Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med måleudstyr, der
anvendes til måling af forbrug af luftformig gas

 

I medfør af § 11, stk. 1 og stk. 3-6, § 13, stk. 1, § 14, stk. 3 og stk. 4 samt § 16 i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 992 af 8. december 2003, som ændret ved lov nr. 1464 af 22. december 2004, og i tilslutning til bekendtgørelse om gebyrer m.v. inden for metrologiområdet og bekendtgørelse om ikrafttræden af EF-direktiv om måleinstrumenter (MID) og om udpegning af notificerede organer, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde mv.

§ 1. Måleudstyr, der anvendes som grundlag for måling af forbruget af luftformig gas (herunder gas som energimængde) til brug ved afregning mellem leverandør og aftagere, skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol i det omfang og på den måde, der er fastsat i denne bekendtgørelse og i de måletekniske direktiver, hvortil denne bekendtgørelse henviser.

Stk. 2. Måleudstyr, jf. stk. 1, som anvendes i husholdninger, erhverv eller let industri er omfattet af bestemmelserne i stk. 4 eller stk. 5.

Stk. 3. Måleudstyr, jf. stk. 1, som anvendes til andre formål end de i stk. 2 nævnte, er omfattet af bestemmelserne i stk. 6.

Stk. 4. Måleudstyr, som anvendes i husholdninger, erhverv eller let industri, jf. stk. 2, som ikke har en gyldig typegodkendelse, der er udstedt før den 30. oktober 2006, er omfattet af bestemmelserne i:

1) § 2, hvis det måler gasvolumen eller konverteret gasvolumen.

2) § 4, hvis det måler gas som energi.

Stk. 5. Måleudstyr, som anvendes i husholdninger, erhverv eller let industri, jf. stk. 2, som har en gyldig typegodkendelse, der er udstedt før den 30. oktober 2006, skal førstegangsverificeres og mærkes i henhold til typegodkendelsen, inden det markedsføres og ibrugtages, jf. dog § 32, stk. 3.

Stk. 6. Måleudstyr, der anvendes som angivet i stk. 3, kræves hverken overensstemmelsesvurderet og CE-mærket eller typegodkendt og førstegangsverificeret. Udstyret skal dog underkastes måleteknisk kontrol i det omfang, det er påkrævet i forhold til kravene i § 18.

Stk. 7. Målere, jf. stk. 1, som er taget i brug før den 1. juli 1985, er omfattet af § 15.

§ 2. Målere, der anvendes til måling af forbrug af luftformig gas i husholdninger, erhverv eller let industri, og som ikke har en gyldig typegodkendelse, der er udstedt før den 30. oktober 2006, og som måler gasvolumen eller konverteret gasvolumen, jf. § 1, stk. 4, nr. 1, og som er omfattet af bilag MI-002 i bilag 1 til bekendtgørelse om ikrafttræden af EF-direktiv om måleinstrumenter (MID) og om udpegning af notificerede organer (herefter rammebekendtgørelsen), skal inden de markedsføres og ibrugtages opfylde relevante krav i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, herunder de generelle væsentlige krav, som er anført i bilag I og de særlige krav, som er anført i bilag MI-002.

Stk. 2. De i bilag MI-002, punkt 10, litra a og litra b, anførte krav om bestemte nøjagtighedsklasser, afhængigt af, til hvilket anvendelsesområde målerne skal bruges, er minimumskrav.

§ 3. Dokumentation for opfyldelse af de i § 2 nævnte krav skal foreligge i form af en overensstemmelsesvurdering gennemført som beskrevet i artikel 9 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen samt ved CE-mærkning og supplerende metrologisk mærkning i henhold til artikel 7 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen.

§ 4. Måleudstyr, som ikke har en gyldig typegodkendelse, der er udstedt før den 30. oktober 2006, og som måler gas som energi, jf. § 1, stk. 4, nr. 2, skal opfylde tilsvarende krav til nøjagtighed, som måleudstyr, jf. § 2.

Stk. 2. Måleudstyret, jf. stk. 1, skal inden det markedsføres samt ibrugtages, typegodkendes af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, og førstegangsverificeres af et af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond bemyndiget laboratorium.

Stk. 3. Typegodkendelse, jf. stk. 2, foretages i henhold til procedurerne i direktiv nr. 10022 af 18. november 1992. Måleteknisk direktiv. Typegodkendelse af måleudstyr. Retningslinier vedr. dispensation. (MDIR 20.05-02 udg. 3).

Kapitel 2

Definitioner

§ 5. For ikke ibrugtagne målere, der er omfattet af rammebekendtgørelsen, jf. § 2, anvendes de definitioner, som er givet i artikel 4 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, og som er givet i det relevante instrumentspecifikke bilag i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, bilag MI-002.

§ 6. For ikke ibrugtaget måleudstyr, der ikke er omfattet af rammebekendtgørelsen, jf. § 1, stk. 4, nr. 2, stk. 5, stk. 6 og stk. 7, anvendes følgende definitioner:

1) Ved typegodkendelse forstås den afgørelse, som medfører anerkendelse af, at konstruktionen af et måleinstrument opfylder de forskriftsmæssige krav, som stilles til dette.

2) Ved EØF-typegodkendelse forstås en typegodkendelse meddelt af en kompetent myndighed i en af EU- eller EØS-medlemsstaterne i overensstemmelse med regler fastsat i et EØF-direktiv.

3) Ved national typegodkendelse forstås en dansk typegodkendelse, der ikke er en EØF-typegodkendelse.

4) Ved en typegodkendelsesattest forstås et dokument, som attesterer, at en typegodkendelse er blevet givet.

5) Ved verifikation forstås de operationer, som omfatter en identifikation, undersøgelse, kalibrering og mærkning samt plombering, og som konstaterer og bekræfter, at måleren eller målesystemet opfylder forskriftsmæssige krav specielt angående målenøjagtighed.

6) Ved førstegangsverifikation forstås verifikation af et måleinstrument, som ikke har været verificeret før.

7) Ved EØF-førstegangsverifikation forstås førstegangsverifikation udført af en kompetent myndighed i en af EU- eller EØS-medlemsstaterne i overensstemmelse med regler fastsat i et EØF-direktiv.

8) Ved national førstegangsverifikation forstås en dansk førstegangsverifikation, der ikke er en EØF-førstegangsverifikation.

§ 7. For alt måleudstyr i brug, jf. § 1, stk. 4, stk. 5, stk. 6 og stk. 7, anvendes følgende definitioner:

1) Ved reverifikation forstås en verifikation, som følger efter en førstegangsverifikation eller en overensstemmelsesvurdering.

2) Ved turnusudskiftning eller periodisk totalkontrol forstås periodisk udskiftning af alle målere i et givet parti med statistisk stikprøvekontrol af de udskiftede målere og variering af turnusperiode afhængigt af resultatet af kontrollen.

3) Ved kalibrering af et måleinstrument forstås den fremgangsmåde, der under fastlagte betingelser kan vise, hvilken forskel der er mellem værdierne på instrumentet og de tilsvarende kendte, korrekte værdier.

4) Akkrediteret kalibrering er kalibrering udført af et akkrediteret kalibreringslaboratorium i henhold til laboratoriets akkreditering efter DS/EN ISO/IEC 17025, og hvor laboratoriet er akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

§ 8. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse lægges følgende definitioner til grund:

1) Udstyrsleverandører er producenter, importører og forhandlere af måleinstrumenter omfattet af § 1, stk. 1.

2) Netselskaber er virksomheder mv., der er ansvarlige for korrekt måling af luftformig gas, som leveres til forbrugere mod betaling.

3) Gasforbrugere er købere af luftformig gas, der som aftagere af gas udgør den part i transaktionen, som ikke har rådighed over måleudstyret.

§ 9. Ved Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond forstås Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK, metrologi), som er den del af fonden, som har metrologi som område.

Stk. 2. Ved Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) forstås Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK, akkreditering), som er den del af fonden, som har akkreditering som område.

Kapitel 3

Krav til udstyrsleverandører m.fl.

§ 10. Udstyrsleverandører af målere omfattet af rammebekendtgørelsen, jf. § 2, må ikke markedsføre, sælge eller levere sådanne målere til anvendelse efter § 1, stk. 1, medmindre målerne er overensstemmelsesvurderede og mærkede i henhold til § 3.

Stk. 2. Udstyrsleverandører af målere, jf. stk. 1, må ikke markedsføre, sælge eller levere målere, som bærer CE-mærkning og supplerende metrologisk mærkning i henhold til artikel 17 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, medmindre måleudstyret opfylder samtlige relevante krav i denne bekendtgørelse og i bilag 1 til rammebekendtgørelsen.

§ 11. Udstyrsleverandører af målere til husholdninger, erhverv eller let industri, som er omfattet af andre bestemmelser end rammebekendtgørelsen, jf. § 1, stk. 4, nr. 2, eller stk. 5, må ikke markedsføre, sælge eller levere måleudstyr til anvendelse efter § 1, stk. 1, medmindre måleudstyret er typegodkendt.

Stk. 2. Måleudstyret, jf. stk. 1, skal desuden være førstegangsverificeret inden leveringen, medmindre det klart fremgår af kontrakten vedrørende måleudstyrets levering, at køberen selv vil lade førstegangsverifikationen udføre.

§ 12. Udstyrsleverandører af målere til andre formål end husholdninger, erhverv eller let industri, jf. § 1, stk. 3, er forpligtet til på køberens forlangende at dokumentere måleudstyrets nøjagtighed ved certifikater for akkrediteret kalibrering eller for udenlandsk kalibrering, som kan anerkendes her i landet. Den foretagne kalibrering skal være dokumenteret sporbar til anerkendte internationale primærnormaler eller referencematerialer.

Kapitel 4

Krav til netselskaber og reparatører

§ 13. Netselskaber må ikke til formål omfattet af § 1, stk. 1, installere målere omfattet af rammebekendtgørelsen, jf. § 2, eller lade sådanne målere installere, medmindre målerne er overensstemmelsesvurderede og mærkede i henhold til § 3.

Stk. 2. Netselskaber skal for målere omfattet af § 2, installere målere, som er egnede til nøjagtig måling i den anvendelse, som forventes eller kan forventes. Som grundlag for valget af måler skal netselskaberne anvende de af fabrikanten, i henhold til bilag I, punkt 1.3, og bilag MI-002, pkt. 1.2 og 1.3, i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, deklarerede værdier på følgende områder:

1) for det klimatiske, mekaniske og elektromagnetiske miljø, som måleren er bestemt til anvendelse i, samt for strømforsyning og påvirkende størrelser, som kan påvirke målerens nøjagtighed, og

2) for temperaturinterval for gassen, gastype og gastryk.

Stk. 3. Hvis de i stk. 2 nævnte målere er sammensat af overensstemmelseserklærede underenheder, skal netselskabet sikre sig, at de valgte underenheder passer sammen og forsegle underenhederne mod adskillelse.

Stk. 4. De i stk. 2 nævnte målere skal opfylde kravene i § 2, stk. 2, vedrørende brug af bestemte nøjagtighedsklasser til bestemte anvendelsesområder.

§ 14. Netselskaber må ikke til formål omfattet af § 1, stk. 1, installere måleudstyr omfattet af § 1, stk. 4, nr. 2, eller stk. 5, eller lade sådant måleudstyr installere, medmindre måleudstyret er verificeret.

§ 15. Målere, der benyttes til de i § 1, stk. 1, anførte formål, og som har været i brug før den 1. juli 1985, kan fortsat anvendes, uanset at de ikke er typegodkendte og verificerede.

Stk. 2. Nedtages sådanne målere, herunder nedtagning i forbindelse med stikprøvekontrol, jf. § 17, stk. 2, må de ikke genanvendes til brug for måling af forbrug af luftformig gas efter § 1, stk. 1, før det ved akkrediteret kalibrering er konstateret, at målerens nøjagtighed overholder kravene til førstegangsverificerede gasmålere, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Målere i henhold til stk. 2 verificeres på grundlag af den akkrediterede rapport for kalibreringen.

Stk. 4. Målere i henhold til stk. 2, som alene skal genanvendes til måling af gas til madlavning og opvarmning af brugsvand, tillades anvendt med en brugstolerance med en øvre grænse på + 5 % og uden nogen nedre grænse.

§ 16. Måleudstyr, der anvendes i henhold til § 1, stk. 1, og som er repareret eller på anden måde har været udsat for indgreb, der kan påvirke måleudstyrets nøjagtighed, skal reverificeres, før det på ny anvendes. Måleudstyret skal ligeledes reverificeres, såfremt dets plombering er blevet brudt.

Stk. 2. En reparatør, der ved reparation af et måleudstyr har foretaget et indgreb, der kræver reverifikation af måleinstrumentet, jf. stk. 1, skal straks give meddelelse herom til netselskabet.

Stk. 3. Det påhviler netselskabet at rekvirere reverifikation hos et bemyndiget laboratorium, jf. § 24, stk. 1.

§ 17. Netselskaber der anvender måleudstyr, jf. § 1, stk. 2, skal etablere et kontrolsystem til overvågning af samtlige måleres nøjagtighed. Kontrolsystemet skal være således opbygget, at der gennem dets drift opnås tilstrækkelig sikkerhed for, at målere i drift, ikke overskrider brugstolerancen, som er det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation. For målere, der alene anvendes til målinger af gas til madlavning og opvarmning af brugsvand, gælder dog særlige tolerancer, jf. § 15, stk. 4.

Stk. 2. Kontrolsystemet i henhold til stk. 1 kan baseres på statistisk stikprøvekontrol af givne partier af ensartede målere, hvor kontrolperioden varierer afhængigt af resultatet af kontrollen eller på periodisk udskiftning af alle målere i et givet parti med statistisk stikprøvekontrol af de udskiftede målere og variering af turnusperiode afhængigt af resultatet af kontrollen. Kontrolmåling skal foregå ved akkrediteret kalibrering. Nedtagne målere må ikke genanvendes, før de er reverificerede.

Stk. 3. Kontrolsystemet skal foreligge fuldt dokumenteret i en kontrolmanual.

Stk. 4. Netselskaber, jf. stk. 1, er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemets indhold over for de til gasforsyningen tilsluttede gasforbrugere, ligesom gasforbrugerne skal orienteres, hvis der foretages ændringer af kontrolsystemet.

§ 18. Netselskaber, der i afregningsøjemed anvender målinger foretaget med det i § 1, stk. 3, nævnte måleudstyr, er forpligtet til, på anmodning, at oplyse aftagerne om måleusikkerheden på den gas(energi)mængde, der afregnes. De pågældende netselskaber er tillige forpligtede til efter anmodning fra aftagerne at fremlægge fornøden dokumentation for givne oplysninger ved kalibreringscertifikater, jf. stk. 3, samt eventuelt yderligere beregninger og statistiske oplysninger til dokumentation for den totale måleusikkerhed.

Stk. 2. Der skal foreligge et forsvarligt måleteknisk grundlag for de afgivne oplysninger. Det pågældende måleudstyr skal kalibreres med en sådan hyppighed, at der er fornøden sandsynlighed for overholdelse af fastlagte eller aftalte måleusikkerheder i perioden mellem kalibreringerne. Uanset fastlagte kalibreringsintervaller skal fornyet kalibrering foretages, hvis måleudstyret har været skadet eller udsat for indgreb, der berører dets målenøjagtighed.

Stk. 3. Kalibrering skal være udført som akkrediteret kalibrering eller udenlandsk kalibrering, der kan anerkendes her i landet, og skal være dokumenteret i kalibreringscertifikat med anført sporbarhed til anerkendte internationale primærnormaler eller referencematerialer.

§ 19. Netselskaber eller andre, der udskifter eller beordrer udskiftning af overensstemmelseserklærede underenheder, er ansvarlig for, at det samlede måleudstyr fortsat opfylder denne bekendtgørelses krav og specifikationer i EF-typeafprøvningsattesten eller EF-konstruktionsundersøgelsesattesten vedrørende sammenkobling af underenheder.

Kapitel 5

Krav til gasforbrugere

§ 20. Gasforbrugere må ikke uretmæssigt foretage indgreb i måleudstyr omfattet af denne bekendtgørelse eller på anden måde påvirke måleudstyrets korrekte funktion.

Kapitel 6

Overensstemmelsesvurdering i henhold til rammebekendtgørelsen

§ 21. Overensstemmelsesvurdering, jf. artikel 9 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, samt CE-mærkning og supplerende metrologisk mærkning, jf. artikel 7 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, gennemføres af fabrikanten af måleudstyret.

Stk. 2. Til overensstemmelsesvurderingen, jf. stk. 1, kan fabrikanten, jf. bilag MI-002 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, vælge mellem metoderne i følgende bilag: B+D eller B+F eller H1.

Stk. 3. Ved bilagene nævnt i stk. 2, forstås:

1) B er ”Typeafprøvning”.

2) D er ”Erklæring om typeoverensstemmelse baseret på kvalitetssikring af produktionen”.

3) F er ”Erklæring om typeoverensstemmelse baseret på produktverifikation”.

4) H1 er ”Overensstemmelseserklæring baseret på fuld kvalitetssikring plus konstruktionsundersøgelse”.

Stk. 4. I forbindelse med overensstemmelsesvurderingen skal fabrikanten gøre brug af et notificeret organ til at udføre de opgaver, som er foreskrevet i bilag A til bilag H1 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen.

Stk. 5. Overensstemmelsesvurderede målesystemer skal mærkes som beskrevet i artikel 17 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, og der skal udstedes en skriftlig overensstemmelseserklæring, som skal ledsage målesystemet.

Kapitel 7

Typegodkendelse af måleudstyr, som ikke er omfattet af rammebekendtgørelsen

§ 22. Typegodkendelse af måleudstyr, jf. § 1, stk. 4, nr. 2, søges hos og meddeles af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at instrumentet overholder lovmæssige krav i form af en typeprøvningsrapport fra et laboratorium, som er akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskiver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Hvor der ikke findes laboratorier med fornøden akkreditering til de prøvninger, der kræves for et givet instrument, godkender Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond andre egnede laboratorier.

Kapitel 8

Førstegangsverifikation af måleudstyr, som ikke er omfattet af rammebekendtgørelsen

§ 23. Førstegangsverifikation af måleudstyr, som er typegodkendt før den 30. oktober 2006 efter de bestemmelser, der var gældende inden den 30. oktober 2006, og som har en stadigt gældende typegodkendelse, og måleudstyr, som er typegodkendt i henhold til § 4, udføres af laboratorier, som er særligt bemyndiget hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond på baggrund af, at de har den fornødne akkreditering fra Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller fra et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Verifikation rekvireres direkte hos et bemyndiget laboratorium, der opkræver betaling herfor.

Stk. 3. Verificerede målere skal mærkes med verifikationsmærke og årsmærke som vist i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Kapitel 9

Reverifikation af alt måleudstyr

§ 24. Reverifikation udføres af laboratorier, som er særligt bemyndiget hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond på baggrund af, at de har den fornødne akkreditering fra Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller fra et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Reverifikation rekvireres direkte hos et bemyndiget laboratorium, der opkræver betaling herfor.

Stk. 3. Reverificerede målere skal mærkes med verifikationsmærke og årsmærke som vist i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Kapitel 10

Tilsyn, markedsovervågning og håndhævelse mv.

§ 25. Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond fører tilsyn med, at denne bekendtgørelses bestemmelser overholdes, og gennemfører markedsovervågning i henhold til artikel 18 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen.

§ 26. Hvis det konstateres, at en måler, som er mærket, jf. artikel 17 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, ikke opfylder kravene i rammebekendtgørelsen, skal udstyrsleverandøren bringe måleren i overensstemmelse med kravene, inden for en tidsfrist fastsat af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan forbyde, at måleudstyr, der ikke opfylder kravene, jf. stk. 1, anvendes, før det er bragt i overensstemmelse med kravene.

Stk. 3. Såfremt de konstaterede mangler, jf. stk. 1, er generelle for pågældende type af måleudstyr, kan Sikkerhedsstyrelsen påbyde udstyrsleverandøren at begrænse eller stoppe markedsføringen af pågældende type måleudstyr, samt forbyde brug af allerede solgt måleudstyr af den pågældende type.

Stk. 4. Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond kan indstille overfor Sikkerhedsstyrelsen, at der meddeles forbud eller påbud efter stk. 2 eller stk. 3.

§ 27. Sikkerhedsstyrelsen og Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond kan kræve meddelt alle sådanne oplysninger, som skønnes nødvendige for udøvelse af opgaver i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter for at varetage hvervet med måleteknisk kontrol.

