Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0083
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed

 

I medfør af § 19, stk. 2, § 37, § 108, stk. 7, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 4. april 2006, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på skadesforsikringsvirksomhed inden for forsikringsklasse 1 og 2 (syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed), som udøves af livsforsikringsselskaber.

Stk. 2. Ved livsforsikringsselskaber forstås livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser samt filialer af udenlandske livsforsikringsselskaber, som har fået Finanstilsynet s tilladelse.

§ 2. Livsforsikringsselskabet skal udøve livsforsikringsvirksomheden og syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden adskilt således, at

1) overskuddet hidrørende fra livsforsikringsvirksomheden kommer de livsforsikrede til gode, på samme måde som hvis selskabet kun udøvede livsforsikringsvirksomhed,

2) de finansielle minimumsforpligtelser, navnlig det solvenskrav, der påhviler en af virksomhedsformerne, ikke bæres af den anden form for forsikringsvirksomhed, og

3) de respektive interesser i øvrigt sikres for selskabets forsikrede inden for såvel livsforsikringsvirksomheden som syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden.

Stk. 2. Kravene i stk. 1 skal overholdes løbende.

Stk. 3. Livsforsikringsselskabets risikoforrentning må ikke afhænge af selskabets syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed. Har egenkapitalen dækket tab som følge af syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden, er livsforsikringsselskabet ikke berettiget til at rette op herpå i årets eller kommende års fordeling af det realiserede resultat, jf. bekendtgørelse om kontributionsprincippet.

§ 3. Livsforsikringsselskabets ansvarshavende aktuar skal over for Finanstilsynet redegøre for, at de i § 2, stk. 1, nævnte krav er overholdt.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte redegørelser skal gives i den ansvarshavende aktuars årlige beretning til Finanstilsynet, jf. § 108, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed.

§ 4. Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af §§ 2 og 3 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 962 af 12. december 1995 om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed.

Finanstilsynet, den 12. oktober 2006

Henrik Bjerre-Nielsen

/Helle Holst

Officielle noter

Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af 5. november 2002, EF-Tidende nr. L 345, s. 1 (livsforsikringsdirektivet).