nøjagtighed. Kontrolsystemet skal være således opbygget, at der gennem dets drift opnås tilstrækkelig sikkerhed for, at målere i drift ikke overskrider det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation.

Stk. 2. Kontrolsystemet i henhold til stk. 1 kan baseres på statistisk stikprøvekontrol af givne partier af ensartede målere, hvor kontrolperioden varierer afhængigt af resultatet af kontrollen, eller på periodisk udskiftning af alle målere i et givet parti med statistisk stikprøvekontrol af de udskiftede målere og variering af turnusperiode afhængigt af resultatet af kontrollen. Kontrolmåling skal foregå ved akkrediteret kalibrering. Nedtagne målere må ikke genanvendes, før de er reverificerede.

Stk. 3. Kontrolsystemet skal foreligge fuldt dokumenteret i en kontrolmanual.

Stk. 4. Fjernvarmeleverandører er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemets indhold over for de til varmeværket tilsluttede fjernvarmeforbrugere, ligesom fjernvarmeforbrugerne skal orienteres, hvis der foretages ændringer af kontrolsystemet.

§ 18. Fjernvarmeleverandører eller andre, der udskifter verificerede delkomponenter eller overensstemmelseserklærede underenheder, eller lader udskiftning foretage, er ansvarlig for, at det samlede måleudstyr fortsat opfylder denne bekendtgørelses krav og specifikationer i typegodkendelsen, EF-typeafprøvningsattesten eller EF-konstruktionsundersøgelsesattesten vedrørende sammenkobling af delkomponenter eller underenheder.

Kapitel 5

Krav til varmeforbrugere

§ 19. Varmeforbrugere må ikke uretmæssigt foretage indgreb i måleudstyr omfattet af denne bekendtgørelse eller på anden måde påvirke måleudstyrets korrekte funktion.

Kapitel 6

Overensstemmelsesvurdering i henhold til rammebekendtgørelsen

§ 20. Overensstemmelsesvurdering, jf. artikel 9 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, samt CE-mærkning og supplerende metrologisk mærkning, jf. artikel 7 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, gennemføres af fabrikanten af måleudstyret.

Stk. 2. Til overensstemmelsesvurderingen, jf. stk. 1, kan fabrikanten, jf. bilag MI-001 og MI-004 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, vælge mellem metoderne i følgende bilag: B+D eller B+F eller H1.

Stk. 3. Ved bilagene nævnt i stk. 2, forstås:

1) B er ”Typeafprøvning”.

2) D er ”Erklæring om typeoverensstemmelse baseret på kvalitetssikring af produktionen”.

3) F er ”Erklæring om typeoverensstemmelse baseret på produktverifikation”.

4) H1 er ”Overensstemmelseserklæring baseret på fuld kvalitetssikring plus konstruktionsundersøgelse”.

Stk. 4. I forbindelse med overensstemmelsesvurderingen skal fabrikanten gøre brug af et notificeret organ til at udføre de opgaver, som er foreskrevet i bilag A til bilag H1 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen.

Stk. 5. Overensstemmelsesvurderede målesystemer skal mærkes som beskrevet i artikel 17 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, og der skal udstedes en skriftlig overensstemmelseserklæring, som skal ledsage målesystemet.

Kapitel 7

Typegodkendelse af måleudstyr, som ikke er omfattet af rammebekendtgørelsen

§ 21. Typegodkendelse af måleudstyr, jf. § 1, stk. 8, nr. 2, søges hos og meddeles af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at instrumentet overholder lovmæssige krav i form af en typeprøvningsrapport fra et laboratorium, som er akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskiver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Hvor der ikke findes laboratorier med fornøden akkreditering til de prøvninger, der kræves for et givet instrument, godkender Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond andre egnede laboratorier.

Kapitel 8

Førstegangsverifikation af måleudstyr, som ikke er omfattet af rammebekendtgørelsen

§ 22. Førstegangsverifikation af måleudstyr, som er typegodkendt før den 30. oktober 2006 efter de bestemmelser, der var gældende inden den 30. oktober 2006, og som har en stadigt gældende typegodkendelse, jf. § 1, stk. 5 og stk. 6, samt af måleudstyr, som er typegodkendt i henhold til § 1, stk. 8 nr. 2, udføres af laboratorier, som er særligt bemyndiget hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond på baggrund af, at de har den fornødne akkreditering fra Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller fra et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Verifikation rekvireres direkte hos et bemyndiget laboratorium, der opkræver betaling herfor.

Stk. 3. Verificerede målere skal mærkes med verifikationsmærke og årsmærke som vist i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Kapitel 9

Reverifikation af alt måleudstyr

§ 23. Reverifikation udføres af laboratorier, som er særligt bemyndiget hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond på baggrund af, at de har den fornødne akkreditering fra Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller fra et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Reverifikation rekvireres direkte hos et bemyndiget laboratorium, der opkræver betaling herfor.

Stk. 3. Reverificerede målere skal mærkes med verifikationsmærke og årsmærke som vist i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Kapitel 10

Tilsyn, markedsovervågning og håndhævelse mv.

§ 24. Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond fører tilsyn med, at denne bekendtgørelses bestemmelser overholdes, og gennemfører markedsovervågning i henhold til artikel 18 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen.

§ 25. Hvis det konstateres, at en måler, som er mærket, jf. artikel 17 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, ikke opfylder kravene i rammebekendtgørelsen, skal udstyrsleverandøren bringe måleren i overensstemmelse med kravene, inden for en tidsfrist fastsat af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan forbyde, at måleudstyr, der ikke opfylder kravene, jf, stk. 1, anvendes, før det er bragt i overensstemmelse med kravene.

Stk. 3. Såfremt de konstaterede mangler, jf. stk. 1, er generelle for pågældende type af måleudstyr, kan Sikkerhedsstyrelsen påbyde udstyrsleverandøren at begrænse eller stoppe markedsføringen af pågældende type målesystem, samt forbyde brug af allerede solgt måleudstyr af pågældende type.

Stk. 4. Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond kan indstille overfor Sikkerhedsstyrelsen, at der meddeles forbud eller påbud efter stk. 2 eller stk. 3.

§ 26. Sikkerhedsstyrelsen og Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond kan kræve meddelt alle sådanne oplysninger, som skønnes nødvendige for udøvelse af opgaver i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter for at varetage hvervet med måleteknisk kontrol.

Kapitel 11

Priser (Gebyrer)

§ 27. Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond beregner sig betaling for sine ydelser i forbindelse med denne bekendtgørelse, jf. bekendtgørelse om gebyrer m.v. inden for metrologiområdet.

Kapitel 12

Klageadgang

§ 28. Tvister mellem forbruger og fjernvarmeleverandør om kontrolsystemets effektivitet, jf. § 17, kan indbringes for Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond.

Stk. 2. Kræver en klagebehandling i henhold til stk. 1 indhentning af ekspertudtalelser, vil omkostningerne hertil blive pålagt fjernvarmeleverandøren.

§ 29. Den Danske Akkrediterings- og Metrologifonds afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 13

Straffebestemmelser

§ 30. Med bøde straffes den, der:

1) markedsfører eller ibrugtager målere i strid med § 1, stk. 5, stk. 6, eller stk. 8,

2) markedsfører, sælger eller leverer målere i strid med § 10, stk. 1 eller stk. 2, eller § 11, stk. 1 eller stk. 2,

3) installerer målere eller lader målere installere i strid med § 12, stk. 1, stk. 2, stk. 3, eller stk. 4, eller § 13, stk. 1, eller stk. 2, eller § 14,

4) anvender målere i strid med § 15, stk. 2 eller stk. 3,

5) undlader at lade måleudstyr reverificere i overensstemmelse med § 16, stk. 1, jf. stk. 3,

6) undlader at give meddelelse til fjernvarmeleverandøren efter § 16, stk. 2,

7) undlader at etablere et kontrolsystem i overensstemmelse med § 17, stk. 1, jf. stk. 2,

8) undlader at dokumentere kontrolsystemet i en kontrolmanual som angivet i § 17, stk. 3,

9) undlader at bekendtgøre kontrolsystemets indhold eller orientere om ændringer af kontrolsystemet i overensstemmelse med § 17, stk. 4,

10) undlader at sikre, at måleudstyr opfylder krav og specifikationer efter udskiftning af delkomponenter eller underenheder, som angivet i § 18,

11) overtræder § 19,

12) i strid med § 20, stk. 1, undlader at gennemføre overensstemmelsesvurdering eller mærkning, som angivet i § 20, stk. 4 eller stk. 5,

13) undlader at efterkomme påbud eller forbud meddelt efter § 25, stk. 2 eller stk. 3, eller

14) tilsidesætter oplysningspligten i § 26, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 14

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser mv.

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. oktober 2006.

Stk. 2. Følgende regler ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 1145 af 15. december 2003 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

2) Forskrift nr. 10010 af 7. juni 1994. Måleteknisk direktiv vedr. varmeenergimålere for fjernvarme. Teknisk krav (MDIR 27.01-01).

Stk. 3. De i henhold til reglerne i stk. 2 udstedte typegodkendelser, meddelte tilladelser og bemyndigelser vedbliver at have gyldighed, indtil de udløber, ændres eller tilbagekaldes.

Stk. 4. Det måleudstyr, som lovligt er ibrugtaget i henhold til reglerne i stk. 2, er fortsat lovlige at anvende, såfremt det løbende sikres, at det overholder de krav, som var gældende på tidspunktet for ibrugtagningen.

§ 32. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Sikkerhedsstyrelsen, den 17. oktober 2006

Carsten Sørig

/Gro Funder SommerlundBilag 1

1. Verifikationsmærke

AU2598_1.JPG Size: (57 X 58)

eller

AU2598_2.JPG Size: (48 X 44)

– hvor YY angiver kendingsbogstaver for den stat, i hvilken verifikationen er foretaget, og

– hvor XXX angiver kendingsnummeret for det bemyndigede laboratorium, der har foretaget verifikationen.

2. Årsmærke

AU2598_3.JPG Size: (47 X 43)

– hvor ZZ angiver de 2 sidste cifre i verifikationsåret.

3 . Udformning af CE-mærkning og supplerende metrologisk mærkning fremgår af artikel 17 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen.