Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder

I medfør af § 19, stk. 2 og § 54, stk. 2 i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 14. juli 2006, fastsættes :

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på danske og udenlandske forsikringsmægler - og genforsikringsmæglervirksomheder, der driver virksomhed her i landet, herunder gennem filialetablering eller grænseoverskridende virksomhed.

Generelle bestemmelser om god skik

§ 2. Forsikringsmæglervirksomheden skal handle i den enkelte kundes interesse og må ikke lade sig påvirke af egne eller tredjemands interesser.

Stk. 2. Forsikringsmæglervirksomheden skal varetage kundens interesser grundigt, samvittighedsfuldt og med fornøden hurtighed.

Stk. 3. Råder forsikringsmæglervirksomheden ikke over den fornødne kompetence til at løse den konkrete opgave, skal virksomheden frasige sig denne.

§ 3. Forsikringsmæglervirksomheden skal under udøvelsen af hvervet som forsikringsmægler være uafhængig af ethvert forsikringsselskab, således at der ikke kan rejses tvivl om, hvorvidt forsikringstilbud er indhentet på et uvildigt grundlag.

Stk. 2. Afhængighed af et forsikringsselskab kan bl. a. opstå, dersom forsikringsmæglervirksomheden

1) modtager direkte eller indirekte finansiel støtte fra enkelte forsikringsselskaber, eller

2) gør sig afhængig af forsikringsteknisk vejledning og bistand fra enkelte forsikringsselskaber eller dertil knyttede koncernselskaber.

Samarbejdsaftale og fuldmagt

§ 4. Inden forsikringsmæglervirksomheden påbegynder sit arbejde for kunden, skal parterne indgå en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen skal udarbejdes på papir eller andet varigt medium. Samarbejdsaftalen skal gennemgås med kunden.

Stk. 2. Samarbejdsaftalen skal som minimum indeholde oplysning om,

1) hvilke ydelser forsikringsmæglervirksomheden skal levere,

2) størrelsen af det beløb, som kunden eller ejere af en forsikringsordning hos kunden skal betale for forsikringsmæglervirksomhedens ydelser,

3) samarbejdsaftalens løbetid, herunder frist for parternes opsigelse,

4) hvorvidt kunden tillige giver fuldmagt til forsikringsmæglervirksomheden jf. § 5, og

5) i hvilket omfang forsikringsmæglervirksomhedens ansvarsforsikring ikke dækker de aftalte ydelser.

Stk. 3. Opsiger forsikringsmæglervirksomheden en samarbejdsaftale med en kunde, skal opsigelsen ske på papir eller andet varigt medium. Forsikringsmæglervirksomheden skal samtidig underrette kunden om eventuelle konsekvenser af opsigelsen.

§ 5. I det omfang forsikringsmæglervirksomheden har modtaget fuldmagt fra kunden, skal fuldmagten udfærdiges på papir eller andet varigt medium. Fuldmagten skal gennemgås med kunden.

Stk. 2. Fuldmagten skal som minimum indeholde oplysning om,

1) hvilke forsikringstyper fuldmagten omfatter,

2) i hvilket omfang forsikringsmæglervirksomheden er bemyndiget til at handle på kundens vegne, herunder om forsikringsmæglervirksomheden kan opsige eksisterende forsikringsaftaler,

3) at oplysninger afgivet af forsikringsmæglervirksomheden sidestilles med oplysninger afgivet af kunden selv, og

4) at fuldmagten til enhver tid af kunden kan tilbagekaldes på samme måde, som den er indgået og at fuldmagten ophører senest samtidig med samarbejdsaftalens ophør.

Stk. 3. Fuldmagten kan, på samme måde som den er indgået, til enhver tid tilbagekaldes af kunden og ophører senest samtidig med samarbejdsaftalens ophør.

Arbejdets tilrettelæggelse

§ 6. Forsikringsmæglervirksomheden skal udarbejde en analyse og beskrivelse af kundens risici, navnlig på basis af kundens egne oplysninger.

Stk. 2. Forsikringsmæglervirksomheden skal på papir eller andet varigt medium forelægge kunden mulige løsninger på afdækning af kundens risici og begrunde den rådgivning, som kunden modtager om de forelagte løsninger. Forsikringsmæglervirksomheden skal endvidere fremlægge en beregning af de økonomiske konsekvenser af de forelagte løsninger.

Stk. 3. Såfremt kunden ønsker det beskrevne forsikringsbehov i stk. 2 sendt i udbud hos et eller flere forsikringsselskaber, skal forsikringsmæglervirksomheden udarbejde det fornødne udbudsmateriale og gennemgå dette med kunden.

§ 7. Forsikringsmæglervirksomheden skal tilrettelægge sin virksomhed således, at det sikres, at den fornødne kompetence er til stede i enhver fase af forsikringsformidlingen, herunder som minimum

1) ved etablering af aftalegrundlaget (samarbejdsaftale og fuldmagt),

2) ved analyse og beskrivelse af kundens risici,

3) ved udarbejdelse af udbudsmateriale og tilrettelæggelse af udbudsrunden, og

4) ved rådgivning om valg af forsikringsløsning.

§ 8. Forsikringsmæglervirksomheden er ansvarlig for, at virksomhedens ansatte har den fornødne uddannelse, herunder har indsigt i god skik reglerne på dette område og handler i overensstemmelse med disse regler.

Tilsyn og straffebestemmelser

§ 9. Finanstilsynet kan, jf. § 44, stk. 3 i lov om forsikringsformidling, give påbud om berigtigelse af forhold, der er strid med § 2, § 3, stk. 1, § 4, § 5, stk. 1 og 2 samt §§ 6 -8.

S tk. 2. Inden Finanstilsynet træffer afgørelse i sager om god skik, skal Finanstilsynet indhente en redegørelse fra virksomheden.

§ 10. Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme et påbud efter § 9, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v.(juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 651 af 7. juli 2003 om god forsikringsmæglerskik.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 8. december 2006

Bendt Bendtsen

/Kristian Vie Madsen