Kapitel 11

Priser (Gebyrer)

§ 28. Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond beregner sig betaling for sine ydelser i forbindelse med denne bekendtgørelse, jf. bekendtgørelse om gebyrer m.v. inden for metrologiområdet.

Kapitel 12

Klageadgang

§ 29. Tvister mellem gasforbruger og netselskab om kontrolsystemets effektivitet, jf. § 17, kan indbringes for Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond.

Stk. 2. Kræver en klagebehandling i henhold til stk. 1 indhentning af ekspertudtalelser, vil omkostningerne hertil blive pålagt netselskabet.

§ 30. Den Danske Akkrediterings- og Metrologifonds afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 13

Straffebestemmelser

§ 31. Med bøde straffes den, der:

1) markedsfører eller ibrugtager måleudstyr i strid med § 1, stk. 5, § 2 stk. 1 eller § 4, stk. 2,

2) markedsfører, sælger eller leverer målere i strid med § 10, stk. 1 eller stk. 2, eller § 11, stk. 1 eller stk. 2,

3) undlader at dokumentere måleudstyrs nøjagtighed som angivet i § 12,

4) installerer målere eller lader målere installere i strid med § 13, stk. 1, stk. 2, stk. 3 eller stk. 4, eller § 14,

5) anvender målere i strid med § 15 stk. 2, stk. 3 eller stk. 4,

6) undlader at lade måleudstyr reverificere i overensstemmelse med § 16, stk. 1, jf. stk. 3,

7) undlader at give meddelelse til netselskabet efter § 16, stk. 2,

8) undlader at etablere et kontrolsystem i overensstemmelse med § 17 stk. 1, jf. stk. 2,

9) undlader at dokumentere kontrolsystemet i en kontrolmanual som angivet i § 17, stk. 3,

10) undlader at bekendtgøre kontrolsystemets indhold eller orientere om ændringer i kontrolsystemet i overensstemmelse med § 17, stk. 4,

11) undlader at give oplysninger eller fremlægge dokumentation som angivet i § 18, stk. 1, jf. stk. 2 og stk. 3

12) undlader at sikre, at måleudstyr opfylder kravene i overensstemmelse med § 19 efter udskiftning af delkomponenter eller underenheder,

13) overtræder § 20,

14) i strid med § 21, stk. 1, undlader at gennemføre overensstemmelsesvurdering eller mærkning, som nævnt i § 21, stk. 4 eller stk. 5,

15) undlader at efterkomme påbud eller forbud meddelt efter § 26 stk. 2 eller stk. 3, eller

16) tilsidesætter oplysningspligten i § 27, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 14

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser mv.

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. oktober 2006.

Stk. 2. Følgende regler ophæves:

1) bekendtgørelse nr. 1141 af 15. december 2003 om kontrol med måling af luftformig gas i afregningsøjemed, og

2) forskrift nr. 10002 af 2. april 1994. Volumengasmålere, EØF-typegodkendelse og verifikation (1) Almindelige bestemmelser (MDIR nr. 33.02-01).

Stk. 3. De i henhold til reglerne i stk. 2 udstedte typegodkendelser, meddelte tilladelser og bemyndigelser vedbliver at have gyldighed, indtil de udløber, ændres eller tilbagekaldes.

Stk. 4. Det måleudstyr, som lovligt er ibrugtaget i henhold til reglerne i stk. 2, er fortsat lovlige at anvende, såfremt det løbende sikres, at det overholder de krav, som var gældende på tidspunktet for ibrugtagningen.

§ 33. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Sikkerhedsstyrelsen, den 17. oktober 2006

Carsten Sørig

/Gro Funder SommerlundBilag 1

1. Verifikationsmærke

AU2604_1.JPG Size: (57 X 58)

eller

AU2604_2.JPG Size: (48 X 44)

– hvor YY angiver kendingsbogstaver for den stat, i hvilken verifikationen er foretaget, og

– hvor XXX angiver kendingsnummeret for det bemyndigede laboratorium, der har foretaget verifikationen.

2. Årsmærke

AU2604_3.JPG Size: (47 X 43)

– hvor ZZ angiver de 2 sidste cifre i verifikationsåret.

3 . Udformning af CE-mærkning og supplerende metrologisk mærkning fremgår af artikel 17 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen