Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med måleudstyr, der anvendes til kvantitativ måling af andre væsker end vand samt af luftformig gas i portioner

 

I medfør af § 11, stk. 1 og stk. 3-6, § 13, stk. 1, § 14, stk. 3 og stk. 4, samt § 16 i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 992 af 8. december 2003, som ændret ved lov nr. 1464 af 22. december 2004, og i tilslutning til bekendtgørelse om gebyrer m.v. inden for metrologiområdet og bekendtgørelse om ikrafttræden af EF-direktiv om måleinstrumenter (MID) og om udpegning af notificerede organer, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde mv.

§ 1. Måleudstyr, der anvendes til kvantitativ måling af andre væsker end vand eller af luftformig gas i portioner, og hvor betaling erlægges på grundlag af målingen, skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat i denne bekendtgørelse og i de regler, hvortil denne bekendtgørelse henviser, jf. dog § 1, stk. 2.

Stk. 2. Undtaget fra bestemmelsen i stk. 1 er måleudstyr, der anvendes til udskænkning af drikkevarer på restauranter og lignende.

Stk. 3. Måleudstyr, jf. stk. 1, som har en gyldig typegodkendelse, der er udstedt før den 30. oktober 2006, skal førstegangsverificeres og mærkes i henhold til typegodkendelsen, inden det markedsføres og ibrugtages, jf. dog § 27, stk. 3 og stk. 4.

Stk. 4. Måleudstyr, jf. stk. 1, som ikke har en gyldig typegodkendelse, der er udstedt før den 30. oktober 2006, er omfattet af bestemmelserne i § 2 eller § 4.

§ 2. Målesystemer til væsker, som ikke har en gyldig typegodkendelse, der er udstedt før den 30. oktober 2006, jf. § 1, stk. 4, og som er omfattet af bilag MI-005 i bilag 1 til bekendtgørelse om ikrafttræden af EF-direktiv om måleinstrumenter (MID) og om udpegning af notificerede organer (herefter rammebekendtgørelsen), skal inden de markedsføres og ibrugtages opfylde de relevante krav i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, herunder de generelle væsentlige krav, som er anført i bilag I og de særlige krav, som er anført i bilag MI-005.

Stk. 2. Kravene i bilag MI-005, punkt 7, i bilag 1 til rammebekendtgørelsen om anvendelse af bestemte nøjagtighedsklasser afhængigt af, til hvilket anvendelsesområde, målesystemet skal bruges, er minimumskrav.

§ 3. Dokumentation for opfyldelse af de i § 2 nævnte krav skal foreligge i form af en overensstemmelsesvurdering gennemført som beskrevet i artikel 9 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen samt ved CE-mærkning og supplerende metrologisk mærkning i henhold til artikel 7 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen.

§ 4. Måleudstyr til væsker, som ikke har en gyldig typegodkendelse, der er udstedt før den 30. oktober 2006, jf. § 1, stk. 4, og som fungerer efter andre måleprincipper, end forudsat i § 2, og måleudstyr til udmåling af luftformig gas i portioner skal opfylde tilsvarende krav til nøjagtighed som måleudstyr omfattet af og beskrevet i § 2.

Stk. 2. Måleudstyret, jf. stk. 1, skal inden det markedsføres og ibrugtages, typegodkendes af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, og førstegangsverificeres af et af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond bemyndiget laboratorium.

Stk. 3. Typegodkendelse, jf. stk. 2, foretages i henhold til procedurerne i direktiv nr. 10022 af 18. november 1992. Måleteknisk direktiv. Typegodkendelse af måleudstyr. Retningslinier vedr. dispensation. (MDIR 20.05-02 udg. 3).

Kapitel 2

Definitioner

§ 5. For ikke ibrugtagne målesystemer, der er omfattet af rammebekendtgørelsen, jf. § 2, anvendes de definitioner, som er givet i artikel 4 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, og som er givet i det instrumentspecifikke bilag i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, bilag MI-005.

§ 6. For ikke ibrugtaget måleudstyr, der ikke er omfattet af rammebekendtgørelsen, jf. § 1, stk. 3 og § 4, anvendes følgende definitioner:

1) Ved typegodkendelse forstås den afgørelse, som medfører anerkendelse af, at konstruktionen af et måleinstrument opfylder de forskriftsmæssige krav, som stilles til dette.

2) Ved EØF-typegodkendelse forstås en typegodkendelse meddelt af en kompetent myndighed i en af EU- eller EØS-medlemsstaterne i overensstemmelse med regler fastsat i et EØF-direktiv.

3) Ved national typegodkendelse forstås en dansk typegodkendelse, der ikke er en EØF-typegodkendelse.

4) Ved en typegodkendelsesattest forstås et dokument, som attesterer, at en typegodkendelse er blevet givet.

5) Ved verifikation forstås de operationer, som omfatter en identifikation, undersøgelse, kalibrering og mærkning samt plombering, og som konstaterer og bekræfter, at måleudstyret opfylder forskriftsmæssige krav specielt angående målenøjagtighed.

6) Ved førstegangsverifikation forstås verifikation af et måleinstrument, som ikke har været verificeret før.

7) Ved EØF-førstegangsverifikation forstås førstegangsverifikation udført af en kompetent myndighed i en af EU- eller EØS-medlemsstaterne i overensstemmelse med regler fastsat i et EØF-direktiv.

8) Ved national førstegangsverifikation forstås en dansk førstegangsverifikation, der ikke er en EØF-førstegangsverifikation.

§ 7. For alt måleudstyr i brug, jf. § 1, stk. 3 og stk. 4, anvendes følgende definitioner:

1) Ved reverifikation forstås en verifikation, som følger efter en førstegangsverifikation eller en overensstemmelsesvurdering.

2) Ved periodisk verifikation forstås reverifikation, som gennemføres med bestemte tidsintervaller.

3) Ved kalibrering af et måleinstrument forstås den fremgangsmåde, der under fastlagte betingelser kan vise, hvilken forskel der er mellem værdierne på instrumentet og de tilsvarende kendte, korrekte værdier.

4) Akkrediteret kalibrering er kalibrering udført af et akkrediteret kalibreringslaboratorium i henhold til laboratoriets akkreditering efter DS/EN ISO/IEC 17025, og hvor laboratoriet er akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

§ 8. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse lægges følgende definitioner til grund:

1) Udstyrsleverandører er producenter, importører og forhandlere af måleudstyr omfattet af § 1, stk. 1.

2) Instrumentejere er virksomheder m.v., der har rådighed over udstyr omhandlet af denne bekendtgørelse, og som anvender udstyret til de formål, som er anført i § 1, stk. 1.

3) Forbrugere er virksomheder eller forbrugere, der udgør den part i transaktionen, som ikke har rådighed over udstyret.

§ 9. Ved Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond forstås Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK, metrologi), som er den del af fonden, som har metrologi som område.

Stk. 2. Ved Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) forstås Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK, akkreditering), som er den del af fonden, som har akkreditering som områd e.

Kapitel 3

Krav til udstyrsleverandører m.fl.

§ 10. Udstyrsleverandører af målesystemer omfattet af rammebekendtgørelsen, jf. § 2, må ikke markedsføre, sælge eller levere sådanne målesystemer til anvendelse efter § 1, stk. 1, medmindre målesystemerne er overensstemmelsesvurderede og mærkede i henhold til § 3.

Stk. 2. Udstyrsleverandører af målesystemer, jf. stk. 1, må ikke markedsføre, sælge eller levere målesystemer, som bærer CE-mærkning og supplerende metrologisk mærkning i henhold til artikel 17 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, medmindre målesystemerne opfylder samtlige relevante krav i denne bekendtgørelse og i bilag 1 til rammebekendtgørelsen.

§ 11. Udstyrsleverandører af måleudstyr omfattet af andre bestemmelser end rammebekendtgørelsen, jf. § 1, stk. 3, eller § 4, må ikke markedsføre, sælge eller levere sådant måleudstyr til anvendelse efter § 1, stk. 1, medmindre måleudstyret er typegodkendt.

Stk. 2. Måleudstyret, jf. stk. 1, skal desuden være førstegangsverificeret inden leveringen, medmindre det klart fremgår af kontrakten vedrørende måleudstyrets levering, at køberen selv vil lade førstegangsverifikationen udføre.

Kapitel 4

Krav til instrumentejere og reparatører

§ 12. Instrumentejere må ikke til formål omfattet af § 1, stk. 1, installere målesystemer omfattet af rammebekendtgørelsen, jf. § 2, eller lade sådanne målesystemer installere, medmindre målesystemerne er overensstemmelsesvurderede og mærkede i henhold til § 3.

Stk. 2. Instrumentejere skal for målesystemer omfattet af rammebekendtgørelsen, jf. § 2, installere målesystemer, som er egnede til nøjagtig måling i den anvendelse, som forventes eller kan forventes. Som grundlag for valget af målesystem skal instrumentejerne anvende de af fabrikanten, i henhold til bilag I, punkt 1.3, og bilag MI-005, punkt. 1, i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, deklarerede værdier på følgende områder:

1) for det klimatiske, mekaniske og elektromagnetiske miljø, som målesystemet er bestemt til anvendelse i, samt for strømforsyning og påvirkende størrelser, som kan påvirke målesystemets nøjagtighed, og

2) for tilladte driftsbetingelser.

Stk. 3. Instrumentejere, jf. stk. 1, skal for målesystemer omfattet af rammebekendtgørelsen, jf. § 2, installere målesystemer, som opfylder kravene i § 2, stk. 2, vedrørende brug af bestemte nøjagtighedsklasser til bestemte anvendelsesområder.

Stk. 4. Instrumentejere, jf. stk. 1, må ikke til formål omfattet af § 1, stk. 1, installere måleudstyr omfattet af § 1, stk. 3, eller § 4, eller lade sådant måleudstyr installere, medmindre måleudstyret er verificeret.

§ 13. Måleudstyr, der anvendes i henhold til § 1, stk. 1, og som er repareret eller på anden måde har været udsat for indgreb, der kan påvirke måleudstyrets nøjagtighed, skal reverificeres, før det på ny anvendes. Måleudstyret skal ligeledes reverificeres, såfremt dets plombering er blevet brudt.

Stk. 2. En reparatør, der ved reparation af et måleudstyr har foretaget et indgreb, der kræver reverifikation af måleinstrumentet, jf. stk. 1, skal straks give meddelelse herom til instrumentejeren.

Stk. 3. Det påhviler instrumentejeren at rekvirere reverifikation hos et bemyndiget laboratorium, jf. § 20, stk. 1.

§ 14. Måleudstyr, der anvendes som beskrevet i § 1, stk. 1, er underlagt periodisk reverifikation, der skal udføres mindst hvert andet år.

Stk. 2. For måleudstyr, hvor dato for seneste overensstemmelsesvurdering eller verifikation er kendt, skal reverifikation foretages senest i samme kvartal 2 år efter seneste overensstemmelsesvurderings- eller verifikationsdato.

Stk. 3. For måleudstyr, hvor dato for seneste overensstemmelsesvurdering eller EØF-førstegangsverifikation ikke er kendt, fastlægges perioden ud fra årsmærket i måleudstyrets CE-mærkning eller verifikationsmærkning, ved at reverifikation skal foretages senest i sidste kvartal året efter det år, i hvilket overensstemmelsesvurderingen eller førstegangsverifikationen er foretaget.

§ 15. Det påhviler instrumentejeren at sørge for, at måleudstyret er behørigt periodisk verificeret, samt at sikre sig at brugstolerancen, der er lig med det dobbelte af verifikationstolerancen for nye instrumenter, ikke overskrides.

Stk. 2. Det påhviler instrumentejeren, jf. stk. 1, at rekvirere reverifikation hos et bemyndiget laboratorium, jf. § 20, stk. 1.

Kapitel 5

Krav til forbrugere

§ 16. Forbrugere må ikke uretmæssigt foretage indgreb i måleudstyr omfattet af denne bekendtgørelse eller på anden måde påvirke måleudstyrets korrekte funktion.

Kapitel 6

Overensstemmelsesvurdering i henhold til rammebekendtgørelsen

§ 17. Overensstemmelsesvurdering, jf. artikel 9 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, samt CE-mærkning og supplerende metrologisk mærkning, jf. artikel 7 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, gennemføres af fabrikanten af målesystemet.

Stk. 2. Til overensstemmelsesvurderingen, jf. stk.1, kan fabrikanten, jf. bilag MI-005 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, vælge mellem metoderne i følgende bilag: B+F eller B+D eller H1 eller G.

Stk. 3. Ved bilagene nævnt i stk. 2, forstås:

1) B er ”Typeafprøvning”.

2) D er ”Erklæring om typeoverensstemmelse baseret på kvalitetssikring af produktionen”.

3) F er ”Erklæring om typeoverensstemmelse baseret på produktverifikation”.

4) G er ”Overensstemmelseserklæring baseret på enhedsverifikation”.

5) H1 er ”Overensstemmelseserklæring baseret på fuld kvalitetssikring plus konstruktionsundersøgelse”.

Stk. 4. I forbindelse med overensstemmelsesvurderingen skal fabrikanten gøre brug af et notificeret organ til at udføre de opgaver, som er foreskrevet i bilag A til bilag H1 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen.

Stk. 5. Overensstemmelsesvurderede målesystemer skal mærkes som beskrevet i artikel 17 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, og der skal udstedes en skriftlig overensstemmelseserklæring, som skal ledsage målesystemet.

Kapitel 7

Typegodkendelse og førstegangsverifikation af måleudstyr,
som ikke er omfattet af rammebekendtgørelsen

Typegodkendelse af måleudstyr, som ikke er omfattet af rammebekendtgørelsen

§ 18. Typegodkendelse af måleudstyr, som ikke er omfattet af rammebekendtgørelsen, jf. § 4, søges hos og meddeles af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at instrumentet overholder lovmæssige krav i form af en typeprøvningsrapport fra et laboratorium, som er akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskiver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Hvor der ikke findes laboratorier med fornøden akkreditering til de prøvninger, der kræves for et givet instrument, godkender Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond andre egnede laboratorier.

Førstegangsverifikation af måleudstyr, som ikke er omfattet af rammebekendtgørelsen

§ 19. Førstegangsverifikation af måleudstyr, som er typegodkendt før den 30. oktober 2006 efter de bestemmelser, der var gældende inden den 30. oktober 2006, og som har en stadigt gældende typegodkendelse og måleudstyr, som er typegodkendt i henhold til § 4, udføres af laboratorier, som er særligt bemyndiget hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond på baggrund af, at de har den fornødne akkreditering fra Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller fra et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Verifikation rekvireres direkte hos et bemyndiget laboratorium, der opkræver betaling herfor.

Stk. 3. Verificerede målere skal mærkes med verifikationsmærke og årsmærke samt en verifikationsmærkat som vist i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Verifikationsmærkaten angiver perioden inden for hvilken, verifikationen er gældende.

Kapitel 8

Reverifikation af alt måleudstyr

§ 20. Reverifikation udføres af laboratorier, som er særligt bemyndiget hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond på baggrund af, at de har den fornødne akkreditering fra Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller fra et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Reverifikation rekvireres direkte hos et bemyndiget laboratorium, der opkræver betaling herfor.

Stk. 3. Reverificerede målere skal mærkes med verifikationsmærke og årsmærke samt en verifikationsmærkat som vist i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Verifikationsmærkaten angiver perioden inden for hvilken, verifikationen er gældende.

Kapitel 9

Tilsyn, markedsovervågning og håndhævelse mv.

§ 21. Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond fører tilsyn med, at denne bekendtgørelses bestemmelser overholdes, og gennemfører markedsovervågning i henhold til artikel 18 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen.

§ 22. Hvis det konstateres, at et målesystem, som er mærket, jf. artikel 17 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen, ikke opfylder kravene i rammebekendtgørelsen, skal udstyrsleverandøren bringe målesystemet i overensstemmelse med kravene, inden for en tidsfrist fastsat af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan forbyde, at målesystemer, der ikke opfylder kravene, jf. stk. 1, anvendes, før det er bragt i overensstemmelse med kravene.

Stk. 3. Såfremt de konstaterede mangler, jf. stk. 1, er generelle for pågældende type af målesystem, kan Sikkerhedsstyrelsen påbyde udstyrsleverandøren at begrænse eller stoppe markedsføringen af pågældende type målesystem, samt forbyde brug af allerede solgte målesystemer af pågældende type.

Stk. 4. Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond kan indstille overfor Sikkerhedsstyrelsen, at der meddeles forbud eller påbud efter stk. 2 eller stk. 3.

§ 23. Sikkerhedsstyrelsen og Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond kan kræve meddelt alle sådanne oplysninger, som skønnes nødvendige for udøvelse af opgaver i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter for at varetage hvervet med måleteknisk kontrol.

Kapitel 10

Priser (Gebyrer)

§ 24. Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond beregner sig betaling for sine ydelser i forbindelse med denne bekendtgørelse, jf. bekendtgørelse om gebyrer m.v. inden for metrologiområdet.

Kapitel 11

Klageadgang

§ 25. Den Danske Akkrediterings- og Metrologifonds afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 12

Straffebestemmelser

§ 26. Med bøde straffes den, der:

1) markedsfører eller ibrugtager måleudstyr i strid med § 1, stk. 3, § 2, stk. 1, eller § 4, stk. 2,

2) markedsfører, sælger eller leverer måleudstyr i strid med § 10, stk. 1 eller stk. 2, eller § 11, stk. 1 eller stk. 2,

3) installerer måleudstyr eller lader måleudstyr installere i strid med § 12, stk. 1, stk. 2, stk. 3 eller stk. 4,

4) undlader at lade måleudstyr reverificere i overensstemmelse med § 13, stk. 1, jf. stk. 3,

5) undlader at give meddelelse til instrumentejeren efter § 13, stk. 2,

6) i strid med § 15, stk. 1, eller stk. 2, jf. § 14, stk. 1, undlader at sørge for, at måleudstyr er behørigt reverificeret,

7) i strid med § 15, stk. 1 undlader at sikre, at brugstolerancen ikke overskrides,

8) overtræder § 16,

9) i strid med § 17, stk. 1, undlader at gennemføre overensstemmelsesvurdering eller mærkning, som angivet i § 17, stk. 4 eller stk. 5,

10) undlader at efterkomme påbud eller forbud meddelt efter § 22, stk. 2 eller stk. 3, eller

11) tilsidesætter oplysningspligten i § 23, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 13

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. oktober 2006.

Stk. 2. Følgende regler ophæves:

1) bekendtgørelse nr. 1142 af 15. december 2003 om kontrol med volumenmålere og måleanlæg der anvendes til måling af væsker med undtagelse af vand,

2) måleteknisk direktiv af 23. april 1997 om halvautomatiske spiritusmålere. Almindelige bestemmelser. MDIR 22.07-01, udg. 3,

3) bekendtgørelse nr. 11457 af 12. september 2000. Måleteknisk direktiv Volumen-væskemåler/-anlæg til væsker med undtagelse af vand. Bestemmelser for typegodkendelse og verifikation. MDIR 22.46-01, udgave. 1,

4) direktiv nr. 10011 af 1. maj 1983. Måleteknisk direktiv. Måleanlæg til væsker bortset fra vand. EØF-typegodkendelse og verifikation. Almindelige bestemmelser. (*5),

5) bekendtgørelse nr. 60387 af 16. april 1997. Teknisk direktiv. Målere til væsker med undtagelse af vand. EØF-typegodkendelse og verifikation. Almindelige bestemmelser. (MDIR 32.46-02), og

6) bekendtgørelse nr. 60388 af 9. april 1997. Måleteknisk direktiv supplerende anordninger til målere til væsker bortset fra vand. EØF-typegodkendelse og verifikation. Almindelige bestemmelser. MDIR 32.91-01, udg. 2.

Stk. 3. De i henhold til reglerne i stk. 2, nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6, udstedte typegodkendelser, meddelte tilladelser og bemyndigelser vedbliver at have gyldighed, indtil de udløber, ændres eller tilbagekaldes, jf. dog stk. 4

Stk. 4. Typegodkendelser, jf. stk. 3, som ikke er tidsbegrænsede, udløber den 30. oktober 2016, jf. artikel 23 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen.

Stk. 5. Det måleudstyr, som lovligt er ibrugtaget i henhold til reglerne i stk. 2, nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6, er fortsat lovlige at anvende, såfremt det løbende sikres, at de overholder de krav, som var gældende på tidspunktet for ibrugtagningen.

§ 28. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Sikkerhedsstyrelsen, den 17. oktober 2006

Carsten Sørig

/Gro Funder SommerlundBilag 1

1. Verifikationsmærke

AU2615_1.GIF Size: (57 X 56)

 

Eller

AU2615_2.GIF Size: (48 X 43)

– hvor YY angiver kendingsbogstaver for den stat, i hvilken verifikationen er foretaget, og

– hvor XXX angiver kendingsnummeret for det bemyndigede laboratorium, der har foretaget verifikationen.

2. Årsmærke

AU2615_3.GIF Size: (48 X 43)

– hvor ZZ angiver de 2 sidste cifre i verifikationsåret.

3. Verifikationsmærkat

AU2615_4.GIF Size: (121 X 77)

4. Udformning af CE-mærkning og supplerende metrologisk mærkning fremgår af artikel 17 i bilag 1 til rammebekendtgørelsen